Znana je prva groba ocena škode po poplavah na javni infrastrukturi v občini Celje

Cinkarna Celja Mozirje (Foto: Cinkarna Celje d.d.)

Prva groba ocena škode na javni infrastrukturi v Mestni občini Celje (ceste, mostovi, javna razsvetljava, plazovi, stavbe …) po junijskih in avgustovskih neurjih znaša 3.945.680,40 EUR. Popis in prijave škode na zasebnem premoženju zaradi posledic neurja in poplav še poteka, zato s končnimi podatki še ne razpolagajo. Največ škode je nastalo na poplavljenih območjih Medloga, Mestnega parka z Ledeno dvorano (drsališče) in Zagrada. Sproženih je bilo tudi veliko število zemeljskih plazov, ki jih je potrebno sanirati.

Javno podjetje Zelenice še vedno odpravlja škodo. V času vetrolomov so bili zelo aktivni pri zavarovanju ljudi in njihovega premoženja, omogočali so prevoznost cest, odstranjevali številna poškodovana drevesa in odpravljali ostale poškodbe na javni infrastrukturi. V času poplave so sodelovali pri zagotavljanju prevoznosti cest, odstranjevanju naplavin in sanaciji ostale škode, predvsem na javnih površinah in v Mestnem parku. Sodelovali so tudi pri odstranjevanju posledic v sosednjih občinah.

Trenutno odstranjujejo mulj v mestnem parku, sanirajo fontano in živo mejo v mestnem parku, odstranjujejo naplavine ob različnih poteh, sanirajo in urejajo poti, ki so bile poškodovane, popravljajo urbano opremo in nameščajo podrto prometno signalizacijo. Še vedno odvažajo vejevje, ki je nastalo pri neurju, sanirajo poškodovana drevesa in urbano opremo.

V parku bo groba sanacija zaključena predvidoma prihodnji teden, ostalo škodo po poplavah pa bodo večinoma sanirali v okviru rednih vzdrževalnih del. Posledice vetroloma so tako obsežne, da ni mogoče oceniti, kdaj bodo sanirana oziroma odstranjena vsa poškodovana oziroma podprta drevesa.

Sodelavci občinske uprave ves čas nudijo pomoč in posredujejo informacije občanom glede uveljavljanja pravic zaradi posledic naravnih nesreč. Informacije so dostopne tudi v katalogu na povezavi: https://moc.celje.si/novice-in-obvestila/8417-poplave-2023-zbirnik-informacij-in-povezav-glede-pomoci-fizicnim-in-pravnim-osebam-v-mestni-obcini-celje.

Komisija za odpravljanje posledic naravnih nesreč je na seji obravnavala prispele vloge in dodelila prve pomoči oškodovanim v julijskih in avgustovskih naravnih nesrečah. Mestna občina Celje je objavila tudi dva razpisa, za področje športa in gospodarstva, ki vsebujeta tudi določila za dodelitev sredstev oškodovanim zaradi poplav.

V drugih občinah pri popisu in ocenjevanju škode, ki so jo povzročili močno neurje, obilno deževje in poplave, trenutno sodeluje 8 javnih uslužbencev Mestne občine Celje. Ti se trenutno nahajajo v občinah Braslovče in Gornji Grad, na terenu pa nudijo pomoč že od torka, 22. avgusta.

Mestna občina Celje se je po vremenski ujmi zelo hitro odzvala drugim občinam na pomoč, med drugim so organizirali štiri delovne akcije. Na zadnji, ki je bila v ponedeljek, 14. avgusta, je sodelovalo več kot 500 prostovoljk in prostovoljcev, ki so se na pomoč odpravili v sedem v poplavah prizadetih občin. Vsem sodelavcem in drugim prostovoljcem, ki so s svojim prostovoljnim delom omogočili, da skupaj pomagamo prizadetim občinam, se iskreno zahvaljujejo. V prihodnjih dneh in tednih bodo še naprej nudili podporo tam, kjer bo najbolj potrebna.

Celjski glasnik