Ker vlada ni zagotovila evropskih sredstev, je občina morala najeti 400 tisoč evrov dodatnega posojila

Foto: EPA. Slika je simbolična.

Občina Straža je imela v letu 2018 zelo ambiciozne načrte, realizacija pa je bila manj uspešna. Razlog za to je večinoma v tem, da država oziroma vlada ni izpolnila pričakovanih obveznosti iz naslova sredstev za investicije, predvsem iz naslova sofinanciranja projekta izgradnje hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske – izgradnja vodarn iz sredstev evropske kohezijske politike. Občina je zato morala najeti tudi dodatno posojilo v vrednosti 400 tisoč evrov.

Občina Straža je imela lani 3,33 milijona evrov prihodkov in 3,79 milijona evrov odhodkov. To pomeni, da so porabili 460 tisoč evrov več, kot so prejeli v občinsko blagajno, za kar so se dodatno zadolžili.

Prihodki dve tretjini načrtovanih
Občina je za leto 2018 načrtovala bistveno višje prihodke, in sicer v višini 5,11 milijona evrov. Realizacija v višini 3,33 milijona evrov pa je pomenila le slabi dve tretjini načrtovanega zneska za celo leto. Največji izpad prihodkov je bil zaradi načrtovanih zneskov za investicije, sofinanciranih iz državnega proračuna in evropskih skladov.

V tem delu so na občini pričakovali, da bodo prejeli 1,19 milijona evrov, prejeli pa so le 73.867 evrov ali vsega 6,2 odstotka načrtovanega zneska. Država oziroma vlada tako ni poskrbela za sofinanciranje projekta izgradnje hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, kjer je občina prejela le majhen del načrtovanega zneska.

Večina prihodkov v občinski proračun je tako iz naslova davkov.

Za občane zanimivi so še prihodki iz premoženja. Teh je bilo lani za 322.896 evrov. Občina oddaja v najem komunalno infrastrukturo (pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav, sklenjena s Komunalo Novo mesto in Cerodom), poslovne prostore v Zdravstvenem domu, mrliško vežico, kiosk na avtobusni postaji, trgovski lokal in zaračunava najem grobnih polj ter uporabo prostorov v kulturnem domu.

Prihodkov iz glob in drugih denarnih kazni je bilo lani 15.369 evrov. Pri tem so 9.760 evrov prejeli na podlagi izdanih plačilnih nalogov Medobčinskega inšpektorata za redarstvo. Za degradacijo in uzurpacijo prostora (po inšpekcijskih odločbah o ugotovitvi nedovoljene gradnje ali pa na vlogo stranke pri izdaji gradbenega dovoljenja za legalizacijo) so prejeli 5.309 evrov.

Občina je tudi načrtovala, da bo 450.000 evrov prejela od prodaje zemljišč v Gospodarski coni Zalog. Prejeli pa so le 255.042 evrov.

Odhodki nižji zaradi manj investicij
Pri odhodkih so načrtovali porabo v višini 5,64 milijona evrov, realizacija pa je bila le 3,79 milijona ali dobrih 67 odstotkov načrtovanega zneska. Izpad je bil predvsem zaradi investicij, kjer je bila poraba le 57,3-odstotna ali drugače, od načrtovanih 3,18 milijona evrov je bilo za investicije porabljenih le 1,82 milijona evrov.

Investicije: Za kaj so porabili denar?
V tem delu je občina lani kupila novo komunalno vozilo znamke Ford v vrednosti 27.627 evrov. Nadalje so 11.535 evrov porabili za nakup šestih prenosnih računalnikov, mobilnega telefona in uničevalnih dokumentov, vse to za potrebe občinske uprave. V ta znesek je všteta še nekatera druga oprema.

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so porabili 1,01 milijona evrov.

V tem delu je občina posodabljala oz. dograjevala javno razsvetljavo (Vavta vas, Drča, GC Zalog, Hruševec), kanalizacijo (Straža–Hruševec, Jurka vas, Vavta vas, v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom, v športnem parku Breza) in vodovod (Straža–Hruševec). Izvajala se je rekonstrukcija ceste v Jurki vas, nadaljeval se je projekt izgradnje hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske – izgradnja vodarn, končana je bila izgradnja balinišča v športnem parku Breza in prav tako v Brezi urejena meteorna kanalizacija.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove so porabili 698.415 evrov.

Izvajali so investicijsko vzdrževanje in preplastitve lokalnih cest, investicijsko vzdrževanje lesenega mostu v Lokah – zamenjava luči, izvajalo se je investicijsko vzdrževanje infrastrukture v najemu pri Cerodu, hidrantnega omrežja in ekoloških otokov.

Urejali so tudi prireditveni prostor (v Straži v ovinku), mlin v Vavti vasi, vaški dom Drganja Sela (izdelava fasade), Dom Partizan (izvedena krovska in kleparska dela, zamenjano stavbno pohištvo, postavljeno strelišče z elektronskimi tarčami), plačano je bilo stavbno pohištvo za mladinski dom Rumanja vas (kupljeno bilo v letu 2017).

Občina je sofinancirala tudi obnovo sanitarij v Osnovni šoli Vavta vas.

Izvedena je bila investicija Ureditev lokalne ceste in parkirnih površin v centru Straže (cesta in parkirišča, javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija) ter investicija Ureditev ulic Stara cesta in Pod Srobotnikom.

Za nakup zemljišč so porabili 3.510 evrov, za podaljšanje licenc za antivirusne programe in nakup programa za server pa 2.373 evrov.

Za projektno dokumentacijo, študije in investicijski nadzor pri izvajanju investicij so plačali 62.634 evrov.

V letu 2018 je občina za sprotno financiranje najela okvirni kredit v višini 650.000 evrov pri poslovni banki Unicredit banka Slovenija in ga do konca leta tudi v celoti vrnila.

Občina Straža iz perspektive.

Težave pri financiranju projekta izgradnje hidravličnih izboljšav
Zaradi težav pri plačevanju stroškov investicije, ki so nastale zaradi nerealizacije prihodkov iz naslova sofinanciranja projekta izgradnje hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske – izgradnja vodarn iz sredstev evropske kohezijske politike, je občina novembra 2019 ministrstvo za finance zaprosila za soglasje k zadolžitvi.

Po prejemu tega se je občina na novo zadolžila za 400.000 evrov. Z Banko Intesa Sanpaolo je podpisala pogodbo o najemu dolgoročnega kredita za financiranje investicij z odplačilno dobo 10 let.

V letu 2018 je bilo odplačano tudi 40.000 evrov – to je dvanajst obrokov glavnice dolgoročnega kredita, ki ga je občina najela v letu 2015 z odplačilno dobo 10 let.

Stroški župana in podžupana: 70.378 evrov
Na postavki Župan je bilo lani porabljenih 70.378 evrov. Od tega je podžupan prejel 4.161 evrov nagrade. Za županovo plačo, regres za letni dopust, prehrano med delom, stroške prevoza na delo in prispevke je bilo porabljeno 48.283 evrov ali povprečno 4.023 evrov mesečno.

Za reprezentanco (pogostitev ob prireditvah, ki jih organizira občinska uprava), nakup pisarniški materiala in za ostale stroške udeležbe na strokovnih seminarjih  je župan porabil 3.172 evrov.

Za policijsko zloženko, žepni koledar in pobarvanko, v kateri je imela občina svoj oglas, je bilo porabljenih 766 evrov. Za nakup prenosnega računalnika za župana pa še 1.285 evrov.

Moja-dolenjska.si

 • RATATA

  EU ponudi sofinanciranje in našim pokvarjencem se zasvetijo oči, zato najamejo kredite – zadolžijo ljudstvo in prispevajo delež, ki je pogojen.
  Zadolženi smo, da bi nekateri imeli!
  https://commodity.com/debt-clock/slovenia/

 • Get Smart

  Naloga vseh osveščenih ljudi je, če si želite SVOBODE in ČLOVEKU DOSTOJNEGA življenja, da budite še neosveščene. Osvoboditev izpod MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE lahko izvedejo le osveščeni ljudje, seznanjeni z RESNICO o MURGL jugokomunističninih uničevalcih Slovenije {ŠARAC_SD_Levica_DeSUS_SMC_SABratušak}, za katere SVOBODNA Slovenija ni bila, ni in ne bo opcija, kot priznavajo in z zločinskimi deli dnevno dokazujejo. Na svetu sta dejansko samo 2 obliki POLITIKE, torej 2 obliki DRŽAVNOSTI, torej 2 načina DELA za DRŽAVO (politejo):
  I. »kultura SMRTI« – diktatura lumpenproletariata – MURGL JUGOKOMUNISTIČNO sužnjelastništvo, ropanje, umori, kraje, laži, pedrofilija, »starš–1«, »starš–2«, pedofilija … uničevanje kulturne identitete, etnocid narodov … na poti k totalnemu totalitarističnemu režimu, redu razredov: 1. sužnjelastniki 2. watchdogi, 3. SUŽNJI=ljudje.
  II. »kultura ŽIVLJENJA« – demokracija (demos-kratos – prastara SLOVENSKA LJUDO-VLADA: SVOBODA, pravica, RESNICA, pravo, človekoljubje, pošteno delo … družina, oče, mama, otroci … skratka SLOVENSKA kultura življenja, ki smo jo SLOVENCI podarili svetu.
  »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
  »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

 • Get Smart

  90 poslancev v Državnem zboru Republike Slovenije je »zakonodajno telo« (zakonodajalec). DRŽAVNI ZBOR je tisti del državne celote, ki sprejme ZAKON, po katerem državljani živimo. Zakone sprejme VEČINA od 90 poslancev v Državnem zboru. Če je država OKUPIRANA, kot je okupirana Slovenija, potem OKUPATOR v DRŽAVNI ZBOR namesti VEČINO svojih »vojakov revolucije« in ti zločinci sprejemajo zakone, po katerih vas »ropajo po zakonu«. Ne ropa vas država, ne ropajo vas poslanci, ampak VAS ROPAJO POSLANCI MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE: lm-Šarac, SOCIALNI Demokrati, DeSUS, Levica, SABratušak. Ta sekta zločincev še ni delala za človeka in ne bo delala, ker je sekta samoimenovanih in z deli DOKAZANIH »smrtnih sovražnikov ljudi« in njen smisel obstoja je PARAZITIRANJE na človeku, izkoriščanje človeka. OSVOBODITEV je možna na dva načina:
  1. MURGL JUGOKOMUNISTIČNE zločinske KREATURE zbrcaš ven iz državnih uradov in jih namestiš na Dob, na Ig …
  2. Greš na VOLITVE, daš svoj glas ZA LJUDI (obvezno nadzoruješ ŠTETJE, ker štejejo MURGL JUGOKOMI kreature), nakar z VEČINO GLASOV LJUDI v DRŽAVNEM ZBORU sprejmeš ZAKONE, po katerih MURGL JUGOKOMI zločince namestiš na Dob, Ig … ter sprejmeš še ostale zakone v DOBROBIT LJUDI, kot ste lahko že videli v obdobju 2004–2008, ko smo se ljudje delno in začasno OSVOBODILI okupacije zločinske MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE.

  • Get Smart

   DOLG DRŽAVE SLOVENIJE: 2004–2008 = Janez Janša =SDS= EDINIČ ZNIŽAN dolg je 8 milijard €
   —————
   2008–2011=BORAT = SD_DeSUS_Zares_sms_LDS=dolg= 17 milijard €
   2011–2014=Bratušak PS_SD_DeSUS_DL_virant = dolg= 30 milijard €
   2014–2017=SMC_Bratušak_SD_DeSUS_Levica = dolg= +31 milijard €
   2018–2019=SMC_Bratušak_SD_DeSUS_Levica_ŠARAC =dolg=+32 milijard €
   Kaj ste »VZELI NA KREDIT«, da odplačujete DOLG MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE? Nič. Okupator denar porabi za »ohranjanje okupacije«: »… pola sebi, pola ŠARCU daje …« Pol naložijo na svoje (FORUM 21) in kaviaržidoKOMINTERN oazne račune (Amsterdam, Luxemburg … Beograd, Ciper …) in s tem NAROPANIM denarjem »kupujejo« nekoč naša podjetja (mercator, merkur, gorenje … mlečno, mesno predelavo, PIVO, vodo, mineralno vodo … časopise (delo, dnevnik, večer, NEDELJSKI DNEVNIK … revije lejdi, obraze, jane … MLADINE … 99 % radijev, TV-POP-kanalizacije …), vse, TOTALITARIZEM pač: »… sve je ovo naše i nečemo nikome dozvoliti da nam dira to…«. Pol porabijo za vzdrževanje OKUPACIJSKEGA stroja, za: BORATE, ŠARCE_SD_Levica_DeSUS–SMC_SAB, đupljane Jankoviće–Arsenoviće–Kontiće … na tisoče FEJK URADOV, direktorjev, sekretarjev sekretov … torej za WATCHDOGE (»vojake revolucije«, po KUćANU), ki »za drobtinice z gospodarjeve mize« usmrajujejo splet in svet z LAŽNIVIMI iztrebki, blatijo ljudi, blatijo Slovenijo, blatijo Slovenstvo itd. in gradijo svojo sužnjelastniško MURGL KOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO.

   • Get Smart

    Leta 2004 smo se državljani Slovenije vsaj delno osvobodili MURGL JUGOKOMUNISTIČNE OKUPACIJE: po 4 letih poštenega dela Janeza Janše (SDS, 2004–2008) ZA SLOVENIJO,
    je dolg znašal le še 21 % BDP-ja oz. 8 MILIJARD €,
    – pa nižji davki, pa manj davkov,
    – pa REALNA RAST PLAČ in POKOJNIN, pa nižji stroški,
    – pa za 100 % nižje cene vinjet, brez LDS nalepk za avte,
    – pa za 100 % nižji stroški za vrtec,
    – pa za 100 % nižje notarske tarife,
    – pa za 100 % nižja brezposelnost,
    – pa BREZPLAČEN obrok za otroke, ki ga je SOCIALNI BORAT POHAR ukinil,
    – imeli smo Piranski zaliv, ki ga je SOCIALNI BORAT POHAR podaril Rvackoj …
    Torej je l. 2008 za MURGL KOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO nastopil čas za revolucionarno akcijo: »veliki pok« = »patrija« = »sfukovanje ČLOVEKA« in »teþihovanje SLOVENIJE«:
    »Sloveniju tepihovati« in »Janeza Janšo je potrebno “sfukati”, popolnoma ga je potrebno sfukati!« so rekli in »on dela nje« – ŠARAC Levica SD DeSUS SMC SABratušak … so le PREIMENOVANJA in »novi obrazi« ene in edine MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE.

 • Olga101

  Če si opankovic, ni problema! Uvozis 35.000 začasnih “prebivalcev” – volivcev, jih plačaš po 75 evrov in vladaš…Nato ti leva vlada izdatno nepovratno “pomaga”…Kreditov ne rabiš, saj je obvezno “donatorstvo” (prisilno, seveda), morebitne kredite ti pa skorumpirano sodstvo odpiše…

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!