Slovensko okolje je visoko na lestvici vrednot SDS

Slovenska narava (foto: Twitter)

Narava je Slovenijo velikodušno obdarila z lepotami. Zelena razgibana pokrajina je po večini poraščena z gozdom in prepredena z vodnimi. S tem čistim, zdravim in nedotaknjenim okoljem pa je treba skrbno ravnati in mu posvečati veliko pozornosti, česar se zavedajo tudi v Slovenski demokratski stranki, ki so področju okolja v svoje Programu 2022–2026 namenili posebno pozornost.

Za Slovensko demokratsko stranko je skrb za okolje visoko na lestvici vrednot. Njihov cilj je ohraniti Slovenijo zeleno, njihove programske usmeritve zato zagotavljajo prehod gospodarstva v zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarstvo ter s tem dvig njegove konkurenčnosti v evropskem in svetovnem prostoru. V Programu 2022–2026 so zajeti ukrepi na področju ravnanja z vodami, narave in okolja.

Področje okolja
Gospodarski in trajnostni razvoj je potrebno usmerjati ob upoštevanju evropskih standardov varstva okolja in pri načrtovanju upoštevati najboljše razpoložljive tehnologije (BAT). Na področju varstva okolja so v Slovenski demokratski stranki naslednje prioritete:

  • Sanacija okoljskih bremen po Sloveniji (Celjska kotlina …), kar bi ohranilo in izboljšalo čistost okolja in s tem možnost nadaljnjega ravoja.
  • Pospešitev postopkov pridobivanja okoljskih dovoljenj, s čimer bi olajšali tudi uradno pot do kakovostnejšega okolja.
  • Uvedba proizvajalčeve razširjene odgovornosti pri ravnanju z odpadki in učinkovito ukrepanje v primeru okoljskih škod.
  • Ureditev državne javne službe termične obdelave komunalnih mešanih odpadkov s visoko učinkovitimi soproizvodnjami električne energije in toplote.
  • Pomoč lokalnim skupnostim pri termični obdelavi komunalnega blata.

Področje ravnanja z vodami
Slovenija je ena od najbolj vodnatih evropskih držav, pohvali pa se lahko tudi z izjemno kakovostjo pitne vode. Pravijo, da je to, da si človek lahko natoči čisto vodo iz pipe, danes pravi prestiž. Da pa bi to bogastvo z nadzemnimi in podzemnimi vodami v Sloveniji ohranili, se v stranki SDS prizadevajo za to, da se  stanje voda izboljša tako količinsko kot kakovostno in da se prepreči, da vodotoki ob poplavah ne povzročajo škode ljudem in infrastrukturi.

Slovenska narava (Foto: Twitter)

Ključni ukrepi, ki jih SDS predstavlja v svojem programu, so:

  • Intenzivno nadaljevanje izvajanja protipoplavnih ukrepov.
  • Izdelava hidrološko-hidravličnih študij in poplavnih kart za celotno državo (do 2026) z digitalizacijo podatkov in njihovo vključitvijo v e-MOP.
  • Izdaja uredb o vodovarstvenih območjih za celotno Slovenijo (do 2026) z digitalizacijo podatkov in njihovo vključitvijo v e-MOP.
  • Sofinanciranje izgradnje sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda (tudi s terciarnim čiščenjem).
  • Sofinanciranje izgradnje manjših in večjih vodovodov ter zagotovitev vodooskrbe slovenske Istre.

Področje narave
Slovenija ima največji delež območij Natura 2000 med državami Evropske unije. V preteklosti so zavarovali tudi območja, kjer so za to zelo šibki strokovni razlogi. Na podlagi okrepljenega monitoringa bi stranka zagotovila izvajanje revizije obstoječih zavarovanih območij (Natura 2000) in ukinitev oziroma zožanje zavarovanega območja tam, kjer so za to strokovni razlogi.

Slovenska narava (Foto: Twitter)

Tam, kjer Slovenijo bogatijo habitatni tipi in vrste, ki zaslužijo varovanje, bi okrepili učinkovito upravljanje teh območij ter jih izkoristili za promocijo in turistično ponudbo Slovenije.

Tanja Brkić