fbpx

Šentjernej: Spremenjen občinski svet

Članice in člani Občinskega sveta Občine Šentjernej v obdobju 2022 - 2026, z županom. (vir: občina)

Šentjernejski občinski svet se je v sredo sestal na prvi redni (ustanovitveni) seji v tem mandatu, vodil jo je najstarejši član Franc Hudoklin. Dnevni red konstitutivne seje je bil določen skladno z zakonom in določbami poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej. Na seji je bilo prisotnih vseh 18 novoizvoljenih svetnikov in svetnic.

Predsednica volilne komisije Barbka Močivnik Škedelj je zbranim predstavila poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev tako za člane občinskega sveta kot za župana občine. V imenu posebne občinske volilne komisije je predsedujoči Rajko Grimšič predstavil poročilo  o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti.

Na seji so z namenom potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana imenovali tričlanska komisija v sestavi: Andrej Mikec, predsednik, Betka Luštek, članica, in Peter Štemberger, član.

Na podlagi poročil je nato občinski svet potrdil mandat naslednjim članom Občinskega sveta, izvoljenim na lokalnih volitvah 20. novembra 2022:

Petru Štembergerju, Manci Kušljan, Žigu Kodeliču, Jožetu Simončiču, Betki Luštek, Jožetu Pirnarju, Patriciji Pavlič, Juriju Krštincu, Francu Hudoklinu, Stanetu (Stanislavu) Bregarju, Andreju Mikecu, Mojci Lampe Kajtna, Alešu Trbancu, Mariji Martinčiču Baumanu, Jožetu Vrtačiču,  Franji Bučar, Janiju (Janezu) Selaku in predstavniku romske skupnosti Valentinu Brajdiču.

Za občinskega svetnika je bil izvoljen tudi Jože Simončič na podlagi njegove izjave, da sprejema funkcijo župana in jo bo opravljal profesionalno, so bili nato izpolnjeni zakonski pogoji za prenehanje njegovega mandata občinskega svetnika. Zato je predsedujoči občinskemu svetu predlagal ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije občinskega svetnika z novo funkcijo župana zaradi nezdružljivosti funkcij.

Na seji so imenovali tudi petčlansko Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi: Patricija Pavlič, Peter Štemberger, Aleš Trbanc, Mojca Lampe Kajtna in Jože Vrtačič. Nato je sledila slovesna prisega novoizvoljenega župana, njegov nagovor in voščilo ob prihajajočih praznikih.

Večina svetnikov je novih, le pet jih je iz prejšnjega sestava, tretjina vseh od 18 je žensk. Župan Simončič občinskega sveta ne vidi nujno kot pozicijo in opozicijo, zato zaenkrat ne razmišlja o ustvarjanju koalicije. Po poročanju Dolenjskega lista bo počakal mesec ali dva, ko bodo prešli na resne vsebine, pokazalo se bo, kako in kaj. Če bodo politične razmere zaostrene, pa bo koalicija nujna. Po mesecu ali dveh bo tudi imenoval podžupana, zaenkrat še ne ve, koliko. V prejšnjem mandatu je imel dva.

Neuspešni stranki na volitvah sta bili DeSUS in SD.

Ustanovna seja novega občinskega sveta se je zaključila s skupnim fotografiranjem in prijetnim druženjem v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja.

Moja Dolenjska