fbpx

7. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje (16. 10. 2019)

Foto: Občina Grosuplje

V sredo, 16. oktobra 2019, je v dvorani Družbenega doma Grosuplje potekala 7. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje. Občinski svetnice in svetniki so na seji obravnavali kar 16 točk, med točkami dnevnega reda, ki bi jo tokrat posebej izpostavili, je bila sprejetje Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Skupna občinska uprava 5G”, prav tako pa so občinski svetnice in svetniki tokrat na seji sprejeli tudi težko pričakovani Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Koščakov hrib.

Dnevni red je bil naslednji:

 1. Potrditev zapisnika 6. seje Občinskega sveta Občine Grosuplje;
 2. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2019;
 3. b) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020;
 4. Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G« ;
 5. Osnutek odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje;
 6. Soglasje k zadolževanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.;
 7. Predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Koščakov hrib;
 8. Osnutek odloka o predkupni pravici občine na nepremičninah;
 9. Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu;
 10. Sklep o sestavi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
 11. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
 12. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Grosuplje;
 13. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora IG 8 Ak;
 14. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ŠJ 18 A;
 15. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ŠS 3 A;
 16. Sklep o lokacijski preveritvi enoto urejanja prostora GR 49 Cs PPIP;
 17. Informacije, pobude in vprašanja svetnikov.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2019

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2019 v višini 20.583.882 evrov.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020 v višini 24.447.662 evrov.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Skupna občinska uprava 5G”

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Skupna občinska uprava 5G”.

Z odlokom se ustanavlja organ skupne občinske uprave petih občin, Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje, za opravljanje posameznih nalog občinske uprave, na področjih: občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, notranje revizije, varstva okolja, urejanja prostora in civilne zaščite.

Z odlokom se določa ime in sedež organa, razmerja do občin ustanoviteljic in druge zadeve, pomembne za delovanje organa skupne občinske uprave. Sedežna občina organa skupne občinske uprave je Občina Grosuplje.

Odlok bo sicer sprejet, ko ga bodo sprejeli občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Občina Grosuplje ga bo nato objavila v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati bo začel petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se bo začel s 1. 1. 2020.

Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje.

Konec leta 2015 sta bili namreč sprejeti Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) in Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). Zaradi prenovljenega načina izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter uvedbe nove terminologije pa je bilo potrebno sprejeti nov področni odlok in do zdaj veljavnega ukiniti.

Soglasje k zadolževanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Soglasje k zadolževanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.

Skladno z 88. členom Zakona o javnih financah ter 10. g členom Zakona o financiranju občin se sicer sme javno podjetje zadolžiti s soglasjem občinskega sveta in pod pogoji, ki jih določi občinski svet, ter če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih sredstev in brez zavarovanja s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne oziroma gospodarske javne službe.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Koščakov hrib

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Koščakov hrib, katerega namen je vzpostavitev urejenega rekreacijskega območja, ki bo namenjeno vsem prebivalcem občine za rekreativne, sprostitvene in izobraževalne namene.

Že v letu 2016 je bil sprejet Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib (Uradni list RS 32/2016). Po pridobljenih smernicah, izdelanih strokovnih podlagah in pridobljeni odločitvi, da postopek celostne presoje vplivov na okolje ni potreben, je bi izdelan dopolnjen osnutek OPPN Koščakov hrib. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Koščakov hrib je nato potekala od 16. 1. 2017 do 14. 2. 2017. V tem času je bila izvedena tudi javna razprava. Na podlagi pridobljenih pripomb in predlogov ter dopolnjenih strokovnih podlag se je izdelal predlog OPPN Koščakov hrib. V času priprave dokumenta pa so bile izvedene tudi arheološke raziskave, ki niso pokazale posebnih najdb. Zaradi uskladitve meje območja OPPN Koščakov hrib je bila nato v času od 10. 12. 2018 do 10. 1. 2019 izvedena ponovna javna razgrnitev z javno obravnavo, kjer je bilo možno ponovno podati pripombe in predloge. Pri izdelavi odloka OPPN Koščakov hrib so bili tako upoštevani tudi ti utemeljeni predlogi in pripombe javnosti ter pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora.

Območje OPPN Koščakov hrib sicer obsega gozdne površine med avtocesto Ljubljana – Novo mesto in območjem zdravstvenega doma. Celotno območje je poraščeno z gozdom.

Razdeljeno je na tri enote urejanja: enota urejanja 1: območje gozda s posebnim namenom, enota urejanja 2: območje športno-rekreativnih parkov in enota urejanja 3: vstopno območje.

Na območju enote urejanja 1 so predvideni sledeči posegi:

 • ureditev označenih pešpoti; predvidena je uporaba že obstoječih pešpoti (Pot se uredi kot izravnana in utrjena gozdna pot s prečnimi nakloni za odvodnjavanje. Predvidena je postavitev točkovnih AB temeljev za montažo elementov urbane opreme, namestitev označevalnih tabel s smerokazi in zemljevidi območja, namestitev klopi in košev.);
 • ureditev novih delov pešpoti za vzpostavitev povezanega rekreacijskega območja in dostopov do programskih vsebin;
 • vstopne točke pešpoti; ureditev vhodne ploščadi s klopmi, prostorom za kolesa in informativno ter usmerjevalno tablo območja (Predvidena je ureditev utrjene peščene površine in postavitev točkovnih AB temeljev za montažo elementov urbane opreme, namestitev označevalne table s smerokazi in zemljevidi območja, namestitev klopi, košev in stojala za kolesa, predvidi se možnost postavitve montažne nadstrešnice);
 • trim steza; ureditev trim steze po sistemu Vita-Parcours s cca. 16-20 postajami (Predvideva se ureditev steze, ki poteka od Zdravstvenega doma Grosuplje proti Casinoju Kongo (dve možni izhodišči) in na območju parcel v lasti občine naredi krožno zanko. Steza se uporabi za dovozno pot za manjša vzdrževalna vozila. Predvidena je namestitev označevalnih tabel za vadbo, namestitev vadbene opreme, ureditev ravnih površin na območju vadbe.);
 • gozdna in geološka učna pot; ureditev sistema označevanja rastlinskih vrst in drugih naravnih posebnosti (npr. geologija) ali živalskih vrst na območju (V okviru gozdne učne poti je možna postavitev opazovalnice za ptice, ureditev vrta z gozdnimi rastlinami, namestitev označevalnih tabel, namestitev različnih prikazov v izobraževalne namene);
 • razgledni stolp, z možnostjo izvedbe manjšega prostora v pritličnem delu stolpa za prodajo kart, spominkov, varovanje, ipd;
 • pasji park; z žično ograjo ograjeno območje z nameščeno urbano opremo (klopi, koši za odpadke);
 • otroško igrišče; območje z urejeno peščeno površino, nameščeno urbano opremo (klopi, koši za odpadke) in otroškimi igrali;
 • forma-viva (lokalne izravnave in čiščenje terena (podrast in druga vegetacija), namestitev kipov in prostorskih inštalacij, ureditev dostopnih pešpoti, urbana oprema, klopi, koši za odpadke in označevalne table);
 • predvidena je zasaditev sadovnjaka na južnem robu območja v področju gozdne meje (V sklopu sadovnjaka se predvideva ureditev označevalnih tabel, ureditev ploščadi z urbano opremo in možnost postavitve montažnega objekta za shranjevanje opreme do 10m2  ali nadstrešnice do 15m2 za učne namene).

Na območju enote urejanja 2 so poleg posegov iz prvega odstavka tega člena predvideni še sledeči posegi:

 • plezalna stena in razgledna ploščad (namestitev varoval za plezanje, ureditev varovanega dostopa na vrh ob robu stene (namestitev žičnih varoval in po potrebi lokalna ureditev stopnic v steni ali montažnih stopnic), ureditev razgledne ploščadi na vrhu stene (izravnava terena, postavitev montažne lesene ploščadi, postavitev varovalne ograje in klopi), predvidi se namestitev klopi in koša za odpadke ter postavitev objekta za shranjevanje opreme in postavitev lesene razgledne ploščadi);
 • pustolovski park (namestitev naprav za plezanje, ureditev dostopnih pešpoti, urbana oprema, klopi, koši za odpadke in označevalne table, postavitve lesene terase in objekta za shranjevanje opreme, blagajno in prodajo pijač ter spominkov s teraso);
 • območje za piknik (Ureditev odprtega območja za piknik predvideva ureditev večje ravne površine, ki se opremi z lesenimi klopmi, mizami, koši za smeti in pripravljenim prostorom za ognjišče. Možna je izvedba npr. zidanega žara ali le ograjenega kurišča s klopjo. Predvidi se namestitev klopi, košev za smeti in kurišča, postavitev pritličnega objekta za shranjevanje opreme s sanitarijami.).

Na območju enote urejanja 3 so, poleg posegov iz prvega odstavka tega člena, predvideni še sledeči posegi:

 • gradnja gostinske stavbe;
 • zunanja in komunalna ureditev okolice gostinske stavbe, parkirišče;
 • navezave na ostalo območje in območja, ki mejijo na OPPN Koščakov hrib.

Odlok o predkupni pravici občine na nepremičninah

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Odlok o predkupni pravici občine na nepremičninah.

V skladu s 189. členom Zakona o urejanju prostora 2 občina lahko določi območje predkupne pravice na zemljiščih. S sprejemom odloka bo tako občina imela možnost predkupne pravice na zemljiščih, ki so pomembna z vidika prostorskega in komunalnega razvoja občine.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu. Gre za Dom starejših občanov Grosuplje.

S tem Odlokom se tako omogoča podelitev koncesije zasebniku na področju osnovne zdravstvene dejavnosti. Koncesija programa splošne ambulante v Domu starejših občanov Grosuplje se podeli v obsegu 0,60 tima in trajanju 15 let. Predhodno sta bili pridobljeni tudi že soglasji Zavoda za zdravstveno zavarovanje in  Ministrstva za zdravje.

Sklep o sestavi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Občinski svetnice in svetniki so sprejeli Sklep o sestavi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki določa strukturo sestave Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Občinski svet imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na podlagi Sklepa o sestavi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki določa sestavo Sveta na podlagi Zakona o voznikih.

Dozdajšnja sestava sveta je bila: 2 predstavnika šole (OŠ Brinje Grosuplje in OŠ Louisa Adamiča Grosuplje), predstavnik vrtca, predstavnik Policijske postaje Grosuplje, predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov Grosuplje, predstavnik vzdrževalca cest (JKP), predstavnik Upravne enote Grosuplje, predstavnik občinskega sveta in predstavnik Občine Grosuplje.

Z novim sklepom pa sestavo Sveta širimo še s predstavnikom OŠ Šmarje – Sap in predstavnikom občinskega redarstva. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu tako sedaj šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:

 • trije predstavniki šole (OŠ Brinje Grosuplje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje in OŠ Šmarje – Sap),
 • predstavnik vrtca,
 • predstavnik Policijske postaje Grosuplje,
 • predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov Grosuplje,
 • predstavnik vzdrževalca cest (JKP),
 • predstavnik Upravne enote Grosuplje,
 • predstavnik občinskega sveta,
 • predstavnik občinskega redarstva,
 • predstavnik Občine Grosuplje.

Svet ima predsednika, podpredsednika, tajnika in 8 članov.

Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Občinski svet mora imenovati Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skladno s Sklepom o sestavi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki določa sestavo Sveta, in sicer 3 predstavnike šole (OŠ Brinje Grosuplje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje in OŠ Šmarje – Sap), predstavnika vrtca, predstavnika Policijske postaje Grosuplje, predstavnika Zveze šoferjev in avtomehanikov Grosuplje, predstavnika vzdrževalca cest (JKP), predstavnika Upravne enote Grosuplje, predstavnika občinskega sveta, predstavnika občine Grosuplje in predstavnika občinskega redarstva, saj je sedanjemu Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potekel štiriletni mandat.

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bili imenovani:

 • Alenka Gazi Legan – predstavnica OŠ Louisa Adamiča Grosuplje,
 • Barbara Flisar – predstavnica OŠ Brinje Grosuplje,
 • Sebastjan Škrjanc – predstavnik OŠ Šmarje – Sap,
 • Metka Kadunc – predstavnica VVZ Kekec Grosuplje,
 • Damjan Lenček – predstavnik Policijske postaje Grosuplje,
 • Franc Skubic – predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov Grosuplje,
 • Bojan Gorišek – predstavnik vzdrževalca cest (JKP Grosuplje),
 • Simon Virant – predstavnik Upravne enote Grosuplje,
 • Nives Rupčić – predstavnik Občinskega sveta Občine Grosuplje,
 • Mihael Prelc – predstavnik občinskega redarstva,
 • Tadeja Kupljenik – predstavnik Občine Grosuplje.

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Grosuplje

Članu Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Grosuplje je na podlagi odstopne izjave, z dne 28. 1. 2019, in s Sklepom o prenehanju funkcije člana Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Grosuplje, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Grosuplje na svoji 6. redni seji, dne 19. 6. 2019, prenehalo članstvo, zato je bilo potrebno imenovati nadomestnega člana za preostanek mandatnega obdobja.

Za nadomestnega člana Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Grosuplje je bil do konca mandatnega obdobja 2018 – 2022 imenovan Alojz Bavdek.

Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora IG 8 Ak; Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ŠJ 18 A; Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ŠS 3 A; Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora GR 49 Cs PPIP

Občinski svetnice in svetniki so navedene sklepe sprejeli.

Informacije, pobude in vprašanja svetnikov

Občinska svetnica Valentina Vehovec (DeSUS) je povedala, da je od več občanov slišala za težave, ki jih na območju občine povzroča romsko prebivalstvo, ti naj sicer niti ne bi bili iz iste občine. Meni, da je glede na situacijo nujno potrebno nekaj storiti, čeprav se zaveda, da jih državna politika močno ščiti.

Občinski svetnik dr. Božo Predalič (SDS) se je navezal na svojo predhodnico in poudaril, da situacija res predstavlja veliko težavo, je pa problem na državnem nivoju. Romi bi morali biti enako obravnavani kot vsi ostali državljani. Dokler bo državna politika, politika naše vlade, takšna kot je, ne bo sprememb. In s takšnim ravnanjem naše vlade lahko do podobnih težav pride tudi z migranti, ki jih je v Sloveniji vedno več.

Predalič je zato pozval župana dr. Petra Verliča, da se pripravi neko pismo na to temo in se ga pošlje na vlado, lahko v imenu občinskega sveta, v kolikor se bi seveda vsi občinski svetniki strinjali. Župan dr. Peter Verlič je odgovoril, da kot je že bilo ugotovljeno, občine na tem področju pravzaprav nimajo nobenih pristojnosti. Se pa občani, ko pride do takšnih težav, obrnejo seveda na župane.

Vemo, s kakšnimi težavami se soočajo v občini Kočevje. Župan dr. Vladimir Prebilič je ravno sedaj vsem občinam, ki imamo romskega svetnika, poslal v podpis dopis oz. apel predsedniku vlade Marjanu Šarcu za nujni sestanek in ukrepanje v tej smeri. Sam je seveda ta dopis podpisal in upa, da bo do sestanka prišlo, ob tej priložnosti pa bo seveda predsedniku vlade tudi povedal, kaj se na terenu dogaja. Povedal je še, da od vedno več kolegov županov sliši tudi za težave z migranti, in meni, da je situacija kar zaskrbljujoča. “Žal pa moramo vedeti, da se teh problemov v nacionalnih medijih praviloma ne sme izpostavljati, kot je bilo povedano tudi podžupanu Miranu Briškiju, ko je želel povedati, kakšne težave zaradi migrantov pestijo občino Kostel.”

Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar je ob tem dodal, da je tudi sam prejel že kar nekaj klicev naših občanov, ko so naleteli na migrante v občini. Tako, da je tudi sam kar zaskrbljen.

Občinski svetnik Mihael Hočevar (SDS) je v navezavi s sprejetim OPPN-jem Koščakov hrib postavil vprašanje, ali se občinskim svetnicam in svetnikom lahko poda tudi že kakšno informacijo, kdaj bi lahko sprejeli tudi OPPN Športni park Grosuplje. Glede na to, da naj bi se počasi začela tudi gradnja zadrževalnika Veliki potok, pa ga je zanimalo tudi, ali se že ve, kdaj konkretno se bo začela, kdaj je planiran zaključek.

Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar je glede OPPN-ja Športni park Grosuplje povedal, da je bilo potrebno zaradi vseh sprememb in dopolnitev do katerih je zaradi visokih voda in zaradi novih hidroloških in hidravličnih razmer prišlo, potrebno narediti še eno javno razgrnitev OPPN-ja Športni park Grosuplje, ki pa se zaključuje. “Nato bo potrebno pridobiti še pozitivno mnenje s strani Direkcije RS za vode. Upa, da ga kar čimprej dobimo, da bodo na direkciji zadovoljni, in da ga bodo potem lahko, tako kot ta dan OPPN Koščakov hrib, tudi občinski svetnice in svetniki sprejeli na seji občinskega sveta.”

Glede zadrževalnika Veliki potok pa je povedal, da je razpisna dokumentacija za izvedbo izvajalca skoraj pripravljena, in računa na to, da bo v roku 14 dni že lahko šlo v izvedbo razpisa. Če bo postopek lepo tekel, če ne bo nekih pritožb, bi bil lahko izvajalec do konca leta izbran, v zgodnjih spomladanskih mesecih pa bi tako lahko začeli tudi že z gradnjo zadrževalnika. Povedal pa je še lepo novico, in sicer da so se uspeli z Ministrstvom za okolje in prostor dogovoriti, da lahko pričnejo tudi že s projektiranjem 2. faze protipoplavne ureditve Grosupeljščice. Tako da takoj ko bo razpis za izvedbo izvajalca za zadrževalnik Veliki potok objavljen, bodo pričeli tudi s pripravo razpisne dokumentacije za projektiranje 2. faze protipoplavne ureditve Grosupeljščice.

Občina Grosuplje