fbpx

Kmetje bodo lahko uveljavljali dodatne ukrepe za omilitev posledic visokih cen energentov

Foto: Pixabay

Vlada je na seji potrdila predlog zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Glavni cilj predloga zakona je omiliti posledice v gospodarstvu in kmetijstvu, ki so nastale zaradi podražitve cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Zakon vključuje ukrep Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, in sicer finančno nadomestilo kmetom, za katerega je predvidenih 25 milijonov evrov, sredstva bo prejelo približno 41 tisoč kmetijskih gospodarstev. Kmetje pa lahko enakovredno z vsemi državljani uveljavljajo tudi ostale ukrepe za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov.

Epidemiji covida-19 je sledilo povečanje cen energentov in repromateriala, kar se je odrazilo tudi na področju kmetijstva in prehrane. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zato predlagalo ukrep pomoči kmetijstvu.

Povečanje cen energentov in repromateriala (predvsem mineralnih gnojil) bo namreč imelo neposredni učinek na stroške kmetijske proizvodnje, kar se bo kratkoročno odrazilo v nižjih pridelkih zaradi manjše uporabe gnojil ter posledično v višjih cenah hrane, dolgoročno pa tudi v opuščanju kmetovanja zaradi vse manjših dohodkov v kmetijstvu. “Oba učinka bi lahko ogrozila prehransko varnost Republike Slovenije,” ocenjuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

Foto: Pixabay

Nosilcem kmetijskih gospodarstev so se zaradi posledic vpliva povečanja cen energentov in repromateriala povečali stroški v kmetijski pridelavi, zato so upravičeni do enkratnega finančnega nadomestila v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe:

 • trajno travinje: 49 evrov,
 • trajni nasadi: 138 evrov,
 • orna zemljišča: 105 evrov.

Podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila bo predpisala vlada z odlokom o finančnem nadomestilu. Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:

 • na dan uveljavitve odloka ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
 • na dan uveljavitve odloka mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov (rok, do katerega morajo biti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti, bo določila vlada z odlokom);
 • za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

Najmanjša skupna upravičena površina zemljišč za trajne travinje je en hektar, za trajne nasade 0,25 hektarja, za orna zemljišča pa 0,5 hektarja. Največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo je sto hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi.

Informativne odločbe bodo izdane avtomatično
Upravičencem ne bo potrebno pošiljati vlog na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Informativne odločbe bodo nosilcem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Agencija bo upravičencem najpozneje v 30 dneh od uveljavitve odloka izdala odločbe, na katere se bodo lahko nosilci kmetijskih gospodarstev pritožili v roku 15 dni.

Upravičeni kmetje lahko uveljavljajo tudi izplačilo solidarnostnega dodatka zaradi vpliva visokih cen energentov
Poleg navedenega lahko kmetje in kmečke družine enakovredno z vsemi državljani uveljavljajo tudi ostale ukrepe za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. Za izboljšanje socialne varnosti ranljivih skupin se tako omogoči izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov, ki ga bodo upravičenci prejeli najkasneje do 15. aprila 2022. Upravičenci do solidarnostnega dodatka so:

 • upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj,
 • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
 • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,
 • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021,
 • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021,
 • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov.

Foto: Pixabay

Začasno se omogoči tudi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022. Prav tako se v obdobju od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022 tarifne postavke za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine znižajo na nič.

Vlada je znižala zneske trošarin za električno energijo za polovico
Poleg polovično znižanih zneskov trošarin za električno energijo se znižujejo tudi trošarine za neosvinčen bencin, plinsko olje za gorivo za pogonski namen, plinsko olja za gorivo za ogrevanje in zemeljski plin za gorivo za ogrevanje.

Trošarina se tako:

 • za bencine zniža z 0,37701 evra/liter na 0,35901 evra/liter oziroma za 0,018 evra/liter;
 • za plinsko olje za pogon zniža z 0,38767 evra/liter na 0,330 evra/liter oziroma za 0,0576 evra/liter;
 • za plinsko olje za gorivo za ogrevanje zniža z 0,15750 evra/liter na 0,07875 evra/liter oziroma za 0,07875 evra/liter;
 • za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje zniža z 0,0184 evra za kubični meter na 0,0092 evra za kubični meter oziroma za 0,0092 evra za kubični meter.

Sara Rančigaj