fbpx

V Obalni sindikalni organizaciji – KS 90 pozdravljajo odgovornost, ki jo kaže Vlada RS s hitrim sprejemanjem interventnih ukrepov

Foto: Demokracija

Spodaj v celoti objavljamo izjavo za medije Obalne sindikalne organizacije – KS 90 o sprejetju Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

V Obalni sindikalni organizaciji – KS 90 pozdravljamo odgovornost, ki jo kaže Vlada RS s hitrostjo sprejemanja interventnih ukrepov, ki imajo za glavni cilj, da se omili posledice epidemije COVID-19 za državljane ter gospodarstvo z ukrepi na različnih področjih.

S sprejetjem Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel dne 20. marca 2020 in je stopil v veljavo z današnjim dnem je bil storjen prvi korak, ki pa je že takoj klical po nadaljnjih bolj odločnih korakih.

Danes, dne 29. marca 2020 je Vlada RS predstavila Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (zakon), ki smiselno dopolnjuje ZIUPPP in še bolj resno zasleduje ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanju socialnega položaja ljudi (še posebej najbolj ogroženih zaradi epidemije COVID-19), izredne pomoči samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij ter znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni. V Obalni sindikalni organizaciji – KS 90 že po prvem branju opažamo, da paket ukrepov vrednih 3 milijarde eurov priskoči na pomoč široki skupini pomoči potrebnim (podjetjem, samozaposlenim, upokojencem, socialno šibkim, študentom,..) kar toplo pozdravljamo.

Zakon tudi zelo jasno pove, da bodo morali delodajalci, ki bodo uveljavljali pravico do povračila izplačanih nadomestil plače ter ravnali v nasprotju z zakonom prejeta sredstva v celoti vrniti v trikratni višini skupaj z zamudnimi obresti. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem pa bo opravljal Inšpektorat Republike Slovenije za delo v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, kar pa se nam zdi neživljenjsko, saj tako predstavniki delojemalske strani kot tudi že sam inšpektorat že leta opozarjamo na izrazito kadrovsko podhranjenost tega organa že ob kvantiteti dela, ki jo imajo ob sistemskih kršitvah delovnopravne zakonodaje.

Prav tako bi radi opozorili na težave s katero se srečujemo predstavniki delojemalcev v javnem sektorju, kjer delodajalci zelo subjektivno tolmačijo izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah. V Obalni sindikalni organizaciji – KS 90 smo namreč prepričani, da so vsi javni uslužbenci, ki opravljajo delo na običajnem delovnem mestu v razmerah razglašene epidemije v skladu s trenutno veljavno delovnopravno zakonodajo upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah. V teh dneh namreč veliko število javnih uslužbencev opravlja svoje delo na delovnih mestih in s svojim delom odločilno pripomorejo k omejevanju širjenja okužbe in omogočajo koliko toliko normalno delovanje države in javnih služb. V Zakonu pa je žal še vedno navedeno, da o višino dodatka odloča predstojnik ali oseba, ki pri delodajalcu izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca, oziroma funkcionar, ki vodi organ, oziroma organ, ki odloča o pravicah in obveznostih zaposlenega, s sklepom zoper katerega ni pritožbe, kar se nam zdi z vidika subjektivnosti preveliko tveganje.

Zaključek

V Obalni sindikalni organizaciji – KS 90 ocenjujemo, da je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo kot celota ponovno pravi korak v pravo smer. Kljub temu pa apeliramo na izvršilno oblast, da poskuša pri prvi naslednji nadgradnji zakona še bolj poenostaviti izvrševanja le tega.

S spoštljivimi pozdravi,

Koper, 29. marec 2020
Damjan VOLF l.r.
Generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90