fbpx

Franc Sušnik za župana Vranskega: Več prostora v vrtcu, lažji dostop do zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, boljša oskrba starejših …

Franc Sušnik

Kandidat SDS za župana Vranskega Franc Sušnik se zavzema za varno in prijetno bivalno okolje, za prijazno občino Vransko! Prav tako kot tudi preostali kandidati občinskega odbora SDS Vransko, ki so pripravljeni prisluhniti pobudam in potrebam svojih občanov.

V programu za prihodnje mandatno obdobje kandidati občinskega odbora SDS in kandidat SDS za župana Vranskega Franc Sušnik izpostavljajo področja delovanja, konkretne naloge in projekte, ki bodo usmeritev in vodilo njihovega delovanja. Vse svoje znanje, izkušnje in srčnost bodo vložili v izvedbo in uresničitev programa za:

   • najboljše možne pogoje za delovanje šole in vrtca, zato bodo glede na pričakovan povečan vpis v vrtec Vransko uredili prostore še za en cel in en polovični oddelek vrtca;
   • kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo občanov s posebnim poudarkom na zdravstveni oskrbi mladih in starejših, poskrbeli pa bodo tudi za lažji dostop do zobozdravstvenih storitev;
   • ohranitev visokega nivoja oskrbe starejših in pomoči potrebnih, posebno skrb in pozornost bodo posvečali razvoju pomoči na domu in različnim oblikam oskrbe na daljavo;
   • vzdrževanje visokega nivoja kulturne, športne in rekreativne  ponudbe v občini;
   • zagotovitev novih, ustreznejših prostorov za delovanje občinske knjižnice;
   • ohranitev primernih pogojev za delovanje društev;
   • nadaljnji razvoj gasilstva in ohranitev visokega nivoja požarne varnosti, prostovoljnim gasilcem Gasilskega društva Vransko bodo pomagali pri izgradnji novega gasilskega doma;
   • zagotovitev optimalnih prostorskih pogojev za stanovanjsko gradnjo, razvoj poslovnih dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest s pripravo in sprejemom novega občinskega prostorskega načrta;
   • zagotavljanje optimalnih pogojev za razvoj turizma in gostinstva;
   • spodbujanje kmetijske dejavnosti, s posebnim poudarkom na ohranitvi kmetijske dejavnosti in poseljenosti hribovitih predelov naše občine;
   • izboljšanje prometne varnosti z izgradnjo varnih križišč z zavijalnimi pasovi na regionalni cesti in avtobusnega postajališča ter prehoda za pešce v Brodeh in hodnika za pešce v Prekopi;
   • zagotovitev popolne poplavne varnosti na širšem območju trga Vransko z zaključkom izgradnje vodnega zadrževalnika v Praprečah;
   • nadaljevanje obnove lokalnih cest in javnih poti, več pozornosti in sredstev pa namenili rednemu in zimskemu vzdrževanju  cest in javnih površin;
   • nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Brodeh in izgradnjo druge faze čistilne naprave Vransko;
   • zaključitev obnove okolice mrliške vežice in pokopališča;
   • izgradnjo novega mostu na Merinščici in pločnika ter zaključitev izgradnje prometne povezave med  trgovskim centrom in trgom Vransko;
   • polepšanje podobe trga in vasi z doslednim urejanjem javnih površin, s sajenjem okrasnega drevja in drevoredi, z urejanjem cvetličnih gred in izboljšanjem javne snage.
  •