fbpx

Mladi do 38. leta lahko po zaslugi Janševe vlade pridete do lastne nepremičnine

Mladi se pri ustvarjanju prvega doma soočajo s kupom težav, zato so številni primorani dlje časa odlašati z osamosvojitvijo. Posledično zaradi tega dlje časa odlašajo z ustvarjanjem družine. Z namenom, da bi se reševanje problematike, ki je bila predolgo zapostavljena, začela reševati, je bila v času vlade Janeza Janše sprejeta stanovanjska jamstvena shema za mlade.

Mladim, starim do 38 let, in mladim družinam s stalnim prebivališčem v Sloveniji, je na podlagi stanovanjske jamstvene sheme, ki je stopila v veljavo, omogočeno, da država ob prvem reševanju stanovanjskega problema nudi poroštvo za najem bančnega posojila do 200 tisoč evrov in z ročnostjo do 30 let.

Čeprav so imele prejšnje vlade na voljo številne mehanizme, s katerimi bi lahko državljanom olajšali pot do primernega stanovanja, do nastopa prejšnje vlade nobenega niso uporabile. V kislo jabolko je tako zagrizla Janševa vlada, ki je želela mladim olajšati pot do osamosvajanja.

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade je bil sprejet v aprilu, v veljavo pa je stopil 5. maja letos. Kot že rečeno, je shema namenjena mladim do 38 let, pri čemer je nujno, da so člani mlade družine ali pa zaposleni za določen čas ali nedoločen čas s povprečno neto plačo v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo enako ali nižjo od 1,5-kratnika povprečne mesečne neto plače v Sloveniji. V letu pred najemom posojila njihovi skupni obdavčljivi dohodki, ki niso oproščeni plačila dohodnine, ne bodo smeli presegati 1,5-kratnika povprečne letne neto plače v Sloveniji.

Foto: Freepik

Jamstvo v višini 100 odstotkov obveznosti država lahko izda za posojilo do največ 200 tisoč evrov z ročnostjo do 30 let. Za posojilo bo moral kreditojemalec posojilo zavarovati s hipoteko ter zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice posojila. Niso pa posojila namenjena zgolj za reševanje stanovanjskega vprašanja, ampak tudi za gradnjo nepremičnine, prenovo ali dograditev nepremičnine ali za rekonstrukcijo stanovanjske nepremičnine.

Po podatkih SID  banke skupni znesek kvote v okviru jamstvene sheme znaša 300 milijonov evrov letno. Ta pa se bo na letni ravni v tej višini obnavljal do konca leta 2032. Ker SID banka sodeluje izključno s pravnimi osebam, ta ne bo tista, ki bo odobravala kredite v skladu z Zakonom o stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Ta je namreč pooblaščena, da v imenu in za račun države opravlja vse posle v zvezi z  izdajo, spremljanjem in unovčevanjem jamstev ter nadzor nad namensko porabo kreditov, zavarovanih z jamstvom, na podlagi poročil bank.

Poleg dokumentov, ki so navadno nujni za odobritev stanovanjskega posojila, je potrebno na izbrani banki med drugim predložiti izjavo oziroma dokazilo, da gre za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, in izjavo, da za nepremičnino, ki je predmet financiranja s kreditom, še ni imel sklenjene kreditne pogodbe, za katero bi bilo izdano jamstvo po zakonu. V primeru, če uveljavlja pravico do kredita član mlade družine, je potrebno predložiti dokazilo, da vsaj eden od otrok še ni šoloobvezen.

V času prejšnje vlade postavljeni tudi temelji za hitrejši razvoj trga najemniških stanovanj po državi
Vlada pod vodstvom Janeza Janše je sprejela številne ukrepe za izboljšanje stanovanjske problematike. Eden izmed pomembnejših je zagotovo sprejetje Zakona o stanovanjski jamstveni shemi, ki bo mladim omogočal, da bodo lažje prišli do lastnega stanovanja. Glavni cilj zakona je mladim generacijam, ki si ustvarjajo družino ali so del mlade družine, zaposlenim za določen ali nedoločen čas, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka, z jamstvom Republike Slovenije za njihov kredit omogočiti lažje, enostavnejše in hitrejše reševanje svojega prvega stanovanjskega vprašanja.

Vse leve vlade skupaj so v zadnjih 10 letih zgradile zgolj 340 javnih najemniških stanovanj. V času prejšnje vlade so bili postavljeni tudi temelji za hitrejši razvoj trga najemniških stanovanj po državi. Spomnimo. V letu 2021 je bila namreč sprejeta novela Stanovanjskega zakonika, ki je vključevala ključne rešitve za vzpostavitev delujoče stanovanjske politike in zagotovitev zadostnega števila dostopnih najemnih stanovanj, dodatna sredstva za gradnjo najemnih stanovanj pa se bodo zagotavljala tudi iz načrta za okrevanje in odpornost. Z namenom pospešitve gradnje je prišlo tudi do sprememb Zakona o urejanju prostora, Gradbenega Zakona in Stanovanjskega zakona. Na podlagi že začetih projektov in projektov v fazi načrtovanja je predvideno, da bo samo Stanovanjski sklad v prihodnjih 5 letih na trgu ponudil skoraj 4 tisoč novih najemnih stanovanj, mestni in občinski skladi pa bodo dodatnih 1.500 stanovanj zgradili na račun vladnih spodbud in spremenjene zakonodaje po vsej Sloveniji.