fbpx

Poslanska skupina SDS predlaga, da se Škofji Loki z zakonom dodeli status mestne občine

Škofja Loka (foto: Facebook)

Poslanska skupina SDS je predlagala, da se že že ustanovljeni občini Škofja Loka podeli status mestne občine, saj za to izpolnjuje vse za to potrebne pogoje. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij je PS SDS s prvopodpisano vodjo Jelko Godec že vložila v parlamentarni postopek. Po Zakonu o lokalni samoupravi je pridobitev statusa mestne občine torej odvisna od izpolnjevanja zakonskih meril. Državni zbor o zahtevi mesta, da dobi status mestne občine, odloča po posebnem postopku in s posebnim zakonom.

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij je poslanska skupina SDS predlagala podelitev statusa mestne občine že ustanovljeni občini Škofja Loka. Poslanska skupina SDS s prvopodpisano vodjo PS SDS Jelko Godec je včeraj v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

Cilj omenjenega predloga zakona je podelitev statusa mestne občine že ustanovljeni občini Škofja Loka, predlagani zakon pa je v skladu z načeli lokalne samouprave. Status mestne občine lahko dobi občina, ki izpolni zakonske pogoje, da je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja, to je območja, ki je širše od njenega, ne da bi bilo treba posebej izpeljati postopek za ustanovitev nove občine “kot mestne občine”. Status mestne občine se lahko občini dodeli z zakonom in za to ni potreben referendum.

Škofja Loka je močno upravno, izobraževalno in zdravstveno središče
Na območju občine Škofja Loka deluje vrtec z 8 enotami, 3 osnovne šole, osnovna šola s prilagojenim programom ter glasbena šola, gimnazija ter Šolski center, ki združuje dve srednji šoli ter višjo strokovno šola za strojništvo, ki izvaja dva višješolska strokovna programa. Občina je ustanoviteljica ali soustanoviteljica 12 javnih zavodov in enega javnega podjetja. V občini imajo sedež knjižnica, glasbena šola, zdravstveni dom in muzej, ki vsi pokrivajo območje 4 občin. Mesto Škofja Loka je že danes močno upravno, izobraževalno in zdravstveno središče, saj ima tu svoj sedež več kot 20 institucij, od teh približno polovica državnih in polovica občinskih. Število delovno aktivnih je 10.316, po delovnem mestu pa jih v občini dela 10.104, od tega 9.006 zaposlenih in 1.097 samozaposlenih. Stopnja delovne aktivnosti je 69,7 %. V letu 2019 je na območju delovalo 2.220 podjetij, ki so ustvarila prihodek 1.219.569 EUR.

Škofja Loka (foto: Facebook)

Občina Škofja Loka se po številu prebivalcev med mestnimi občinami uvršča na deseto mesto, kjer imajo mestne občine Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec manjše število prebivalcev. Pri primerjavi podatkov skupnega selitvenega prirasta med občino Škofja Loka in mestnimi občinami lahko ugotovimo, da ima Občina Škofja Loka povprečen skupni selitveni prirast v zadnjih desetih letih 0,18 na 1.000 prebivalcev. To občino uvršča na deveto mesto med mestnimi občinami. Vendar pa je v zadnjih letih trend naraščajoč in v letu 2020 je skupni selitveni prirast 5,9 na 1.000 prebivalcev, kar uvršča Občino Škofjo Loko na četrto mesto med mestnimi občinami, takoj za Mariborom, Koprom in Ptujem Tudi pri pregledu skupnega prirasta na 1.000 prebivalcev ugotovimo, da je povprečje občine Škofja Loka v zadnjih desetih letih 3,05 na 1.000 prebivalcev, kar jo postavlja na peto mesto med mestnimi občinami. Prav tako tudi ta kazalec za Občino Škofja Loka kaže naraščajoč trend in v letu 2020 znaša skupni prirast na 1.000 prebivalcev 6,7, kar je nad slovenskim povprečjem in hkrati občino Škofja Loka uvršča na tretje mesto med mestnimi občinami, takoj za Koprom in Mariborom.

Občina Škofja Loka je stičišče transportnih poti, kjer se križa več cest pomembnejših hierarhičnih ravni, ki peljejo v Poljansko in Selško dolino ter povezujejo Idrijsko in severno Primorsko proti Kranju in proti Ljubljani. Država namerava škofjeloško območje bolje prometno povezati in nadgraditi z neposredno cestno povezavo na avtocestno omrežje, kot tudi z rekonstrukcijo in posodobitvijo Gorenjske železniške proge.

Z mestnimi funkcijami podpira 50 tisoč ljudi
Prizadevanja Občine Škofja Loka, da pridobi status mestne občine, potrjuje tudi dejstvo, da po svoji naravi že danes Škofja Loka predstavlja mestno občino, ki z mestnimi funkcijami podpira 50.000 ljudi. Na ta način se zasleduje tudi načelo decentralizacije in vzpostavitve druge ravni lokalne samouprave na način formiranja regionalnega središča v mestni občini. Škofja Loka je po svoji vlogi in pomenu že centralno naselje regionalne ravni – središče regionalnega pomena. Služi oskrbi prebivalstva z javnimi funkcijami in storitvenimi dejavnostmi na regionalni ravni. Poleg pokrivanja splošnih preskrbovalnih potreb prebivalstva v izobraževalnem, socialnem, kulturnem in gospodarskem pogledu še povezuje prebivalstvo iz regionalnih, lokalnih in medobčinskih središč.

SDS