Vlada na sejah odborov sprejela niz odločitev

Predsednik vlade Janez Janša. (Foto: Vlada RS)

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije dala soglasje k predlogu amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju. Skladno s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije namreč lahko ministrstvo na vloženo besedilo predloga akta, ki ga sprejema Državni zbor, predlaga vložitev amandmaja le ob soglasju vlade.

Predlagana je dopolnitev k 15., 28. in 32. členu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, s katerimi se delno upoštevajo pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Dopolnila so nomotehnične narave in vsebine predlagane novele ne spreminjajo.

Z dopolnilom, ki se nanaša na 15. člen, se dodatno določa rok, v katerem mora naročnik izvajalca obvestiti o tem, da se pogodba ne razveže (rok ne sme biti daljši od 30 dni, ko razveza pogodbe nastopi že po samem zakonu), to je, da mora naročnik o morebitni ne-razvezi pogodbe izvajalca obvestiti v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo. V drugem amandmaju je po predlogu zakonodajno-pravne službe določba zdaj zapisana tako, da bo odražala njen dejanski namen, to je, da rok, ki ga določi Državna revizijska komisija za posredovanje dokumentacije, ne sme biti krajši od treh dni. S tretjim dopolnilom pa je predlagano, da se določba člena nomotehnično zapiše tako, da bo jasna razmejitev med absolutnim in relativnim zastaralnim rokom.

Sprejet načrt za Javni sklad za kulturne dejavnosti v obdobje 2021-2025

Na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela Program dela – poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2021. Do programa je Nadzorni svet javnega sklada na svoji 10. redni seji dne 22. februarja 2021 zavzel pozitivno stališče.

Javni sklad s svojim programom za leto 2021 sledi sprejetemu Strateškemu načrtu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za obdobje 2021–2025. V njem so podrobneje predstavljeni izzivi, priložnosti, cilji in pristopi, s katerimi se bo javni sklad ustrezno odzival na potrebe okolja in uspešno uresničil svoje osnovno poslanstvo – skrb za uresničenje potenciala ljubiteljskih dejavnosti v kulturi.

Sprejeti Program dela je aktivno usmerjen v razvoj kulturnih dejavnosti in ohranjanje slovenske kulture od množičnosti, ki zajema najširše sloje prebivalstva, do vrhunskosti, ki stopa v korak s profesionalno kulturno sfero. Ključna so prizadevanja za dvig kakovostne ravni ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti. Kakovostni razvoj je razviden v konceptih, formulaciji ciljev in preciznosti načrtovanih ukrepov, oziroma programiranih dejavnosti.

Osrednji dogodek predstavlja festival Europa Cantat

Izvedba programa dela se prilagaja novi izvedbeni programski perspektivi, ki upošteva epidemijo Covid-19. Manjši del prireditev in izobraževanj na območni, regijski in državni ravni se v primerjavi s preteklimi leti odpoveduje, predvsem v sklopu dejavnosti, ki jih zaradi specifike ni mogoče izvesti skladno z usmeritvami in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (npr. zborovske, folklorne in inštrumentalne prireditve), nadomešča pa z novimi prilagojenimi programi (založniškimi in likovnimi) ter izvedbo s sodobnimi oblikami prenosa.

Vir: Europa Cantat

Osrednji dogodek javnega sklada v letu 2021 je mednarodni festival Europa Cantat, ki s skoraj dva tisoč udeleženci predstavlja pomemben kulturni dogodek ob slovenskem predsedovanju Svetu Evropske Unije in počastitvi 30. letnice samostojnosti Republike Slovenije.

Vir: Ukom