12. redna skupščina družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

Datum:

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposSv, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe in na podlagi svojega sklepa, 3. 5. 2024, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine

 

sklicuje

 

  1. redno skupščino družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.,

ki bo 14. 6. 2024, ob 10. uri, v veliki dvorani na sedežu družbe, na naslovu Štihova ulica 7, Ljubljana

I. DNEVNI RED:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Dragica Papež

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika 12. zasedanja skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. se imenuje Borisa Tomašiča, za preštevalko glasov se izvoli ga. Tanjo Bernik Kolonič.


 

  1. Sprejem letnega poročila družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2023 in razporeditev dobička za pokrivanje zgube iz preteklih let ter poročilo o prejemkih organov upravljanja

PREDLOG SKLEPA št. 2:

2.1. Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo družbe NovaTV24.si, informativna      televizija, d.d. za leto 2023.

2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2023 v višini 53.911,10 EUR (za leto 2023) se nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let.

2.3 Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2023.

S poslovanjem družbe in letnimi poročili za leto 2023 se je seznanil in potrdil upravni odbor družbe, zato skupščina o potrditvi in sprejetju teh ne odloča, temveč se z njima le seznani. Poslovodstvo družbe in upravni odbor predlagata, da se bilančni dobiček leta 2023 v znesku 53.911,10 EUR nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let.

 

  1. Razrešnica članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju

 

PREDLOG SKLEPA št. 3:

3.1. Skupščina delničarjev daje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju.


 

  1. Seznanitev s prenehanjem mandata članom upravnega odbora, predlogi in izvolitev novih članov v upravni odbor

 

PREDLOG SKLEPA št. 4:

4.1. Skupščina delničarjev je za nove člane upravnega odbora izvolila*:

           

*Izvolijo se trije člani. Predloge za člane upravnega lahko delničarji podajo pisno na sedež družbe s priporočeno pošto najkasneje do 7. 6. 2024. Upoštevani bodo zgolj predlogi, ki bodo prispeli na sedež družbe do vključno 7. 6. 2024. V kolikor bodo predlagani več kot trije kandidati, bodo izvoljeni tisti trije, ki bodo dobili največ glasov.

 

II. VPOGLED GRADIVA:

Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III. ČAS SKLICA:

Skupščina je sklicana ob 10. uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne, torej konec dneva 7. 6. 2024.

Za izvajanje glasovalnih pravic na skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje 10. 6. 2024 do 10. ure po redni pošti ali z osebno vročitvijo v prostorih NTV24.si d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: [email protected]. To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.

Upoštevana so tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki se jih prejme od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Ob prihodu na zasedanje skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za skupščino.

 

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo 305. člena ZGD-1.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPESA, SEONETA in družbe www.nova24tv.si.

 

V Ljubljani, 13. 5. 2024

NovaTV24.si d.d.

Izvršni direktor: Boris Tomašič

 

Priloge:

Originalni dokument: Sklic in dnevni red 12. skupščine 14.6.2024

Obrazec za prijavo na skupščino: Prijava na skupščino

Obrazec za prijavo na skupščino s pooblastilom: Prijava na skupščino s pooblastilom

Pretekli sklici:

11. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

10. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

9. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

8. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

7. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

Sorodno

Zadnji prispevki

Kaj učijo Janezka?

Sprva sem nameraval te opazke poslati v obliki odprtega...

Dnevi obletnic zlorabe plemenitih čustev so minili

Mnogi nam zavidajo obdobje praznikov od 27. aprila do...

Janša za European Conservative: “Golobovo katastrofo smo pričakovali in jo tudi napovedali”

"To katastrofo smo pričakovali in jo jasno napovedali. Velika...

Na prireditvi Vinska vigred peterica s pestmi nad kandidata SLS za evropskega poslanca

Sinoči je v Metliki na prireditvi Vinska vigred pet...