fbpx

Sklic skupščine delničarjev

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe

s k l i c u j e

2. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d.,

ki bo v torek, 29. marca 2016, ob 14.00 uri v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi ulici 1 (4. nadstropje) v Ljubljani.

 I. DNEVNI RED:

1. Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika 2. zasedanja Skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. se imenuje Aleš Hojs.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka Marina Tratnik Ružič.  

2. Sprejem letnega poročila družbe si, informativna televizija, d.d. za leto 2015 ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru in izvršnemu direktorju ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015. 

PREDLOG SKLEPA št. 2:

2.1. Skupščina delničarjev sklene, da se letno poročilo družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2015 ne revidira.
2.2.Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2015.
2.3. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2015 v znesku  64.418,49 EUR ostane nepokrita.
2.4. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora družbe in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2015.
2.5. Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2015. 

3. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov družbe si, informativna televizija, d.d. za leto 2016. 

PREDLOG SKLEPA št. 3: 

Za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2016  se imenuje revizijska družba SN revizija d.o.o. Puhova ulica 13 1000 Ljubljana.     

4. Spremembe statuta 

PREDLOG SKLEPA št. 4: 

4.1. Skupščina delničarjev soglaša, da družba Nova24TV.si, informativna televizija, d.d. pridobi status nepridobitnega televizijskega programa.
4.2. Spremeni se Statut družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. kot sledi:
4.2.1. V točki 6.2. statuta družbe se doda nov stavek, ki se glasi:
Dobiček družbe se uporablja za izvajanje televizijske dejavnosti.
4.2.2. Spremeni se točka 6.3 statuta družbe, ki se tako po novem glasi:
Skupščina lahko sklene: da se del bilančnega dobička ali celoten bilančni dobiček razporedi za rezerve iz točke 6.1. in druge rezerve; da se del prenesenega in/ali bilančnega dobička ali celoten preneseni in/ali bilančni dobiček preoblikuje v osnovni kapital; da se del dobička ali celoten dobiček ne razporedi.
4.2.3. Črtata se točki 6.4. in 6.5.
4.3. Notar je pooblaščen za pripravo čistopisa statuta skladno s sprejetimi spremembami.
4.4. Skladno s sklepom št. 4.1. so organi družbe dolžni glede prejemkov ter nadomestil zaposlenih ter članov organov upravljanja in nadzora upoštevati, da njihovi prejemki in nadomestila ne presegajo tarif, ki jih veljavni predpisi in kolektivna pogodba zaposlenih v kulturi določajo za javne zavode. Hkrati preneha veljavnost sklepa skupščine delničarjev, sprejetega dne 31. 8. 2015 pod 4. točko dnevnega reda.

II. VPOGLED GRADIVA:

Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III.      ČAS SKLICA:

Skupščina je sklicana ob 14.00 uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, torej konec dneva 25. 3. 2016.

Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje dne 25. 3. 2016 do 15.00 ure po redni pošti ali z osebno vročitvijo na sedežu Nove24TV.si d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: [email protected] To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.

Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo 305. člena ZGD-1.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani družbe www.nova24tv.si

V Ljubljani, dne 22. 2. 2016

         NovaTV24.si d.d.
predsednik Upravnega odbora
Aleš Hojs