fbpx

Pretekla ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d., – za evidenco

Datum: 19. 7. 2017

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe sklicuje

5. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d.,
ki bo v sredo, 30. 8. 2017, ob 17. uri v dvorani Muzeja slovenske osamosvojitve na Cankarjevi cesti 11, v Ljubljani.

I. DNEVNI RED:
1. Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.

PREDLOG SKLEPA št. 1:
Za predsednika 5. zasedanja Skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. se imenuje Aleš Hojs.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Jože Sikošek.
2. Sprejem letnega poročila družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2016 ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru in izvršnemu direktorju ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2016.

PREDLOG SKLEPA št. 2:
2.1. Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2016. 2.2. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2016 v znesku 714.170 EUR ostane nepokrita.
2.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora družbe in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2016.
2.4. Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2016.

II. VPOGLED GRADIVA:
Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III. ČAS SKLICA:
Skupščina je sklicana ob 17. uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, torej konec dneva 25. 8. 2017.
Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje dne 25. 8. 2017 do 15. ure po redni pošti ali z osebno vročitvijo na sedež NTV24.si d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: [email protected] To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.
Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.
Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo 305. člena ZGD-1.
Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPESA in družbe www.nova24tv.si.

V Ljubljani, dne 19. 7. 2017
NovaTV24.si d.d.
predsednik Upravnega odbora
Aleš Hojs


ZADEVA: Preklic sklica 4. zasedanja skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. in ponovni sklic 4. zasedanja skupščine NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. Ljubljana

Spoštovani delničarji!

Obveščamo vas, da z namenom pravočasne objave sklica skupščine po 4. odstavku 296. člena ZGD-1 NovaT24.si, informativna televizija, d.d. preklicuje sklic 4. zasedanja skupščine za dan 23. 5. 2017, objavljen dne 24. 4. 2017 na Ajpes in spletni strani www.nova24tv.si

in na podlagi sklepa upravnega odbora objavlja ponovljen sklic 4. zasedanja skupščine družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., ki bo z enakim dnevnim redom (dopolnjenim s predlogom sklepa št. 4 dne 24. 4. 2017) v ponedeljek, dne 12. 6. 2017, ob 16. uri, v dvorani Muzeja slovenske osamosvojitve na Cankarjevi cesti 11 v Ljubljani.

Obvestilo o preklicu sklica in ponovni sklic se objavita na Ajpes in na spletni strani www.nova24tv.si

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

Predsednik Upravnega odbora:

Aleš Hojs

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe

s k l i c u j e

4. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 12. 6. 2017, ob 16. uri v dvorani Muzeja slovenske osamosvojitve na Cankarjevi cesti 11, v Ljubljani.

I. DNEVNI RED:

1. Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika 4. zasedanja Skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. se imenuje Aleš Hojs.

Skupščini prisostvuje vabljen notar Jože Sikošek.

2. Sprejem sklepa o imenovanju novega pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2016.

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2016 se imenuje revizijska družba STONIK, družba za revizijo, d.o.o. Puhova ulica 13, 1000 Ljubljana.

3. Sprejem sklepov o spremembi statuta družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Izbriše se 7. alineja statuta družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Spremeni se točka 7.2.1. statuta, ki se po novem glasi:
Upravni odbor, ima od 5 (pet) do 7 (sedem članov), ki jih voli skupščina in zastopajo interese delničarjev.

4. Odstop člana in imenovanje novega člana upravnega odbora.

II. VPOGLED GRADIVA:

Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III. ČAS SKLICA:

Skupščina je sklicana ob 16.uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine,  torej konec dneva 8. 6. 2017.

Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje dne 8. 6. 2017 do 15. ure po redni pošti ali z osebno vročitvijo na sedež NTV24.si d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: [email protected] To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.

Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo 305. člena ZGD-1.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPESA in družbe www.nova24tv.si.

V Ljubljani, dne 9. 5. 2017

NovaTV24.si d.d.

predsednik Upravnega odbora
Aleš Hojs

Datum: 25. 4. 2017

V sklicu skupščine dodajamo k točki 3. dnevnega reda predlog sklepa št. 4, ki se glasi:

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Spremeni se točka 7.2.1. statuta, ki se po novem glasi:
Upravni odbor, ima od 5 (pet) do 7 (sedem) članov, ki jih voli skupščina in zastopajo interese delničarjev.

V prilogi je s predlogom sklepa št. 4 dopolnjen sklic skupščine.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Predsednik Upravnega odbora:
Aleš Hojs

(POSLUJEMO BREZ ŽIGA)

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe

s k l i c u j e

4. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d.,

ki bo v torek, 23. 5. 2017, ob 17.00 uri v dvorani Muzeja slovenske osamosvojitve na Cankarjevi cesti 11, v Ljubljani.

I. DNEVNI RED:

1. Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika 4. zasedanja Skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. se imenuje Aleš Hojs.

Skupščini prisostvuje vabljen notar Jože Sikošek.

2. Sprejem sklepa o imenovanju novega pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2016.

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2016 se imenuje revizijska družba STONIK, družba za revizijo, d.o.o. Puhova ulica 13, 1000 Ljubljana.

3. Sprejem sklepov o spremembi statuta družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Črta se 7. alineja, točke 7.1.1 Statuta družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Spremeni se točka 7.2.1. statuta, ki se po novem glasi:
Upravni odbor, ima od 5 (pet) do 7 (sedem) članov, ki jih voli skupščina in zastopajo interese delničarjev.

4. Odstop člana in imenovanje novega člana upravnega odbora.

II. VPOGLED GRADIVA:

Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III. ČAS SKLICA:

Skupščina je sklicana ob 17. uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, torej konec dneva 19. 5. 2017.

Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje dne 19. 5. 2017 do 15. ure po redni pošti ali z osebno vročitvijo na sedež NTV24.si d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: [email protected] To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.

Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo 305. člena ZGD-1.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPESA in družbe www.nova24tv.si.

V Ljubljani, dne 21. 4. 2017
NovaTV24.si d.d.
predsednik Upravnega odbora Aleš Hojs
Objava o spremembi pomembnih deležev

24. 4. 2017

Na podlagi določb 124. in 145. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba NTV24.si, d. d., objavlja naslednje obvestilo:

Družba NTV24.si, d. d., je dne 19. 4. 2017 prejela obvestilo Agencije za trg vrednostnih papirjev, da je v mesecu marcu 2017 prišlo do spremembe lastništva družbe NTV24.si, d. d., s strani naslednjih oseb: RIDIKÜL MAGAZIN KFT., BÉCSI ÚT 163. FSZT. 2, Budimpešta, Madžarska (v nadaljevanju: RIDIKÜL MAGAZIN); MODERN MEDIA GROUP ZRT., PERC UTCA 8. 2. em., Budimpešta, Madžarska (v nadaljevanju: MODERN MEDIA GROUP) in RIPOST MÉDIA KFT., KORHAZ UTCA 6-12. 1. em, Budimpešta, Madžarska (v nadaljevanju: RIPOST MÉDIA).

Družba NTV24.si, d. d., obvešča javnost, da so v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic na podlagi sklepa 3. skupščine družbe NTV24.si, d. d., sprejetim dne 22. 9. 2016, dne 17. 3. 2017 bile izdane nove delnice izdajatelja družbe NTV24.si, d. d., katerih imetniki so postale naslednje družbe:
1. družba RIDIKÜL MAGAZIN: 2.667 delnic z oznako NTVR, kar predstavlja 15,1474 odstotka glasovalnih pravic,
2. družba MODERN MEDIA GROUP: 2.667 delnic z oznako NTVR, kar predstavlja 15,1474 odstotka glasovalnih pravic,
3. družba RIPOST MÉDIA: 2.666 delnic z oznako NTVR, kar predstavlja 15,1417 odstotka glasovalnih pravic.

Mihael Hočevar
izvršni direktor
4. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

21. 4. 2017

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d. d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe s k l i c u j e

4. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d. d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
ki bo v torek, 23. 5. 2017, ob 17. uri, v dvorani Muzeja slovenske osamosvojitve, na Cankarjevi cesti 11, v Ljubljani.

I. DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

PREDLOG SKLEPA št. 1:
Za predsednika 4. zasedanja skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d. d., se imenuje Aleš Hojs.
Skupščini prisostvuje vabljen notar Jože Sikošek.
2. Sprejem sklepa o imenovanju novega pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d. d., za leto 2016.

PREDLOG SKLEPA št. 2:
Za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d. d., za leto 2016 se imenuje revizijska družba STONIK, družba za revizijo, d. o. o., Puhova ulica 13, 1000 Ljubljana.
3. Sprejem sklepa o spremembi statuta družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d. d.

PREDLOG SKLEPA št. 3:
Črta se 7. alineja, točke 7.1.1 Statuta družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d. d.
4. Odstop člana in imenovanje novega člana upravnega odbora.

II. VPOGLED GRADIVA:
Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III. ČAS SKLICA:
Skupščina je sklicana ob 17. uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število navzočih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, torej konec dneva 19. 5. 2017. Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje dne 19. 5. 2017, do 15. ure, po redni pošti ali z osebno vročitvijo na sedež NTV24.si, d. d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: [email protected] To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.
Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.
Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, skladno z določbo 305. člena ZGD-1.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPESA in družbe www.nova24tv.si

V Ljubljani, dne 21. 4. 2017