Občinski svet Občine Brežice sprejel rebalans proračuna za leto 2023

Na 2. izredni seji so na predlog župaana občinske svetnice in svetniki sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2023. Ta je bil potreben zaradi sprememb prihodkov in odhodkov občine, spremenjene dinamike nekaterih investicij in subvencije poračuna vodarine. Na prihodkovni strani se povečujejo sredstva proračuna za štiri milijone evrov glede na veljavni dokument, na strani odhodkov pa za osem milijonov evrov. Proračun za leto 2023 je sprejet v višini 42,3 milijone evrov in omogoča sredstva za izvajanje nalog občine, javnih zavodov, programe nevladnih organizacij, za nadaljevanje in dokončanje investicij, za subvencije in različne oblike pomoči občankam in občanom.

Pomoči občanom

Občina Brežice namenja proračunski denar za sofinanciranje javnih del, ki povečujejo zaposljivost brezposelnih oseb. V letu 2023 občina sofinancira zaposlitve več kot javnih del 14 osebam. Denarna pomoč ob rojstvu otroka znaša 250 evrov, v letu 2022 jih je bilo podeljenih 164. Občina namenja socialno ogroženim občanom in družinam tudi denarno pomoč za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice ter ostalih nujnih življenjskih stroškov in za premostitev socialne ogroženosti, ki je nastala zaradi izgube zaposlitve oz. zaradi neizplačanih dveh zaporednih mesečnih plač. V preteklem letu je občina z denarno pomočjo pomagala 50 posameznikom oz. družinam, ki so se znašli v stiski.

Občina Brežice namenja v letu 2023 5,6 milijona evrov za izdatke, ki se nanašajo na doplačila raznih oskrbnih stroškov v domovih za ostarele, v domovih za občane s posebnimi potrebami, regresiranje prevozov otrok v šolo in doplačilo razlik v ceni v vrtcih med ceno vrtca in plačilom staršev. Občina Brežice nameni kar 3,7 milijona evrov za doplačilo cene vrtca staršem.

Za starejše občane občina poleg plačila oskrbovalnine v domovih namenja sredstva tudi za socialno varstveno storitev pomoč na domu, za brezplačne prevoze Sopotniki, koordinatorja in programe večgeneracijskega centra Brežice in sredstva za programe društev upokojencev.

Izobraževanje, šport in nevladne organizacije

Poleg sredstev za delovanje javnih zavodov, predvsem osnovnih šol, teh je v občini kar osem, zagotavlja občina tudi sredstva za spremljevalca otrok v razvojnem oddelku brežiškega vrtca in romskega spremljevalca na OŠ Cerklje ob Krki. Občina namenja med drugim tudi sredstva za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj in za plavalno opismenjevanje predšolskih in osnovnošolskih otrok, sredstva za obnovo igrišč na podeželju in športne aktivnosti za občane.

V 2023 namenja občina dobrih 786.000 evrov za 153 programov nevladnih organizacij s področja športa, kulture, mladine, turizma ter zdravstva in socialnega varstva.

Večje investicije v letu 2023

V letu 2023 se nadaljujejo investicije  širitev oz. dograditev prostorov za Zdravstveni dom in lekarno Brežice, urejanje kolesarskih povezav ob državnih cestah Brežice–Dobova in Brežice–Krška vas, Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, obnova atletskega stadiona, dokončanje obnove Vodovodnega stolpa z ureditvijo paviljona in tehnološko posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo. Začela se bo tudi obnova oz. gradnja novega lesenega mostu na Borštu, za katerega bo sredstva prispevalo tudi Ministrstvo za obrambo na podlagi dogovora o skupnih vlaganjih v lokalno infrastrukturo. Prav tako je v 2023 načrtovan začetek del gradnje kanalizacije v Krški vasi in ureditev javnih sanitarij na lokaciji brežiške tržnice.

V tem letu bo občina izdelala tudi projektno dokumentacijo za izvedbo protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove ter izvedla sanacijo plazov, prednostno tiste, ki ogrožajo stanovanjske objekte in občinske ceste.

Spodbude na področju kmetijstva, podjetništva in turizma

Občina Brežice s proračunom zagotavlja sredstva za spodbujanje podjetništva prek javnega razpisa, izvaja komunalno opremljanje industrijskih in poslovnih con ter v letu 2023 tudi subvencionira poračuna vodarine za podjetja, ki izpolnjujejo pogoje. Načrtuje pa tudi ureditev podjetniškega inkubatorja na lokaciji mestne hiše v 1. nadstropju in podstrešju objekta. Projekt podjetniškega inkubatorja bo Občina Brežice prijavila na Javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024 Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Za razvojne programe kmetij namenja občina sredstva prek vsakoletnega javnega razpisa, povečala pa je tudi sredstva za promocija kmetijstva in pridelovalcev. Razvoj turizma podpira občina na več načinom – od sredstev za javni zavod, ki nudi podporo turističnim ponudnikom, do sredstev za promocijo in delovanje občinske turistične zveze in društev ter rednih vlaganj v turistično infrastrukturo.

Aktualni proračun Občine Brežice za leto 2023 je dostopen na spletni strani www.brezice.si

Na 2. izredni seji tudi o imenovanjih in pravilniku za subvencioniranje poračuna vodarine za podjetja

Člani in članice občinskega sveta so na 2. izredni seji sprejeli tudi Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Brežice, Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Globoko, Sklep o imenovanju direktorice Posavskega muzeja Brežice, Sklep o imenovanju članov svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Brežice, javnega podjetja ter institucij, ki delujejo na območju občine Brežice, Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo in v cestnem prometu občine Brežice in Pravilnik o subvenciji podjetjem za poračun vodarine za leto 2022 zaradi energetske krize.

Andrej Žitnik