fbpx

6. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d.,

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe sklicuje

6. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d.,

ki bo v četrtek, 23. 8. 2018, ob 17. uri v dvorani Muzeja slovenske osamosvojitve na Cankarjevi cesti 11, v Ljubljani.

 

I. DNEVNI RED:

1. Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika 6. zasedanja Skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. se imenuje Aleš Hojs. Skupščini prisostvuje vabljena notarka.

2. Sprejem letnega poročila družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2017 ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru in izvršnemu direktorju ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2017.

PREDLOG SKLEPA št. 2:
2.1. Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2017.
2.2. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2017 v znesku 289.289,00 EUR ostane nepokrita.
2.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora družbe in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2017.
2.4. Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2017.

II. VPOGLED GRADIVA:
Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III. ČAS SKLICA:
Skupščina je sklicana ob 17. uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, torej konec dneva 19. 8. 2018.

Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje dne 20. 8. 2018 do 15. ure po redni pošti ali z osebno vročitvijo na sedež NTV24.si d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: [email protected] To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.

Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo 305. člena ZGD-1.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES-a in družbe www.nova24tv.si.

V Ljubljani, dne 17. 7. 2018
NovaTV24.si d.d. predsednik Upravnega odbora
Aleš Hojs