Demografska projekcija islama: Če se agresivno stopnjevanje ne ustavi, bo še v tem stoletju Zahodna Evropa muslimanska!

O demografski projekciji islama v EU! Izhodišča za prihodnost sobivanja z muslimani eksaktno predstavlja nedavna demografska projekcija washingtonskega Pew Research Centra z napovedjo razvoja do leta 2050. Po stanju leta 2016 je v Evropi slabih 26 milijonov muslimanov ali 4,9 odstotka.

To je že nad sprejemljivimi tremi odstotki, in to še celo ob dejstvu, da se muslimani ne integrirajo. Če ne bi bilo priseljevanja, bi jih bilo po projekciji leta 2050 domala 36 milijonov ali 7,4 odstotka, kar je zaskrbljivo. Po srednji oceni priseljevanja bi jih bilo leta 2050 blizu 58 milijonov ali 11,2 odstotka. Projekcija visoke stopnje priseljevanja napoveduje v dobrih tridesetih letih, to je eni generaciji, povečanje na več kot 75 milijonov ali 14 odstotkov; v nekaterih državah, kot je Švedska, bi jih bila že blizu tretjina (30,6 odstotka), v Sloveniji 5,2 odstotka. Seveda tudi ob dejstvu, da evropska rodnost upada in muslimanska strmo raste.

Če se torej to agresivno stopnjevanje ne ustavi, bo še v tem stoletju Zahodna Evropa muslimanska. Najprej bodo zahtevali enakopravnost, jezikovno in parlamentarno, in uradno uvedbo šeriatskega prava. Predvsem lahko pričakujemo izbruh državljanske vojne, krvav pogrom nad izdano in zavrženo Evropo, sekanje glav kristjanom, posiljevanje žensk, terorizem in nato nov kalifat s šeriatskim pravom ter suženjstvo močno razredčenih avtohtonih prebivalcev v močno zaostali srednjeveški civilizaciji. To torej ne bo naravni proces helenističnega obdobja Zahodne Evrope, marveč njen hitri, pospešeni krvavi konec. Umor in samomor zadnje najrazvitejše civilizacije na svetu do fizičnega izumrtja avtohtonega prebivalstva.

Zatiranje krščanstva je kopanje lastnega groba
In če bodo v sedanjem kritičnem trenutku zahodnoevropske civilizacije demokratične in identitetne sile dovolj prisebne in odločne, da se zoperstavijo takemu razvoju? Šele potem lahko govorimo o naravnem izteku te civilizacije kot njenem “helenističnem obdobju”. Če začnemo pri začetku, z identiteto zahodne krščanske civilizacije, se moramo vprašati, kaj je z njenim krščanstvom. Novi izrojeni evropski duh ga tako kot komunizem zavrača, vendar to tudi samo v sebi peša. Mlajši rodovi ga omejeno sprejemajo. Cerkve se praznijo in se lahko stvarno in simbolično celo spreminjajo v mošeje. Zakaj? Bogata zahodnoevropska družba živi vedno bolj na trdnih materialnih tleh, duhovno se začenja vedno bolj prazniti, kar pomeni njen propad.

Zgodovina nas uči, da ko v neki državi propade vera, propade država. Zato je še naprej postkomunistično ali tudi »socialdemokratsko« zavračanje ali celo zatiranje krščanstva ob njegovem siceršnjem upadanju zelo kratkovidno. Je kopanje lastnega groba. Celo komunistična Kitajska ni sovražna do tradicionalnega konfucionizma. Tradicija hinduizma je v Indiji živa še enkrat dlje od krščanstva. Toliko bolj Putinova Rusija ne zavrača pravoslavja. Impresiven je podatek, koliko novih cerkva je bilo zadnji čas zgrajenih v Rusiji, v šolah so znova uvedli verski pouk, prav tako se ve, da je Putin vsem na očeh prakticirajoči kristjan.

Zgovorna je nadalje primerjava z drugim delom zahodne krščanske civilizacije, z Združenimi državami Amerike. Prvo zelo pozitivno dejstvo je, da je njihovo krščanstvo močno živo in v vzponu, da daje dober zgled zanj tudi predsedniški par. In kot drugo, v nasprotju z Zahodno Evropo zapirajo južno mejo, zato načrtujejo postavljanje zidu pred nezakonitimi migranti in kriminalom, tihotapljenjem mamil. Napovedujejo vračanje nezakonitih migrantov. Takšne bodo ZDA preživele Zahodno Evropo.

Slovenski kristjani “zmedeni, totalno zmedeni”
Za Slovenijo se navaja spodbuden podatek o krščanskem narodu s tremi četrtinami kristjanov. Vendar te kristjane v slovenski družbi komaj zaznamo. Za slovenske razmere dober poznavalec znotraj krščanskega občestva dr. Ivan Štuhec naravnost pove, da so slovenski kristjani »zmedeni, totalno zmedeni« (izjava po lokalnih volitvah oktobra 2018 na Nova24TV). Naslednje logično vprašanje je, kako je z njihovimi dušnimi pastirji (nekateri najbolj vidni so nedvomno prepričani demokrati, nekateri, če smo določnejši, so podobni tistemu slovenskemu kleriku iz Berlina, ki je izrekel podporo ljubljanskemu županu, tako mu jo je tudi škof ljubljanske Evangeličanske cerkve). Sprašujemo se, ali dušni pastirji vsaj do neke meje odsevajo svoje verne ovčice. Mnogi iz te množice treh četrtin slovenskega prebivalstva so nedvomno verniki tiste politike, ki jih že več kot sedemdeset let zatira, deli na drugorazredne državljane – ali ne hodijo na volitve. Namesto da imajo demokrati le eno tretjino volilne podpore, bi jo morali imeti vsaj dve tretjini, kar pomeni, da bi imeli priložnost že zdavnaj slovensko družbo normalizirati. Kje ste, slovenski kristjani? Kakšna je perspektiva obstoja slovenske države?

Posledica bogate zahodnoevropske družbe in upad krščanstva pomeni tudi upad rodnosti. Te ne bodo popravili muslimani, ki delujejo za svojo civilizacijo. Nasprotno bi morala Zahodna Evropa imeti denar in načrt, da poveča rodnost, jo kot osrednji načrt spodbuja in za to ustvarja ustrezno klimo. Večja rodnost tudi stane, namesto milijard za migrante naj gredo za ta namen. In seveda je treba najprej imeti načrt in nato voljo za njegovo uresničitev. To velja še posebno za Slovenijo, kjer je veliko škode naredila komunistična ideologija splava, zatiranje krščanstva, revščina v komunizmu in zadnji čas še katastrofalno odhajanje mladih visoko izobraženih Slovencev v tujino ter nepripravljenost, nesposobnost poskomunistične oblasti odzvati se na to. Po letu 2012 zapušča nespodbudno Slovenijo letno 8000 mladih, zadnji čas 9000. To je velika slovenska bolečina in je – še posebno ob premajhni rodnosti – kratko malo nedopustna. In prav tako nesprejemljivo je, da postkomunistična oblast prikrito uvaža cele družine s Kosova z vsemi socialnimi ugodnostmi, ki jim ostaja slovenščina tuja.

Višegrajska skupina vztraja pri ustanovnih vrednotah EU
Nemara paradoksno je, da so te države Srednje Evrope kot del zahodne krščanske civilizacije najbolj ozaveščene in po komunizmu večidel vztrajajo pri demokratičnih in krščanskih vrednotah, ki pomenijo ohranitev Evrope in njene civilizacije. Edina izjema je kučanovska Slovenija po nepretrgani komunistični okupaciji, ki je zdaj znova v razmahu, ker je po osamosvojitvi postala plen globoke države. Za Višegrajsko skupino je pomembna najprej ohranitev krščanstva, kot poudarja med njimi najbolj ozaveščeni nacionalni voditelj Viktor Orbán (zato ne preseneča, da je prav on zunanji sovražnik slovenske politike in javnih občil), da ob madžarskem ne omenjamo najbolj katoliškega poljskega naroda. Krščanstva in reform komunističnega sodstva (Poljska) niti izrojeni skrajno levičarski evropski duh ne sprejema in jih skuša zatreti.

Če se bodo ta nasprotja še zaostrovala, denimo delitev in vsiljevanje migrantov, vtikanje v procese demokratizacije v Višegrajski skupini in podobno, ni izključeno, da bo ta skupina jedrne Srednje Evrope izstopila iz Evropske zveze, tako zavarovala svojo zahodnoevropsko identiteto in potrdila, da vodstvo Evropske zveze deluje proti interesom evropske civilizacije. To se je navsezadnje že potrdilo v slovenskem primeru, ko je postkomunistična oblast neposredno pred volitvami zaprla vodjo opozicije. Ob tej mednarodni politični aferi je bilo vodstvo Evropske zveze povsem tiho. Zavarovati bi moralo demokrata in vodjo opozicije, a je očitno tiho podprlo postkomunistično oblast! Ni se izneverilo. Očitno tudi v tem primeru ni bilo ne naše ne demokratično.

Časovna zamejitev zahodne krščanske civilizacije
Ko govorimo o »helenističnem«obdobju Zahodne krščanske civilizacije, čeprav hipotetično, ga moramo še razvojno obravnavati. Vprašati se moramo, kdaj približno se je sijajni vzpon te civilizacije prevesil v zadnje obdobje njegovega obstoja. In koliko življenja mu je še namenjenega. Pri tem vprašanju najbolj določen je Samuel Huntington v že navedeni knjigi. Ker očitno še ni poznal izrojenega evropskega duha in invazije nezakonitih muslimanskih migrantov v Evropo (za vedno se je poslovil leta 2008), je menil, rekli bi po helenističnem zgledu, da gre za počasen proces. Presojal je, da je proces zahodne moči trajal 400 let in da bo njegova recesija lahko trajala prav tako dolgo. Glede preloma med obema navaja Britanca Hedleyja Bulla iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, da »moremo reči o evropski ali zahodni prevladi v mednarodni svetovni družbi, da je dosegla svoj višek okoli leta 1900« (navedeno delo, str. 99). Sam pravi, da je upad Zahoda »šele na počasni prvi stopnji, toda na neki točki se utegne dramatično pospešiti« (prav tam). Huntington se v svoji analizi kot na eno temeljnih postavk opira na ozemeljsko obvladovanje (na vrhuncu je ta civilizacija obvladala domala polovico zemeljske oble; navedeno delo, str. 100 in 101).

Oswald Spengler

Kot strokovnjak za zahodno krščansko civilizacijo se je v zgodovino najbolj zapisal nemški filozof Oswald Spengler (Propad Zahoda, 1914, objava štiri leta pozneje, drugi del s popravki in dopolnitvami je izšel 1923). Tudi on je obravnaval vsako od osmih civilizacij kot organizem (obdobja rojstva, razvoja, izpopolnjevanja, propadanja in smrti). Glede na sedanje stanje zahodne krščanske civilizacije moremo govoriti o začetku propadanja.

Evropski višek in upad kot razmerje evropskega modernizma s postmodernizmom
O tem, kdaj nastopi prelom po vzponu zahodne krščanske civilizacije v njen upad, je mogoče še razpravljati. Letnica 1900 se zdi nekoliko zgodnja, predvsem ker ne upošteva obdobja evropskega modernizma in nato narave postmodernizma v razvoju evropske civilizacije in posebej kulture. Modernizem lahko zelo približno razmejimo med letoma 1900 in 1975. To je obdobje tri četrt stoletja, ko govorimo o vzponu vročega, ustvarjalnega evropskega subjektivizma, njegovega duha. In v stranpoti v negativnem smislu govorimo o treh krvavih totalitarizmih in za njimi o hladni vojni, ki je prav tako zaznamovala ves svet. V tehniki se izkaže Zahod z izrednim pospešenim razvojem vključno s preskokom v jedrsko energijo (električne centrale) in atomsko orožje, ki prvič v svetovni zgodovini lahko večkratno uniči ves svet (v Zahodni Evropi imata atomski arzenal Francija in Anglija). Dosežek zahodne civilizacije je, da je njen človek prvič stopil na drugo nebesno telo. V umetnosti predvsem Zahodne Evrope govorimo o ekspresionizmu in drugih novih slogih vse do dosežene nepredmetnosti ali abstrakcije (likovna umetnost) in atonalnosti (glasba) kot končni emanaciji materialnega v duhovno. Pa tudi o avantgardnih razvojnih preskokih in z vsem tem skupaj o osrednjem razvojnem pomenu in duhovnem dosegu te civilizacije v svetu. O njeni vodilni vlogi in njenem ugledu in avtoriteti.

Ko se ta vroči ustvarjalni subjektivizem začenja ohlajati v objektivno razmerje do sveta, začetki sežejo že v šestdeseta leta 20. stoletja, govorimo o postmodernizmu. V umetnosti se lahko soočamo z epigonstvom, dekadenco, posnemanjem elementov modernizma, s citati. Po očiščenju po 1. in dokončno po 2. svetovni vojni postane Evropa – kot ključno – območje miru, simbol novega postmodernizma. Zadnji mejnik so v duhovno polrazvitem Balkanu s srbskim imperializmom druge balkanske vojne v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Imperialistični projekt Srboslavije in Velike Srbije dokončno propade. Konča se z osamosvojitvijo Slovenije izpod srbskega in komunističnega jarma ter še posebno po krvavih bojih in milijonskem eksodusu z osvoboditvijo drugih nekdanjih jugoslovanskih republik. Končno popoln mir in življenje v blaginji. Evropa postmodernizma.

In kaj jo čaka po letu 2015? Glede na ta dejstva postavljamo kot približno prelomno leto z začetkom evropskega upada letnico 1975, se pravi razmejitev med evropskim modernizmom in postmodernizmom.

“Zahod je najmočnejša civilizacija,” kot pravi Huntington v svoji knjigi, “in bo to v prihodnosti tudi ostal,” čeprav njegova moč v prihodnosti tudi upada (navedeno delo, str. 28). Dodajmo, česar Huntington ni več poznal. In še, kar se sklada s tem, kar je trdil kot poglavitno: v sedanjem času ne gre več za spopad ideologij, marveč za spopad civilizacij (čeprav je spopad ideologij še aktualen). Danes predvsem vemo, da je poglavitni problem zahodnoevropskega dela civilizacije pojav hude dekadence, izrojenosti levičarskega političnega duha, recimo kar destruktivnosti duha Evrope in z njo muslimanska agresija. Če povzamemo: zahodnoevropsko civilizacijo so napadle zle sile od znotraj in od zunaj, samomorilske in morilske. Relativno hitro smrt še v tem stoletju lahko preprečijo le pozitivne, demokratično ozaveščene sile v Evropski zvezi, njihova duhovna in fizična moč, prevlada, in to vključno z evropskim odgovornim vodstvom. Zavedati se moramo, da gre za spopad dveh civilizacij, ene najbolj razvite in ene najmanj razvitih. Ne bo lahko. Potrebna je evropska demokratična prenova za normalno, “helenistično” obdobje stare celine, v katerem se lahko še izkaže evropski duhovni potencial.

dr. Ivan Klemenčič

 • Dragan Krstič

  Politično bodo muslimani obvladovali EU že v 15 letih, najkasneje do 2040. Vsi evropski muslimani bodo volili svoje kandidate in stranke na državnih volitvah zato bodo te stranke absolutni zmagovalci.

  • Hamid Begic

   Prej bo počilo. :)

   PS: Verjemi. :)

 • xtc

  ČE…………………………………………………
  Ne bo preje vojne,ki bo s temi norostmi počistila za tisočletja.-kar je vse večja verjetnost.
  No smo nekje v času Nemčije 33-čakamo le še kdaj bo začelo,drugega nam itaq ne ostane saj nimamo vpliva.

  • Novakec1

   Počas spregledujete, po men so pa pluval ko sem zatežil da te stvari edino vojne pošlihtajo, al pa meteorit.

 • GverilaStyle

  Kandelabri ob cesta so……samo okiti jih moramo.

 • Hamid Begic

  Za 10-15 let se bo zgodila vojna v EU in ZDA(državljanska)…. Na 100-letno obletnico leta 1934. :)

  PS: Zgodovina se ponavlja. :)

  • Andrej, Miha ali Jure

   Đe si Hamide, zgodovino jedna.

 • Gu Ci

  Leta 2043 bodo evropi zavladali muslimani, je napovedala Baba Vanga…

  • AlojzZ

   Hvala za leto dni. Na https://njena.svet24.si/clanek/osebna-rast/57e94f3cef46f/baba-vanga-evropa-boj-se-muslimanov se to zgodi 2042.

   No, pa kaj res ne moremo ničesar ukreniti?

   • Gu Ci

    Hvala za popravek. :-) Sem popravil.

   • Branislav Valter

    Domov otroke delat.

  • Observer

   Smjh. 2043 ne boste nikoli dočakali. Si si pogledal kakšno razdejanje je na Bahamih? Na tisoče mrtvih…mediji skrivajo pravo število mrtvih. V nekaj letih bo vsega konec.

   Baba vanga je bila šarlatan.

 • učko

  Jah, že veliko prej, preden bi musliči s “svojo večino” lahko vladali, se bo “definicija za demokracijo” spremenila, ker to ne bo več oblast “Večine” kot je to sedaj.

 • Franc Šink

  Virus svinjske kuge prihaja iz držav, ki krščanstvu niso naklonjene krščanstvu. In teh je kar nekaj.

 • Franc Šink

  Ne bo dolgo trajalo ko bodo javno usmrtili zadnjega Kristjana.

  • joško

   nobene velike škode,samo povračilo tistegaa kar ste kristjani v imenu Boga delali v zgodovini
   lp

 • rubec

  Za Bežigradom boste že težko našli semenski krompir desiree ali pa rudolfa. Na štantih ob otvoritvi džamije bo predstavljena nova sorta, mohamedee in akbarolf.

  • dob

   burekviem za ajdove žgance

 • antimur

  To so sanje muslimanske golazni, nekaj takšnega kot Hitlerjev tisočletni reich. Vas pa moram opozoriti NovaTV24, da s takšnimi članki peljete vodo na mlin tem primitivcem, ne vem, zavestno ali nenamerno pripravljate civilizirane narode, da je muslimanska okupacija in se naj sprijaznimo z njo, raje poročajte o tem, da je še veliko nas katolikov in zahodno usmerjenih prebivalcev, nas ni tako malo, kot bi lahko razbral iz vašega skoraj vsakodnevnega poročanja in da se bomo tej agresiji uprli tudi na račun življenj.

  • Janko Gedlicka

   Ravno to ni res. Nalitje čistega vina mobilizira, k dejavnejši drži.

  • Kapodistrias

   Nasprotno, je zelo resno opozorilo, kaj bo, če takoj ne ukrepamo. Evropo je treba braniti z vsemi sredstvi, tudi z orožjem!

 • Black_hawk

  Puščanje pretirane svobode priseljencem, zna biti pogreb Evrope. A jim ni dovolj telovadnica?

 • Janez Kepic-Kern

  TUDI TU,
  PONAVLJAM.
  NI SE VREDNO TRUDITI
  s prepričevanjem – tega verjetno precej “fruc fruc” VALTERJA BRANISLAVA.
  in
  F.TUNEKA
  Onadva
  sta se zdi taka- kot “MAČEK MURI”
  Vse verjame, kar prebere – tudi vejice in pike.
  Npr.
  za t.i. MARŠALA TITA – še zdaj, leta 2019 trdi,
  da
  GA JE RODILA MARIJA Javeršek-Brroz, za katero je
  – dokazano,
  da je leta 1892 rodila na Dunaju – otroka z imenom – FRANZ.
  S
  človekom kot je VALTER BRANISLAV – nima smisla debatirati.
  ker
  IGNORIRA – DEJSTVA, KI SE JIH NE DA ZANIKATI.
  Naj ti zaupam,
  da VALTER – NI STAR CCA 150 LET,
  DA BI BIL OSEBNO NAVZOČ – LETA 1892
  – OB PORODNI POSTELJI ŽENSKE, KI JE RODILA T.I MARŠALA TITA.
  Valter B. je bil rojen 1955. leta,
  torej je star cca 65 let. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

  • Branislav Valter

   Letnik 1954, od leta 1977 zivim v ZDA.
   Vseskozi pa trdim da je marsala Titoslava rodil Janez Kepic Kern.

 • Skrajno Desni

  Je že, v Ljubljan sami čefurji in počefurjene Slovenke in Slovenci.

  • me

   No je veliko “čefurjev” je bolj slovencev, kot leva birokratska levoroka ljubljanska “srenja”!
   Ti so najslabši!!!

  • Black_hawk

   Z osvoboditvijo je v Ljubljano prišel tudi turški melos. Zagotovo ne po volji prebivalcev.

 • neuralinkn1

  Ampak muslimani, ki pridejo živet v EU, praviloma postanejo ateisti, prilagajajo se krščanski morali, pijejo kot žolne, bašejo se s čevapi in gonijo ruske kurbe. Džamije so še bolj prazne kot krščanske cerkve, ker tja turisti nekako ne zahajajo, ker se jim ne ljubi sezuvat za kratek obhod, obstajajo pa in delujejo, saj delujejo kot zavetišča in sprejemni centri za migrante in begunce. Za reveže skratka, nikjer ne piše, da v džamiji ne bi pomagali tudi katoliku in ateistu, ampak od tega živi že Vatikan, ki ne mara preveč konkurenco.
  Religija je v Evropi izgubila pomen, preteklost je pri nas še živa, pol evropejcev živi v muzejih, ki so najboljši dokaz, da je Bog res mrtev.

  • Branislav Valter

   Ko bi le bilo res kar pises.
   Zal ni.

   • neuralinkn1

    Bog je mrtev, vsi so se prišli na pogreb prepričat, da ga res ni več med živimi, ampak jih je zajebal in vstal iz groba potem, ko je bil že pokopan. To so dejstva, ne razumem kaj se ti zdi sporno, kdo pa gleda kaj se v resnici položi v zemljo, čeprav tudi meni ni jasno zakaj Bog rabi telo oziroma kam ga je lahko stlačil gor v Nebesih. Če je visel na debelih žebljih, očitno ni bil lažji od oblakov, na zemlji pa tudi nikoli niso našli njegovih telesnih ostankov.

 • rubec

  Zbogom vinske trte. Zdaj bomo obrezovali tiče.

  • Nata

   Eh, @rubec. . . . . dobro, da si tu, na portalu, veš ??

   • rubec

    Eh Nata, z menoj je vedno slabše. Ob kuhanju proje sem se skušal spomniti tvojega starega partizanskega nicka in proja je šla čez. Tako to pride.

    • Rožle

     A ni bla neki iz Sovami povezana ..?

     • rubec

      Luškana.

     • Nata

      Sovo ? Hm. . . ne bi bilo slabo. A je bil samo moj avatar.
      Ja, vidiš. . premočena mala sovica. A pa je goba tako velika? Moj priljubljeni ptiček !
      Pametna živalca.

     • Novakec1

      ….Čuk še natepava , sova že crkava talala, tralala….

     • Nata

      Bimbo !!

     • Novakec1

      Pri tralala r manjka, sory.

     • Nata

      Nič hudega. Saj razumemo.

 • neuralinkn1

  Kateri klerik iz Berlina je podprl Jankoviča, če govorite o župniku Doriju, ki je bil tja izgnan potem, ko je v vaški cerkvi priredil modno revijo, gre za enega najboljših župnikov kar jih je moderna Slovenija kdaj videla. Njegova cerkev je bila polna in dobro povezana, znal se je pogovarjati s komunističnimi oligarhi in dobiti od njih denar, zgradil je novo cerkev in naredil religijo živo, odprl je prostor za teološke debate, poleg tega je bil dovolj pameten, da.so ga lahko poslali v Nemško prestolnico.
  Jankoviča je verjetno podprl zato, ker sta imela iste mecene pri LDS, iste strice, ki so potem nehali podpirat katolike, ko se je cerkev odločila za bolj nazadnjaško in ekstremno konzervativno versko politiko, kar je bil očitno strel v koleno, čeprav je Vatikan tako potegnil iz našega proračuna milijarde, cerkve so se pa posledično spraznile.
  V Sloveniji skoraj nihče ni več veren, ja lahko vidimo povsod same hinavce, barabe in velike duševne sirote. Kdo je pri nas sploh katolik, srbi, albanci in bosanci zagotovo ne, sami veliki slovenci, ki so po rodu hrvati, za njih me pa nekako ne skrbi. To sploh ni več vseslovenska cerkev, če smo bolj točni, večina slovencev bi se čudno počutila v njihovi družbi, še vsi hrvati ne hodijo v cerkve, saj nekako ne bi imelo smisla na vsakem koraku poudarjat svojo hegemonijo.

 • Branislav Valter

  V tolazbo nam je lahko da bodo Seriatarji najpreje porezali glave svojim levim “prijateljem” kot Fajon, Mesec, Kordis, Salamun, Jankovic …
  Sele nato se bodo spravili nad kristjane.

  • Black_hawk

   Evropa ima dva sovražnika. Zunanjega in notranjega!

   • Branislav Valter

    Notranji so levaki.

 • Tunka Šmarjola

  Za slovenske razmere dober poznavalec znotraj krščanskega občestva dr. Ivan Štuhec naravnost pove, da so slovenski kristjani »zmedeni, totalno zmedeni« ????

  Prvič: Štuhec ni noben “dober poznavalec” Slovencev!!!

  Drugič: Če to reče Štuhec, je to enako NIČ!!!

  Tretjič: Res pa je, da so slovenski kristjani zmedeni. Totalno…okuženi z domobranstvom!!!

 • Observer

  “Zatiranje krščanstva je kopanje lastnega groba”

  Res je. S tem, da ga najbolj od vedno zatira RKC, volkovi v ovčji preobleki. Zgodovina je priča. Slepi ne vidijo in ne dojamejo.

  Apostolska dela 28
  26 z besedami: Pojdi k temu ljudstvu in mu reci: Poslušali boste, poslušali – a ne boste doumeli, gledali boste, gledali – a ne boste videli.
  27 Otopelo je namreč srce temu ljudstvu; z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči,
  da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili
  in da bi jih jaz ne ozdravil.

 • Hamid Begic

  Vojna je neizogibna. In pametni bodo to vojno in ekonomsko krizo izkoristili. :)

  PS: Moja vstopnica za upokojitev. :)

  • Observer

   Živalske vrste rapidno izumirajo, umirajo oceani, ki dajejo človeštvu 50% vsega kisika, gorijo gozdovi, poljščine po vsem svetu so zdesetkane, poplave, potresi, hurikani,… potem pa še vojna…

   Umrlo bo na milijarde ljudi. Tokrat se nobeden ne bo veš mogel okoristiti z nesrečo in trpljenjem drugih.

   Mark 13
   19 Tiste dni bo namreč stiska, kakršne ni bilo od začetka stvarstva, ki ga je Bog ustvaril, do zdaj in je ne bo več.
   20 In če Gospod ne bi skrajšal dni, ne bi bilo rešeno nobeno meso; toda zaradi izbranih, ki jih je izbral, je skrajšal dni.

   Izaija 24
   1 Glej, GOSPOD bo razoral zemljo in jo razril,
   spačil bo njeno površje in razkropil njene prebivalce.
   2 In godilo se bo: kakor ljudstvu tako duhovniku,
   kakor hlapcu tako njegovemu gospodarju,
   kakor dekli tako njeni gospodinji,
   kakor kupcu tako prodajalcu,
   kakor najemalcu tako posojevalcu,
   kakor dolžniku tako njegovemu upniku.
   3 Zemlja bo razorana in razrita, oropana in oplenjena,
   kajti GOSPOD je izrekel to besedo.

   • Hamid Begic

    V vsaki nesreči/krizi nekdo izgubi vse… :)

    PS: Nekdo pa pridobi vse. :)

   • neuralinkn1

    Eno samo veliko mesto prizadane katastrofa, pa bo čez noč na milijone mrtvih in zaton civilizacije v celih regijah. Vprašanje časa, mesta in narava je ogromna razlika.

 • Nata

  ” dr. Ivan Štuhec naravnost pove, da so slovenski kristjani »zmedeni, totalno zmedeni«
  ? ? ? ? ? Kako prosim ?? Jaz nisem prav nič zmedena !
  Moja vera je še vedno enaka !! Saj ne verujem v papeža in ostale veličine Cerkve vendar !! Tudi v Ustanove vseh sort ne verjamem. Pač pa še vedno mislim, da je ljudi, ki nas kjerkoli zastopajo in predstavljajo, potrebno upoštevati .Da so pa verniki zmedeni je pa posledica 70 letnega enoumja, ki se še kar nadaljuje.

  Prej se nismo nič upali. Sedaj pa nas zaradi nepravilnosti v Cerkvi, zopet tepe po buči ! Da ne pišem o slovenski klimi !!
  Ko boste cerkveni dostojanstveniki pozabili na preteklost in poskrbeli, da bo prihodnost čista z vaše strani, bodo tudi slovenski kristjani dvignili glavo,

  Sicer pa, poglejmo po svetu kaj se dogaja. . . . . na Finskem policija preiskuje poslanko, ki si je upala nekje navesti stavek iz sv. Pisma !! Ob priliki one Parade ponosa . . . . .

 • tasilo

  Kraški pršut v ustavo!

 • Mihilus

  Stvari lahko pogledamo tudi iz drugega zornega kota: Če ne najdemo nadomestka za nafto bo do konca tega stoletja na zemlji 90% manj ljudi. Ker ta seveda ne obstaja je nemogoče, da se stvari v bližnji prihodnosti nebi radikalno spremenile.

  Sicer pa samo levičarski idioti verjamejo, da so trenutna dogajanja naravna, nezaustavljiva in nereverzibilna. Odvija se zgodovinsko že preizkušeno zaporedje dogodkov in vemo kam to pelje. To ni islamizacija Evrope temveč depopulacija in transformacija trenutnih etničnih & moralnih standardov Evropejcev, ki temeljijo na krščanstvu. Le ta bo za sabo prinesla tudi reformirano spiritualnost, ki pa bo vsaj v začetni fazi neke vrste fundamentalizem. Ali bo ta nova spiritualnost nominalno še vedno krščanstvo ali pa se bo imenovala kako drugače bomo pa še videli.

  Ta pospešena islamizacija ni naravna. Vprašanje je samo kdo poseduje znanje in sredstva za izpeljavo tako velike socialne spremembe. Moje skromno mnenje je, da je po vsej verjetnosti za tem ravno Vatikan. Musliči so samo orodje za dosego cilja

  • neuralinkn1

   Naravna olja že dolgo niso več nobena novost, če bi bilo treba, ni lahko bencin oziroma etanol proizavajali iz rastlin, ampak potem se taki kot si ti ne bodo mogli več voziti, ker polja rabimo za pridelavo hrane, ne za pošiljanje raket v vesolje, da se lahko grejo vojno še tam.
   Raketa je ogromna cev, do vrha napolnjena s kerozinom, vsak mesec jih brez veze ustrelijo v vesolje tudi par sto, vesoljski turizem pa se ni niti že začel. Zahodni standard je vse bolj odvisen od globalnega prometa, edini način, da se industrija lahko tako razvija je, če neprestano vozijo ladje in letala razno robo iz enega konca planeta na drugega, kar skuri jezerce nafte vsako leto.

 • Artur

  Demografska projekcija islama: Če se agresivno stopnjevanje ne ustavi, bo še v tem stoletju Zahodna Evropa muslimanska!
  Zlovenistan bo prednjačil že v prvi polovici tega stoletja, najprej bodo v njemu zokanfili in ostali komunajzli in bivši komunajzli ob glave
  obenem bo Zokistan poln pederskih palačink pod stolpnicami potem pridejo na vrsto skakalci v prazne bazene in ostali.

 • Hamid Begic

  SDS ni stranka, katera bo ustavili islamizacijo Evrope. To so navadni hlapci Vatikana. :)

  PS: Vatikan stoji za islamizacijo EU. :)

  • Tunka Šmarjola

   Čuj Hamid…papež Frančišek migrante in begunce opogumlja, naj ne izgubljajo upanja, da tudi njim pripada varnejša prihodnost, da na svoji poti lahko srečajo iztegnjeno roko in da lahko izkusijo bratsko solidarnost in prijateljsko toplino…. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha …

   Voluharji klerofašistični podganji se bodo pojedli med sabo :)

 • Artur

  Valter Fajt 2. deo: Poslednja runda
  https://www.youtube.com/watch?v=XWSR2tGgIS4&t=436s

 • Tunka Šmarjola

  Papež Frančišek: “Migrante in begunce ženeta zaupanje in upanje, v srcu nosijo željo po boljši prihodnosti zase in svoje bližnje. Pojem “boljši svet” meri na iskanje pristnega in celostnega razvoja, na prizadevanje za dostojanstvene življenjske pogoje za vse.”

  • neuralinkn1

   Naj se grr malo sprehodit po ogromnih smetiščih in slumih, kjer se ljudje rojevajo in umirajo eden čez drugega in so že dojenčki okuženi s HIVom, bo potem povedal, če je življenje za vsako ceno in vedno samo dobro, ko se bo zdravil od herpesa, sifilisa in garij.

 • Dragan Krstič

  N ikakršnih vojn ne bo z muslimani v Evropi. Vklopite razum če ga imate. Trojanski konj je znotraj obzidja Troje. Če bo kaj, bodo samo mesarska klanja muslimanov nad staroselci. Kako naj bi ukrepala vojska, policija, sodstvo če sploh bo hotela. Vsak se bo bal za svojo družino. Bogati se bodo že prej odselli iz držav, ostali bodo revnejši sloji, kapital pa bo že zdavnaj zapustil EU.

  • Tunka Šmarjola

   Ti se pa odseli nazaj v Srbijo. Tam te bodo četniki zaščitili pred ubogimi migranti !!!

   • Dragan Krstič

    Peinkicher, kje pa skrivaš od tvjga fatija železni hrastov križec ki se ga je pridobil ko je sonarodnjakom vdano služil med 2WW. A še vedno misliš da bodo vaši nazaj prišli?

   • Dragan Krstič

    Zate ni skrbi. Če bo treba boš dobil od tvojih tovarišev par miilijončkov da se odseliš v tvoj rodni Cleveland in se rešiš muslimanov.

 • neuralinkn1

  P.S.
  Živinorejo bom posebej komentiral kasneje, ker so spolna vzgoja, razplod in nataliteta za naše doktorje teoloških vraž prehuda znanost.
  Za uvod, mogoče le tole, človeška populacija se množi povsod po planetu, tudi pri nas, čeprav si tega nikakor ne moremo privoščiti,,saj nas že danes živi preveč na tako neprimernem terenu. Celo EU hranijo Francija, Italija in Španija, ki sami ne morejo preživljati pol milijarde razvajenih potropnikov. Isto kot kitajci, bo tudi EU vse bolj odvisna od genetsko modificiranuh rastlin in hormonsko zadete govedine, kitajce namreč pitajo s sojo američani, ker po nobeni logiki nimajo dovolj rodovitne zemlje, za milijardo in pol sestradanih ust, ki proizvajajo obleko, elektroniko in ostale osnovne potrebščine za celotno človeštvo. To pomeni, da nobena velika civilizacija ne more živeti izolirana in bodo morali vsi začetki kontrolirati rojstva, s pomočjo kontracepcije, splavov in kronične revščine, kako pa drugače.
  Globalni svet se je znašel pred pragom tehnološke revolucije, ki ji pravimo singularnost znanosti, kar je zgodba zase in bo spremenilo čisto vse, saj bo človeku zavladala matematična pošast. Posledica bo idiokracija, človeštvo se bo spremenilo v goveda, ki bodo delala samo še za hrano. Ampak le do prve večje naravne kataklizme, za umetno inteligentnega psihopata vrednost posameznega življenja sploh ne bo obstajala, celi narodi bodo zgolj koleteralna škoda. Rešitev je v optimatizaciji populacije, ta planet lahko preživi samo toliko in toliko ljudi in niri enega več, nadlednja eksplozija prebivalstva nas čaka šele s orvimi kolonijami v vesolju, kjer bodo nove ljudi rojevale mašine in ženskam sploh ne bo teeba biti noseče. Zaenkrat zgleda, da.smo v celem neskončnem univerzumu sami, pomeni ne obstaja zgornja meja, v neskončnosti pač ne more biti preveč ljudi in si bomo lahko privoščili tudi totalno dwgenwracijo ladtne vrste, ki bo itak morala mutirat v za ljudi ekstremno drugačnem in sovražnem okolju. Ampak to bo mogoče edino, če celo človeštvo ne bo delalo samo za hrano in golo preživerje, iz dneva v dan, ko bodo morali orati kamenje in si bodo brisali potno čelo med sekanjem trnja in zatiranjem plevela. Saj nekaj takega piše v Bibliji, a ne, kozlarija da ni večje.

  • šrauf

   … kjer bodo nove ljudi rojevale mašine in ženskam sploh ne bo teeba biti noseče…

   Pomojem si ti sin Rakovice in IMT-ja…https://www.youtube.com/watch?v=j5ChwV2qgwM

   • neuralinkn1

    Ne bom klikal na neke otročje im brezvezne linke, povej v čem je vic, pa bom mogoče le pogledal, če me boš vsaj nasmejal.

    In ja, predstavljaj si, da ti nekaj oživi pod trebuhom in se ti zato srce pomakne proti sredini prsnega koša, kako bi se počutil, sploh ko bi ti seksualni manijaki zraven nabijali o nacionalnem interesu in biološki dolžnosti, to se ženskam ja zmeša. Ženske so vendar osebe, imajo svoj lasten notranji, mentalni svet, saj niso jablane, da bi jih morale neprestano oplajati čebele ali telice v štali, ki jih morajo šopati s hormonskimi inekcijami, da nastavijo mutiranim bikom tisto govejo fufljo. Motiš se, če misliš, da di živali želiko biti oplojene, isto kot pri ljudeh, prvič se jim zdi šala, potem pa nekatere samice odmikajo zadnjico od potrebnih samcev in bežijo proč, nekako povežejo mladiče in tisti pekoč občutek, ko jih naskočijo samci. Treba se je zavedati, da so celo domače živali postale kultivizirane, stalna blaginja in ugodje jih odvračata od zverinskih reakcij, pri nas so še krave zafrustrirane, pa če jim je kaj jasno ali ne. Drugi razlog je pa seveda kastracija, ko jim živinozdravnik šari po drobovju in odreže jajca, še tako močno srce in um sledijo.

  • Dragan Krstič

   neuralinko,v Evropi je rodnost na žensko okoli 1,5 otroka tako da tvoje bedarije o prenaseljenosti kontinenta ne pridejo v poštev.Seveda pa je treba takoj ustaviti migracije tistih, ki ne znajo drugega kot štepati otroke. Glede hrane pa takole: samo porečje Nila lahzko pridela vso hrano za vso Evropo pa še Rusijo zraven.

 • Tunka Šmarjola

  Papež Frančišek: “Svet se lahko izboljša samo, če je primarna pozornost usmerjena na osebo, če je napredovanje osebe celostno, v vseh njenih razsežnostih, vključno z duhovno, če se ne zanemari nikogar, vključno z reveži, bolniki, zaporniki, osebami v stiski, tujci in seveda migranti, če je mogoče preiti iz kulture odpadkov h kulturi srečanja in sprejemanja.”

  • neuralinkn1

   V Vatikanu je prostora še za najmanj sto tisoč migrantov, papež denarja sploh ne rabi, kakšno nabožno podobico dvigne visoko nad glavo in verniki mu bodo dali vse kar jim bo naročil.

 • janez55

  Nič več ne bo tako kot je bilo. Janša ne bo nikoli več predsednik vlade.

  • Tunka Šmarjola

   …in prav je tako…

 • soc

  Lepo ubesedeno, kot ponavadi. Vsekakor mi je zdaj jasno, zakaj spoštovani avtor lahko piše le še na Novo24. Tegale murgelski mediji, kamor zadnje čase gravitira tudi Reporter, ne bi objavili za noben denar. Če bi ofce spregledale, bi bilo namreč hudo za njihove oblastnike in lastnike. Morda zelo hudo.

  • Tunka Šmarjola

   Torej praviš, da je Reporter tudi zapustil Janeza…tako kot NSi?…Bogi !!!

 • Ivan Ivanovič

  Papež, ki naj bi bil kristjan, pa jah vabi v Evropo. To je antikrist, ne kristjan.
  Tem statistikam pa ni za verjet nič. Fašiglobalisti mislijo v Evropi sprovocirat državljansko vojno. Potem lahko demografsko statistiko hitro popravijo v skladu z lastnimi interesi.

 • Olga101

  Največja sramota pa je, da pri islamizaciji Evrope sodeluje levičarski papež in krščanski socialisti komunisti Šarec, Novakova, Tonin in podobni!

  • Tunka Šmarjola

   Čuj Olgica, papež te ima rad…na glede na to, da praviš, da je Papež levičar.

   Tudi priljubljeni predsednik vlade Marjan Šarec je levičar, vendar hodi k maši :)

  • Andre Frass

   Olgica kaj pa Ursola,ki so jo tudi podprli poslanci iz SDS. Na to pa
   Pozabljaš

  • neuralinkn1

   Saj ni samo eden, ostankom svetega germanskega cesarstva, ki ni ne sveto in ne germansko, še vedno vlada tudi naci papež v senci.
   Ne sme pomoliti glavo iz vatikanskih bunkerjev, dokler so v EU angleži, ki ne morejo pozabiti, da je Hitlerjeva omladina osebno klatil z neba njihove bombnike.

 • Tunka Šmarjola

  Čujte, migranti in begunci niso kmetje na šahovnici človeštva. Gre za otroke, ženske in moške, ki iz različnih razlogov zapustijo ali so prisiljeni zapustiti svoje domove… Kapish?

  • neuralinkn1

   Saj svobode jim nihče ne oporeka, ljudi moti, da se selijo samo proti đermani in slovenci pa ne moremo peš do Pakistana in pri njih zastonj životariti na socialni.
   Kar se mene tiče, ko bi bil le cel svet svoboden in brez vsakih umetnih meja, najlepše bi bilo, če bi se povsod našlo nekaj za pod zob, čista sobica ter nekaj drobiža za v žep in za na kavico, ma ko jebe državo, vero in politiko.

 • Tunka Šmarjola

  Čujte, tudi Papež Frančišek je med obiskom Madagaskarja dejal, da hitro krčenje gozdov, požari in izguba bioraznolikosti ne bi smela biti zgolj lokalni temi, saj da ogrožata prihodnost planeta…A vi na totem portalu, in ena slovenska prasica ki živi v Braziliji, trdite drugače !?!?

  • neuralinkn1

   Brazilija je poleg Indije, danes največje sredipče sveta za poslovne investicije, pravkar gori pragozd v velilosti zahodne Evrope, kjer bodo že naslednji mesec nastajala industrijska mesta in njive, še preden bo ugasnila vsa žerjavica, prvo žetev pa pričakujejo že okoli letošmjega božiča.

 • Janko Gedlicka

  Gospod Klemenčič, večkrat kaj napišite.

  • neuralinkn1

   Srečo ima, da mu udba ne more več preklicati šole, samo to bom rekel, pri Pučniku so ga močno usrali, ampak v določenih primerih pa to ne bi bilo narobe.

   • Janko Gedlicka

    Si pa na vse pretege jasen.

    • neuralinkn1

     Po svoje imaš prav, dejansko je sposoben sproducirat zanimive debate, kar je več kot zmore cela naša akademska smetana in glavno poslanstvo vsakega pravega filozofa.

 • Andrej

  Evropski duhovni potencial se je skrčil na pravico do splava, evtanazije, LGBT, uničenja družine in uvažanja Islama. To pomeni propad.

  • FRANC3

   Žalostno, a popolnoma resnično.
   Evropa je poselila 4 celine (S. Ameriko, J. Ameriko, Avstralijo ter Oceanijo in Novo Zelandijo), danes pa ni sposobna ohraniti lastno nataliteto.
   Krivce si naštel Ti.

 • Robert Pungerl

  Potrebno se je spomniti, kako smo Slovenci postali kristjani. Pokristjanili so nas z ognjem in mečem.