Sevnica: Komunalne storitve bodo dražje za 10,3 odstotka

Foto: Posnetek zaslona Moje Posavje

Sevniški občinski svet je na zadnji seji potrdil spremembe cen Javnega podjetja Komunala. V skladu s sprejetimi sklepi se bodo komunalne storitve, preračunano na štiričlansko družino, v povprečju zvišale za 10,3 odstotka.

Občinski svetniki so na seji sprejeli poslovni načrt sevniške komunale, ob tem pa tudi potrdili predlagane elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe. Med drugim se bodo podražili oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki in dežurna služba v okviru pogrebne dejavnosti.

Na področju prostorskih zadev so po skrajšanem postopku potrdili predlagano spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ in pritrdili predlagani spremembi odloka o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica, s čimer je omogočen nadaljnji postopek pridobivanja sofinancerskih sredstev pristojnega ministrstva za ureditev velikega namakalnega sistema na Kompolju.

Moje Posavje