Poslovanje Skupine Pošta Slovenije v 2021 med najuspešnejšimi v zadnjih letih

Datum:

Skupina Pošta Slovenije, ki jo poleg matične družbe Pošta Slovenije sestavljajo še neposredno in posredno odvisne družbe, je v lanskem poslovnem letu po še nedokončnih in nerevidiranih podatkih ustvarila čisti poslovni izid  v višini  17,6 mio EUR. To je boljši rezultat od načrtovanega za 10,7 mio EUR oziroma za 156 odstotkov. Čisti prihodki od prodaje znašajo 461 mio EUR, kar je za 8 odstotkov več od načrtovanih.

Kot poudarja generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot, je Skupina Pošta Slovenije v lanskem poslovnem letu presegla kazalnike uspešnosti poslovanja, ki jih je sprejel SDH: “Lansko poslovno leto je bilo za Skupino Pošta Slovenije med najuspešnejšimi v zadnjih letih. Pošta Slovenije se je na otežene razmere, ki jih je povzročila epidemija covida-19, odzvala hitro in je kljub pogosto precej oteženim pogojem dela uspela kakovostno zagotavljati poštne, paketne, logistične in ostale storitve.”

V letu 2021 v okviru poslovnih prihodkov še vedno največji, 39,6-odstotni delež predstavljajo prihodki od pisemskih storitev, ki so za 8 odstotkov višji kot v letu 2020 in za 5 odstotkov višji, kot je bilo planirano. Sledijo prihodki od logističnih storitev z 39,4-odstotnim deležem in 16-odstotno rastjo, plan je bil presežen za 12 odstotkov. Na strateško pomembnem segmentu paketnih storitev  je Skupina Pošta Slovenije dosegla 22-odstotno rast v primerjavi z letom 2020, kar predstavlja 13,5-odstotni delež v poslovnih prihodkih.

Med najpomembnejšimi razvojnimi aktivnostmi v lanskem letu  so bile širitev dodatnih logističnih kapacitet, tako prostorskih kot transportnih, prenova in širitev kapacitet za paketno poslovanje, uvedba novega informacijskega sistema za podporne procese, digitalizacija poslovanja ter širjenje flote e-vozil. Za investicije v lanskem poslovnem letu je  Skupina Pošta Slovenije namenila 23,4 mio EUR. Pošta Slovenije je v lanskem letu s predstavnikoma obeh reprezentativnih sindikatov podpisala tudi novo kolektivno pogodbo, ki bo zaposlenim tudi v prihodnje zagotavljala ustrezno raven socialne varnosti. Pošta Slovenije se je v lanskem letu prilagodila zakonskim in regulatornim spremembam, ki so stopile v veljavo 1. julija 2021, in sicer evropskim davčnim in carinskim spremembam ter spremembi Splošnih pogojev kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, ki je med drugim prinesla ločevanje pošiljk korespondence na prednostne in neprednostne.

V letu 2022 je načrtovana nadaljnja rast Skupine Pošta Slovenije ob upoštevanju sprememb v okolju, e-substitucije in spremenjenih navad uporabnikov. Tudi v letošnjem letu ostajajo za doseganje rasti še naprej ključni prihodki od paketnih in logističnih storitev, pomembne pa ostajajo pisemske in IT-storitve ter storitve na mreži. E-substitucija, ki jo bo verjetno še pospešil sprejeti Zakon o debirokratizaciji, bo tudi v letu 2022 pomembno vplivala na zmanjšanje števila pisemskih pošiljk in storitev iz poslovne mreže. Največje povečanje se v letu 2022 načrtuje na področju paketov in hitre pošte, predvsem iz naslova nadaljevanja trenda povečanja nakupov v spletnih trgovinah.

Skupina Pošta Slovenije v letu 2022 načrtuje 482 mio EUR prihodkov in prerašča v mednarodno korporacijo, ki bo prek svojih odvisnih družb z logističnimi in paketnimi storitvami prisotna predvsem v širši regiji jugovzhodne Evrope.  V letu 2022 bomo ustvarili že 53 odstotkov prihodkov iz naslova logističnih in paketnih storitev, kar nas po primerjalnem deležu teh storitev v skupnih prihodkih uvršča ob bok najrazvitejšim poštnim operaterjem v EU,” poudarja članica poslovodstva Pošte Slovenije mag. Karmen Lebe Grajf.

Pošta Slovenije v letu 2022 nadaljuje z integracijskimi aktivnostmi Skupine Pošta Slovenije in Skupine Intereuropa. Povečevala bo prostorske kapacitete. Tako je v tem mesecu dokončala logistično halo na lokaciji poštnega logističnega centra v Ljubljani, v teku je tudi gradnja logistične hale na Hrvaškem, in sicer na Reki. Širila bo tudi mrežo paketomatov in razvijala več logističnih lokacij po Sloveniji. “Naš pristop do strank nadgrajujmo z uvedbo t. i. virtualnega poštnega okenca, kjer bomo strankam najprej ponudili nekaj osnovnih storitev ter poenostavili njihovo uporabo. Tako bodo lahko  uporabniki prek spleta ali pametnega mobilnega telefona opravljali nekatere storitve Pošte Slovenije na daljavo na enem mestu. Prav tako širimo možnosti alternativnih oblik dostave. Sem štejemo paketomate, v sklepni fazi pa je tudi preizkušanje pametnih ključavnic, ki bi omogočale dostavo v notranjost objektov uporabnikov, kot so lope, garaže, ograjena območja in podobno. Na  področju testiranj dostave z brezpilotnimi letalniki  izvajamo vse potrebne aktivnosti za zagotovitev sistema, ki bo omogočal letenje izven vidnega polja. Trenutno smo v fazi vzpostavljanja sistema »operaterjev brezpilotnih letal« in usposabljanja teh operaterjev,” izpostavlja generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot.

Zaprtje gospodarstva zaradi covida-19 je pospešilo spletno trgovino in digitalne trende, v poštni industriji pa povzročilo še hitrejši strukturni premik s pisemskih pošiljk na pakete. “V Pošti Slovenije je bila v lanskem letu rast paketnih pošiljk v primerjavi z letom 2020 22-odstotna. V letošnjem letu pričakujemo nadaljevanje trenda rasti paketnih pošiljk, vendar bo rast zmernejša. Kot tudi v preteklih letih bo končni trend rasti najverjetneje odražal dogajanje, povezano z epidemiološko situacijo v državi in Evropi,” poudarja član poslovodstva Sebastijan Gostenčnik. Drugače pa je s klasičnimi pisemskimi pošiljkami, ki iz leta v leto beležijo upad. Nadaljnje zmanjševanje števila pisemskih storitev zaradi e-substitucije, vpliva Zakona o debirokratizaciji in spremenjenih navad uporabnikov je neizbežno.

Kot poudarja članica poslovodstva Pošte Slovenije mag. Karmen Lebe Grajf, bo Pošta Slovenije v letošnjem letu dala velik poudarek tudi investicijam v logistično opremo ter avtomatizacijo procesov: “Na ta način sledimo cilju hitrejšega izvajanja procesa usmerjanja pošiljk, višji ravni kakovosti rokov prenosa ter, kar je najpomembnejše, višji ergonomizaciji ter humanizaciji delovnih mest.  V letošnjem letu bomo razširili tudi mrežo paketomatov za dodatnih 76 in nato še za 100 paketomatov. Za naložbe bomo v letošnjem letu v Skupini Pošta Slovenije namenili okoli 50 mio EUR, od tega 31 mio EUR v Pošti Slovenije.” Največji delež investicij, tj. tretjino, bo Skupina Pošta Slovenije namenila širitvi prostorskih kapacitet, približno petina bo namenjena informacijski programski in strojni opremi, petina transportnim sredstvom, preostala sredstva pa logistični opremi in drugim manjšim investicijam. Sredstva bodo namenjena tudi  širitvi in obnovi voznega parka, vključno s širitvijo flote e-vozil, IT- in logistični opremi ter strateškim projektom. “V letošnjem letu smo lansirali tudi prenovljeni paketni produkt, s katerim želimo našim strankam nuditi modernizirane in konkurenčne paketne storitve, prav tako pa bomo poslovanje širili na tujih trgih. Snujemo tudi prenovo procesov in aplikativne podpore za notranje in zunanje uporabnike, z namenom zagotavljanja prijaznejšega digitalnega komuniciranja in poslovanja s Skupino Pošta Slovenije,” med načrti Skupine Pošta Slovenije v letošnjem letu poudarja član poslovodstva Sebastijan Gostenčnik.

Tako kot v drugih panogah oziroma podjetjih predstavlja tudi v Pošti Slovenije na področju zaposlovanja še vedno velik izziv zaposlovanje v prometu, saj je tudi v letu 2022 povpraševanje višje od ponudbe. Pošta Slovenije se prilagaja trendom na področju rasti paketnih pošiljk. Konec leta 2021 je bilo na Pošti Slovenije 5.918 zaposlenih, v celotni Skupini Pošta Slovenije pa 7.992.  V letu 2022 je načrtovanih 200 novih zaposlitev. Glede na izjemno rast spletne trgovine in s tem količin paketnih pošiljk bo tudi v letošnjem letu zaposlovala predvsem pismonoše in dostavljavce oz. delavce na področju dostave pošiljk.

Pošta Slovenije si nenehno prizadeva za izboljševanje pogojev dela in delovnega okolja zaposlenih, primerno plačilo in dobro počutje na delovnem mestu. V  lanskem letu je  prejela priznanje za izjemne dosežke na področju vlaganja v razvoj človeških virov (projekt Podravsko podjetje leta). V skladu z dogovorom s socialnimi partnerji je oktobra lani povišala osnovne plače zaposlenih za 4 odstotke. Zaposlenim je bil lani izplačan tudi najvišji regres v višini 1.556,86 EUR na zaposlenega. Regres v primerljivi višini bo izplačan tudi v letu 2022. Za izplačilo poslovne uspešnosti je bilo v preteklem letu namenjenih 4,2 mio EUR oziroma 500 EUR neto na zaposlenega. Sredstva za izplačilo poslovne uspešnosti so rezervirana tudi v letu 2022. Nova kolektivna pogodba je prinesla tudi nekaj novih dodatkov za zaposlene, kot je npr. dodatek za mobilnosti ipd.

Pošta Slovenije bo skladno z zastavljeno strategijo in dobrimi praksami še naprej preoblikovala tudi poštno omrežje, da bi strankam nudila možnost opravljanja poštnih storitev na čim več pogodbenih mestih – pogodbenih poštah, pogodbenih prevzemnih mestih in bencinskih servisih. V letošnjem letu je uvedla tudi prvo mobilno pošto, ki se  trenutno nahaja na lokaciji v Mariboru. Na mobilni pošti  se storitve opravljajo v dostavnem vozilu, ki je v notranjosti ustrezno predelano. V letošnjem letu namerava Pošta Slovenije  vzpostaviti okoli 30 pogodbenih pošt, v večjih krajih pa omogočiti uporabnikom prevzem pošiljk na pogodbenih prevzemnih mestih, in sicer na 210 bencinskih servisih Petrol in 46 bencinskih servisih Mol.

Pomemben del korporacijske strategije Skupine Pošta Slovenije je trajnost. V okviru strategije energetske učinkovitosti je v obdobju od 2013 do 2021 izvedla že 108 projektov, od tega v letu 2021 dvanajst projektov, za kar je namenila skoraj 2 mio EUR. Za potrebe e-mobilnosti so bila nabavljena e-vozila (število vseh električnih dostavnih vozil se je v letu 2021 povečalo na 402, s čimer se je delež e-vozil v voznem parku povečal s 7,7 odstotka v letu 2020 na 12 odstotkov v letu 2021) in postavljene dodatne polnilnice. Na več objektih so bili zamenjani potratni sistemi ogrevanja s toplotnimi črpalkami, stare klimatske naprave so nadomestile nove, energetsko učinkovite, posodobljena je tudi razsvetljava – prehod na  LED-tehnologijo.

V skladu s strateškim razvojnim programom do leta 2025 Skupina Pošta Slovenije zasleduje predvsem rast na področju paketov, logističnih storitev in IKT-rešitev. Poslovanje razvija v okviru petih strateških stebrov: logistične storitve, paketi, pisma (z direktno pošto), IT-rešitve in prodaja na mreži. Skupina Pošta Slovenije je danes velika, mednarodna korporacija, s ciljem postati vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev na trgu jugovzhodne Evrope.

Sara Kovač

Sorodno

Zadnji prispevki

Tihotapca migrantov med vratolomno vožnjo ustavil šele stinger – ta nato pobegnil

Policisti so v sredo pri prevozu migrantov v Drašičih...

Pozor! Več kot 100 tisoč obrtnikov v prihodnjem letu čakajo bistveno višji računi za elektriko!

Energetska zbornica trdi, da so opozorila Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije...

Kaj je policija počela na domu Aleša Hojsa?

"Saj pravim, Udba v Svobodi. Verjetno sta policista delala...

Možnost popravnega izpita koalicije; Levice “neživljenjskost” zakona ne zanima

Na današnjem dnevnem redu državnega zbora je tudi predlog...