fbpx

Lovska zveza Slovenije izdala navodila za varno izvajanje skupnih lovov

Foto: Andrej Miklavčič/LZS

Lovska zveza Slovenije obvešča, da je izvajanje skupnih lovov dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT. V primeru, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra, je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2. Za izvedbo skupnega lova pod navedenimi pogoji je odgovorna lovska družina, ki organizira skupni lov.

V ponedeljek, 8. novembra 2021, je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 (Uradni list RS, št. 174/01; v nadaljnjem besedilu: Odlok), ki med ukrepi za preprečitev širjenja okužb ter zmanjšanja števila težjih potekov nalezljive bolezni covida-19 kot pogoj za opravljanje dejavnosti določajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljevanju: pogoj PCT), uporabo zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razkuževanje rok in prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih se opravlja dejavnost, ter začasno omejitev zbiranja ljudi na območju Republike Slovenije.

Tudi lovci moramo delovati preventivno in odgovorno za omejitev širjenja bolezni covida-19, zato pri izvajanju nalog trajnostnega gospodarjenje z divjadjo kot tudi vseh ostalih aktivnosti, povezanih z lovom, upoštevajmo vse splošno sprejete ukrepe in priporočila NIJZ,” poudarjajo na Lovski zvezi Slovenije.

Lovovodja mora preveriti, ali udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT
Lovovodja mora na zboru lovcev pred skupnim lovom preveriti, ali udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT. Če kateri izmed prisotnih na zboru lovcev tega pogoja ne izpolnjuje, lahko pred pričetkom skupnega lova ob navzočnosti lovovodje ali druge osebe, ki jo določi lovovodja, opravi presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje.

Lovcu, ki pogoja PCT ne izpolnjuje ali pred skupnim lovom ne opravi samotestiranja s testi HAG ali če je test samotestiranja pozitiven, lovovodja ne dovoli sodelovanja na skupnem lovu. Pogoj PCT je izpolnjen, če se lovci izkažejo z veljavno lovsko izkaznico (lovski gostje tudi z veljavnim osebnim dokumentom) in razpolagajo z enim od naslednjih dokazil:

  1. digitalnim covidnim potrdilom v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s QR kodo,
  2. dokazilom o celjenju zoper covid-19,
  3. dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
  4. dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni,
  5. dokazilom o prebolevnosti in celjenju, s katerim dokazujejo, da so bili v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene.

Prav tako je po koncu skupnega lova priporočljiva uporaba zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Tudi v prihodnje naj pri pregledu uplenjene divjadi usposobljene osebe ravnajo skladno s higienskimi priporočili NIJZ in priporočili ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Po skupnem lovu ni dovoljeno druženje ter strežba in uživanje hrane in pijače
Z namenom zagotovitve zdravja vseh udeležencev skupnega lova po skupnem lovu ni dovoljeno druženje ter strežba in uživanje hrane in pijače, prav tako pa ni priporočljivo zadrževanje v zaprtih prostorih. Navedeni pogoji, ki veljajo za izvedbo skupnih lovov, veljajo tudi za izvedbo skupinskih lovov ter za izvajanje vseh ostalih aktivnosti, povezanih z lovom. Tudi v prihodnje naj pri pregledu uplenjene divjadi usposobljene osebe ravnajo skladno s higienskimi priporočili NIJZ in priporočili ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nespoštovanje sprejetih ukrepov je prekršek po 57. členu Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21, 88/21 – odl. US), za katerega je za posameznika zagrožena kazen od 400 do 4.000 EUR. V primeru povzročitve nevarnosti za zdravje večjega števila ljudi v času, ko je zbiranje ljudi prepovedano zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni, pa se posameznik kaznuje z globo od 1.200 do 12.000 EUR.  Za prekrške pa se lahko v skladu z določbami 57. a člena Zakona izreče v hitrem postopku globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.

Sara Kovač