Okoli 710 tisoč upravičencev bo prejelo solidarnostni dodatek v višini 150 evrov za omilitev posledic visokih cen energentov

Državni zbor (Foto: STA)

Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za infrastrukturo sta zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen energentov pripravila Predlog zakona o nujnih ukrepih, ki bo omilili posledice in vpliv visokih cen energentov na področju energetike, socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev. Na 95. izredni seji državnega zbora so poslanci obravnavali predlog zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. Predlog, ki bo približno 750 tisoč upravičencem zagotovil solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, je bil sprejet s 46 glasovi, en poslanec pa je bil proti.

“Predlog zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki prinaša pomoč slovenskemu prebivalstvu in gospodarstvu, je bil na izredni seji državnega zbora sprejet,” je na Twitterju naznanil poslanec SDS Jure Ferjan. Za predlog je glasovalo 46 poslancev, eden je bil proti. S sprejetjem omenjenega predloga bo po Ferjanovih besedah približno 710 tisoč upravičencev prejelo solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

“Predlog zakona zaradi izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin predvideva izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za namen odprave posledic preprečevanja cen energentov,” je ob predstavitvi stališča največje koalicijske stranke SDS izpostavil poslanec Bojan Podkrajšek.

https://twitter.com/JureFerjan/status/1496126943309226001

Do socialnovarstvenega dodatka iz 67. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19, ki je za prejemnika za mesec december 2021 znašal tisoč evrov ali manj. Upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec 2021 po zakonu, ki ureja socialno ločevanje invalidov; prejemniki denarne socialne denarne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021, upravičenci do otroškega dodatka od 1. do vključno 6. dohodninskega razreda za mesec december 2021; upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021 in rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti; upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021.

Vlada solidarno

Omenjeni ukrep je ocenjen na 106,5 milijona evrov. Dodatek naj bi se izplačal najkasneje do 15. aprila 2022, sredstva pa naj bi prišla iz sklada za podnebne spremembe. Med ostalimi ukrepi naj bi bila tudi začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje in podporo proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in obnovljivimi viri energije za gospodinjske odjemalce in odjemalce nizkonapetnostnih omrežij brez merjenja moči. “Gre za prispevek, ki ga določi vlada s tem, da predpiše način določanja višine obračunavanja prispevka, agencija za energijo pa zgolj izračuna njihovo višino na podlagi prispevkov, kriterijev in uredbe. Prispevek ni del omrežnine, ki jo neodvisno določa agencija, temveč agencija prispeva izvedbeni akt, ki sledi izvedbi vlade. Posledično se začne začasen preklic plačevanja prispevka in sprejme tako ta zakon, saj gre za enkratno odločitev o začasnem neplačevanju prispevka za določeno obdobje zaradi izrednih razmer na področju cen električne energije.”

Prehiter prehod na “zeleno energijo” v Nemčiji že prinaša potencialne probleme z oskrbo. (Foto: Pixabay)

Ob tem naj bi se znižala tudi tarifna postavka za distribucijskega prenosnega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo s strani agencije za vse odjemalce, odjemalske skupine za obdobje treh mesecev. Za povprečnega odjemalca naj bi to pomenilo približno 30 odstotkov nižjo položnico.

Pomoč tudi gospodarstvu

S 46 glasovi za je DZ sprejel tudi zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki predvideva enkratno nepovratno pomoč podjetjem, ki se jim bo strošek energije v letu 2022 glede na leto 2021 povečal za več kot 40 odstotkov. Ravno tako je v igri nadomestilo za kmete v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto rabe. Ukrepi, namenjeni gospodarskim subjektom, naj bi bili težki 70 milijonov evrov, koristili pa naj bi okoli 40.500 upravičencem. “Izjavo, na podlagi katere bodo prejeli pomoč, bodo morali upravičenci predložiti do 15. aprila na Finančno upravo RS, pomoč pa bo izplačana v enkratnem znesku do 5. maja. Višina pomoči ne bo smela presegati 60 odstotkov škode, ki bo opredeljena kot povečanje stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021, dodatno bo pomoč omejena s pavšalnimi zneski po kategorijah upravičencev glede na njihove prihodke od prodaje in delež stroškov energije v poslovnih odhodkih. Posamezna podjetja bodo lahko prejela od 30 evrov do dva milijona evrov pomoči,” poroča STA.

S 75 glasovi za pa je bila v DZ sprejeta novela zakona o investicijah do hitrejšega zelenega prehoda. Ta naj bi spodbujala investicije, ki bi podjetjem omogočile čim hitrejše in lažje prilagoditve zahtevam za zeleni prehod ter preprečila izgubljanje konkurenčnosti podjetij v primerjavi z drugimi državami. Predvidene so tudi spodbude za investicije v razvoj, raziskave in inovacije.

Sara Kovač