Vlada že drugi dan nadaljuje z obiskom v Posavju; to je doslej naredila za to regijo

Datum:

Nekateri predstavniki vlade so se že včeraj mudili na delovnem obisku v Posavju, med njimi minister za kmetijstvo Jože Podgoršek, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, minister za pravosodje Marjan Dikaučič in ostali. Današnji obisk bo potekal v okrepljeni zasedbi, pričel pa se je že jutranjim delovnim posvetom v občini Brežice. V okviru obiska se bodo predsednik vlade Janez Janša in ministri ter ministrice srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji. Regijski obisk bodo zaključili v Krškem na javni tribuni o razvoju posavske regije.

Vlada Republike Slovenije se danes mudi na delovnem obisku v posavski regiji. Regijo sestavljajo občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica. Člani vlade so se najprej sestali na delovnem posvetu, ki se je pričel ob 9.30 na gradu Brežice. Sledili bodo ločeni programi predsednika vlade ter ministric in ministrov.

V okviru obiska se bodo predsednik vlade Janez Janša, ministri in ministrice srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji. Regijski obisk se bo zaključil na javni tribuni o razvoju posavske regije. Javna tribuna se bo pričela ob 18. uri v Kulturnem domu Krško.

Premier se je zjutraj srečal z županom občine Brežice Ivanom Molanom. Po delovnem posvetu bo Janša svoj obisk nadaljeval z obiskom Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in bo prisoten ob podpisu pisma o nameri investicije za potrebe fakultete. V Sevnici se bo udeležil delovnega kosila z župani posavskih občin, po kosilu pa bo v Radečah obiskal podjetje Jomi Labels d. o. o. Pred javno tribuno pa ima predsednik vlade še načrtovano srečanje s predstavniki Mestne občine Krško.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in župan Občine Metlika Darko Zevnik pa sta že danes v prostorih občine podpisala pismo o nameri, s katerim izražata namero in pripravljenost, da se izvedejo vse potrebne aktivnosti za povečanje prometnih in varnostnih razmer zaradi povečanega nadzora državne meje. Ob tem sta se zavzela za preprečevanje nedovoljenih prehodov državne meje in za ureditev dostopa do stanovanjskih objektov prebivalcev ob državni meji z Republiko Hrvaško na območju mejnega prehoda Metlika, za kar bo urejena cestna povezava od priključka Metlika-Podzemelj do Križevske vasi.

Zaradi izvajanja mejne kontrole prihaja na območju mejnega prehoda Metlika do velikih prometnih zastojev v mestu Metlika. To poslabšuje prometno-varnostno situacijo na celotnem cestnem omrežju državnih in lokalnih cest ter vpliva na učinkovitost opravljanja nalog policije in onemogoča lokalnemu prebivalstvu dostop do stanovanjskih objektov. Kot je dejal minister Hojs, je današnji podpis pisma o nameri prvi korak k razrešitvi te problematike.

Investicije tudi na področju okolja
V letu 2022 so predvidena sanacijska dela na vodotokih v Sevnici, investicijsko-vzdrževalna dela pa se bodo nadaljevala v občinah Krško, Brežice in Sevnica. Z izvedbo projekta bo 154 objektov v občini Kostanjevica na Krki zaščitenih pred škodljivim delovanjem voda. Ukrepi vsebujejo gradbene ureditve za neposredno varovanje pred poplavami z nasipi, betonskimi zidovi in mobilnimi stenami.

Minister za okolje Andrej Vizjak se bo v okviru današnjega vladnega obiska udeležil sestanka z županom občine Brežice Molanom, delovnega kosila predsednika vlade z župani posavske regije v Sevnici in  sestanka z vodstvom podjetja Kostak v Kršek, obisk pa bo zaključil z javno tribuno v Krškem.

V planu so številne obnove vozišč
Včeraj je državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič začel dvodnevni obisk v Posavju. Z županom občine Brežice sta opravila pregled gradbenih del s področja cestne infrastrukture. V teku je ureditev ceste s kolesarsko potjo na relaciji Brežice-Dobova in številne obnove vozišč: Bizeljsko-Orešje, Mokrice-Obrežje-Slovenska vas ter preplastitve cest na tem območju. Predvidena je tudi gradnja dvopasovne vzhodne obvoznice Brežice, ki je vezana na izvedbo hidroelektrarno Mokrice. Predvidena vrednost investicije za prvo etapo je okoli 18 milijonov evrov.

Ekipa ministrstva za infrastrukturo je v sklopu včerajšnjega vladnega obiska Posavja obiskala tudi občino Bistrica ob Sotli in z občinsko upravo analizirala perečo prometno problematiko ter razvojne načrte občine. Obetajo se nadaljevanje obnove regionalne ceste proti Kozjem in Bizeljskem, gradnja pločnikov v Dekmanci in Čehovcu ter vlaganja v izgradnjo kolesarskih povezav.

Gradnja nadomestnega mosta čez potok Kolarica
Mihelič je z Mestno občino Krško ter Občino Kostanjevica na Krki tudi podpisal sofinancerski sporazum za ureditev cest Podbočje-Kostanjevica, Brod-Žabjek ter gradnjo nadomestnega mosta čez potok Kolarica. Obnovljene ceste bodo služile obvozu v času obnovitvenih del na mostu čez Krko v Podbočju in v času rekonstrukcije ceste Križaj-Podbočje-Šutna. “S tem bomo poskrbeli za pretočnost prometa v času zapore zaradi gradbenih del v Podbočju,” so poudarili. Vrednost del znaša 1,26 milijonov evrov.

Tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik je napovedal, da bo danes v okviru vladnega obiska vlade obiskal posavsko regijo, kjer se bo srečal z županom občine Brežice, z načelniki upravnih enot in s predstavniki nevladnih organizacij. “Veselim se srečanj, za katere sem prepričan, da bodo prinesla nove in konkretne rešitve,” je zapisal.

Minister za finance Andrej Šircelj se bo prav tako udeležil vladnega obiska Posavja. V sklopu obiska bo obiskal Finančni urad Brežice, AJPES Krško, Mlin Katić d. o. o. in grad Rajhenburg.

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je svoj obisk Posavja pričel že včeraj. Na Okrožnem sodišču v Krškem je ministra sprejel predsednik sodišča Gojmir Pešeč, ki mu je med drugim, predstavil prostorsko problematiko, s katero se srečujejo v Krškem. Govorili pa so tudi o novi sodni zakonodaji, predvsem o uvedbi enovitega sodnika.

Ekipa ministrstva je naslednje obiskala Okrožno državno tožilstvo v Krškem, kjer imajo med tožilstvi najkrajše roke reševanja zadev ter poleg ODT Kranj najboljši koeficient glede uspešnosti po Merilih za uspešnost pregona državnih tožilstev. Minister in sodelavci so obiskali še Prevzgojni dom Radeče, ki izvaja vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom in je edini v Sloveniji, ki izvršuje to kazensko sankcijo. Minister je pohvalil njihovo delovanje kot zelo korektno in na visokem strokovnem nivoju. Danes pa so bo minister Dikaučič udeležil delovnega posveta in javne tribune, obiskal pa bo tudi Okrajno sodišče v Brežicah in Okrajno sodišče v Sevnici.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal Župnijsko Karitas Videm, kjer se je zahvalil prostovoljkam in donatorjem, ki prispevajo sredstva eni največjih institucij za pomoč ljudem v stiski. “Pomoč najranljivejšim, ki ne morejo povrniti, je najplemenitejša,” je izpostavil Cigler Kralj.

Cigler Kralj je obiskal tudi podjetje LUMIA, ki odpira delovna mesta za invalide in druge ranljive skupine. Podpora je usmerjena v motivacijo za delo in prizadevanje, da z vsemi področji svojega življenja upravljajo čim bolj samostojno. Ob aktualnem pomanjkanju delovnih mest je to še toliko pomembnejše. “Čestitam ustanoviteljici Doroteji Volovec za dobro regijsko medinstitucionalno sodelovanje skrbnice in koordinatork MDDSZ, Zavoda za zaposlovanje, OŠ Sevnica in CSD Brežice s kabinetom župana in številnimi partnerskimi institucijami ter podjetji na ravni brežiške občine,” je dejal ob obisku podjetje LUMIA.

Vladnega obiska se bo udeležil tudi minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, ki se bo srečal s predstavniki Srednje šole Krško, Podjetniškega inkubatorja Krško in podjetja Sistemi IN ES.

Vlada je v Posavju odobrila sredstva za gradnjo nove šole Ane Gale v Občini Sevnica, saj se srečujejo z veliko prostorsko stisko. Nekaj več kot milijon evrov iz sredstev javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za gradnjo vrtcev in šol v obdobju od 2021–2024 bo občina Sevnica prejela za novogradnjo šole. Prav tako bodo investirali v osnovno šolo in vrtec Veliki Podlog v Občini Krško, vrtec v Dobovi ter vrtec skupaj s telovadnico in garažo v Osnovni šoli Bistrica ob Sotli.

Vladni obisk je namesto ministrice že včeraj pričel državni sekretar Marjan Dolinšek, kjer je najprej obiskal podružnično OŠ Svibno, kjer se je srečal z vodstvom šole in županom občine Radeče, učenke in učenci pa so mu predstavili utrip šole in kraja. Obiskal je tudi OŠ Ane Gale, kjer kot že omenjeno planirajo investicijo.

Na Srednji šoli Sevnica se je Dolinšek srečal z ravnateljem Matjažem Prestorjem, ki mu je predstavil izzive šole, nato pa so mu dijakinje in dijaki pokazali, kako poteka izobraževanje v programu frizer. Srednja šola Sevnica izobražuje tudi v programu mizar. Delavnice za izvajanje pouka imajo v podjetju Stilles. Potek praktičnega dela izobraževanja si je včeraj ogledal tudi Dolinšek.

Obisk v Posavju je Dolinšek  sklenil ob obisku podružnične osnovne šole in vrtca Veliki Podlog. Veselijo se nove stavbe, za katero je občina Krško nekaj več kot 1,1 milijona evrov pridobila iz sredstev javnega razpisa MIZŠ za vlaganje v vrtce in osnovno šolstvo 2021–2024.

Več sredstev za gasilsko opremo in vozila
Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Janez Žakelj in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But sta včeraj obiskala občino Sevnica, kjer sta se srečala z županom Srečkom Ocvirkom ter pripadniki zaščite in reševanja. Žakelj in But sta predstavila vse ukrepe za izboljšanje položaja gasilstva, med drugim tudi povišanje sredstev na razpisu za gasilsko opremo in vozila. “Ministrstvo za obrambo namerava v Sevnici sofinancirati nakup avtolestve, da bodo gasilci pri svojem delu še učinkovitejši,” so sporočili z ministrstva.

Po skupni seji vlade v Posavju bo Žakelj obiskal Krojaštvo Rožman iz Brežic, kjer izdelujejo gasilske uniforme, in Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Sotli. Obisk na terenu bo zaključil na javni tribuni v Krškem.

Podgoršek na pogovoru o aktualnih projektih
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je včerajšnji obisk začel v Radečah, kjer se je srečal s tamkajšnjim županom. Pogovorili so se o aktualnih projektih na področju kmetijstva in urejanju zemljiščnega vprašanja na lokaciji, kjer želi občina postaviti deponijo. Ministru so pokazali tudi projekte, ki so jih izpeljali s pomočjo sredstev Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

V nadaljevanju je obiskal kmetijo Bostele. Ta spada med najboljše kmetije na področju pridelave sadja in jagodičevja. Ministru so lastniki kmetije predstavili svoje delovanje in izzive, s katerimi se morajo soočati v zadnjem obdobju. Med pogovorom so se dotaknili tudi vprašanja izplačil sredstev, namenjenih za povrnitev škode lanske pozebe. Minister je ob tem izpostavil: “Za izplačilo škod pozebe, ki je v lanskem letu prizadela kmete, je namenjenih sedem milijonov evrov. Poudaril bi, da me veseli, da se je na koncu izkazalo, da je bila škoda v vinogradništvu nižja, kot smo pričakovali na začetku, v sektorju sadjarstva pa so škode višje”.

Dan je zaključil na biodinamični kmetiji Černelič. Lani je kmetija prejela prestižno evropsko nagrado za upravljanje z zemljišči in tlemi. Ta se podeljuje za najboljše prakse rabe zemljišča in ravnanja s tlemi, ki povečujejo vsebnost organske snovi in biotsko pestrost tal ter preprečujejo degradacijo, erozijo, onesnaženje, zbitost tal, zasoljevanje poplave in plazove. Ministru so pokazali svoje rastlinjake, kjer pridelujejo različne sadike zelenjave, in hlev.

V okviru današnjega obiska bo državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo Anton Harej obiskal še Krakovski gozd, opravil sestanek s Kmetijsko zadrugo Sevnica in obiskal podjetje Tanin v Sevnici.

V okviru vladnega obiska se bo obiskov Občine Brežice, Sevnica in Krško udeležil tudi minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač. Prav tako se bo vladnega obiska udeležil tudi državni sekretar Božo Predalič, ki bo podal izjavo za medije pred stavbo Občine Krško. Predalič se bo v okviru svojega obiska srečal z županom Občine Sevnica Ocvirkom, obiskal bo postajo mejne policije v Bistrici ob Sotli, mejni prehod Slovenska vas, postajo mejne policije Obrežje, policijsko postajo Brežice, direktorico Občinske uprave Krško Melito Čopar in Nuklearno elektrarno Krško.

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se danes skupaj z drugimi predstavniki Vlade Republike Slovenije prav tako mudi na delovnem obisku v posavski regiji. Ogledal si bo grad Pišece ter obiskal podjetje Silico d. o. o. in Galerijo Božidarja Jakca.

Sara Rančigaj

Sorodno

Zadnji prispevki

Tihotapca migrantov med vratolomno vožnjo ustavil šele stinger – ta nato pobegnil

Policisti so v sredo pri prevozu migrantov v Drašičih...

Pozor! Več kot 100 tisoč obrtnikov v prihodnjem letu čakajo bistveno višji računi za elektriko!

Energetska zbornica trdi, da so opozorila Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije...

Kaj je policija počela na domu Aleša Hojsa?

"Saj pravim, Udba v Svobodi. Verjetno sta policista delala...

Možnost popravnega izpita koalicije; Levice “neživljenjskost” zakona ne zanima

Na današnjem dnevnem redu državnega zbora je tudi predlog...