fbpx

Koalicijska pogodba: Za blaginjo Slovenije

Koalicijska pogodba strank SDS, SMC, NSi, DeSUS je bila podpisana včeraj, 25.2.2020 po potrditvi na vseh predstavniških organih strank podpisnic.

Koalicija bo v ospredje postavljala vse, kar nas združuje in povezuje. Zagovarjali bomo sodelovanje na podlagi pripravljenosti delati za skupno dobro. Izzive, ki niso podrobneje opredeljeni v pogodbi, bomo reševali z dogovarjanjem in iskanjem soglasja. K sodelovanju pri oblikovanju sistemskih rešitev trajne narave bomo povabili tudi opozicijo v državnem zboru ter poslanca obeh narodnosti.

Poudarki iz programskega dela koalicijske pogodbe:

• Administrativna razbremenitev (zmanjšanje birokratskih opravil pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo in umeščanje objektov v prostor, racionalizacija zahtev po poročanju gospodarskih subjektov, poenostavitev postopkov javnega naročanja, zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve, poenostavitev birokratskih postopkov za zaposlovanje iz tujine).
• Decentralizacija, skladen regionalni razvoj.
• Uskladitev o dolgoročnem energetskem konceptu Slovenije; odgovorno ravnanje z viri energije; sanacijski ukrepi za zagotovitev čistejšega pridobivanja energetskih virov, drugi ukrepi za oglično nevtralnost do 2050, vključno z izrabo jedrske energije ter urejevanje področja rabe geotermalne energije.
• nadaljevanje in pospešitev širitve AC omrežja ( 3. razvojna os, izboljšanje pretočnosti AC )
• Prenova stanovanjske politike; povečanje fonda najemnih stanovanj s poudarkom na mladih in mladih družinah; vzpostavitev sistemskega vira za gradnjo stanovanj ter dvig namenskih proračunskih sredstev, stanovanjska shema za mlade družine
• Poenostavitev in pospešitev umeščanje večjih infrastrukturnih in energetskih objektov v prostor (DPN, presoje vplivov na okolje, medsebojno delovanje institucij).

• Povečanje naložb v izboljšanje infrastrukture javnega prometa, zmanjšanje prometnih zastojev in izpustov toplogrednih plinov.
• Dosledno varovanje virov pitne vode.
• Stanovanjska shema za mlade družine, gradnja najemniških stanovanj.
• Ustanovitev Slovenskega demografsko – pokojninskega sklada s sedežem v Mariboru.
• Ustanovitev vladnega urada za demografijo s sedežem v Mariboru.
• Reforma politike socialnih transferjev s poudarkom na preprečevanju zlorab.
• Dodatno izredno usklajevanje pokojnin v višini 1,5 % letno, za upokojence, ki so se upokojili do 2015 ob pogoju, da gospodarska rast Slovenije v letu 2020 preseže 2.5 % oziroma 2.8 % v letu 2021.
• Ponovna uvedba brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec, ter vzpodbude za večjo vključenost vseh otrok v vrtce vsaj eno leto pred začetkom šole.
• Dvig odmernega odstotka na 63,5 % v štirih letih.

• Povrnitev pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo, za starejše od 70 let, do višine 1500 EUR.
• Ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin.
• Dokončanja domov za starostnike Vrtojba in Osilnica ter najmanj 5 novih domov za starejše.
• Vključitev delovno sposobnih prejemnikov socialnih pomoči v sistem javnih del.
• Izvzem študentskega dela in kadrovskih štipendij pri upoštevanju skupnega dohodka gospodinjstva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
• Uvedba univerzalnega otroškega dodatka.
• Dosleden nadzor nad fiktivnimi prijavami stalnega prebivališča z namenom, da se prepreči zlorabe socialnih transferjev.
• Ureditev možnosti klimatskega in zdraviliškega zdravljenja žrtvam vojnega nasilja in vojnim veteranom.
• Naš cilj je kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema.
• Učinkoviti ukrepi za ureditev sistema čakalnih seznamov in skrajševanje čakalnih vrst z vključevanjem vseh kadrovskih virov.
• Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi z opredelitvijo vsebine pravic, virov financiranja in ustreznim kadrovskim načrtom.
• Koriščenje treh dni bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika v skupnem obsegu 9 dni v koledarskem letu ter preučitev možnosti skrajšanja bolniške odsotnosti v breme delodajalca.
• Učinkovito izvajanje kmetijske politike s poudarkom na pridelavi kakovostne hrane in izboljšanju demografske slike SLO podeželja.
• Spodbude za ohranjanje družinskih kmetij.

• Zagotavljanje in ohranjanje zadostnih kmetijskih obdelovalnih površin za primarno pridelavo hrane za ljudi.
• Sprejem svežnja zakonov o zemljiški politiki in celovita prenova delovanja Sklada kmetijskih zemljišč. Prenova zadružniškega sistema, priprava in sprejem novele zakona o zadružništvu.
• Ureditev pridelave in rabe konoplje v medicinske ter industrijske namene.
• Oblikovanje strokovne ekipe za pripravo predlogov za dolgoročno nadgradnjo davčnega sistema
• Oblikovanje konkurenčne trošarinske politike za naftne derivate.
• Pospešeno in bolj učinkovito črpanje ter investiranje EU sredstev.
• Priprava in sprejem operativnega programa za koriščenje EU sredstev naslednje finančne perspektive.
• Davčna razbremenitev nagrad za uspešnost za zaposlene
• Dvig povprečnine občinam: za proračunsko leto 2020: 623,96 EUR; za proračunsko leto 2021: 628,20 EUR.
• Uvajanja dualnega sistema v srednjem strokovnem in višjem šolstvu; krepitev vajeniškega modela izobraževanja.
• Zagotovitev proaktivnega javnega objavljanja podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah po zgledu nekaterih članic EU.

• Uvajanje osnovnih podjetniških vsebin in podjetniške etike, vključno z osnovami finančne pismenosti in praktičnim spoznavanjem dela podjetnikov v lokalni skupnosti.
• Dogradnja sistema financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti.
• Ukrepi za boljšo pretočnost znanj med javnimi raziskovalnimi zavodi in gospodarstvom.
• Prenova razširjenega programa s poudarkom na spodbujanju gibanja otrok na osnovnošolskih in srednješolskih ravni.
• Vzpostavitev centralne kadrovske baze vseh zaposlenih v javni upravi z opisom del in nalog
• Vzpostavitev centralne baze vseh delovno-materialnih sredstev in nepremičnin, ki so v državni lasti.
• Reorganizacija in racionalizacija organov, zavodov, služb v smeri krepitve operativnih služb na terenu – oblikovanje lokalnih ONE STOP SHOP
• Prenova plačnega sistema
• Pospešena digitalizacija javne uprave in celotne države.
• Uveljavitev javnega odločanja v sodnih senatih, z možnostjo pisanja ločenih mnenj po vzoru US.
• Vzpostavitev instančnega sistema, po katerem bodo višja sodišča dejansko odločala o primerih, ne pa jih vračala v ponovno sojenje na nižjo stopnjo.

• Ustanovitev specializiranih sodišč za pregon najtežjih oblik gospodarske kriminalitete in primere velikega oškodovanja javnih sredstev.
• Preučitev in po potrebi na novo določitev objektivnih kriterijev za prednostno obravnavo zadev, kjer dolgotrajnost postopkov prispeva k insolventnosti podjetij in izgubi delovnih mest, kjer gre za postopke velikega oškodovanja javnih sredstev in kjer so v postopkih nosilci javnih funkcij.
• Prenova insolvenčne zakonodaje.
• Učinkovito varovanje državne meje.
• Postopno uvajanje naborniškega sistema in šestmesečnega vojaškega roka.
• Konsolidacija profesionalnega sestava slovenske vojske.
• Razvijanje zmogljivosti kibernetske obrambe.
• Krepitev ukrepov za zaščito kritične infrastrukture.
• Krepitev ugleda Slovenije v Evropi in svetu
• Povečanje kredibilnosti države v EU in NATO
• Zagotavljanje ciljnega in vsebinsko usmerjenega ter usklajenega delovanja MZZ znotraj multilateralnih institucij (OZN, OVSE, OECD, Svet Evrope)

• Krepitev dialoga s sosednjimi državami.
• Pospešitev priprav na predsedovanje Svetu EU.
• Zagotovitev sredstev, ustrezne infrastrukture in podpore za nadaljevanje repatriacije Slovencev iz Venezuele in drugih kriznih žarišč.
• Zagotovitev sredstev za krepitev sodelovanja s slovenskimi znanstveniki, raziskovalci, kulturniki in podjetniki, ki živijo v tujini.
• Poenostavitev postopkov pridobitve državljanstva osebam slovenskega porekla, ki si to želijo.

https://twitter.com/JJansaSDS/status/1232615922441052165

Lana Božič