Vložena kazenska ovadba zoper Zorana Jankovića

Ljubljana, magistrat. Novinarska konferenca ljubljanskega župana Zorana Jankovića o aktualnem dogajanju.

“Sam sem na podlagi večmesečnega spremljanja dogajanja v zvezi s polaganjem “drekovodne” cevi zbral dovolj argumentov, da sem prepričan, da projekta ne smemo spustiti v obratovanje,” je zapisal pravnik Blaž Babič, ki je napovedal kazensko ovadbo zoper župana Zorana Jankovića in njegove pomagače ter pozval javnost, da pomaga k uspešnosti kazenske ovadbe. Njegov temeljni argument je, da je že od prvega dne delovanja kanala C0 zgolj na odseku od Broda do Ježice pričakovan in dopuščen izliv najmanj 2 litrov kanalščice na sekundo – kar seveda pomeni neizogibno onesnaženje čiste pitne vode. Ovadbo je na Vrhovno sodišče oddal tudi nekdanji ustavni sodnik dr. Boštjan M. Zupančič.

Pravnik Blaž Babič je vložil kazensko ovadbo zaradi nezakonitih postopkov pri gradnji kanala C0 zoper župana MOL, Zorana Jankovića, in njegove pomagače. Ob tem je pozval širšo slovensko javnost, da z vsebino osebno seznani lokalno policijsko postajo. “Kajti očitno gre za zadnjo možnost rešiti usodo glavnega slovenskega mesta in s tem tudi slovenskega naroda v celoti,” je opozoril in v nadaljevanju navedel argumente, zakaj podati kazensko ovadbo. Vse priče in najpomembnejši argumenti so zbrani v prispevkih 2. nujne seje Komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

Foto: STA

Babič je v nadaljevanju svojega članka navedel člene kazenskega zakonika (KZ-1), ki so po njegovi presoji v konkretnem primeru ključni ter na začetku izpostavil 281. člen, ki govori o opustitvi ovadbe kaznivega dejanja ali storilca, in 321. člen, ki pravi: “Kdor ne naznani pravočasno pristojnemu organu ali organizaciji ali sicer ne stori vsega, kar je potrebno, da se odvrne požar, povodenj, eksplozija, prometna nesreča, ekološka nesreča ali kakšna druga nevarnost za življenje ljudi ali čezmerno obremenitev okolja ali premoženje večje vrednosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.” Zaradi takojšnjega zavarovanja dokazov in preprečitve nastajanja dodatne velike škode od policije in tožilstva pričakuje, da bodo nemudoma zaustavili in preprečili vsa nadaljnja dela na spornem projektu.

Po Babičevih besedah je doslej župan Janković očitno preslepil prebivalce Ljubljane in Slovenije, da gre za “neškodljiv projekt” oziroma celo “koristen”, da je prek varnostnih služb (Alfa varovanje) izvajal silo nad protestniki in da je že večkrat javno grozil, da bo MOL “tožila kmete, lastnike zemljišč oz. protestnike, ki so ovirali gradnjo” sicer očitno ogrožujočega projekta. Ovadbo torej podaja zaradi zgoraj omenjenih dveh členov in vnaprej odločno zanika možnost, da bi želel nagajati, kaj šele podajati krivo ovadbo. V nadaljevanju v celoti objavljamo sume kaznivih dejanj, ki jih je navedel pravnik Babič in opremil še s svojimi komentarji.

Nezakonita gradnja spornega kanala se nadaljuje. (Foto: Facebook)

100. člen: Genocid
KOMENTAR: Ljubljana (izvorno Lublana) je glavno mesto edine države slovenskega naroda. Kdor bi uničil/močno degradiral življenje v Lublani, bi v polnosti izpolnil elemente iz podčrtanega opisa KD. Izvršil bi rodomor/genocid nad Slovenci.

108. člen: Terorizem
KOMENTAR: Ko gotovo (!) pride do večjega razlitja (kot je že prej opisanih 173 kubičnih metrov na dan, direktno v podtalnico), vsaj zaradi popuščanja 3200 gumijastih spojev med položenimi poliestrskimi cevmi, bodo obenem porušeni tako ustavni (pravica do čiste pitne vode), gospodarski (padec vrednosti nepremičnin, ustavitev turizma, onemogočanje delovnih procesov), kot tudi socialni in politični temelji RS, hkrati pa bo prebivalstvo ustrahovano, pod hudim psihičnim pritiskom, Vlada RS pa bo prisiljena vsak dan (!!!!) zagotoviti najmanj 1.000.000 litrov vode prebivalstvu (340.000 x 3 litre) zgolj za najnujnejše pitje in kuho. Kje so logistični načrti za tak primer – javnosti doslej ni bilo predstavljeno.

Že sedaj so bili v postopku porušeni ustavni temelji RS, v svoji predstavitvi v DZ je g. Aleš Primc naštel 16 členov Ustave RS, ki so bili kršeni, med njimi najbolj izstopa 44. člen (pravica do sodelovanja pri upravljanju zadev javnega značaja), saj je Jankovič javnosti onemogočil seznanitev, razpravo in sodelovanje celo v samem Mestnem svetu. Janković je tudi večkrat javno izjavil, da “ne ve, s kom bi se sploh pogovarjal”.

Citat iz objave STA, 28. marec 2023: “Ljubljanski župan Zoran Janković meni, da izjava predsednice republike Nataše Pirc Musar, naj se gradnja kanala C0 ustavi, da se vsi deležniki pogovorijo, ni primerna, saj ne ve, s kom naj se pogovarja.

Kršena je bila tudi Aarhuška konvencija, ki RS zavezuje, da omogoči sodelovanje javnosti pri okoljskih projektih – že pred samim začetkom!

229. člen: Goljufija na škodo Evropske unije
KOMENTAR: Zoran Janković je zastavil svoje ime za enovit in celosten projekt gradnje kanala C0 – ter ga kot enovitega in celostnega tudi predstavil ustreznim organom Evropske unije. Ko je isti g. Janković od slovenskih državnih organov zahteval gradbena dovoljenja za projekt, pa ga je razdelil na osem različnih, posamičnih, medsebojno neodvisnih vlog, vse zato, da bi se izognil celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO) – kar je pri projektu takšnih dimenzij, pomena ter učinkov na okolje in družbo več kot zakonsko obvezno.

Zato je treba dodatno v celoti preveriti tudi vso dokumentacijo, ki je bila z namenom pridobivanja sredstev vložena v EU – in javnosti še do danes ni dostopna – zanjo so sicer že zaprosili vsaj trije poslanci Evropskega parlamenta (ga. Tomc, g. Zver in g. Waitz).

Naslednji člen se nanaša na ključnega izvajalca gradnje, podjetje Rešet, d.o.o.

240. člen: Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
KOMENTAR: Dejstvo je, da je omenjeno podjetje vsaj na enem odseku gradilo na napačni parceli. Če se je to naknadno “popravilo”, to ne izključuje osnovne opustitve dolžnosti (skrbnost dobrega strokovnjaka).
Lastniki zemljišč so tudi navajali (izjave za medije), da je izvajalec pripeljal lastnega geodeta in brez njihove vednosti (torej mimo pravilnega postopka) opravil določitev širšega gradbenega pasu, kot je bil naveden v gradbenem dovoljenju.
Lastniki so tudi poročali o uničevanju dreves.
Nenazadnje so varnostniki najete varnostne službe poškodovali več lastnikov zemljišč, sam sem izkusil to, da je en od varnostnikov vame metal kamenje v času, ko je bil na gradbišču prisoten tudi predstavnik omenjenega podjetja.

Foto: STA

Zaradi realne možnosti, da je Janković v postopku priredil vsaj “soglasja lastnikov” pri prijavi na sredstva EU, predlagam preverjanje celotne dokumentacije na vseh ministrstvih in v prijavi na sredstva EU. Gre za dva člena, in sicer:

251. člen: Ponarejanje listin in 252. člen: Posebni primeri ponarejanja listin
KOMENTAR: Izrecno poudarjam, da za zgornji dve KD sam nimam konkretnih dokazov, sem pa videl vsaj pri enem lastniku zemljišč (g. Blaž Škerl) dokument, na podlagi katerega je mogoč sum, da so bili dokumenti pripravljeni v “odprti obliki”, torej jih je bilo mogoče datirati za nazaj.

– – –

Zoran Jankovič se je lotil projekta, ki bi bil ob spoštovanju vseh načel pravne in demokratične države že v začetku obsojen na neuspeh, zato njega in njegove pomočnike sumim storitve naslednjih KD:

257. člen: Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic

257.a člen: Oškodovanje javnih sredstev

258. člen:  Nevestno delo v službi
KOMENTAR: Če organi pregona – policija in tožilstvo– preventivno preprečijo nadaljevanje povzročanja splošne nevarnosti, možnosti genocida, elementov terorizma, bo škoda omejena “zgolj” na izgubljena sredstva v višini proračuna projekta (okoli 150 milijonov evrov). Če pa organi pregona dopustijo dokončanje projekta, za katerega ni bilo opravljenih nikakršnih požarno-varstvenih študij, ne potresno-varstvenih študij, kaj šele ustrezne celovite presoje vplivov na okolje – in dejansko čez čas pride do (realno pričakovanega!) najhujšega scenarija, okužbe pitne vode v glavnem mestu Republike Slovenije, bi nastala škoda lahko mimogrede segala tudi v večstomilijonske zneske in prek poslabšanja osnovnih prehranskih in higienskih razmer povzročila tudi človeške žrtve.

Zato je tu treba nujno izpostaviti tudi vlogo vseh vrst inšpektorjev, ki svojega dela do danes niso opravili ustrezno strokovno in pravočasno, kot je g. Golubič, ki se je v svoji neaktivnosti skliceval celo na “oficialno načelo”.

Zavoljo prej navedenega je treba preveriti tudi morebitne storitve KD:

259. člen: Ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva
KOMENTAR: Tudi pri tem členu sam ne razpolagam z dokazi, upravičeno pa sumim, da številnih pomembnih podatkov v določenih vlogah uradne osebe niso ustrezno navedle. En primer je bil opisan prav na seji Komisije DZ – pri pridobivanju gradbenih dovoljenj se je v prijavi “izpustilo”, torej se ni vpisalo pomembnega podateka o celostni namembnosti zgolj delčka “kratkega cevovoda”, zato se je lahko uradnik tudi (malomarno?) skliceval, češ da gre za “enostaven objekt”.

– – –

Naslednji člen ne potrebuje komentarja, ker vsega tega Janković ni zmogel opraviti sam, ampak je imel gotove pomočnike. Eden od njih je gotovo direktor VO-KA, ki je pred Komisijo DZ izjavil nekaj takega kot: “V naši cevi ne bo plinov“. Taka izjava je vredna najmanj izgube srednješolskega spričevala, hkrati pa se je treba vprašati, kako pravzaprav delujejo vse bioplinarne na svetu.

294. člen: Hudodelsko združevanje

Pravzaprav bi moral sum naslednjega KD navesti že na začetku, ampak naj svoje opravijo tudi analitični umi:

314. člen: Povzročitev splošne nevarnosti

Foto: STA

Sum storitve naslednjega KD se nanaša načrtovalce, ki so do danes – kot že navedeno (strokovnjak Andrej Čufer ve o tem povedati največ) – “izpustili” vsakršne strokovne ocene požarne in potresne varnosti spornega drekovoda.

315. člen: Povzročitev nevarnosti pri gradbeni dejavnosti
KOMENTAR: Strokovno sporni načrtovalci so z omenjeno, strokovno nedopustno opustitvijo povzročili škodo v vsakem primeru – če bo projekt ustavljen za vedno ali puščen v obratovanje (in gotovo puščanje ali celo kaj hujšega).

– – –

MOL bo torej gotovo povzročila emisije v zemljo/vodo in s tem ogrozila najmanj poslabšanje kakovosti zemlje/vode. Na območju vodnega črpališča (zaščitenega območja!) je potrebno zemljo in vodo jemati kot skupni čistilni sistem – habitat:

332. člen: Obremenjevanje in uničevanje okolja

In seveda še:

336. člen: Onesnaženje pitne vode
KOMENTAR: Številni strokovnjaki so se že izjasnili, da ni vprašanje, ALI bo prišlo zaradi obratovanja drekovoda do onesnaženja pitne vode in s tem povzročitve nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, ampak samo, KAKO KMALU.

– – –

Številni lastniki zemljišč, po zadnji seji Komisije DZ pa lahko tudi širša javnost izve, da Zoran Janković NIMA vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo projekta takih dimenzij – torej je pod njegovim vodstvom MOL zemljišča zavzel dejansko protipravno. Zemljišča, ki sicer sodijo pod območje posebnega pomena, zavarovano območje, kjer sicer niso dovoljeni praktično nikakršni gradbeni posegi – kot so pričali številni sodelujoči v razpravi. Zato:

338. člen: Protipravno zavzetje nepremičnine

– – –

Če Zoranu Jankoviću uspe spraviti drekovod C0 v obratovanje in pride do pričakovanega uničenja pitne vode za prebivalce glavnega mesta Republike Slovenije, bo Republika Slovenija za zagotavljanje prepotrebne pitne vode neposredno odvisna od druge države (na primer Republike Srbske kot dela Bosne in Hercegovine, lahko pa tudi sosednjih Avstrije, Italije ali Hrvaške). Brez pomoči in odvisnosti od te pomoči v kritičnem času preprosto ne bo šlo, zato:

350. člen: Napad na neodvisnost države

– – –

Zato zaključimo še s sumom zadnjega – a še zdaleč ne nepomembnega – KD:

357. člen: Sabotaža

Blaž Babič vse bralce naproša, da besedilo tudi sami pošljejo na najbližjo policijsko postajo (lahko prek e-pošte), hkrati pa tudi na:

Vrhovno državno tožilstvo RS
Vilharjeva 23
1000 Ljubljana

Tel. št.: 01 434 19 68

E-pošta: [email protected]

Sara Kovač