Poplavljenci iz Medvod na odgovorne naslovili odprto pismo

Poplave v Medvodah. (Vir: STA)

Poplavljenci iz občine Medvode, natančneje iz Gorenjske in Žontarjeve ulice, trdijo, da so že skozi vsa leta deležni nepotrebnih poplav kletnih prostorov in drugega imetja. Zato so se odločili na odgovorne nasloviti javno pismo, v katerem jih pozivajo k čim prejšnji ureditvi poplavnega področja v spodnjem delu Medvod in dela Senčice. 

Javni poziv so naslovili na Občino Medvode, Savske elektrarne, Direkcijo RS za vode, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Poveljstvo civilne zaščite Slovenija, Civilno zaščito Občine Medvode, Gasilsko zvezo Medvode.

Njihov poziv objavljamo  celoti:

“Na vas naslavljamo javni poziv za pospešeno urejanje poplavnega področja v spodnjem delu Medvod in Dela Seničice, ker smo stalno ob vsakem večjem neurju izpostavljeni poplavam, ki jih posredno zagotavlja način delovanja – obratovanje verige zgornje savskih elektrarn, ki deluje z nerazumno omejitvijo nižanja akumulacije na -1,7 m namesto na -2,5 m ali brez težav celo na -3,5m jezerske gladine. Maksimalno znižanje gladine na -3,0 m pri obeh pregradah HE Medvode in HE Mavčiče bi lahko zagotovili vedno ob pričakovanju visokih voda. Najlepši dokaz za tako trditev je diagram pretoka ob zadnjih poplavah (avgust 2023), ki je v prilogi. Pregrada HE Moste ima dovoljeno znižanje vodostaja gladine jezera do -6,25 in so brežine v strmem padcu proti dnu akumulacije.

Neurejenost struge reke Save od pregrade HE Medvode do Medanske brvi ter pred nekaj leti izvedena projektirana ureditev struge reke Sore je nedvoumen dokaz posegov v okolje, ki ga je povzročil človek zavestno ali s pomanjkljivim poznavanjem problematike. Brez integralnega poznavanja in vključevanja vseh strok, ne samo gradbenega pa tako dokazano projektanti in kasnejši uporabniki zagotavljajo oz. namerno povzročajo poplave. V tem primeru brez strokovnjakov, ki se spoznajo na hidravliko vodnih tokov s primernimi orodji za simulacijo se je tako dosegel status zanesljivega zagotavljanja novih poplavnih področij.

Za primerjavo, Mercator center je bil zgrajen 0,5 m nad dvestoletnimi poplavnimi vodami, rezultat izvedenega urejanja struge reke Sore je v avgustu 2023 zagotovil višino poplave +1,0 m. Posnetki zlivanja reke Sore v reko Savo na Sotočju Medvode so odličen dokaz, kako je potrebno razumno upoštevati naravne danosti skupaj z neposrednimi uporabniki prostora, to je prebivalci nikakor pa ne v odmaknjenih pisarnah.

Premik struge reke Save na ovinku struge proti našima ulicama, dokazuje stalno in nevarno poglabljanje struge. Koncesionar Savske Elektrarne Ljubljana mora upoštevati posege v okolico tudi dolvodno, na pa da nam zagotavlja vsake tri leta sistematično poplave naših domov. Poudarjamo, da je bila HE Medvode zgrajena po tem, ko je večina naših domov že bila zgrajena in kjer smo prebivali. Koncesionar se zaradi takih poplav ne more in ne sme oddolžiti samo s plačilom koncesijske dajatve v proračun Občine Medvode.

Priloženo Vam pošiljamo opis dejanskega stanja, ki temelji na javno dostopnih podatkih in v zaključku predstavljamo nekaj predlogov za pospešeno sanacijo stanja, saj je pred nami jesen in ne želimo stalnega poplavljanja v naših domovih zaradi nepravilnega upravljanja oziroma nereguliranja struge reke Save med Sotočjem in Medno.

Predlagamo, da si čimprej vzamete čas za skupen sestanek in programirano urejanje struge reke Save, ki se mora reševati urgentno. Urgentnost reševanja pa so več kot nazorno prikazale poplave izpred štirinajstih dni. Sklicevanje na zakonske postopke je neprimerno, saj v Zakonu o javnih naročilih obstajajo izjema prav zaradi naravnih nesreč, ki so več kot izkazane.”

Ž. K.