fbpx

Dela zadrževalnika Veliki potok v Občini Grosuplje lepo napredujejo

Foto: Brane Petrovič

Julija lani so se pričela dela za izgradnjo nujno potrebnega zadrževalnika Veliki potok, da bo Grosuplje v celoti varno pred poplavami. Dela vse od takrat lepo potekajo.

Pričelo se je s čiščenjem terena in drugimi pripravljalnimi deli, nato pa je bilo potrebno prestaviti gozdno cesto na desni strani doline ter prav tako lokalno cesto na drugi, levi strani doline, ki vodi proti Dolenji in Gorenji vasi, in odsek, ki pelje proti Dolam. Ko sta bila v začetku decembra lani v večjem delu zgrajena zapornica in jarek z vtočnim in iztočnim delom, ki predstavljata ključni krmilni del zadrževalnika, smo potok Veliki potok lahko preusmerili po novem tlakovanem objektu in novi strugi.

V začetku letošnjega leta se je nato že pričelo z gradnjo 200 metrov dolge in 15 metrov visoke pregrade, v katero bo vgrajenih kar 125.000 kubičnih metrov materiala. Pregrada je danes na višini približno 6 metrov, vgrajenega pa je že polovica vsega potrebnega materiala.

Foto: Brane Petrovič

Zadrževalnik Veliki potok predstavlja bistveni člen vodovarstvene ureditve Grosupljega. Zadržal bo lahko kar do 573.355 kubičnih metrov vode. Po izgradnji zadrževalnika pa bo, za varnost pred povodnjijo, ki se statistično zgodi enkrat na petsto let, potrebna še ureditev struge Grosupeljščice. Šlo bo predvsem za širitev in poglobitev struge, kamnita brežina bo izvedena le na najožjih delih, kjer širitev zaradi objektov ni možna. Vzporedno bo potrebno zamenjati tudi večino mostov in brvi.

Sočasno zato že poteka projekt vodnogospodarske ureditve Grosupeljščice s premostitvami. Ta je v fazi pridobivanja potrebnih zemljišč, kateri bo sledilo pridobivanje soglasij vseh mnenjedajalcev in predvidoma v začetku naslednjega leta že tudi vložitev dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Sara Kovač