Ministrstvo za okolje: Kanal C0 brez okoljevarstvenega dovoljenja zaradi številnih nedoslednosti v dokumentaciji

Datum:

Mestna občina Ljubljana je 3. septembra 2021 zaprosila za okoljevarstveno soglasje, ki ga potrebuje za legalno gradnjo kanala CO. Vloga je bila kasneje, 10. novembra 2022, dopolnjena. Občina je začela gradnjo brez dovoljenja, o čemer smo intenzivno poročali v preteklih dneh, to pa je tudi eden od razlogov, zakaj je 20. marca napovedan shod proti nezakoniti gradnji kanalizacije. Iz poziva, ki ga je direktorat za okolje naslovil na ljubljansko občino, izhaja, da je bila vloga hudo pomanjkljivo pripravljena, zaradi česar, očitno, soglasje še do sedaj ni bilo izdano. Direktorat občini nalaga kar 27 nujnih dopolnitev vloge. Ob vsem skupaj se gradnja kanala nadaljuje, kmetje, ki želijo gradnjo preprečiti, pa so deležni nasilja policije in zasebnih varnostnih služb.  

                   

Rdeča nit poziva ministrstva je, da je bila vloga za pridobitev soglasja na več mestih izrazito pomanjkljivo napisana, ponekod pa so manjkali celotni sklopi dokumentov, mestoma za trditve niso bili podani dokazi.

V nadaljevanju povzemamo vse pomanjkljivosti vloge za okoljevarstveno soglasje, ki jo je na ministrstvo poslala Mestna občina Ljubljana pod vodstvom župana Zorana Jankovića.

Ministrstvo za okolje že uvodoma ugotavlja, da občina v vlogi za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (v poglavju: alternativne rešitve) pomanjkljivo predstavlja alternativne rešitve v zvezi z vgradnjo kinete. Občina je bila nato pozvana, da to poročilo dopolni, a tega še ni storila: “Alternative vgradnje kinete Poročila pripravite upoštevajoč zgoraj navedeno na način, da bo jasno za vseh 13 variant, s katerimi raziskavami – poročili, so bile opredeljene (prosimo, da poročila priložite vlogi) ter navedete razlog za izbor variante vgradnje cevovoda na kritičnem odseku od RJ 142 do 166 v kineti.”

Kmetje svojo zemljo branijo tudi s pomočjo varnostnih služb. (Foto: arhiv Nove24TV)

V drugi točki ministrstvo poziva občino, naj jasno definira stanje (za vsak del) okolja na območju vgradnje kinete oz. na celotnem območju kanala C0 med ČN Brod do CČN Ljubljana (Zalog). Nadalje je ugotovljeno, da je poročilo, ki podaja informacije za ustrezno presojo vplivov posega na podnebje in ranljivost posega ob podnebnih spremembah pomanjkljivo napisano.

Ministrstvo prav tako ugotavlja, da občina ni podala analize tveganja, na podlagi katerega bi lahko presojali vplive gradbenega posega na tamkajšnje podzemne vode. Nato ugotavljajo, da je občina sicer predložila oceno potresne varnosti na trasi kanalizacijskega zbirnika CO, ne pa tudi dodatne študije, ki jo je ministrstvo zahtevalo od občine.

Policija je aretirala in pretepla lastnika zemljišča na vodovarstvenem območju, kjer želi župan Janković graditi kanalizacijo. (Vir: zajem zaslona, Twitter)

Ministrstvo ugotavlja, da niso bile dovolj natančno določene metode spremljanja stanja kanala kot tudi ne časovnica in lokacije, na katerih se bo to spremljalo. Občina tudi ni ustrezno definirala vplivnega območja kanala C0, prav tako so bili neustrezno pripravljeni grafični prikazi območja, na katerem potekajo gradbeni posegi: “v kolikor gre za presojo sprejemljivosti posega na varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, grafični prikaz vplivnega območja pripravite na način, da bo vseboval prikaz območja Natura 2000 ter oznake in kode območja ter razdalje nameravanega posega od najbližjega varovanega območja.”

“Po preučitvi dopolnjenega Poročila 10/22 ministrstvo ugotavlja, da poglavje 9/potencialni negativni vplivi v času gradnje/obratovanja ne vključuje opisa vseh možnih vplivov nameravanega posega na okolje oziroma njegove dele in možnih učinkih glede obremenitve okolja. Prav tako v povzetek poročila niso vključene vse proučene alternative; manjkajo namreč alternative vgradnji kinete ter razlog za izbor variante za vgradnjo kinete. Ministrstvo vas poziva, da Poročilo pripravite upoštevajoč zgoraj navedeno.”

Gradnja kanala C0 se nadaljuje kljub velikemu nasprotovanju lastnikov zemljišč. (Foto: zajem zaslona)

Nejasna vloga zadrževalnega sistema Brod
“Iz dopolnjenega Poročila 10/22, poglavje 2.7.1 Zadrževalni bazen Brod izhaja, da se je glede na hidravlični izračun in ob upoštevanju obstoječega prispevnega območja ter predvidenih novih območij izkazana potreba za izgradnjo zadrževalnega bazena na začetni točki kanala C0 – zadrževalni bazen Brod. Ministrstvo ugotavlja, da zadrževalni sistem Brod ni del nameravanega posega, zato vas poziva, da predložite dokaze (npr. gradbeno dovoljenje), ki bodo izkazali, da bo zadrževalni bazen Brod, kot je opisan v Poročilu, del povezovalnega kanala C0. Navedeno zahtevo ministrstvo utemeljuje z dejstvom, da se bo v primeru okvar odpadna voda začasno lahko zadržala v tem bazenu itd.,” piše v pozivu ministrstva.

Občinska vloga, kot ugotavljajo na ministrstvu, prav tako ni vsebovala Ocene obremenjenosti okolja s hrupom. Od občine tudi zahtevajo, da priloži noveliran seznam zemljišč območja nameravanega posega, skladen z dejanskim stanjem katastra.

Dela potekajo brez soglasja
Ministrstvo je na koncu dopisa zapisalo, da naj občina v roku 30 dni odgovori na pozive in dopolni pomanjkljivo napisano vlogo, sicer bo to odločalo na podlagi podane dokumentacije. Ministrstvo za okolje je v drugem uradnem dokumentu (datiranem 6. 3. 2023) izrazilo, da pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje nosilcu posega še ni bilo izdano.

Gal Kovač

Sorodno

Zadnji prispevki

Koalicija s posebnim zakonom zaščitila Golobove rabote

Stranka SDS nasprotuje noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki...

Nemška vlada se je spravila na svobodo tiska

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je prepovedala revijo Compact,...

[Komentar] Atentat sredi Bidnovega kaosa

Poskus atentata na nekdanjega ameriškega predsednika se ni zgodil...

KLS Ljubno se pobira kljub 100-milijonski škodi po poplavah

Podjetje KLS Ljubno, ki je specializirano za proizvodnjo zobatih...