Poglejte, kako je tožilec Godec zlorabil pravo pri pregonu duhovnika Strehovca, ki se bori za zaščito nerojenih otrok!

dr. Tadej Strehovec (Foto: STA)

Na portalu 24kul.si so objavili celotno pravno stališče o izvajanju 297. člena kazenskega zakonika, ki ga je vrhovno državno tožilstvo izdalo 27. februarja 2013 (št. Ktr 2/13-6/HJ-TL/vg) kot navodilo državnim tožilcem. Iz tega stališča je razvidno, da pregon dr. Tadeja Strehovca ni v ničemer utemeljen. Celo več, da je nezakonit in protiustaven.

“To hkrati pomeni, da je okrožni državni tožilec svetnik Marko Godec že z vložitvijo obtožnice zlorabil pravo in nezakonito povzroča dr. Tadeju Strehovcu delo, skrbi in stroške, enako tudi okrajna sodnica mag. Polona Kukovec, ki bi morala na podlagi nezakonitega in protiustavnega obtožnega predloga ustaviti pregon,” so zapisali na portalu.

Ob tem vabijo k branju omenjenega pravnega stališča vrhovnega državnega tožilstva, da se lahko tudi sami prepričamo o nedolžnosti dr. Tadeja Strehovca, za kaznivo dejanje, ki se mu očita. “Čedalje bolj se kaže, da je ta krivičen montiran sodni proces namenjen temu, da bi z vsemi sredstvi odvrnili dr. Strehovca od njegovega častnega delovanja pomoči nerojenim otrokom ter staršem v stiski,” so zapisali.

Pravno stališče o pregonu sovražnega govora določa naslednje:

1. Sovražni govor in kaznivo dejanje po 297. členu KZ-1
Sovražni govor je družbeni pojav, ki presega meje kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu KZ-1. Zato ni nujno, da vsaka zaznana oblika sovražnega govora, razširjanja predsodkov ali diskriminacije, čeprav protiustavna v smislu prvega odstavka 63. člena Ustave RS,[1] (že) izpolnjuje pogoje za kazenski pregon.

Pri oceni, ali je podano kaznivo dejanje po prvem odstavku 297. člena KZ-1, kar smiselno velja tudi za dejanja po drugem do petem odstavku tega člena, je treba upoštevati, da ima to dejanje širši in ožji objekt varstva, kar mora biti v obravnavanih primerih razvidno tako iz ugotovljenega dejanskega stanja, kot iz opisa storjenega dejanja v obtožnem aktu. Največkrat bo mogoče ugotoviti, za katero dejanje gre, že z ugotovitvijo, kateri objekt varstva je bil napaden.

2. Objekt kazenskopravnega varstva in predmet napada
Širši objekt varstva (konkretna pravna dobrina, zoper katero je storjeno kaznivo dejanje) po 297. členu KZ-1 je javni red in mir, pa tudi strpnost in dostojanstvo (63. člen Ustave RS) in enakost ne glede na osebne okoliščine (14. člen Ustave RS), zamejena pa je svoboda izražanja (39. člen Ustave RS). Ožji, neposredni objekt (predmet napada, zoper katerega se kaznivo dejanje izvršuje) pa je skupina oseb ali posameznik kot del skupine, ki je tarča sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Glede ogrožanja ali kršitve javnega reda in miru je natančnejša razlaga podana v nadaljevanju. Že na tem mestu pa je treba opozoriti, da kaznivega dejanja po 297. členu KZ-1 v nobenem primeru ne more biti, če v posledici ravnanja storilca ni prišlo do ogrozitve ali motenja (kršitve) javnega reda in miru. Drugačna razlaga bi pomenila uvedbo »golega verbalnega delikta«, kar ne more biti v skladu niti z uvrstitvijo kaznivega dejanja v poglavje zakonika, ki varuje javni red in mir, niti s posledicami, ki jih imajo druga, v tem poglavju določena kazniva dejanja, niti z razmerjem do drugih kaznivih dejanj, v katerih so opredeljene podobne ali enake izvršitvene oblike (grožnje, zmerjanje, žalitve), pri katerih ne pride do širšega ogrožanja.

Kaznivo dejanje iz prvega odstavka 297. člena KZ-1 je storjeno le, če je spodbujanje ali razpihovanje usmerjeno zoper katero od družbenih skupin ali pripadnika teh skupin, ki so po značilnih (skupinskih) osebnih okoliščinah izrecno navedene. Iz narave teh okoliščin izhaja, da gre lahko le za take osebne lastnosti, ki posameznika uvrščajo v določeno, z enakimi posebnostmi opredeljeno skupino ljudi, ne pa take, ki bi bile lastne le njemu samemu. Te okoliščine (lastnosti) so lahko ali vnaprej dane ali pa so posledica družbenih razmer, vpliva okolja ali izraz človekove svobodne opredelitve, vendar morajo biti take narave, da trajneje opredeljujejo družbeni položaj posameznika. Iz namena Okvirnega sklepa Sveta EU 2008/913/PNZ, z dne 28. 11. 2008, o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskimi sredstvi, ki se v Republiki Sloveniji uveljavlja z določbami 297. člena KZ-1, izhaja, da gre praviloma za deprivilegirane, ogrožene oziroma ranljive družbene skupine. Skupino, ki je predmet napada, bo v obtožnem aktu treba jasno opisati po temeljnih lastnostih, ki jo opredeljujejo, po potrebi pa tudi po kraju, kjer so se njeni člani nahajali v času storitve dejanja in drugih okoliščinah, iz katerih izhaja, da je zaradi usmerjenosti dejanja zoper tako skupino bil neposredno ogrožen javni red ali mir.

Varstvo po 297. členu KZ-1 pa ne zajema konkretnih dejanj, odločitev ali izjav posameznikov, povezanih z njihovim delom, družbenim ali političnem položajem, če s tem niso prizadeti kot pripadniki določene skupine s prepoznavnimi posebnimi lastnostmi. Velja pa nasprotno, take osebe s svojimi izjavami ali dejanji lahko storijo navedeno kaznivo dejanje.

3. Javno spodbujanje ali razpihovanje
Opredeljena mora biti javnost dejanja. Splošna podlaga je v 2. točki 2. člena ZJRM-1, po kateri je javni kraj »vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur«. Da k javnosti sodijo sredstva javnega obveščanja in spletne strani (svetovnega spleta), je razvidno iz tretjega odstavka 297. člena KZ-1, ki za take primere določa tudi odgovornost odgovornega urednika.

Dejanje je lahko storjeno v vseh oblikah komuniciranja po spletu, na forumih, blogih, z elektronsko pošto, če je poslana odprtemu krogu oseb in tudi, če je ta naslovljena na zaprt krog, če je iz okoliščin razvidno, da ja namen takega pisanja doseči (širšo) javnost.

Spodbujanje ali razpihovanje je treba razlagati po merilih, ki so že uveljavljena za širši pojem napeljevanja, ki je usmerjeno k večjemu (določenemu ali nedoločenemu) številu oseb, pri čemer ne more ostati povsem na splošni ravni, saj mora v razmerju do ogrožanja javnega reda in miru imeti značilnosti konkretno oblikovanega sovražnega, nasilnega ali nestrpnega govora, ki grozi s poškodbo zavarovanega objekta varstva.

4. Ogrožanje ali motenje javnega reda in miru
Zakonik zahteva, da mora biti spodbujanje ali razpihovanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir. Taka zahteva vključuje določeno raven konkretizacije sovraštva, nestrpnosti ali nasilja, tako da vodi do stopnje konkretne nevarnosti za javni red in mir. Podana mora biti objektivna možnost in tudi verjetnost njegove kršitve, abstraktna nevarnost ni dovolj.

Nevarnost je konkretna, če spodbujanje ali razpihovanje v konkretnih razmerah lahko povzroči fizično nasilje, zlasti pa tudi zares pride do kršitev, ki imajo znake (drugih) kaznivih dejanj ali prekrškov zoper javni red in mir, storjenih prav iz nagibov, ki so storilca vodili k izvršitvi kaznivega dejanja po 297. členu KZ-1. Če bo dejansko prišlo do motenja javnega reda in miru (s storitvijo prekrškov po ZJRM-1 ali s kaznivimi dejanji po KZ-1), bo zakonski znak izpolnjen v tej obliki in (prehodnega) ogrožanja ne bo treba posebej dokazovati. V navedenih okvirih bo ta zakonski znak treba opisati v izreku akta državnega tožilstva in njegov obstoj dokazno podpreti.

5. Uporaba grožnje, zmerjanja ali žalitev
Kaznivo dejanje po 297. členu KZ-1 je lahko storjeno tudi z izvršitvenim načinom uporabe grožnje, zmerjanja ali žalitev. Pri razlagi teh pojmov je treba izhajati iz zakonskega opisa ustreznih kaznivih dejanj, pri čemer bo taka izvršitev po številu prizadetih oseb, obsegu, teži, grobosti in napadalnosti morala očitno presegati spodnjo mejo običajnih »deliktov žaljenja«. Iz celote zakonskega opisa kaznivega dejanja in njegove umestitve v poglavje, ki varuje javni red in mir, pa izhaja, da bo tudi ta izvršitveni način lahko podan le v primeru, če bo spodbujanje ali razpihovanje v smeri sovražnosti, nasilnosti ali nestrpnosti izraženo na taki stopnji, ki že sama po sebi ogroža ali moti javni red in mir.

6. Naklep
Naklep mora obsegati vse znake kaznivega dejanja: javnost delovanja, zavest o spodbujanju ali razpihovanju sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, usmerjenost zoper določeno skupino, opredeljeno po osebnih okoliščinah njenih pripadnikov, vsaj zavedanje o možnosti nastopa konkretne nevarnosti za javni red in mir in privolitev v tako posledico ali zavestno in hoteno uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev.

Posebna presoja bo potrebna glede naklepa pri izvršitvi dejanja s sredstvi javnega obveščanja in preko spleta. Tako delovanje  praviloma ni naslovljeno na določen ali določljiv del javnosti in tudi ne na način, ki bi omogočal ugotovitev o naklepu k njihovi  »mobilizaciji« v smislu konkretnega ogrožanja javnega reda in miru.

7. Razmerje do drugih kaznivih dejanj in prekrškov
Iz narave kaznivega dejanja po 297. členu KZ-1 izhaja, da morata biti stopnja konkretne nevarnost kršenja javnega reda in miru ali obseg že storjenih kršitev širši  (hujši) kot pri prekrških po ZJRM-1, kjer gre praviloma za posamična dejanja, usmerjena zoper določen, ožji krog oseb.[2] Višja stopnja protipravnosti se praviloma kaže po obsegu in intenzivnosti dejanj, do katerih bi lahko prišlo zaradi storjenega kaznivega dejanja ali je do njih že prišlo. Razmerje med kaznivim dejanjem po 297. členu KZ-1 in prekrškom po ZJRM-1 bo zato praviloma razmerje med vzrokom in posledico. Enako velja za morebitna druga kazniva dejanja, storjena zaradi predhodnega spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ali bodo kazniva dejanja istih ali drugih oseb, storjena zaradi spodbujanja ali razpihovanja, predmet posebnih postopkov, ali pa združena v skupno obravnavanje z dejanjem po 297. členu KZ-1, bo odvisno od posebnosti vsake posamezne zadeve. Posebej bo potrebno preveriti tudi, ali so bili ustrezno obravnavani v povezavi s kaznivim dejanjem storjeni prekrški.

Če znaki kaznivega dejanja  po 297. členu KZ-1 niso podani, bo treba preizkusiti obstoj podlage za pregon morebitnih drugih kaznivih dejanj, predvsem zoper življenje in telo, zoper človekove pravice in svoboščine ali zoper čast in dobro ime.

8. Položaj oškodovanca
V sodni praksi je uveljavljeno stališče, da pri kaznivem dejanju zbujanja narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti po takratnem 300. členu KZ posameznika kot pripadnika določene skupnosti, ko je bil sovražen govor usmerjen proti celotni skupnosti, ne pa specifično zoper posameznika, ni mogoče šteti za oškodovanca, saj s kaznivim dejanjem niso kršene njegove osebnostne pravice.[3]

Ni razloga, da tako stališče ne bi veljalo tudi po sprejemu KZ-1 in KZ-1B. Iz tega izhaja, da v podobnih primerih (prepovedanega govora, ki je usmerjen proti skupini) državni tožilec, ki se ni odločil za pregon zaradi kaznivega dejanja po 297. členu KZ-1, ovaditelju ne bo mogel dati pravnega pouka o prevzemu pregona, tudi če bi ta  menil, da ima položaj oškodovanca. Če bo do zavrženja ovadbe prišlo, ker je podano kaznivo dejanje, ki se preganja na zasebno tožbo, pa bo državni tožilec oškodovanca na ustrezno pravno pot opozoril v obrazložitvi sklepa.

9. Politika pregona
Pri izvajanju politike pregona za kaznivo dejanje po 297. členu  KZ-1 je treba posebej upoštevati, da državno tožilstvo s kazenskim postopkom posega v ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja in svobode tiska. Zato mora v vsakem posameznem primeru presoditi tudi, ali je kazenski pregon nujen po merilu sorazmernosti in ob izhodišču, da mora biti uveljavljanje kazenske represije zadnje možno sredstvo za odpravo negativnih pojavov v družbi (načelo ultima ratio).

C. Š.

 

 • Soave

  ” “Ko govorimo o evtanaziji, govorimo o uboju hudo bolnega človeka. Podobno velja za usmrtitev nerojenega otroka.”
  Otroka, ki ga ne želimo imeti.
  Saj so včasih razlogi za to razumljivi. Ni pa prav, da je edina rešitev kiksov – uboj !!

 • Miro

  pedofili pa res imajo kaj za govorit o otrocih… ve se zakaj imajo tako “radi” otroke

  • ZatonMesecnikov

   pedofil se najraje razkrinka Miro, da seka po drugih domnevnih pedofilih….

   • Miro

    ti boš že vedel, …jaz ne vem

    • ZatonMesecnikov

     Takšne so raziskave. Ti samo vprašaj Miro.

     • Miro

      takim kot si ti bi jaz jajca odrezal, pol bi pa raziskoval

     • ZatonMesecnikov

      Vabim te, da mi jih odrežeš. Oziroma poskusiš. Plačam!

     • Miro

      fujjjjjj skvarjenec pedofilski….. verjetno niti ni kaj rezat

     • ZatonMesecnikov

      Pedofilček si ti Miro. In to prikriti….

     • Miro

      čestitke

 • Bandit123

  Strehovec bi moral predavati preventivo, ne kurativo, pa do teh problemov sploh ne bi prišlo.

 • Djuro Sumar

  O otrocih in družinah nam največkrat predavajo istospolno ali pedofilsko usmerjeni moški, običajno katoliški duhovniki.
  V mladosti smo vsi fantje (in dekleta) razmišljali samo o tem, kako bi dobili kakšno punco in se z njo ljubili, skratka čim prej spolno občevali. Kdor v teh letih ni tako usmerjen je z njegovimi hormoni zanesljivo nekaj narobe. Ne preostane mu drugega, kot da gre študirat teologijo.
  V kasnejših letih ima psihične težave, ker nima potomcev in začne vsem naokrog soliti pamet.

  • luckyss

   Glej..podobno realen komentar sem hotel tudi sam napisati…dodal in svetoval bi laikom, da se pozanimajo o “frančiškanih” o njihovem nazoru in doprinosu k vojnam v svetu..
   Bodo klerske ovce kar presenečene…če se jih bodo dejstva sploh prijela..

   • ZatonMesecnikov

    Katere pa so te frančiškanske vojne Laki ass in kje je ta pamfletek nastal? Misliš na Bosansko vojno leta 1992 v hercegovini?

   • Djuro Sumar

    Zanesljivo se jih ne bodo prijela.

  • ZatonMesecnikov

   Omenjeni duhovnik se bori proti splavu in torej za živa bitja.

   Komunisti ste pa potem ta živa bitja uničevali Đurice.

   Čutiš razliko med ideologijo za življenje in ideologijo za smrt?

   • Miro

    kaj je Dr. Strehovec… ti kakšno “mačko” zrihtamo

    • ZatonMesecnikov

     Levičarji imate samo krule. Tipa Roza Luxemburg, Milka Planinc, Lidija Šentjurc. Hvala lepa….

     • Miro

      ti bi raje kaj med 10-14 let kaj?? spol pa ni pomemben…

     • ZatonMesecnikov

      ravno pedofil, Miro, kot pravi definicija, največkrat uporablja besedo pedofil in namiguje na pedofilstvo. Za druge seveda. Zamisli se. Pa spodaj definicijo prečitaj…

     • Miro

      fuj te bodi

   • luckyss

    Verjamem da je omenjeni proti splavu, saj ministranti ne morejo zanositi, torej je očitno v tem smislu vse v redu..

    • Miro

     kaj odgovarjaš bolniku

     • luckyss

      To je brezplačna terapija na daljavo…;)
      Če vsaj enega rešim pred to cerkveno poblaznelo mafijo bom zadovoljen…
      Če ne, pa bom zadovoljen z dejstvom, da sem vsaj poskusil…je pa res, da je iz idiota težko narediti normalno razmišljajočega človeka..

     • Miro

      tem živalim ni nikoli dovolj…to je vse za …… saj veš kaj

     • ZatonMesecnikov

      Mirko, vabim te, da poskusiš. razkrij se, pa bo “hajka”. Vsaj poskusil boš….

     • Miro

      povej mi kaj je tvoja specialiteta: 10, 11, 12 ali ,,,

     • ZatonMesecnikov

      Kar po domače, je moja specialiteta….Zdrava kmečka…

     • Miro

      kar cel repertoar, dečki in deklice med 10 in ….. 14 let so pa že prepametni za vas , kaj?

     • ZatonMesecnikov

      Ne na gobec sem mislil. Sploh levičarski. Pedofilčki mi tiščite vaše zabave, vendar to ni moja scena Mirko.

     • ZatonMesecnikov

      Seveda imaš svojo definicijo normalnosti. Pljuvanje po Župnikih pa janši. Pa glorificiranje komunistov.

      Hvala lepa za takšno normalnost.

    • ZatonMesecnikov

     ker nikdar v življenju nisi stopil v Cerkev, potem pač ne veš kaj se tam dogaja. naučili so te rdeči aktivisti, kaj naj bi tam bilo.

     • Miro

      lobiranje za futer za farške duhovnike….to se dogaja bolnik bolani

     • ZatonMesecnikov

      Raje imaš rdečega kurca zadaj Mirko?

     • Miro

      in ti naj bi bil vzgojen v katoliškem duhu?

     • ZatonMesecnikov

      katoliški duh res ne mara rdečega kurca zadaj Mirko. To imaš prav. Imate ga pa radi levičarji.

     • Miro

      katoliškemu duhu je vseeno kakšne barve je ta…verjamem da ti nisi izjema… samo da je..

     • ZatonMesecnikov

      Bog vse vidi, bog vse ve. meni je to jasno, zato me kurci ne mikajo. Tebe bo pa nekoč Lucifer za ušesa Mirko….

     • Lustrator

      Zabavni ste komiji – najprej primitivno žalite duhovni temelj vse zahodne civilizacije, potem vam nekdo odgovori v vašem jeziku, nakar jokate češ kakšni neotesanci smo “tadesni”, ko vam nastavimo ogledalo.

     • Miro

      argumentiraj…

     • Lustrator

      Sploh prebereš za sabo kaj pišeš?
      “sam sem bil prisoten na Rabu, ko je Rode pripeljal “mlado meso” s seboj
      na dopust…. kako nagravžno je bilo videt, ko je tega reveža vsem na
      očeh šlatal za roke… kaj se je pa dogajalo za štirimi stenami si pa
      lahko samo predstavljamo”

     • luckyss

      Glej imam vse zakramente od krsta do birme in osebno me izjemoma ni šlatal noben duhovnik…pač sem imel srečo glede na statistiko..
      To jemljem kot del okolja in kulture, sicer pa sem ateist..
      Mislim, če že nekaj ugibaš, kot je običajna praksa na teh straneh kar se tiče vas hišnih ovc..

     • Miro

      sam sem bil prisoten na Rabu, ko je Rode pripeljal “mlado meso” s seboj na dopust…. kako nagravžno je bilo videt, ko je tega reveža vsem na očeh šlatal za roke… kaj se je pa dogajalo za štirimi stenami si pa lahko samo predstavljamo

     • ZatonMesecnikov

      Zakaj nisi slikal Mirko? Domišljijo pa imaš bujno….

     • Miro

      mi je bilo preveč slabo….

     • ZatonMesecnikov

      Ha, ha, vsak levičarski časopis bi ti odkupil za težke denarje slike. Pa drugi bi slikali.

      nekaj ne štima v tvoji zgodbici…..

     • ZatonMesecnikov

      Tudi jaz ne poznam nikogar, ki bi ga šlatal. Pa moji znanci ne poznajo nikogar, ki ga je šlatal.

      Ampak zopet levičarji veste, da se šlata.

     • if

      Imate zakramente, ne živite iz njih, ker ne verjamete v moč vere.
      Živite iz norosti.

     • luckyss

      Živim dosti bolj krščansko kot večina vas, ki ste vsak dan v cerkvi..
      Je pa res, da ne verjamem v nekega strica na oblaku, ki kljub “vsemogočnosti” dopušča vse te krivice, pobijanja in trpljenje nedolžnih otrok…ja, tudi cerkveno pedofilijo sem štel zraven..

     • Lustrator

      Si imel srečo glede na statistiko? V Sloveniji je bilo v 30 letih 6 domnevno dokazanih primerov pedofilije c duhovniških vrstah, v Nemčiji (državi z 80 milijoni prebivalcev) v 70 letih zgolj nekaj čez 3000. Se sploh zavedaš o kakšni verjetnosti tu govorimo? Večja je verjetnost, da Kordiš dobi službo v Applu, kot pa da te zlorabi duhovnik.

     • Miro

      hahaha statistika ti je v pomoč da zagovarjaš to svinjarijo…

     • Lustrator

      Edina svinjarija, ki jo tukaj vidim, je v tem da 99,99% duhovnikov po krivem obtožujete pedofilije brez enega samega dokaza, medtem ko komentirate na temi , kjer komunistični represivni aparat sodno preganja duhovnika, ker si je drznil postaviti na stran življenja in proti množičnim pomorom najbolj ranljivih.

      Nižje od tega pravzaprav ne gre.

     • Miro

      res , ja kakšna krivica se jim godi…..

     • Lustrator

      Ker vidim, da ti empatija in osnove prava ne grejo najbolje, zato poskusiva takole;

      Sem slišal, da Mirkoti radi posiljujejo otroke. Mirkoti pa res imajo kaj za govorit o otrocih… ve se zakaj imajo tako “radi” otroke. Takim kot so MIrkoti bi jaz jajca odrezal, pol bi pa raziskoval.
      Sam sem bil prisoten na Rabu, ko je Miro pripeljal “mlado meso” s seboj
      na dopust…. kako nagravžno je bilo videt, ko je tega reveža vsem na
      očeh šlatal za roke… kaj se je pa dogajalo za štirimi stenami si pa
      lahko samo predstavljamo.

      In glede na to, da je v družinah in izobraževanju NEKAJKRAT več pedofilije kot v cerkvenih vrstah, je enaka tudi verjetnost da je povprečen Miro pedofil. Zdaj pa me zanima kako bi se počutil, če bi TEBI OSEBNO na čelo nabijal umazanije, ki si jih sam zgodaj nabijal duhovnikom zgolj zato ker so duhovniki. Še enkrat: med neduhovniki je proporocilnalno nekajkrat več odstotkov pedofilov kot med duhovniki. Naj se to dobro usede v tvojo prazno bučo, predno boš odgovoril, prav?

     • luckyss

      Največji dokaz da je ta problem bistveno večji kot si upa kdorkoli ugibati je ta, da Vatikan sistemsko ščiti te storilce že od nekdaj in tudi sedaj…
      Če bi res šlo za nekaj promilov kot si ti nakazal, bi jih vrgli na cesto psom da jih raztrgajo …ne morejo pa tretjine svojih “pokopati”, ker s tem pokopljejo tudi svojo “firmo”..

     • Lustrator

      Vatikan že leta in leta poziva vse morebitne žrtve, naj se obračajo na državne organe pregona, saj lahko le ti strokovno raziščejo primere – za to jih tudi imamo.

      To, da Vatikan sistemsko ščiti storilce, je le še ena blesava floskula, ki pade v trenutku, ko se vprašamo od kod potemsploh vemo za vse te škandale?! Tokratni papež je šel celo tako daleč, da dela iz tega celo show in Cerkev lastnoročno pribija na sramotilni steber še predno so te zlorabe tudi dejansko dokazane. Zato pa ga imate seveda tudi radi.

     • luckyss

      Glej..preberi še enkrat kar si napisal…in če res verjameš v to, potem pod nujno poišči ustrezno strokovno pomoč…

     • Tone

      Ta duhovnik, se ne postavlja na stran življenja, ampak po službeni dolžnosti zagovarja politiko cerkve.

     • Lustrator

      Ki je obramba življenja kot svetega. Kaj ti tu ni jasno??

     • Tone

      Meni je tu vse jasno. Svetost je verski pojem. Zato ga cerkev ne more vsiljevati posvetni sferi. Cerkvi ni sveto samo življenje (seveda samo človeško, sicer bi katoliki morali biti vegetarijanci), ampak tudi vsak spermij, zato ne dovolijo kondomov, čeprav bi tako preprečili marsikateri splav.

      https://www.youtube.com/watch?v=fUspLVStPbk

     • Lustrator

      Kakšen verski pojem neki? Nedotakljivost življenja- ti je ta beseda bolj všeč tvojemu fanatičnemu nihilizmu? Od kod ti ideja o svetosti spermijev? na podlagi skeča, ki so se ga lotili angleški (protestantski), predvsem pa ateistični provokatorji – ki jih sicer kot umetnike visoko cenim? Če si sliko o svetu ustvarjaš preko odbitih skečev Monty Pythona, mi je popolnoma jasno od kod vse nekonsistence, ki jih nizaš v svojih komentarjih.

     • Tone

      Monty Pythone sem prilepil za štos.
      Svetost je verski pojem. Ko je Hribar predlagal, da bi svetost življenja dali v ustavo, je bila Cerkev proti, ker njegovi razlogi niso bili teološki.

      Preveč resnosti škodi lepoti in obistim, zato sem se s spermiji malo pohecal, jih pa cerkev visoko ceni, če se jih ne sme kar tako zametovati.

      Kadar govorimo o svetosti ali nedotakljivosti življenja, je treba dodati – človeškega. Življenje odojka ali piščanca očitno ne velja za sveto ali nedotakljivo.

     • luckyss

      Statistika govori o prijavljenih primerih….in včasih je bila to tabu tema…torej zlahka dodaš dve ničli k svojim izračunom, če bo dovolj..

     • Lustrator

      Na podlagi ČESA? Tvoje prazne klamfe brez empirične podlage so podobno patetične, kot da bi jaz tule trdil, da pedofilije v cerkvenih vrstah pravzaprav sploh ni, ker so VSI prijavljeni primeri vsaj tako izmišljeni kot afera Patria – pa še to bi se dalo bolje podpreti z dokazi, ker se za ogromen delež podanih prijav na sodišču ugotovi bodisi da nimajo za sabo niti enega neovrgljivega dokaza ali pa so popolnoma izmišljeni in imajo v ozadju osebne (ponavadi finančne,nemalokrat tudi ideološke) interese.

     • luckyss

      Ja, tudi tako se lahko braniš…Nekateri pravijo, da je bila kolaboracija s Hitlerjem nujna. Tito in Janša, pa še kdo, pravijo “ne priznajem ovaj sud”, tisti, ki skačejo čez plot pravijo, da ne priznajo “pa če ga gor na njej dobijo”…itd..itd..
      Zdrava pamet govori drugače..in ravno tega manjka v naši politiki…
      Morda bo to presekal ravno Šarec, ki je vzel “vašega” Črnceca ravno zaradi strokovnosti, čeprav ideološko nista ravno na isti ravni…
      Saj res, zakaj pa se niste razpisale o tem “fenomenu” ovce blesave ?!

     • Lustrator

      Ne “nekateri pravijo” – to je DEJSTVO. Če se del slovenskega prebivalstva ne bi branil z orožjem, bi komunisti pobili VSE nekomuniste, to pa je bilo takrat cca 95% prebivalstva, ti je to jasno? Primerjava Tita in Janše je kot primerjava noči z dnem – Tito je BIL sodišče, Janša in vsi nekomunisti pa smo že 70 let ŽRTVE tega sodišča. Nesporno dejstvo je, da v Sloveniji nimamo P od pravne države in da se največ kršitev človekovih pravic zgodi (ironično) prav s strani pravosodja (še bolj ironično – s strani najbolj “uglednih” pravnikov) in priznavanje takega sodišča ni nič drugega kot podpirati njegovo protidemokratično, totalitarno agendo.
      Šarec ni nič “vzel” – Šarec je le orodje, ki za protiuslugo igra svojo vlogo s pičlo podporo prebivalstva (še ta je popolnoma umetno ustvarjena) in enako velja za Črnčeca, ki je dokazal, da pravzaprav načel sploh nima in ta torej sploh ne morejo biti v nasprotju z nekom, ki jih prav tako nima.

      Kar se mene tiče, je o takih Judežih škoda izgubljati čas in energijo, ker jim s tem delaš le promocijo. Črnčec je tako kot Virant za svojo izdajo pobral privilegij, ki ga kot drugorazredni državljan nikoli ne bi mogel biti deležen, a si je s to potezo najbrž za vse življenje zaznamoval ime, ob lustraciji pa se mu bodo najverjetneje krepko tresle gate.

     • luckyss

      Saj pravim..probaj s tabletami, sicer pa pokliči urgenco in povej, da nimaš več kontrole in te prevladujejo absurdne misli..

   • Djuro Sumar

    Inkvizicija jih je pa s sežiganjem pošiljala v raj. Cerkev je navadna lažniva prostitutka. Bori se proti splavu in podpira smrtno kazen. Čutiš to sprenevedanje.
    Strehovec bi se moral istočasno boriti tudi proti smrtni kazni.

    • ZatonMesecnikov

     Nihče ni večji hinavec, kot ste bili komunisti, Đurice. Obljubljali ste boljši svet, pa hkrati desetine milijonov pošiljali pod zemljo…

  • Lustrator

   “V mladosti smo vsi fantje (in dekleta) razmišljali samo o tem, kako bi
   dobili kakšno punco in se z njo ljubili, skratka čim prej spolno
   občevali.”

   To seveda velja za vse živalske vrste in divjake prvih generacij homo sapiensov, ki pa so se kmalu pričeli zavedati nadtelesnosti svoje prave narave. Na kateri razvojni stopnji si torej ostal?

   • Miro

    na tvoji sigurno ne, ko sprevrženci za potešitev svojih potreb zlorabljate nedolžne otroke

   • luckyss

    To je normalen spolni nagon, ki je nujen za ohranitev vrste…Natepavanje ministranta v zakristiji pač ne spada pod te naravne zakonitosti..duhovnosti, nadtelesnosti ali kako že hočeš prikriti svojo sprevrženost..

    • Lustrator

     Saj o tem ti govorim – komunistom in živalim v življenju vlada nagon (po spolni promiskuitetnosti, kraji, laži, ubijanju, zadavoljevanju SVOJIH potreb), nam ljudem (ki smo že v osnovi teistična bitja), pač Božji zakoni.

     • luckyss

      Teistom, torej vam ovcam kar precej sugerirajo ubijanje (ne me prosim silit v citiranje svetega pisma ali celo korana)…
      Medtem ko je meni kot ateistu nekaj normalnega, če pomagam nekomu pomoči potrebnem in mi je butasto, da vzamem nekaj kar ni mojega..življenje pa je itak sveto, to mi je kot vegetarijancu verjetno bolj jasno kot vam cerkvenim ovcam..

     • Lustrator

      Heheh lepo te prosim:
      1. Zdaj mi pa razloži po kateri inerciji ateist lahko BREZ EGOISTIČNEGA OZADJA, torej popolnoma ALTRUISTIČNO komurkoli naredi karkoli dobrega – kakšen je torej VZROK tega dejanja. Če besedo ateist nadgradim v komunist, bo odgovor še toliko bolj zabaven, kar na dan z njim.
      2. Edini razlog, da se človeštvo že zdavnaj ni samoiztrebilo, je verovanje v nadtelesno bit, ki (ne glede na religijo) vedno ščiti svetost življenja. In ne, PROSIM ne citiraj ne Korana, ne Svetega pisma, ker o njiju nimaš pojma in ju s svojim neukim črkobralstvom le zlorabljaš za slabe namene. Se ti ne zdi vsaj rahlo kontradiktorno, da kristjanom očitaš kulturo ubijanja in to prav na temi, kjer govorimo o svetovno najbolj razširjenem masovnem genocidu nad najbolj ranljivimi pripadniki naše družbe, ki smrti niti teoretično ne morejo ubežati?

     • luckyss

      1.
      Preprosto…Nisem se rodil s slo po ubijanju in smilijo se mi nebogljeni ljudje in živali..Tu ne rabiš razloga ampak čut, če si seveda normalen…

      2.
      V imenu božanstev je umrlo največ ljudi…Samo Alaha in “Jezusovega očeta” naj omenim…pa niti tu še ni končano..

      In končno…smrti nihče ne bo ubežal ;(

     • Lustrator

      1. Hkrati pa podpiraš nedemokratične režime na čelu s komunizmom, ki TEMELJI na ubijanju in komentiraš na temi, kjer zagovarjaš masovno morjenje najbolj ranljivih ljudi. Nekaj bo močno narobe s tvojim “čutom”, svetujem obvezni servis ali pa kar formatiranje informacijskega sistema.
      2. Ne bo držalo. Vse vojne so se odvijale za materialne, strateške, torej posvetne interese državnih voditeljev, ne za Boga. Če je nekdo trdil, da pobija v imenu Boga, to še ne pomeni, da je Bog odgovoren za žrtve. Sicer pa je samo v 20. stoletju zaradi vojn umrlo več ljudi kot v 2 tisočletjih skupaj – in prav nobena ni bila niti teoretično v imenu kateregakoli boga. Kakšno vzporedno zgodovino čitaš, da take pišeš, to mi raje povej.

     • luckyss

      Komunizma ni še nihče na svetu niti približno prakticiral, so pa v tem imenu pobili premnogo ljudi…kot tudi v imenu demokracije, ki je tudi ena izmed bolj zlorabljenih besed..
      Najbližje komunizmu sta bila Kuba in Jugoslavija….Kuba je zaradi blokade ZDA sicer bolj kot ne propadla, pa vendarle tam po ocenah UNICEF živijo najsrečnejši otroci na svetu…pa zdravstvo in šport sta tudi na nivoju…ostalo pa je dobesedno v kurcu …hvala ZDA za blokado in prašičji zaliv..
      Kar se bivše Juge tiče, še prebeliti niste sposobni kar smo takrat zgradili…no zadnja leta se to vizuelno izboljšuje ker ste vse prodali…denarja pa ni nikjer…

     • Lustrator

      No, nasmejati si me pa le uspel, hvala. Naj ostane pri tem :)

   • Tone

    Za seks gre takrat, ko koitus ni namenjen oploditvi. Seks poznamo samo ljudje, nekatere vrste opic (šimpanzi in bonobi) in delfini.

 • ZatonMesecnikov

  Seveda čim je članek o kakšnem Duhovniku in cerkvi, se takoj zapodijo rdeči komsomolčki in agitatorčki na tale portal, pa začenjajo bruhati svoje sovraštvo in bes. Kot so nekoč šnofali in cenkali, kdo je bil pri birmi, krstu ali pa pri maši.

  korenine tega so v delitvi iz 19. stoletja, med farške in nefarške. nefarški so kasneje postali komunisti in Borci. Danes je “nefarštvo” del levičarskega usmerjenega izobraževalnega sistema. Žal.

 • Franc Šink

  Možgani posameznika delujejo povsem drugače kot predvideva kazenski zakonik..ta je navadno vsiljevanje skupnosti (države) kot največjega terorista. Ni je države na svetu ki bi imela popolnoma isto zakonodajo kot druga.Ne mi vsiljevati tujih kultur.Pustite me da mislim po svoje.

 • Black_hawk

  Strehovec moralo, Janša gospodarstvo. Rešitev.

  • luckyss

   Pa samomor s strelom v glavo iz zasede..končna rešitev…Po Hitlerjevem sistemu…

  • Miro

   ja v Norem Kraljestvu

   • Lustrator

    Če niti ne veš kaj je Norik, čeprav si (predvidevam) prebivalec Slovenije, bi se na tvojem mestu še enkrat vprašal kdo je tu nor.

    • Miro

     noro kraljestvo, ne noriško

 • Franc Šink

  Sicer pa. Organi pregona se ne zavedajo da prav za prav preganjajo sami sebe.

 • črnaovca

  Res ni lepo da preganjajo duhovnika ki skrbi za naraščaj in bodoče posteljne kadre

 • Miro

  normalen moški ima svoje potrebe… Strehovec pa , ne more biti predstavnik teh

  • Lustrator

   Normalen moški ima svoje potrebe pod kontrolo DUHA – ti več kot očitno nisi predstavnik le teh.

   • ZatonMesecnikov

    Ja, meseno poželenje po drugih moških pri Levičarju prevlada zdrav razum in duha.

    • Tone

     Nekam veliko Levičarjev je v cerkveni hierarhiji. Koliko jih je šele med verniki!?

     • ZatonMesecnikov

      Krščanstvo je svoja filozofija. Levičarstvo ji je konkurenčna. Stični točki sta pri prvotnih kristjanih v Rimu, ki so prosili Rimljane naj jih mučijo, da bodo dobili status mučenca in svetnika. Takšno obnašanje zasledimo tudi pri današnjih ultra levičarjih.

     • Tone

      A ti sodiš med tiste, ki jim je treba vic razlagat?

      – Ja, meseno poželenje po drugih moških pri Levičarju prevlada zdrav razum in duha.
      – Nekam veliko Levičarjev je v cerkveni hierarhiji. Koliko jih je šele med verniki!?

     • ZatonMesecnikov

      Na prste ene roke jih prešeteješ Tone. samo levičarji imate tisto znano, 100x ponovljena laž postane resnica, od znanega teoretika levičarske misli, Goebbelsa.

     • Tone

      Raziskave kažejo, da je med duhovniki v RKC več homoseksualnih kot sicer v populaciji. Iz razumljivih razlogov. Samo tistih, ki so v zadnjem času razkriti v Vatikanu je več kot za prste ene roke.
      Desničarji pa imate tisto znano – o čemer se ne govori, ne obstaja.

     • ZatonMesecnikov

      In? Kdo je delal te raziskave? pristop?

     • Tone

      Firme in inštituti, ki take raziskave opravljajo. Firme, ki se s takimi raziskavami ukvarjajo, si ne morejo privoščiti ponarejanja, ker bi hitro ostali brez kruha.

      Sicer pa je razumljivo, da mladenič, ki začuti gej nagnjenje, pomisli na duhovniški poklic. Lemenatarja nihče ne sprašuje, zakaj še nima punce, kaplana pa ne, zakaj se ne poroči. Poleg tega pride v družbo samih moških. Sanjsko!

     • ZatonMesecnikov

      Aeveda so šli delat anketo med župnike z vprašalniki, če so homoseksualci. V to sem trdno prepričan. In so tudi povsem zagotovo dobili prave odgovore.

      #Sicer pa je razumljivo, da mladenič, ki začuti gej nagnjenje, pomisli na duhovniški poklic.3

      V tvojem brezbožnem življenju tone, brez vrednot in morale je termin “klic Boga” tebi seveda tuj. V tvojem sovraštvu do vere, cerkve in katoliških kristjanov boš zagotovo našel 100 drugih vzrokov….

      Samo komunisti in islamisti ste sposobni takšnega sovraštva.

     • Tone

      Take raziskave se delajo strokovno rigorozno in dajo, če so prav izvedene, zanesljive podatke. Podobno kot že ob 7h zvečer izvemo, kakšen bo rezultat volitev, pa vprašajo samo neka sto volivcev. Če bi izvedel anketo amater tvojega kova, ne bi izvedel nič.

      Ta bog se nekam pogosto moti, če vpokliče toliko pedofilov, pa tudi homoseksualcev.

      Jaz nikogar ne sovražim. Če bi sovražil katoliške kristjane, bi moral sovražiti svoje starše, prijatelje in znance. Pa konec koncev tudi sebe, saj sem krščen in imam opravljene vse obvezne zakramente.

     • ZatonMesecnikov

      Torej vprašalnik Župniku;

      Ste homoseksualec?
      – DA
      -NE

      Pa koga imaš ti za norca Tone….

     • Tone

      Nevednega norca.

     • ZatonMesecnikov

      vprašanje Tone, vprašanje….

  • Morala

   Opa, smo že tam… Za Strehovca trdiš, da ne more biti predstavnik normalnih moških…kaj pa geji? o njih se izreči kaj misliš?

   • Miro

    a so geji normalni moški?

 • Ana Job

  Splav se mi zdi upravičen samo v primeru posilstva ali deformacije ploda.

  Otrok je sad velike ljubezni in kot takega se ga ne sme nikoli zavrniti, saj se ljubimo s tistim, ki ga ljubimo iz vsega srca v nasprotnem primeru je ženska le navadna cipa, ki širi noge vsakemu, ki pride mimo!

  • Miro

   a nehi nakladat krava neumna…a ti si se pa vedno iz ljubezni dol dala

   • Ana Job

    Vedno, bebec. Z mojim lepim telesom razpolaga samo tisti, ki ga ljubim. Ti ga očitno vtikaš kamorkoli.

    • Miro

     ja in zato imaš nezakonskega otroka

     • Ana Job

      Ali misliš, da se potem ljubljeni otroci rojevajo samo izven zakona? Malo čudne in nerazjasnjene pojme imate komunisti.

     • Miro

      po vaši teoriji se “ljubljeni” otroci zunaj zakona ne rojevajo…. zakon je pogoj za rojstvo “sada” ljubezni

     • Ana Job

      Ne, nisem tega rekla. Ljubljeni otroci se rojevajo lahko v zakonu in izven zakona. Naj bi bili sad ljubezni med dvema, ki se imata rada.

     • Miro

      daj ančka, skuliraj se….

     • Ana Job

      Ti se daj, mogoče bi moral delati v mojem poklicu in srečevati otroke, potem bi drugače razmišljal o njih in začutil, da so to čudovita in ljubezniva bitja, ki potrebujejo našo zaščito ter ljubezen.

     • Miro

      odgovori mi , konkretno? cerkev ne priznava seksa pred zakonom, ti trdiš drugače—

     • večni srb

      Cerkev priznava greh.

     • Ana Job

      Najprej naj pomedejo pred svojim pragom, potem pa naj kažejo na druge.

     • Ana Job

      Seveda trdim drugače, a misliš, da sem iz srednjega veka?

     • večni srb

      Verjetno so zato neprestano lačni, ker ljubijo vso življenje, tudi kolerabo, pečeno piško in restan krompir.

     • Ana Job

      Ljubijo življenje bolj kot odrasli. Radi živijo in osrečijo jih male stvari.

     • večni srb

      Nekaterim se zdi najlepši del ženskega telesa rit.

     • Ana Job

      Nekatere ženske cenijo le dobre ljubimce z domišljijo in inteligenco.

    • večni srb

     Srečen je lahko tvoj sužnjelastnik.

     • Ana Job

      Saj je srečen.

   • Morala

    Ti imaš res čudne…ali je Ana tebe žalila? in daješ vtis, da ga res vtikaš v vsako žensko, ne glede na ljubezen, zvestobo, simpatičnost oz. kemijo med moškim in žensko…ajaja…

    • Miro

     verjetno si preplitek/a/ a bi razumel/a / ne gre za mene…

     • Morala

      haha…tvoji komentarji kažejo tvojo podobo…

  • Osti jarej

   ..trola ena,sprenevedava

   • Ana Job

    Verjetno imaš na vesti cel kup splavov, cipa komunajzerska in fukaš z vsakim, ki ima 5 minut časa.

  • večni srb

   Lepo, da si se v teh letih vprašala zakaj se ženske odločijo za splav. In sicer zgolj ženske, niti en moški še ni splavil. Tudi, če nsio bile posiljene in je bilo oplojeno jajčece v njihovi maternici zdravo. Če v materi ni ljubezni…

   • Ana Job

    To kar govoriš nima repa in glave.

  • Djuro Sumar

   Torej je cip, da jih ne moreš prešteti., kurbirji bi pa itak radi bili vsi, le da mnogim ne uspeva.

   • Ana Job

    Mogoče res.

  • Djuro Sumar

   Kakšen smisel ima rojevati otroke, za katere veš vnaprej, da bodo lačni, žejni in bosi. Vsak osmi otrok na svetu trpi lakoto, vsak deveti otrok na svetu je predebel. Problem sploh ni v vprašanju splav ali ne.

   • Ana Job

    Če nimaš denarja ti država pomaga z visoko denarno pomočjo, kar se tiče hrane in obleke pa imajo na rk in Karitasu neomejeno ponudbo. Brez skrbi država za socialno blaginjo zelo dobro skrbi, se pa ne splača navadnim delavcem delati, to je pa res.

    • Djuro Sumar

     V Sloveniji je dobro poskrbljeno za socialo, ker vladajo levičarji. Kaj pa Afrika, Azija, J. Amerika in ZDA, kjer ogromno prebivalcev nima socialne in predvsem zdravstvene zaščite.

    • Djuro Sumar

     Na svetu vsak deveti otrok trpi lakot, vsak 8 otrok je predebel.

 • if

  Družba brez avtoritete Boga, je družba vernikov v NIČ.

  Delovanje s pozicije NIČ in za NIČ opravičuje vsako dejanje, tudi, da narod spočenja in ubija svoje otroke.

  NIČ je spolno živeti z osebo nasprotnega spola, NIČ je zaploditi otroka, NIČ je ubiti svoje zaplojeno bitje, NIČ je spol, NIČ je narod, NIČ je človek, po človeku je NIČ!
  NIČ je tema, je brezorientacija, je življenjski kolaps v nesmisel vsakega živetega dne.

  Družba NIČ, perspektiva totalnega nesmisla, ki poganja Slovenijo na prva mesta samomorilnih družb.

  • Miro

   kater “bog
   ” je pa po defoltu predpisan v sloveniji? šiava, jezus, alash…

   • ZatonMesecnikov

    Eni imate Kult Broza pa Rdečega pentagrama z veliko svečenico Zvezdano Makarović-Svetlano.

    • Ana Job

     Oni so leglo virusov in bakterij.

    • domovina mili dom

     Oni še niso dojeli, da je komunizem religija.

     • Miro

      seveda je… kot Janšizem…..

     • domovina mili dom

      Ko se pogledam v ogledalo vedno vidim kućana.

   • Lustrator

    Še en vzoren produkt slovenskega izobraževalnega sistema. Kmalu se bodo otroci spraševali že kateri jezik je v Sloveniji predpisan za glavnega. 70 let protinarodne, protiduhovne, nekritične indoktrinacije se pač mora nekje poznati.

    • domovina mili dom

     600 let germanski gospodar ni uničil Slovencev in slovenstva. V 100 letih so balkanski gospodarji naredili Slovence za navaden klošarsko kriminalni lumpenproletarski narod.

     • večni srb

      Zdaj veš kaj omeni biti svoboden in neodvisen človek, enak vsem ostalim na svetu.

   • staroverci.si

   • if

    Jezus Kristus.
    Kdo je Jezus? Avtor Messori!
    Ko boste prabrali, absolvirali, potem lahko debatirava. Do takrat ste nekompetentni.

  • Lustrator

   Podpis.

  • večni srb

   Nič se tudi neprestano širi in sicer vse hitreje.

  • Djuro Sumar

   In NIČ ni v tvoji klerikalni glavi.

 • Gr Enze

  TAKO JE PRI NAS IN TAKO BO DOKLER BODO NA OBLASTI NORI KOMUNISTI , KI TO SPLOH NISO AMPAK SO SAMO POŽRTE BARABE LOPOVSKE !

  • večni srb

   Nacional socialist danes reče, da je komunist in so takoj vsi na njegovi strani, Le zakaj si ni že Hitler domislil tega, vsaj po koncu vojne, danes bi bil še živ in najbrž vsaj kancel Evrope.

 • domovina mili dom

  Sodoma paše razuzdancem komunistom in ostalih deviantov. Kradeš, ubijaš, posiljuješ. Plodove svojega kriminala pa splaviš.

  • luckyss

   Imate srečo da ministrantom ni treba “splavljati.”..

  • Miro

   pojdi v Bišče. Tam je samostan … v kleti pa plodov kolikor hočeš

 • piko8

  73 let vsiljevanja balkanske kulture že daje sadove!!
  Potrebna bo deratelizacija in to temeljita, da očistimo ta balkanski gnoj!!

  • luckyss

   Bo Postonjska jama dovolj velika za vaše apetite, če je ne bo Batagelj slučajno prestavil v Bosno ?!

 • večni srb

  Niti eden nerojeni otrok še ni preživel na tem svetu, niti eden sam, morda je tudi to dejstvo pomembno pri razsvetljevanju globine tragedije.

 • večni srb

  Rad bi živel v družbi, kjer o evtanaziji ne debatiramo.

  • Tone

   Torej v socializmu ali v kaki drugi diktaturi.

 • večni srb

  Obstaja samo ena oblika sovražnega govora, in sicer taka, ki je ni mogoče ignorirati ali vrniti z isto mero.

  najhujša meni znana oblika sovražnega govora pri nas je, če na javnem portalu napišeš, da so vsi kriminalisti pokvarjen gnoj ali, da pri nas sodniki vlečejo korenine še iz bivšega režima, nacističnega in komunističnega. Če tega nisi sam napisal, ti lahko tudi podtaknejo sodelavci in ovaduhi režima, sicer pa obsojeni za verbalni delikt itak ne dobijo odvetnika.

  Slovenija, fašistična dežela!

  • Ana Job

   Si bil že kdaj obsojen zaradi česa podobnega, kar si naštel? Sliši se neverjetno. Na javnih portalih je odgovoren za pisanje moderator.

 • Olga2345

  Pravne strokovnjake, novinarje in poslance SDS v evropskem parlamentu pozivam, da z vsem seznanijo mednarodno javnost! Gre za zlorabo prava za omejevanje svobode govora! Temu se je treba odločno upreti!
  Združenje GlasNO je že ena tak svetel primer, ki gre v pravo pot!

  • luckyss

   SDSovc “ne jebe noben več” niti v Sloveniji, kaj šele v Evropi..
   Zmisli si nove parole…tole je že “dolgcajt”..

   • večni srb

    Jaz ji dam pa tu prav, odkar ni več Jugoslavije, lahko naši državni teroristi delajo kar hočejo, naše najboljše in mogoče tudi zadnje upanje so Evropska sodišča.
    A ni to tragično, da se lahko spet rešujemo edino, če romamo na Dunaj, pardon, v Strasburg, ampak saj danes je železnica poceni.

    • Prle

     Sploh povratna karta.

     • Ana Job

      Do Pule je samo 9 evrov v eno smer, sem zadnjič brala.

     • Prle

      Fino za na izlet,ane?

     • Ana Job

      Seveda. In če je dobra družba je lahko na vlaku dosti zafrkancije.

     • Prle

      Ja res,dobri stari vlak.

   • Olga2345

    Zato Serpentinskov ne upajo na nove volitve, so raje “manjšinska” vlada? Hahahahahahahahaha

 • xtc

  Osebno bi Strehovcu svetoval čim manj sekiranja,ker bo zadeva tako ali tako kmalu padla.
  Bi mu pa svetoval tožbo proti podajalcu lažne ovadbe,kot državi,ki zlorabo takih institutov dovoljuje,kot tudi tožbo zoper odgovorne za povrnitev vseh stroškov,javno opravičilo in odškodnino,ki so lažno ovadbo podali.Definitivno pa je treba po padcu primera vložiti postopek zoper tožilca zaradi malomarnega dela in nesposobnosti.

  • večni srb

   Absolutno se strinjam, te tožilce je treba razgnat in preiskat njihove zadeve, verjetno so sposobni še kakšne druge korupcije, sploh če so neprestano pijani in odvisni od kokaina. Ampak katera vojska bo to naredila, to mi pa ni jasno.

 • večni srb

  V vojaško ppolicijskih džamaherijah, je sovražni govor edino, če kdo kritizira državo ali vojaško policijske organe.
  Zato sklepam, da bo tudi ta duhovnik oproščen, sicer bo vatikan poklical nemške diplomate in se bodo začela zmanjševati nemška naročila.

 • večni srb

  Slovenija ima minimalni demografski prirastek, ker pri nas vladajo nepisani nacistični zakoni proti državljanom tretjega razreda, ki se niso rodili prravim staršem, katerih razmnoževanje je nezaželjeno, po evgeničnem Zakonu o rasni higieni.
  Ker brezbožni infideli in veliki grešniki, prevsem pa judi, slovani in romi ne smejo imeti otrok, so zato toliko bolj obremenjene rodonosne razplodne krave, ki potem zaradi močno oslabljenih notranjih organov težko preživijo abrahamova leta.
  Razmnoževanje je prepovedano tudi moškim, ki so dovolili oplojenim ženskam splav, če jim niso nasprotovali, si nič drugega tudi ne zaslužijo.

  Si predstavljate, da takole v resnici razmišlja globoka država, je to svet v katerem živimo?

  • Ana Job

   Poznam kar nekaj romskih družin in moram povedati, da imajo izjemno lepe in močne otroke, ki so dobro razviti in jih večina shodi okrog enega leta. Romi imajo svoje otroke izjemno radi in jim otroci veliko pomenijo. Nisem še videla podhranjenega romskega otroka, večina so zelo zdravi medtem, ko so nekateri otroci visoko izobraženih, raznih vegetarijancev in celo raznih vegancev slabo razviti, bledi in pozno shodijo, ker njihovo telesce ni dovolj močno, da bi se postavilo na noge. Poznam tudi nekaj mamic, ki so kadilke in dojijo svoje otroke, med njimi so ženske z visoko izobrazbo.

   • Prle

    Bojanči, pa ti si strokovnjakinja za Rome, si v prostem času tudi pediatrinja, kateri so še tvoji hobiji’

    • Ana Job

     V prostem času sem najraje v postelji.

     • Prle

      A sama?

     • Ana Job

      Ne.

     • Prle

      Z mačkom?

     • Ana Job

      Seveda ne! S človekom, ki ga obožujem, vendar.

      P. S.
      Mačka nimam trenutno, ker ga je povozil avto, ko se je gonit začel. Nisem pa pristaš sterilizacije.

     • Prle

      Imaš sliko človeka,ki ga obožuješ v okvirju?

 • Prle

  Boli đoko Strehovca, človek je prikovan na državne jasli,ima odlično plačano službo, razne privilegije, zato lahko trosi neumnosti.

  • אדוני

   Potem pa je še najboljše , da se prijaviš za njegovega pomočnika, boš lahko molil noč in dan in ženske te bodo občudovale. Saj to zdaj pogrešaš, kajne ?

   • Prle

    Res pogrešam tako odlično službo, nič dela pa odlična plača. Vsake toliko časa izustiš kakšno neumnost, da opozoriš nase, da si v službi, potem pa se spet potuhneš. Tebe ne mika takšna služba?

    • אדוני

     Jaz obožujem fizično delo, delo na prostem . Ti pa očitno rad veliko moliš in se razdajaš za druge. Kar tako naprej, nekoč boš za to bogato poplačan. Na zemlji pa te bodo ateisti in komunisti preganjali in o tebi le lažnivo govorili.

     • Prle

      Si pa res zafurstriran človek, sam ne molim in se na druge ne oziram,vsak naj dela kar hoče.

     • Andrej

      Odgovoril si si sam:
      “sam ne molim in se na druge ne oziram,vsak naj dela kar hoče.”
      Tukaj je razlog tvojih zablod.

      O Strehovcu si natrosil same nesmisle in me čudi, da je tako nepoznavanje razmer možno.

 • Prle

  Ni za kaj. Če potrebuješ še kakšen nasvet pa le vprašaj.

  • Ana Job

   Seveda bom. Obvladaš tudi kuharske recepte?

   • Prle

    Delno,za svoje potrebe. A si zadnje čase kaj videla indijanko?

    • Ana Job

     Videla je nisem še nikoli v življenju. Piše pa vsak dan.

     • Prle

      Stavim,da sta sestri.

     • Ana Job

      Hvala za kompliment. Nisva.

     • Prle

      Ha,ha,ha,ha.

     • Nšo-či

      Čemu si se pa nasmehnil?

 • Veritass

  Še en pedofilček, ki ga skrbi, da bi ostal brez mesenega poželenja. Potrebuje novo mladež, da zadosti svojim izkrivljenim potrebam.

  • Olga2345

   Murgleone? Je ja imel ljubico poleg Štefke…

  • janko

   Beseda veritas pomeni resnico. Ti pa ne premoreš niti ene misli ki bi bila resnična!

   • Veritass

    Resnica je relativna stvar. Če dolgo lažeš sam sebi potem laž postane resnica. Z njo prepričaš tudi ostale. Moje misli so racionalne, kot sistemski analitik prepoznam resnico, ki pa na žalost skoraj nikoli nikomur ni ljuba.
    Najbrž si eden tistih, ki sveto verjame v spoved. Za vse slabo kar si naredil greš k pedofilčku, on pa ti da odvezo.
    Problem je le v tem, da si včasih tudi kazensko odgovoren za svoja dejanje, pa če tudi papež prosi za odpuščanja. Tako pač je v naši pokvarjeni družbi. Kesanje tistemu, ki se mu je zgodilo nekaj hudega ne pomaga NIČ. Ti pa kar veso veruj v bajke in mite.
    Slepo verjeti in se dati voditi klerikom je problem pri muslimanih, katolikih in ostalih verstvih. Vidim, da si eden tistih, ki ne premore kančka racionalnega razuma in slepo verjame svojim duhovnim voditeljem.

 • Olga2345

  Talibane je treba ovaditi zaradi kršenja človekovih pravic v Sloveniji!

  • Lipe

   A to misliš SDSovce?

   • אדוני

    Ne znaš brati, kar je napisala ?

 • Bobi

  Strehovcu se itak vidi da je gej.

  • אדוני

   A, res ? Je mogoče že kdaj s teboj paradiral nag po Ljubljani ?

  • garfi

   ti si očitno poznavalec

  • janko

   Ugrizni se v jezik, človek zblojeni!

 • janko

  Markoti, Polone in večina Slovencev bomo kmalu presrečni če bo kje kakšen duhovnik, za spoved, da bi nas spravil z Bogom, ker ne bomo vedeli če bomo jutri še živi…. pa ga v večini primerov NE BO…. Zagotovo!

 • Nšo-či

  53% odstotkov splavov opravijo ženske po 30 letu starosti. Splava ne opravijo zato, ker ne bi ljubile svojega partnerja in bi seksale z vsakim, ki mimo pride ampak preprosto zato, ker si otroka ne morejo privoščiti.
  Splav sodi v intimno sfero ženske. Ženske o njem ne govorijo. Ženska postane mati s prvim dnem nosečnosti. Zato ji splav pusti posledice za celo življenje. Namesto, da bi ženskam pomagali, jih neprestano obsojate. Koliko otrok ste ta glasni že “spravili gor”? Splav ni pravica, prekletstvo je. Kontracepcija mora postati dostopna na vsakem koraku in brezplačna. Irke splavljajo v Angliji. Si res želite, da splave spet opravljajo mazači ali pa tudi to za nas opravlja tujina. Bog je ljubezen. Sprejemanje in odpuščanje.

 • Hribouc

  Pedofil v Cerkvi, Baraba v Policiji, Tožilstvu in Sodstvu je nekje podoben status sadističnega zla, ki iskorišča čisto vse, do nule, kar mu je bilo zaupano!
  Tu bi morala veljati ničelna toleranca in naj-najstrožje kaznovanje!

  Najhujše kaznovanje pa bi moralo biti za one lopove iz Ozadja, ki zločinski sistem omogočajo.

  Našteti naredijo veliko večjo grozo in škodo kot dilerji z drogo in podobni škodljivci, škoda primerjati.
  Tukaj bi odobril vzgled iz islama, sekanje rok, puljenje ušes, rezanje jajc , smrtno kazen in javno kamenjanje in natikanje na kolac brez milosti!
  Kaznovane pustiti, da se posušijo in, da jih skljuvajo vrane do kosti!

  Seveda bi ustanovil nevladno organizacijo, ki bi na stroške davkoplačevalcev in pod okriljem CK ZKS Murgle zadevo pravno in de facto spravila v uporabo!

 • Tone

  Kaj se razburjate na Novi, saj bo so sodišče ugotovilo ali je tožba utemeljena ali ne.

 • xct

  Gre za desettisoče otrok, zlorabljenih s strani duhovščine!