10. zasedanje skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija d.d.

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposSv, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe in na podlagi svojega sklepa z dne 4.  7. 2022, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine

 

sklicuje

  1. redno skupščino družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d,

ki bo 8. 8. 2022, ob 17. uri, v veliki dvorani na sedežu družbe na naslovu Štihova ulica 7, Ljubljana

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Borisa Tomašiča, za preštevalko glasov se izvoli go. Tanjo Bernik Kolonič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavila notarka Dragica Papež iz Ljubljane.

Obrazložitev:

Boris Tomašič je izvršni direktor družbe, Tanja Bernik Kolonič ima ustrezno znanje in izkušnje za opravljanje funkcije preštevalke glasov, saj je to delo že uspešno opravljala.

 

  1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 in odločanje o razporeditvi bilančnega dobička, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

 

Predlog sklepa:

2.1.

Bilančna izguba, ugotovljena na dan 31. 12. 2021, znaša 737.080 EUR in ostane nepokrita.

2.2.

Skupščina podeljuje razrešnico izvršnemu direktorju družbe za poslovno leto 2021.

2.3.

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021.

 

Obrazložitev:

S poslovanjem družbe in letnimi poročili za leto 2021 se je seznanil in potrdil upravni odbor družbe, zato skupščina o potrditvi in sprejetju teh ne odloča, temveč se z njima le seznani. Poslovodstvo družbe in upravni odbor predlagata, da čista izguba poslovnega leta 2021 v znesku 737.080 EUR ostane nepokrita. Poslovodstvo družbe in upravni odbor menita, da je bilo poslovanje družbe v letu 2021 ustrezno vodeno in nadzorovano. Zato skupščini predlagata podelitev razrešnice tako upravi kot tudi nadzornemu svetu družbe.

 

  1. Podelitev pooblastila poslovodstvu družbe, da pripravi in izpelje vse potrebne postopke za izdajo novih nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se opravi zaradi zamenjave za obstoječe nematerializirane vrednostne papirje družbe.

 

Predlog sklepa:

 

Skupščina družbe podeli pooblastilo poslovodstvu družbe, da izda nove nematerializirane vrednostne papirje zaradi zamenjave obstoječih izdanih nematerializiranih vrednostnih papirjev z namenom poenotenja in boljše preglednosti izdanih nematerializiranih vrednostnih papirjev družbe.

 

Obrazložitev:

Osnovni kapital družbe na dan 31. 12. 2021 znaša 1.760.700 EUR. Osnovni kapital sestavljajo navadne prosto prenosljive kosovne delnice z glasovalno pravico, in sicer 9.102 delnic z oznako NTVR in 8.505 delnic z oznako NTVN. Zaradi poenotenja oznake vrednostnih papirjev kot tudi zaradi boljše preglednosti za delničarje upravni odbor predlaga skupščini, da se izda novih 9.102 navadnih prinosniških prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako NTVN, ki so v celoti namenjene zamenjavi obstoječih 9.102 delnic z oznako NTVR. Z izdajo novih delnic se osnovni kapital družbe ne bo povečal in bo po zamenjavi ostal v višini 1.760.700 EUR. Skupščina podeli pooblastilo poslovodstvu družbe, da izvede vse potrebno za izdajo in vpis novih nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi zamenjave obstoječih izdanih nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Vse novoizdane delnice dajejo njihovim imetnikom po zamenjavi enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in letnim poročilom je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Štihova ulica 7, vsak delovnik med 9. in 15. uro ob najmanj enodnevni predhodni najavi na e-naslov: [email protected] ali po telefonu 01 235 52 93 od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine ter na spletni strani družbe http://www.nova24tv.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si), sklic skupščine pa tudi na spletni strani AJPES. Informacije iz drugega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Poslovodstvo družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu poslovodstva družbe in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali prek pooblaščenca prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da poslovodstvo prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 4. 8. 2022, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine, torej dne 1. 8. 2022. Prijava se pošlje po pošti na naslov NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Za skupščino, Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov [email protected] tako, da jih poslovodstvo prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Obrazec za prijavo na skupščino je tudi dostopen na spletni strani www.nova24tv.si ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Štihova ulica 7 – tajništvo družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani www.nova24tv.si, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljubljani, Štihova ulica 7 – tajništvo družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure. Če je bila prijava na skupščino poslana v originalu in vsebuje podpis delničarja, potem zadostuje, da je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na elektronski naslov [email protected], in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

Predsednik upravnega odbora

Aleksander Rant

Priloge:

Originalni dokument: Sklic in dnevni red 10. skupščine 8. 8. 2022

Obrazec za prijavo na skupščino: Prijava na skupščino

Obrazec za prijavo na skupščino s pooblastilom: Prijava na skupščino s pooblastilom

Pretekli sklici:

9. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

8. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

7. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

6. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.