Ddr. Klemen Jaklič o drugem tiru: Neverjetna odločitev ustavnega sodišča ali kako poceni jo je s prepovedanimi 100 tisoč evri odnesla Cerarjeva vlada

Ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič. (Foto: Ustavno sodišče RS.)

Vlada Mira Cerarja si je za kampanjo pred referendumom o drugem tiru namenila 97 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja. Pobudniki, jasno, niso dobili nič. In če je kdo upal, da bo po pritožbi na Ustavno sodišče RS zadeva le bila obrnjena v pravo smer, je to upanje ugasnilo. Pritožba pobudnika referenduma Vilija Kovačiča je bila namreč zavrnjena. Nivo odločanja pa je bil prav neverjeten, na kar je opozoril tudi eden izmed sodnikov, ki je zavrnitvi nasprotoval, ddr. Klemen Jaklič.

Po tem, ko je bil referendum o zavrnitvi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper neuspešen, so pobudniki z Vilijem Kovačičem na čelu vložili ustavno pritožbo. A ustavno sodišče očitno nadaljuje z neenakopravnostjo, ki so je bili pobudniki deležni tudi med samo kampanjo, na kar so že večkrat opozorili.

Večina sodnikov ustavnega sodišča je zavrgla pritožbo in pobudo za presojo ustavnosti zakona, ki ju je vodja civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič sprožil, ker je vlada sebi namenila kar 97 tisoč evrov za kampanjo in tako z davkoplačevalskim denarjem plačevala le eno stran na referendumu. Sklep so sprejeli s šestimi glasovi za in tremi proti. Za so glasovali: Jadranka Sovdat, Matej AccettoDunja Jadek Pensa, Etelka Korpič – Horvat, Špelca Mežnar in Marijan Pavčnik. Proti so glasovali sodniki: ddr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez in Marko Šorli. Jaklič je ob tem podal tudi odklonilno ločeno mnenje, pod katerega se je podpisal tudi Šorli.

Foto: STA

Ustavno sodišče: Vili Kovačič pritožite se drugje!
Če na kratko povzamemo bizarno pojasnilo ustavnega sodišča. Po mnenju večine zakonska določba, da si vlada lahko dodeli sto tisoč evrov, ne učinkuje neposredno na Kovačičev pravni položaj, to bi se zgodilo šele, če bi vlada sprejela in uveljavila takšen sklep. Prav tako ustava ne določa, da bi bilo ustavno sodišče varuh poštenosti referendumskega postopka že na prvi stopnji. To je določeno le za varstvo volilne pravice in poštenosti izvedbe volitev. Varuh pri referendumih sta zato upravno in vrhovno sodišče, še pojasnjujejo v obrazložitvi sprejetega sklepa. Kovačiču tako svetujejo, da se pritoži drugam.

Foto: Arhiv Nova24tv/Matej Zorko/iStock

Vlada izvedla nekaj, kar je prepovedano
Ob tem se očitno požvižgajo na mnenje ustavnega sodnika ddr. Jakliča, ki je glede financiranja zapisal, da že primerjalni pregled pokaže, da je namenjanje davkoplačevalskega denarja, torej javnih sredstev, za namene kampanje ZA ali PROTI zakonu, o katerem se odloča na referendumu, praviloma prepovedano. A naši vladi, kot kaže pa tudi Ustavnemu sodišču RS za to ni mar. Nadalje Jaklič in Šorli opozarjata, da pobudnik ni imel na voljo predhodnega učinkovitega pravnega sredstva za izpodbijanje rezultatov referenduma in s tem posledično razveljavitev zakona. “V vseh državah, kjer pravico voliti na referendumu jemljejo resno, je takšno učinkovito in hitro varstvo zagotovljeno.”

Ddr. Klemen Jaklič“Ob takšni nejasni zmešnjavi in kopičenju instanc, ki same še ne predvidevajo neposrednega in polnega varstva, pa se pravica naposled neupravičeno odlaga. Pošilja se jo od Poncija do Pilata, vse dokler se vročica referenduma ne odmakne tako daleč, da pravica de facto ugasne in si nihče več ne drzne spogledovati se z mislijo, da bi bil toliko po njegovi uveljavitvi nek referendumski izid in s tem zakon lahko razglašen za protiustavnega.”

DDr. Klemen Jaklič (foto: STA).

Mnenje sodnika Jakliča v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Odklonilno ločeno mnenje sodnika ddr. Klemna Jakliča, ki se mu pridružuje sodnik Marko Šorli

SODNO VARSTVO REFERENDUMA: VPRAŠANJE VLADNEGA FINANCIRANJA KAMPANJE, UČINKOVITEGA SODNEGA VARSTVA TER USTREZNOSTI ARGUMENTACIJE USTAVNEGA SODIŠČA

Ustavni pritožnik oziroma pobudnik zatrjuje, da je v neskladju z Ustavo, če lahko Vlada za referendumsko kampanjo sama sebi nameni 97.000,00 EUR davkoplačevalskega denarja, obenem pa nasprotni strani v tej isti kampanji ne nameni ničesar. Gre v resnici za zelo pomembno ustavnopravno vprašanje, na kar nas opozarja že hiter prvi pregled primerjalnih praks, ki ga je ob študiju konkretne zadeve Ustavno sodišče opravilo do tega trenutka in s čimer (temeljitejšo primerjalno študijo) se je odločilo nadaljevati v pričakovanju potencialne vsebinske odločitve v zadevi po izčrpanju pravnih sredstev, ko, in če, bo zadeva znova pred Ustavnim sodiščem.

Primerjalni pregled pokaže, da je namenjanje davkoplačevalskega denarja, torej javnih sredstev, za namene kampanje ZA ali PROTI zakonu, o katerem se odloča na referendumu, praviloma prepovedano. Na to opozarja že »Kodeks dobrih praks za področje referenduma«, ki so ga v okviru Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (tj. Beneške komisije, katere vloga med drugim je definirati skupne evropske standarde na področju ustavnega prava) izdelali vodilni ustavnopravni strokovnjaki držav članic Sveta Evrope. Takšne izrecne prepovedi Vladnega financiranja referendumske kampanje ZA ali PROTI, ki izhajajo iz ustavne zahteve po enakosti volilne pravice, tako veljajo v Švici, Španiji, na Portugalskem, Irskem, Poljskem, Hrvaškem, celo v Rusiji in številnih drugih evropskih državah, katerih ustavne ureditve predvidevajo institucijo zakonodajnega referenduma.[1] V primeru držav, ki so izjeme od tega pravila, je namenitev deleža javnih sredstev sicer mogoča, a ob upoštevanju načel nevtralnosti do obeh strani, sorazmernosti ter objektivnosti informiranja, kar ravno ločuje tovrstno uporabo sredstev od načina uporabe, kot velja za namene kampanje ZA ali PROTI (npr. primer Avstrije).

Stališče, ki je z evropskim skladno, zastopa tudi strokovna literatura v Sloveniji. Dr. Jadranka Sovdat kot avtorica znanstvenega članka s tega področja[2] na primer eksplicitno pojasni:

»Drugače kot pri volitvah tu [namreč pri referendumu] ne velja popolna prepoved vmešavanja oblasti v podporo predmetu odločanja, vendar pa ta ne sme vplivati na izid z ekscesno in enostransko kampanjo, prepovedano pa mora biti, da oblast uporablja javna sredstva za namene kampanje«.[3]

Vsebinskemu odločanju o tej ustavnopravno več kot očitno pomembnem vprašanju se je Ustavno sodišče z današnjim sklepom zaenkrat formalistično izognilo z argumentom, da pritožnik oziroma pobudnik še ni izčrpal predhodnih pravnih sredstev (najprej pritožba na nižje instance, šele nato pritožba/pobuda na Ustavno sodišče). Težava je v tem, da je večina za to svojo (bolj oportuno kot pravno) odločitev zgolj dvignila roke, ni pa ponudila vsebinskih protiargumentov zoper razloge, ki so bili na seji zoper takšno – zame zato neutemeljeno – odločitev predstavljeni. Problem je namreč v tem, da pritožnik oziroma pobudnik glede na trenutno zakonodajno ureditev tega področja, nima na voljo predhodnega učinkovitega pravnega sredstva za izpodbijanje rezultatov referenduma in s tem posledično razveljavitev zakona. V vseh državah, kjer pravico voliti na referendumu jemljejo resno, je takšno učinkovito in hitro varstvo zagotovljeno. Francoski Ustavni svet (tj. francosko ustavno sodišče), ki razglasi rezultat referenduma, obenem odloči tudi o vseh vloženih pritožbah, ki veljavnost referenduma in s tem zakona izpodbijajo.[4] Varstvo pravice je torej vnaprej (1) jasno predvideno, (2) hitro in (3) se odvije neposredno pred organom s pristojnostjo razrešitve, kar pomeni, da je varstvo pravice učinkovito. Pri nas pa je ureditev, oziroma bolje neureditev, varstva zoper potencialne kršitve Ustave v referendumski kampanji ravno nasprotna. Je pravo nasprotje vseh treh navedenih konstitutivnih elementov učinkovitega pravnega varstva.

V zakonodaji namreč za začetek sploh ni predvideno – kaj šele jasno predvideno – katera redna pot je prava za uveljavljanje tovrstne protiustavnosti referenduma in s tem zakona. To zelo lepo in prepričljivo pojasni dr. Jadranka Sovdat sama kot avtorica omenjenega članka. Osrednja teza tistega njenega prispevka je ravno, da trenutna zakonska ureditev v Sloveniji pravici do glasovanja na referendumu ne nudi učinkovitega pravnega varstva. Kot v članku pojasni dr. Sovdatova, imamo po eni strani ugovor na Državno volilno komisijo (v nadaljevanju DVK), ki pa se lahko vloži zgolj v primeru nepravilnosti pri delu volilnih odborov ter okrajne volilne komisije in volilne komisije volilne enote v zvezi z ugotavljanjem izida glasovanja na njunem območju.[5] Te podlage ne predvidevajo pritožbe zaradi kršitve ustavnih standardov v sami kampanji. Nato imamo tu tudi sodišče, pristojno za upravne spore, ki ima vlogo pritožbenega organa, a tudi tu ni zakonske podlage za pritožbo na podlagi narave kršitve, kot jo uveljavlja konkretni ustavni pritožnik/pobudnik. Nadalje, zakonodaja s področja referenduma predvideva tudi Vrhovno sodišče kot enega od organov odločanja, a tudi tu gre zgolj za odločanje o pritožbi zoper poročilo DVK o izidu glasovanja na referendumu. Iz takšne zakonske podlage je vse prej kot jasno, ali lahko pritožnik na Vrhovnem sodišču uveljavlja protiustavnost referenduma in s tem posledično razveljavitev zakona zaradi resnih kršitev Ustave v okviru financiranja kampanje. Za kaj takega namreč Vrhovno sodišče v zakonu trenutno nima izrecne pravne podlage (tako eksplicitno tudi dr. Sovdatova, glej str. 646 navedenega dela). Vprašanje je tudi, ali takšno podlago sploh lahko ima. Konec koncev, Vrhovno sodišče po Ustavi nima pristojnosti odločati o protiustavnosti zakona in ga razveljaviti, niti pristojnosti razveljaviti zatrjevano izglasovano voljo ljudi na referendumu, kar je po Ustavi ekvivalentno zakonski ravni (ljudstvo kot neposredni zakonodajalec, drugi odst. 3. člena Ustave). Pravno varstvo v takih primerih je torej lahko učinkovito in polno le, če o tovrstni potencialni kršitvi pravice (in vsaj v okoliščinah trenutnega nereda glede učinkovitega pravnega sredstva) odloča neposredno Ustavno sodišče. Na primer tako, kot je to učinkovito urejeno ravno v prej opisanem francoskem primeru, kjer francosko ustavno sodišče pred razglasitvijo rezultata referenduma neposredno odloči še o vseh pritožbah. Zakaj imajo lahko na Zahodu demokratične pravice učinkovito varovane, v Sloveniji pa si tega ljudje ne zaslužijo? Tudi dr. Sovdatova, v vlogi avtorice, je sama nadvse kritična nad takšno slovensko ureditvijo in v svojem članku razlaga, da gre pri tovrstni ureditvi za neustrezno »kopičenje« pravnih sredstev, ki bi namesto kopičenja morala biti skoncentrirana pred enim samim referendumskim sodiščem. Zmešnjava, kot trenutno velja, pa vnaša nejasnost in neučinkovitost ob tem, da so »pooblastila organa sodne kontrole tako [] pomembna, da morajo biti zapisana v zakonu samem [], še posebej, ker bi sodišče moralo imeti specialna pooblastila, prilagojena naravi referendumskega spora«.[6] Ob takšni nejasni zmešnjavi in kopičenju instanc, ki same še ne predvidevajo neposrednega in polnega varstva, pa se pravica naposled neupravičeno odlaga. Pošilja se jo od Poncija do Pilata vse dokler se vročica referenduma ne odmakne tako daleč, da pravica de facto ugasne in si nihče več ne drzne spogledovati se z mislijo, da bi bil toliko po njegovi uveljavitvi nek referendumski izid in s tem zakon lahko razglašen za protiustavnega. Da takšno »varstvo« pravice ni učinkovito pravno varstvo, zaključi tudi avtorica dr. Sovdatova:

»Po tej neustrezni ureditvi se je očitno zgledoval tudi ZLRI [t.j. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi]. Tako smo po eni strani soočeni s prenormiranostjo glede števila pravnih sredstev, na drugi strani pa z bistveno pomanjkljivo ureditvjo postopka in pooblastil sodišča pri odločanju ali celo opustitvijo sodnega varstva […] Taka ureditev ne more zagotavljati učinkovitega sodnega varstva pravice glasovanja na referendumu.«[7]

Po ustaljeni praksi Ustavnega sodišča nesporno velja, da se v primeru neobstoja učinkovitega pravnega varstva šteje, da so redne pravne poti izčrpane in da je torej pritožba/pobuda dopustna neposredno na Ustavno sodišče. Zato je ob navedenih argumentih odločitev večine o tem, da pritožnik še ni izčrpal vseh pravnih sredstev napačna, logično nekonsistentna, predvsem pa vsebinsko neobrazložena.

Pravilno razumevanje osti tega ločenega mnenja pa ni primarno v kritiki stališč kolegice dr. Sovdatove. Njen poskus odgovora zoper navedeni argument o nekonsistentnosti sem na seji vsaj dobil in ga po svojih močeh skušal razumeti, četudi po moji oceni ne more uspeti (pojasnilo, da lahko Ustavno sodišče vselej odloči v nasprotju z argumenti avtorice znanstvenega članka seveda drži, a ne razloži, kako lahko avtorica sama, ko je v vlogi sodnice v nekem politično delikatnem primeru, odloči v nasprotju s svojim lastnim avtorskim stališčem, ki pa je bilo temeljito in prepričljivo argumentirano v apolitičnem kontekstu oziroma »za tančico nevednosti«[8]). Kritika velja predvsem zoper tisti del neme večine, ki se je kljub ponavljanju opisanih vsebinskih argumentov glede teh zavila v molk ter naposled bolj ali manj zatekla k dviganju rok glede izbora ene izmed štirih vnaprej pripravljenih procesnih variant zavrženja. Takšna drža ni v službi resničnega varstva človekovih pravic in ni skladna z duhom institucije ustavnega sojenja, ki je – če gre vse prav – medsebojno globoko in pristno diskurziven proces.

Prav tako se je Ustavno sodišče izognilo odločitvi o zadržanju vladnega financiranja lastne kampanje do končne vsebinske odločitve o tem očitno vidnem ustavnopravnem vprašanju. Po mojem prepričanju bi moralo že na začetku kampanje, takoj ko je pritožbo/pobudo prejelo v obravnavo, sklep Vlade do končne odločitve zadržati. Pod predpostavko, da bi bila na koncu financiranje in ureditev spoznana za protiustavna, česar seveda ni mogoče vnaprej izključiti, bi se bilo namreč le preko takojšnjega zadržanja mogoče izogniti nepopravljivim učinkom takšne kršitve. Vse kar se zgodi šele sredi kampanje, ali celo po izpeljani kampanji, namreč že nepovratno vpliva na stališča volivk in volivcev, ki so podvrženi taki kampanji. Filma ni več mogoče zavrteti nazaj in to celo ni mogoče niti v situaciji, ko bi bil zakon kot rezultat protiustavne kampanje na koncu v celoti razveljavljen in bi morala biti kampanja ponovljena pod ustavnoskladnimi pogoji (tudi v takem primeru bi namreč učinki prvo izvedene kampanje že nepovratno učinkovali tudi v drugi). Tudi tega, zakaj Ustavno sodišče ni nemudoma uporabilo svoje pristojnosti zadržanja in do končne odločitve ustavne vrednote zavarovalo zoper potencialno nepopravljiv poseg, zgolj s pravnimi argumenti ni mogoče razložiti.

DDr. Klemen Jaklič
Sodnik

Marko Šorli
Sodnik

B. O.

 • A je nas davkoplačevalce ugledni pravnik g. Cerar okradel? Če nas je, od kje mu te vrline?

  • janez zorman

   Vzgoja.

  • sloustava

   Pika, tole je res retoricno vprasanje, kajne? Ce pa ni, potem pa povejmo na glas: vzgoja, morala, etika, lociti laz od resnice, starsi dajo otroku takoj ob rojstvu in nadaljujejo vseskozi, vso pot zivljenja. Seveda, ce starsi te vrline imajo! Ce jih nimajo, jih ne morejo dati, zato otroci nimajo kompasa postenja, resnice, dobrote,…Vzgoja je kljucna! Zato imajo otroci revolucionarjev popolnoma drugacne mozgane kot otroci postenih ljudi in od tod imamo 35.000 partizanov se danes zivih, stari so pa od 20 let naprej. Kdaj ze se je koncala 2. SV??!! Ni hujsega zla kot pogrom nad otrosko duso, sprijenec pa tega ne vidi, saj ni vzgojen v postenem duhu.

   • Steiermark

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, 100 % resnica!

   • Karmen

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   • KIKI

    2. svetovna se bo končala po 3. sv. vojni ! Takrat se bo 35000 borcev razbežalo
    na konec sveta, v davčne oaze!

    • Minovak

     Hočemo imena teh 35.000 “borcev”, da vidimo črno na belem, kdo nam krade. Novinarji na plan in raziščite te “osvoboditelje”, ki so lahko samo za material za zavore, kar tudi so.

  • resnicaboli

   Od mame.

  • Steiermark

   To je podedoval od svojih staršev, ter pil v materinem mleku……. Tako je z najbolj etičnimi in moralnimi komunajzli….

  • KIKI

   Prirojene vrline po mamici in očiju! Vsi se že celo življenje pasejo v
   državnih jasli; mama je bila kapetan ladje, oči pa prvi nakladač v
   kotlovnici RS, sinek pa privezan na dudke ladijske kuharice, prestrašeno
   niče, cmeravo in potuhnjeno gobezdalo …
   …In jim je “ratalo”, v tej deželi mafije, kar čutimo vsak dan, vsako uro in
   minuto !

 • RATATA

  Ddr.Klemen Jaklič je moralno razsoden. Tehta kaj je prav. Tudi korajže mu ne manjka. Škoda da naša dežela ne premore več takšnih. Vsaj dobro polovico, ne pa desetinko.

  • Steiermark

   “Naša dežela” še premore veliko takšnih, kot je Ddr. Jaklič, vendar jih umazana stalinistično titoističn drhal ne spusti na prava mesta, ker bi si s tem podpisala smrtno obsodbo!

  • Poštenje velja

   So ze zbezali in se ne vrnejo vec.

   • RATATA

    Upam, da niso zbežali ampak začasno le opazujejo in verjamem, da se bodo pojavili ob primernem času.

  • karpelec

   Težko je enemu samemu scati proti vetru, ne da bi imel mokre rore.

  • majda božnar

   Pridružujem se razpravi; V nebo vpijočega v puščavi….

 • sloustava

  Upam, da bodoci predsednik belezi kretenizme te vlade in bo udaril po mizi. Leben, umikanje prodaje NLB, 2TDK, Dragonja, Sodni svet in Fiser, samovolja bednika od predsednika RTVSLO glede Rebernikove, ….Ogromno dela, ce ga hoces videti. Predvsem pa naj postavi Kucana out, v penzijo, kamor spada in naj bo, tale skrnobni osebek od penzionista, vesel, da ga narod ne procesira. Bodoci predsednik mora narediti se tole: follow the money!!! Takoj bo v penziji na tisoce boljsevikov…

  • opazovalec

   Ti poznavalec ustave, od kdaj pa ima RTVSLO predsednika? prvič slišim. Dosedaj je bil glavnui na RTV imenovan direktor!
   A tisto s “folow the money” misliš povsem resno, bi se rad zameril nekaterim iz tvoje stranke?

 • if

  RS ne bo krenila na pot pozitivnih sprememb dokelr volino telo ne bo spregledalo, da živi v greznici kriminala umeščenega v vse vrhovne državne funkcije.
  Kdaj se be bo to zgodilo?
  Kmalu, ker RS prehaja v zelo globoko in posledično nevarno krizo, ki jo bodo na površje dvignila dejstva zablode projekta 2. tira,. Ta projekt je začetek konca levičarske politike, ki RS vzdržuje v stanju latentne državljanske vojne, v stanju državnega kriminala v oblikah grobega kršenja ustave in zlorabe svojih finačlnih institucij na medanordni ravni.

 • MEFISTO

  Za nazoren primer katastrofalnosti Cerarjeve vladavine.

  Kaj mislite, kaj bi bilo še večja katastrofa z slovensko zdravstvo od tega, če bi vsi zdravniki zapustili Slovenijo?

  To, da bi Milojka ostala na svojem položaju.

  • KIKI

   Ona bo “brcala” okoli do samega konca koncev s svojimi posušenimi
   možgani ! Kdo, za hudiča , jo še prenaša in podpira in – zakaj? Po moje
   je nova Zemljaričeva ljubica (je Horvatovo mamico zapustil?).
   Denar je sveta vladar! Obljubila mu je en žakelj (javno zdravstvo) iz katerega
   bo lahko Janez izvlekel koliko se mu bo hotelo

 • Hja – Vili Kovačič, a na ESČP pa ne misliš odrinit, kaj ?

  • dež

   Ne more, dokler niso izčrpane vse pravne možnosti v SI. Najprej VS, nato še enkrat US in šele nato pride na vrsto ESČP.

 • totex39

  Katastrofalno, kaj se pri nas vse dogaja, očitno pa še dolgo ne bomo vsega vedeli. Dokler bo levica nagnetena na kupu, bo imela moč nad vsemi. Nekaj ljudi, ki se še hočejo uspešno upreti proti njim, pa so še vedno na vse načine zatreti.

  • Zgornji

   TOČNO TKOOO !!! ! !!!
   Iz tega pa sledi, da nam kaj dosti ukrepanja več že ne preostane …
   Žal.

 • althar

  Zakaj pa mislite, da je udbomafija namestila svoje pajace na ustavnem sodišču in nasploh po vsej pravosodni verigi? Zato, da se lahko poserje na nas in na zakone. Jaklič ji sicer drži ogledalo in ji gre malo na živce, česa več pa ne more storiti, dokler dokončno ne zradiramo rdečih parazitov iz te države.

  • Karmen

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • dež

   BMZ je že ob izvolitvi Jakliča za ustavnega sodnika pravilno napovedal, kaj se bo zgodilo. Da bo večinoma preglasovan, s kupom ločenih mnenj, ki pa ne bodo imela omembe vrednega vpliva.
   Edino kar me veseli je, da je do nagega slekel Sovdatovo. Neverjetno, najprej kot doktorica napiše znanstveni članek in zanj pokasira honorar, nato pa, ker to škodi njeni politični opciji, svoje trditve enostavno negira kot šefinja US. Nagnusno.

 • Zgornji

  Samo še ena Gora Pokvarjencev-Barab nam je ostala od nekoč dobrih ljudi … Žal smo se takooo pokvarili, predvsem zaradi napačne-slabe vzgoje otrok !!! ! !!!

 • Viktorh

  Še sreča, da se vsaj dva sodnika US obnašata kot prava, poštena jurista.

  • Ryuk

   Od devetih… premalo.

  • KIKI

   Tako vsaj zvemo, kaj je prav in kaj ne! Ostalo je prepuščeno ubogemu narodu!

 • Ryuk

  Letos je Pahor za ustavne sodnike predlagal 4 pravnike. 2 od njih sta glasovala za neenake možnosti pri volilni kampaniji, ostala dva sta podala odklonilno mnenje.
  Ostali so tam od predloga Türka. Večinoma so levosučni.
  US je še vedno močno nagnjeno v levo.

  • dež

   Dejansko tako marionetnega US, s toliko strokovno in moralno nesposobnih sodnikov in sodnic še nismo imeli. Enostavno ne razumem, kako nekaterih, ki tam vedrijo in oblačijo, ni sram, vključno s predsednico Ustavnega sodišča.

 • Hun

  Ustavno sodisce se mora postavt na stran ljudstva ne pa oblasti ..Ravno v tem je poanta demokracije…zato Jaklicu in ostalim dvem sodnikoma kapo dol za varuhe ljudstva

 • Olga_10

  Najboljše sredstvo je, da vse levičarske skorumpirance zmečemo iz parlamenta, sodišč in zapremo Hanzi! Dol z levičarji! Pahor je dobro “uravnotežil” ustavno sodišče! Seveda, v LEVO!

 • Minovak

  Zaradi ustavno-sodniške podpore murgeljskih zahtev, bomo davkoplačevalci spet in spet plačevali trmasto levo-mafijsko vstrajanje pri sodniški kraji našega denarja, ker bo, logično, Vili iskal tisto, kar mu pripada a to ne bo mafijska Slovenija. Kot ponavadi, nas bo EU spet upravičeno kaznovala, vladnim, mafijskim elitam pa je itak vseeno, ker denar ni njihov, temveč NAŠ!

 • xtc

  Sicer je Drugi tir še vedno majav-če pade NLB bo zadeva precej drugačna,kajti financiranje bo morala na čistini prevzeti država,ki pa bo precej težje izkaka kreditorje za projekte,ki so v bistv zgubaški ali pa pod neugodnimi pogoji,kar bo še povišalo zadolženost države,po drugi strani pa onemogočilo oz poslabšalo možnosti za drugo zadolževanje,levakov za vzdrževanje oblasti,kar lahko pomeni ,da bodo kredito dajalci zahtevali zastavitev večinskega dela Luke,ki je v lasti države.

 • Mitja Kunstelj

  Prodani domobranski duši Jaklič in Šorli. A ni čudno, da vedno ta dva pišeta ločena mnenja? Tole spletno stran za vas usrance s posebnimi potrebami, bi bilo potrebno nacionalizirati. Kaj lepšega, kot vsa država bebava kot ste vi!

  • šmentanamuha

   Koliko pa bodo tebi plačali za ta zapis, prodana duša?

   • Mitja Kunstelj

    Moj trr je javno objavljen. Kar nakaži, se ne bom branil. Prodana duša? Komu naj bi se prodal?

    • traktor

     Žlahti?

    • tramal

     Hudiču,tako kot vsi komunisti.

    • rabbit

     A knjige si že dostavil?

  • rubec

   Nekje sem prebral da je dotični mitja kunstelj na heroinu. Glede na tvoj zapis bi jaz dodal da si ga ne pogrevaš na žlici in z vžigalnikom kot to počnejo normalni zasvojenci ampak v šeflji in peleti.

   • Mitja Kunstelj

    Normalni zasvojenci in zasvojenci na šefli? Bravo. Nekje si prebral? Najbrž na Reporterju ali tu, kjer se zbirate verniki s posebnimi potrebami

    • rubec

     Odmakni pelete za trenutek odloži svojo šefljo in mi prosim razloži kakšne posebne potrebe naj bi jaz imel.

  • MižekFiga

   Le zakaj nisi kandidiral za predsednika. Tvoja popularnost je ogromna. Sploh pa sedaj ko sediš v zaporu (kazen tudi 18 tisoč €) zaradi vseh tvojih laži o Jeklenem Janezu.
   Pomisli malo, JJ iz zapora v Parlament, ti pa iz zapora na predsedniško funkcijo. Če si pa ukradu “nick” si vreden toliko kot kakec pravega MK.

   • Mitja Kunstelj

    oh ja debilčki. Nisem v zaporu ampak doma. Jekleni Janez me nikoli ni tožil. Zakaj, vam bo on povedal.

    • rabbit

     Kako pa kaj otroci jim še vedno ne plačuješ elimentov?

  • Osti jarej

   …zakaj domobranski duši?…a,zato,ker imata lastno,ločeno,mnenje?….saj ti tudi trobiš,da boš serpentinška volil,pa te nihče z debilom s posebnimi potrebami ne obklada

  • xtc

   Glej bebo tvoj ipopolnoma idiotski post bom lepo razgalil takole;
   Potem so oni v Bruslju,ki vam bodo prodali NLB in so vam že Mercator torej domobranci-matr ,po tej logiki so potrm domobranci zavezniki z zahodnimi zavezniki.

   • tramal

    Ja in po tej logiki smo domobranci zmagali kar pa je tudi res.

  • totex39

   Ne se tako repenčiti, kajti s takim načinom se lahko kmalu z svojimi isto mislečimi znajdeš kje v daljavi……………

  • tramal

   Usrane komunistično partizanski kot si ti nam pametnim pa res nebo pamet solil.

 • FRANC3

  Kdor ima oblast, ima denar in kdor ima denar, ima oblast. V Sloveniji je to več kot očitno.

 • Borut Stari

  Vse predstavnike slovenske politike, ki nas drži v krempljih preteklosti že skoraj 75 let je treba zavreči, lustrirati in jim izbrisati vse možnosti za kakšnokoli aktivni vpliv v javnem življenju. Prvo priložnost, upam, da ne zadnjo, smo zamudili 22 aprila 1990 ko nam ni uspelo izvoliti dr. J. Pučnika za predsednika. Od takrat se volitev za predsednika ne udeležujem več. Enostavno so volitve za predsednika države postale umazan in zatohel realističen šov, katerega se nisem pripravljen udeleževati.
  Pokojna Pučnik in Kramberger naj vam oprostita nedeljsko udeležbo volitev.

 • Vera

  SMC = ” daj-dam” , svojim podrejenim .

 • MižekFiga

  Vse sodnike je NUJNO diskvalificirati in jih posamično ponovno sprejeti ali odkloniti. Njihovo delo mora postat JAVNO, ker ni pošteno in človeka vredno politično sojenje in to dojenje je vedno bolj nevredno evropske demokratične skupnosti!
  Ddr. Kučana, ki se še vedno skrito izpostavlja in poriva Slovenijo po svojih avtokratično komunističnih načelih nekam na Balkan in proti Rusiji je nujno odmrzniti in politično upokojiti, ali pa zakopati na skritem mestu.

 • lokec

  Ne morem verjeti kako enim v življenju odreže. Kaže da bo še 100 let tako.

 • majda božnar

  Če me spomin ne vara, je ravno Pahor izbral tega sodnika. Škoda, ker ena lastovka še ne prinese pomladi. Če bo izvoljen Pahor, bi moral zamenjati vse sodnike, tiste na vrhu, ki vejo, zakaj ima boginja zavezane oči.

 • AlojzZ

  Ddr. Klemen Jaklič,
  le kdo vas je z zvijačo pripeljal v Slovenijo? Dali so vaš na položaj, kjer nimate vpliva. Na položaj, kjer je preglasovanje, značilni trik za onemogočanje nasprotnikov.

  • Sredina

   Temu se pa reče demokracija, kjer odloča večina…tista druga oblika je pač diktatura manjšine

   • Iva

    A ni Janša prevzel US, so trdili t.i. levi!?

    • Aresnica

     Iva – sam res- v tem primeru so tiho _ režimski mediiji-še vedno trobijo.
     ______
     Lep pozdrav

   • AlojzZ

    Eno je politika in drugo je stroka. V strojništvu nihče ne pomisli, da bi glasovali o imenskem premeru vijaka … tam računajo pa to- In danes je skoraj vse stroka.

  • Iva

   Problematični so mediji in pravna stroka (kot kaže gre za množico “hlapcev” brez hrbtenice – integritete), ki ne problematizirajo anomalij, na katere opozarja osamljeni Jaklič, ki se mu je pridružil tudi M. Šorli in ju “levičarji” pejorativno označujejo desničarja. Le zakaj?
   No, pohvalo zasluži tudi dr. Knez, ki je prispeval tretji glas ZA.
   Kaj pa mladi Accetto? Aja, dela pravosodno kariero in mora paziti, da se komu ne zameri!?

 • Sredina

  Zavajanje javnosti!

  Ustavno sodišče sploh ni odločilo o ničemer drugem, kot o tem, da pritožnik še ni izčrpal vseh pravnih sredstev, da bi se lahko pritožil na Ustavno sodišče. Pika.

  In kolikor razumem bi potem Ustavno sodišče odločalo ponovno.

  • Iva

   Odločitev večine članov US (6:3), da pritožnik V. Kovačič ni izčrpal vseh pravnih sredstev (zato so ga “napotili” na VS), je skregana z zdravo pametjo. ZAKAJ?

   Vrhovno sodišče po Ustavi nima pravice odločati o protiustavnosti zakona in ga razveljaviti niti pristojnosti razveljaviti izglasovano voljo ljudi na referendumu !

   >V primeru neobstoja učinkovitega pravnega varstva šteje, da so redne pravne poti izčrpane in je torej pritožba (pobuda) DOPUSTNA NEPOSREDNO na US < (Klemen Jaklič, ločeno mnenje).

   • Sredina

    Vrhovno sodišče pa ima pristojnost povedati ali je neko dejanje v skladu z ustavo ali ne.
    In če bo ugotovilo, da ni, potem sledi pritožba na ustavno sodišče, kjer se lahko izpodbija odločitev vrhovnega sodišča.

    • dež

     O tem ali je nekaj skladno z Ustavo ali ne odloča izključno US. Je pa VS dolžno upoštevati sodno prakso US (ali ESČP) in na to opozoriti sodišče nižje stopnje.

    • Iva

     Kdor ima kaj soli v glavi in pozna SLO ideološkost pravosodja (v sestavi US kar 6 od 9 članov, so se sami identificirali) bo pritrdil Jakliču, ki je množici SLO pravovernih pravnikov, tako na PF kot nameščencev po državnih institucijah, trn v peti (in mu ne sežejo do kolen po znanju in pameti) :

     “Pošilja se jo od Poncija do Pilata, vse dokler se vročica referenduma ne odmakne tako daleč, da pravica de facto ugasne in si nihče več ne drzne spogledovati se z mislijo, da bi bil toliko po njegovi uveljavitvi nek referendumski izid in s tem zakon lahko razglašen za protiustavnega.”

 • Iva

  Pohvalno je, da si Jaklič prizadeva pisati ločena mnenja, TODA KAJ, ko osamljeni psi (mediji) lajajo – objavijo zgornje prispevke, dominantni mainstrem mediji pa molčijo, kar pomeni, da VEČINSKA JAVNOST NI INFORMIRANA, kaj šele, da bi se dogajanje na US problematiziralo!
  Cerarjeva alias Kučanova alias F21 mafijska karavana pa gre dalje. Slovenistan!

  Tudi v primeru NEZAKONITEGA PRIPORA pripora dr. Noviča, ki ga že tretje(!) leto mafija zadržuje(!) v PRIPORU (izoliran je tudi od virtualnega stika z zunanjim svetom),
  je Jaklič napisal ločeno mnenje (da bi US moralo odločati o pritožbi, saj gre za kršenje človekovih pravic), SODNA mafija, celo ustavni sodniki (sic!) pa so s 6:1 zadržali zaprtega Noviča, češ da ni izrabil vseh pravnih sredstev. Osebna svoboda zanje ni ustavna pravica oz. odvzem svobode zanje ne pomeni nepopravljivih posledic! PRAVOSODNA SRAMOTA !!!

  • rabbit

   Gospa Iva res na prvi pogled ta ločena mnenja res niso bog si ga vedi kaj. Ampak, če se stranka pritoži na ESČP in predloži k svoji vlogi to ločeno mnenje pa glede na to kako ESČP obravnava Slovenijo in kakšne reference ima ddr. Jaklič pa lahko veliko pripomorejo.

   • Iva

    To popolnoma drži, zato je zelo pomembno napisati ločeno mnenje in seveda gre za sodnika K. Jakliča, ki ima mednarodni renome!

    Jakličevo ločeno mnenje bo pomembno tudi v primeru kršenja čl. pravice nedolžnemu dr. Noviču (brez enega dokaza ga je pokvarjena sodnica Koleta po verjetnostnem računu udba Sabliča obsodila na 1. stopnji na 25 let),
    nezakonito pa ga držijo v PRIPORU že skoraj 3 leta. Ker več kot 2 leti ni dopustno, so ga najprej za 4 mesece izpustili, po obsodbi aprila 2017 pa ponovno zaprli. Mogoče čakajo, da se mu bo zmešalo in ga bodo premestili v umobolnico???

 • Rožle

  Kva je pa to Ddr ?

  DDR SDRAM ?

  • Iva

   To, kar ti s svojim (ne)znanjem nikoli ne boš!

   • Rožle

    Ste vedno tako resni dvojni X doktor ? …

  • rabbit

   To, kar ti z eno celico, pa še to nedelujočo, nikoli ne boš.

   • ahnenpass

    On ima kvantno celico, je lahko v več stanjih naenkrat, vse ve že vnaprej, samo vprašati moraš znati.

 • xtc

  Če kdo trezen bere poste levih komentatorjev vam je jasno zakaj izgubljajo bitke s tujimo.
  V tujini obmetavanje nasprotnikov z dombranci,fašisti,izdajalci,klerofašisti ipd,levo bebavi zmerljivk pač ne funcionirajo,pz. nimajo nobene argumentirane teže,kot one o NOB in zmagovlcih ne-tam štejejo le trdi in podprti argumenti-ideološka šara v resnih debatah tam pade zato slovenski levaki izgubljajo zunaj-kaj več kot ideologije in nadmudrivanja in nategovanja ne zmorejo no to pa je tujina spregledala in rezultati prihajajo-vedno poraznejši za nas.
  Če Hrčki premorejo taktiko,prilagodljivost in zvitost-slovenski levaki mislijo ,da bodo cilje v tujini dosegli z ideološkimi floskulami in zmerljivkami ter trmoglavostjo-no rezultati kažejo da dosegajo ravno obraten učinek.

 • Bald Eagle

  Torej imamo v sedanji sestavi Ustavnega sodišča le tri ustavne sodnike, ki spoštujejo Ustavo in pravni red v RS. In ti trije so po svetovnih nazorih desničarji. Vsekakor pa verjamem tistemu, ki je dvakrat doktoriral na najelitnejših univerzah tega sveta in ne nekim boljševiškim analfabetom.

 • freedomfighter

  Zakaj pa vlada nebi smela delati reklame za drzavni projekt….saj drugi tir ni projekt smc ampak republike slovenije

  • MEFISTO

   To je projekt SMC in sicer po hitrem postopku ter na silo.

   Upam, da bo ta projekt tudi pokopal SMC.

   • freedomfighter

    O tem projektu se govori ze 20 let in brez smcja bi o.tem govorili se 20 naredili pa nic pa se tko je volilci so podprli prohekt tko da dost jokanja tako kot so volilci v drugi krog izvolili dva levicarja in dokler bodo nekateri svoj poraz pripisovali vsem drugim kod sebi pac ne bodo napredvali kot stranke ampak bodo izgubljali volilce…SDS je v kratkem casu dozivela dva huda poraza referendum in volitve in za tobso krivi sami in nihce drug v predvolilni kampanji so imeli vsi moznost prepricat volilce pa jih pac niso z referendumom o drugem tiru je pa SDS zgubila veliko na kredibilnosti saj velik del volilcev tudi desnih vidi to kot delanje proti drzavi saj je bolje imeti preplacan drugi tir kot pa da ga nebi imeli…poglejte avtoceste brez njih si sploh ne znamo predstavljati zivljenja pa so bile zgrajene s polnonkorupcije…najvecja napaka je tes 6 saj nihce ne razume zakaj bi v 21 st. Gradili nove termoelektrarne ampak za to so pa krive vse vlade in sidikati in pa predvsem nazadnjasko razmisljanje me cudi da nimamo projekta za parni stroj saj oboje spada na odpad

   • freedomfighter

    Torej tebi je glavno da pade smc tudi ce je projekt dober in brez korupcije tebi je najpomembneje to da se zrusi stranka…klasicno SDS razmisljanje ki pa se je na rederendumu izkazalo za neuspesno saj Slovenci razumemo da drugi tir potrebujemo in ni vazno katera vlada ga gradi samo da ga tudi ce je zravn korupcija ki je pac povsot po svetu nekje vec nekje manj

  • Iva

   Država to sem jaz, je rekel ….
   “Drugi tir odpira nove dimenzije za Slovenijo”, je v parlamentu komentiral sprejem zakona vzvišeni uradnik LEBEN. No, kot kaže so se mu sedaj odprle nove dimenzije kar v LUKI KOPER!

   Sicer pa gre za podzemni ENOJNI tir (21 km predorov na 27 km dolžini ne dovolj raziskanega kraškega terena),
   za več kot milijardo ocenjene investicije brez izdelanega PIZ (projekta za izvedbo, torej popisa vseh del, materialov …). Bolj kot se je bližal referendum, bolj so uradniki lagali in “pocenili” investicijo od 1,7 mrd do 900 mio (so kar odbili DDV!) .

   Sicer pa bo po potrošenih par sto milijonih projekt sigurno zaustavljen, saj ne pije vode!

   • freedomfighter

    Ddv drzava placa sami sebi torej to ni problem

    • Iva

     DDV je proračunski prihodek, namenjen različnim izdatkom (tudi stanovanjska problematika mladih, štipendije , sociala …)
     Cena investicije mora vključevati tudi DDV!

  • Aurelius

   Ja, drugi tir je projekt mafijske republike slovenije, prava Republika Slovenija pa je s svojimi državljani Slovenci vred talec mafijske politike, dragi moj slovencelj !!!

   • freedomfighter

    Torej zato ker imamo korupcijo v drzavi je najbolje da nehamo graditi karkoli…pametno bo cela slovenija kod stajerska polna propadlih socialisticnih investicij…pridite v ljubljano pa boste videli kak se da narediti kljub korupciji in vsemuvkako rastejo hoteli in podobno

    • Aurelius

     Ko bo navaden folk prišel tja v morost pogledat, kako raste korupcija, hoteli in podobno, takrat bo hudo in bodo sigurno dobesedno letele glave …

     • freedomfighter

      Saj vidimo v lj je polno korupcije a razvijamo se desetkrat hitreje kot drugi deli slovenije samo poglej rast turizma

    • francelj3

     Tako je. V tej psevdodržavi, kakršna pač je, je treba do spremembe temeljev sistema in poštene lustracije vseh komunistov prepovedati vse infrastrukturne naložbe, ker se bodo vse končale tako kot TEŠ6. Sistem preprosto ne omogoča velikih naložb.

 • ahnenpass

  Uh, kakšna pravna klobasa je v tistem zelenem pasu, to so pa nekaj močnega kadili.
  Vsak referendum proti državi je že po naravi sporen, ker očitno ne odraža aktualne volje ljudstva. Poenostavljeno rečeno, namesto referenduma, bi lahko izvedli tudi izredne volitve. Tam pa zakonodaja menda štima, stroški so natančno opredeljeni med vsemi strankami, ki si delijo javna sredstva, po nekem ključu in posamezniki, ki si kampanijo financirajo pač sami. Stranke so izjema zato, ker jih je točno toliko kot zmore družba politične zavesti, če ne pokrivajo vseh političnih interesov in dejavnikov, nastanejo pač dodatne,ki te teme vključijo v svoje programe. Vendar niso vsi paketi enako dobri, od volilcev se pričakuje, da bodo sredstva naložili v tiste pakete, ki združujejo največ njihovih osebnih interesov, razen če vse to zavržejo zaradi enega, zaradi katerega se s tisto stranko nikakor ne morejo strinjati. Primer je spolna teorija, ko so se levi volilci zavedli kaj to pomeni za njihovo prihodnost, pač niso več volili za take komuniste in so nastale bolj strpne, nove stranke. Tudi te imajo v paket vključenega precej škarta, ampak včasih dobijo večino prav zaradi enega samega bombončka, zaradi katerega je bila stranka sploh ustanovljena. Zato se moti vsakdo, ki vidi problem volitev v zakonodaji kot taki, kar pa še ne pomeni, da nismo dolžni stalno preverjati in kritizirati teh pravil, z namenom, da bi jih odpravili oziroma spremenili. To so eni taki programski hrošči… ki bodo odpravljeni v naslednjem popravku.

  Še bolj pomembno je izpostaviti kaj je sploh država, tisti miti o pravni osebi so zelo brez veze, ker je država ozemlje in vse kar je celemu narodu skupno. Z drugimi besedami, država je koncern, pri katerem imamo vsi delnice in sodelujemo v izvršilnem svetu. Zato mi ni jasno kaj jim pravzaprav manjka, če pa že vse imajo, kadar se mora država zagovarjati, jo branijo itak politiki in njihovi javni uslužbenci, pa vsa tehnična sredstva in vse ostalo, s čimer upravljajo. Edino pošteno bi bilo, če bi vsak referendum proti državi financirali kar sami državljani in sicer spontano ter neposredno, pa poglejmo, kdo ima več pod palcem in med nogami.

 • Bozz
 • Krtača 20

  Mhhm prav kokr kol krneki….

 • Vrhovni sodnik

  Kje imate pa moj podpis ?

  • Kralj rdečih

   HA,HA,HA, dobra.

 • Občasni Komentator

  Ustavno sodišče je pač sestavljeno tako kot je. in je potrebno odločbe tega spoštovati. Ne gre za to, da se požvižgajo na mnenje drugih, ampak so ta drugi preprosto v manjšini. Tako pač je po celem svetu in ni prav nobene razlike z nšim sodiščem.

  • romanos1

   Moraš prebrati Jakličem mnenje.

 • radames

  Zdaj lahko ugotovimo, da je žaba že kuhana, pa tega sploh opazila ni, toliko časa se je od začetne mrzle vode, kuhala. Postopek zanjo poteka skoraj neopazno.
  No, zdaj smo pridrsali do avtoritarnega režima. Smo to opazili??? Bomo opazili diktaturo??? Bomo opazili totalitarnost??? Kar še naprej volite tardeče! Recimo, Pahorja ali pa Serpentinška. Pa na državnozborskh volitvah volite Jankovićevo “stranko” ali “stranko” tovariša Serpentinška. Bomo prej v totalitarizmu!

 • mapu

  Problem sodišč je v tem, da ima večina sodnikov zelo malo inteligence…..

 • Osti jarej

  …ohoho….gost je stons?!…..a zato ga skoz brišete?!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!