fbpx

Ministrstvo za okolje: Divjad je še vedno državna last

Foto: epa

Glede na zapise v medijih v zvezi s predpisi in lastništvom divjadi Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da se upravljanje z divjadjo v ničemer ne spreminja. Določba o lastništvu divjadi se je v Zakonu o varstvu okolja črtala zato, ker je ta vsebina že urejena v drugih področnih zakonih, da se enaka vsebina torej ne podvaja.

Zakon o varstvu okolja je določal, da je divjad po predpisih o lovstvu lastnina države. Glede na to, da je navedena vsebina urejena že v področni zakonodaji, pa je bilo s strani Zakonodajno pravne službe Državnega zbora RS ugotovljeno, da bi urejanje posameznih vprašanj v zvezi z naravnimi dobrinami v Zakonu o varstvu okolja pomenilo odstop od načel razdelitve zakonske materije po vsebinskih kriterijih, ki zagotavlja koncentracijo vsebin v področnih zakonih, s tem pa povečuje sistematičnost in predvidljivost pravnega reda na splošno.

Zakon o divjadi in lovstvu že v uvodnem delu določa, da z divjadjo upravlja Republika Slovenija. Last nad divjadjo prav tako ureja v delih, ki določajo, da divjad, uplenjena v skladu s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, postane last upravljavca lovišča – lovskih družin – oziroma upravljavca lovišča s posebnim namenom. Zato se je določba, kot je bila v zakonu o varstvu narave glede lastništva divjadi na predlog Zakonodajno pravne službe državnega zbora, črtala oziroma novi Zakon o varstvi okolja zaradi navedenega ne določa več posebej, da je divjad lastnina države.

Upravljanje divjadi ostaja nespremenjeno
Upravljanje z divjadjo in lov kljub spremembi zakona o varstvu okolja ostajata nespremenjena. Zakon o ohranjanju narave določa, da so rastline in živali pod posebnim varstvom države ter, da država ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo rastline ali živali, razen v primerih, posebej določenih z zakonom. Tudi v zakonu o divjadi in lovu je navedena problematika urejena na enak način, kot v zakonu o naravi, in sicer, da Republika Slovenija ni odgovorna za škodo, ki jo povzroči divjad, razen v primerih, določenih z zakon o divjadi. Prvotno je bila v zakonu o divjadi in lovu sicer določena objektivna odgovornost za škodo, vendar je navedena ureditev prenehala veljati z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. Odgovornost za škodo ni vezana neposredno na lastništvo države nad divjadjo.

Peter Truden