Vlada odobrila sredstva za povečanje proizvodnih zmogljivosti podjetja TV – Hisense

Hisense (Foto: STA)

Na današnji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS odobrila sredstva za povečanje proizvodnih zmogljivosti TV – Hisense.

Vlada RS je v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt Povečanje proizvodnih zmogljivosti TV – Hisense in podjetju odobrila nepovratna sredstva za začetne investicije v opredmetena osnovna sredstva do skupne višine 997.734,81 evrov. Sredstva so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki, ki je namenjena spodbujanju investicij.

Projekt “Povečanje proizvodnih zmogljivosti tovarne televizorjev” je umeščen znotraj obstoječe proizvodne lokacije podjetja Gorenje, d.o.o. v Velenju – v eni od obstoječih proizvodnih hal in je razdeljen na zaporedne faze v skupnem obdobju treh let. V trenutni tovarni je mogoče narediti dva milijona televizorjev letno, po zaključeni zadnji fazi projekta pa bo proizvodna kapaciteta tovarne znašala 3,9 milijone televizijskih aparatov letno, za kar bo predvidoma skupaj potrebnih osem avtomatiziranih proizvodnih linij.

Obravnavani projekt bistveno prispeva tudi k regionalnemu razvoju prek ustvarjenih ali ohranjenih delovnih mest, saj bo omogočil več kot 20 novih delovnih mest.

Povečanje namenskega premoženja in kapitala Eko sklada

Na seji je vlada sprejela tudi sklep, da se poveča namensko premoženje in kapital Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada z izplačilom sredstev v višini 132.071,36 evra, in sicer iz naslova kupnin. Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov, predvsem naložb v ukrepe obnovljivih virov energije z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Vsako povečanje sklada namenskega premoženja Eko sklada pomeni povečanje sredstev, ki se jih lahko podeljuje z ugodnejšo obrestno mero.

vir: Ukom