SDS sprožila zahtevo za sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ: Zlorabe postopkov poenostavljene prisilne poravnave, kot so se dogajale v primeru Janković, je treba preiskati!

Ljubljanski župan Zoran Janković (foto: STA)

Poslanska skupina SDS je na predsednika komisije za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje komisije, na kateri bi obravnavali zlorabe postopka poenostavljene prisilne poravnave in njihove javnofinančne vplive. Spomnimo: Postopek poenostavljene prisilne poravnave je bil sprejet maja 2013 z novelo zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E). Njena uzakonitev naj bi v praksi prinesla bistveno cenejši, hitrejši in pogostejši postopek finančnega prestrukturiranja malih gospodarskih subjektov. Uvedba poenostavljenega postopka prisilne poravnave je bila predstavljena kot nujni pogoj za ohranitev zdravega dela gospodarstva in delovnih mest ter kot predpogoj za učinkovito sanacijo bančnega sistema v času hude gospodarske krize. V delovni skupini, ki je pripravljala zakonodajo naj bi po poročanju medijev sodeloval “cvet domače pravne stroke”: Nina Plavšak, avtorica večine slovenske insolventne zakonodaje, odvetnik Srečko Jadek, vrhovni sodnik Miodrag Đorđević in ekonomist Marko Simoneti.

V zadnjem času je bilo predvsem ob primeru odpisa 29 milijonov evrov dolga v medijih zaslediti več opozoril, da je institut poenostavljene prisilne poravnave pogosto zlorabljen s strani posameznikov, ki imajo vpliv in ustrezna sredstva, da preko pravnih manevrov ali fiktivnih upnikov dosežejo odpis svojih dolgov. Ob tem je bilo večkrat navedeno, da je med tistimi, ki so na ta način izgubili svoje terjatve, tudi Finančna uprava RS (Furs), s čimer smo bili neposredno oškodovani tudi davkoplačevalci.

Sodišče je v postopku poenostavljene prisilne poravnave družbam Electa Inženiring, Electa Naložbe in Electa Holding odpisalo veliko večino terjatev.

Javnost ogorčena
Odločitev sodišča je vzbudila veliko ogorčenja javnosti, saj gre za družbe, ki so v lasti družine župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, odpisan pa je bil zelo visok znesek dolgov teh družb v višini okoli 29 milijonov evrov, kar predstavlja odpis kar okoli 95 odstotkov vseh terjatev. Pri tem je po ugotovitvah Fursa Zoran Janković še pred uvedbo postopka poenostavljene prisilne poravnave dobil povrnjenih najmanj tri milijone evrov iz teh družb.

Hkrati se pojavlja sum, da se je postopek poenostavljene prisilne poravnave s pomočjo fiktivnega upnika (upnik, ki dejansko ni tvoj upnik) zlorabilo za izbris dolgov omenjenih družb. Na seznamu obveznosti omenjenih družb oziroma dolgov so tudi dolgovi do Finančne uprave RS (neplačani davki in prispevki) in dolgovi do podjetij v delni lasti Republike Slovenije (Zavarovalnica Triglav, Petrol). Ker gre za javna sredstva, predlagatelji zahteve za nujno sejo menijo, da se mora tema možne zlorabe instituta poenostavljene prisilne poravnave obravnavati na pristojnem parlamentarnem odboru.

Namen nujne seje je ugotoviti, ali gre pri institutu poenostavljene prisilne poravnave za “luknje v zakonu” ali pa je v postopkih zaznati tudi neustrezno delo preiskovalnih organov in sodne veje oblasti, ki na koncu pripeljejo do stroškov za davkoplačevalce, krepijo pa tudi dvom v vladavino prava. Za ugotovitev vzrokov možnih zlorab sta bistvenega pomena zgodovina sprejetja instituta poenostavljene prisilne poravnave in ključna zakonska določba, ki vpliva na položaj upnikov – to je, v kolikšnem odstotku in času mora biti upnik poplačan, da se prisilna poravnava sploh lahko prične.

Ne luknja, krater v zakonu
Ta ključna določba je bila predlagana v noveli zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-D), ki ga je v zakonodajni postopek februarja 2011 vložila skupina poslank in poslancev PS SDS s prvopodpisanim poslancem Jožetom Tankom. Predlagano je bilo, da mora s predlogom prisilne poravnave dolžnik upnikom ponuditi v prvem letu najmanj 70 odstotkov, v drugem letu pa preostanek poplačila oziroma odložitve plačil terjatev. Predlagano določbo so takratne koalicijske stranke SD, Zares, DeSUS in LDS v drugi obravnavi amandmirale in določile, da mora s predlogom prisilne poravnave dolžnik upnikom ponuditi najmanj 50 odstotkov poplačilo v obdobju, ki ne sme biti daljše od štirih let. Novela ZFPPIPP-D (v zakonodajnem postopku je bil hkrati obravnavan tudi vladni predlog zakona – hibrid) s to določbo je bila nato v tretji obravnavi sprejeta soglasno s podporo vseh takratnih parlamentarnih strank.

Poslanec SDS Jože Tanko (Foto: STA)

Aprila 2013 je takratna vlada Alenke Bratušek v parlamentarni postopek vložila novelo zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E). V noveli ZFPPIPP-E je uvedla oziroma določila postopek poenostavljene prisilne poravnave, glede poplačila upnika pa je določila oziroma spremenila zgolj to, da morajo upniki v prvem do tretjem letu vsako leto prejeti najmanj četrtino plačila, četrto leto pa preostanek plačila. S to novelo zakona, ki je uvedla institut postopka poenostavljene prisilne poravnave in so jo podprle vse parlamentarne stranke, se položaj upnikov v postopkih prisilnih poravnav ni v ničemer poslabšal.

S to novelo zakona se torej ni “naredilo luknje v zakonodaji”, ki bi omogočala zlorabo instituta poenostavljene prisilne poravnave, kot pogosto poročajo nekateri mediji. “Luknja v zakonodaji” se je naredila z naslednjo novelo ZFPPIPP, ki jo je vlada Alenke Bratušek v zakonodajni postopek vložila novembra 2013 (novela ZFPPIPP-F). V njej je določila črtanje ključne določbe pogoja 50 odstotkov poplačila upnika, da se prisilna poravnava sploh lahko prične. Na to določbo je v zakonodajnem postopku PS SDS vložila amandma, da bi se črtala, vendar jo je takratna koalicija strank Pozitivna Slovenija, Socialni demokrati, Državljanska lista in Demokratična stranka upokojencev Slovenije zavrnila.

Koalicija Alenke Bratušek poskrbela za luknjo v zakonu
Omenjene koalicijske stranke so bile tudi edine, ki so zakon novembra 2013 v tretji obravnavi podprle in od takrat v prisilnih poravnavah ni več pogoja obveznega 50-odstotnega poplačila upnikov. S tem se je dejansko določilo, da je lahko odpis terjatev oziroma dolgov tudi 99,9 odstotka, in črtanje te določbe je bil tudi predpogoj, da je družina Janković sploh lahko izvedla postopke poenostavljenih prisilnih poravnav svojih družb.

Nekdanja premierka Alenka Bratušek (Foto: STA)

V medijih so bili objavljeni primeri poenostavljenih prisilnih poravnav, v katerih se je odpisalo nerazumno visok delež terjatev, med katerimi bi lahko bile tudi terjatve Fursa iz naslova davčnega dolga. Za vse ekscesne primere je značilno, da so upniki, ki prevzamejo oziroma odkupijo terjatve dolžnika, povezani z dolžnikom. Ko dosežejo dovolj visok delež terjatev (zakonski pogoj je 60 odstotkov vseh priznanih terjatev in vsaj polovico vseh upnikov), izglasujejo začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave. Značilno za te ekscesne primere je tudi to, da so z dolžnikom povezani upniki praviloma finančno slabo stoječe družbe, z majhnimi prihodki, ki večinoma poslujejo z izgubo in imajo celo negativni kapital.

V medijih je tudi navedeno, da se je na to odzvalo tudi ministrstvo za pravosodje, ki naj bi ugotavljalo, da se višina poplačila upnikov v poenostavljenih prisilnih poravnavah povečuje. Zato je še posebej pomembno, da se ugotovi, ali gre za posamezne ekscesne primere in zlorabe ali pa za sistemske pomanjkljivosti zakonodaje. V besedilu novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPPG), ki ga je prejšnja vlada določila na seji dne 3. februarja 2016, je v obrazložitvi zakona naveden tudi podatek o povprečnem poplačilu terjatev v postopkih poenostavljene prisilne poravnave.

Jankoviću rekorden odpis dolgov
V letu 2014 so upniki v povprečju pristali na 47,8 odstotka poplačila terjatev v 4,59 leta, v letu 2015 pa so upniki pristali v povprečju na 36,6 odstotka poplačila terjatev, vendar v krajšem časovnem obdobju – 4,47 leta. V primeru poenostavljene prisilne poravnave nad dolžnikom Electa Holding pa je sodišče potrdilo zgolj 5 odstotkov poplačila terjatev v 2,3 leta, kar je po mnenju strokovnjakov vsaj nenavadno. Odvetnik Radovan Cerjak je na primer izjavil naslednje: “Običajno gre pri poenostavljenih prisilnih poravnavah za to, da se odplača okoli 30, včasih tudi malo več odstotkov glavnice, v tem primeru pa naj bi šlo za kar 95-odstotni odpis dolgov, kar se zdi, milo rečeno, precej neobičajno. Za nekatere se pač zakonska določila tolmačijo na tak način, za druge pa na drugačen način. Verjemite mi, da pri običajnem državljanu takšne prisilne poravnave sodišče zagotovo ne bi potrdilo.”

Radovan Cerjak (Foto: Facebook)

V povezavi z odpisi davčnega dolga v postopkih poenostavljenih prisilnih poravnav je ključno tudi ravnanje Državnega odvetništva Republike Slovenije (prej Državnega pravobranilstva RS), ki je pristojno za zastopanje države pri uveljavljanju njenih pravic v postopkih zaradi insolventnosti. Šesti odstavek 221. e člena zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju tudi določa, da če je upnik Republika Slovenija, za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave v njenem imenu glasuje Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ki tudi lahko v primerih, če je bila prisilna poravnava sprejeta na goljufiv način, zahteva njeno razveljavitev.

Slovenska javnost je upravičena tudi do podatka o tem, kaj se je zgodilo z dodatnimi davčnimi obveznostmi v višini 6.791.375,96 evra, ki jih je Furs 20. aprila 2016 odmeril družbi Electa Naložbe (in za katere dolžnik v poročilu o finančnem položaju in poslovanju družbe Electa Naložbe navaja, da je prepričan, da jih bo Furs v celoti odpravil in da jih družbi ne bo potrebno plačati), kakor tudi v vseh podobnih ekscesnih primerih, ki mejijo na zlorabo instituta poenostavljene prisilne poravnave.

Policija ugotovila, da je Janković družbi navidezno prodal sinovoma zaradi izognitve plačila davkov
V konkretnem primeru so potencialne izgube davkoplačevalskega denarja zaradi izbrisa davčnih obveznosti in morebitnih davčnih utaj neposredno povezane tudi s političnim funkcionarjem na lokalni ravni, o čemer so mediji obširno poročali. Leta 2004, ko je bil Zoran Janković izvoljen za župana MOL, je družbi formalno prodal svojima sinovoma, vendar je policija, ko je preiskovala sporno prodajo delnic družbe Mercator, prišla do zaključka, da je dejanski lastnik teh družb Zoran Janković. Navidezen postopek prodaje družb je po ugotovitvah policije Zoran Janković izpeljal zato, da bi se izognil plačilu davka pri prodaji delnic družbe Mercator.

Mercator (Foto: STA)

Do podobnih ugotovitev je prišla tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v nadzoru nad premoženjskim stanjem Zorana Jankovića, za katerega je sodišče odločilo, da je pravilen in zakonit. V ugotovitvi o premoženjskem stanju Zorana Jankovića je KPK med drugim navedla: “Zavezanec naj bi še pred nastopom funkcije župana sklenil, po njegovih navedbah, posojilni pogodbi – terjatev do Electa Holding v višini 1.884.300.000 SIT, terjatev do Electa Inženiring v višini 1.526.323.873 SIT, kar je sporočil na svojem prvem obrazcu za poročanje podatkov o premoženjskem stanju komisiji. Nadalje je v času opravljanja funkcije župana in poslanca v nadzorovanem obdobju med 17. 11. 2006 in 24. 5. 2012 prejel na svoje bančne račune, ki jih ima odprte pri bankah v Sloveniji, skupno cca 2.990.000 EUR, od tega za cca 2.400.000 EUR nakazil, ki niso povezana z rednim osebnim dohodkom oziroma drugimi običajnimi prilivi, o katerih ni potrebno posebej poročati (npr. vračila dohodnine, avtorski honorarji ipd.). Od tega je v štirih mesecih leta 2011 zavezanec kot končni prejemnik na svoj TRR prejel skupno 208.000 EUR iz zaporednega oz. verižnega prenakazovanja med računi gospodarskih subjektov v vplivnem krogu družine Janković, pri čemer je začetek denarne verige pri podjetju, ki posluje z Mestno občino Ljubljana, v kateri opravlja zavezanec javno funkcijo poklicnega župana. Omenjene transakcije so zaradi načina, okoliščin, dinamike in zneskov obremenjene z izrazitimi korupcijskimi tveganji, tveganji, povezanimi z nedopustnim lobiranjem, in s tveganji za nasprotje interesov.”.

Prste pri odpisu dolga imel tudi donator Jankovićeve županske kampanje
Pri izvedbi odpisa dolgov družb v lasti družine Janković je na način, da je odkupoval terjatve teh družb in potem glasoval za izvedbo poenostavljene prisilne poravnave, sodeloval poslovnež Jan Bec, ki je po poročanju medijev povezan z družino Janković vsaj od leta 2013, ko je postal direktor Electinega podjetja Hotel Jelovica Bled. Leta 2010 pa je bil tudi med donatorji županske kampanje Zorana Jankovića. Jan Bec je lastnik množice podjetij, od katerih pa nobeno ne dosega omembe vrednih prihodkov. Večinoma poslujejo z izgubo. Kljub temu pa je pridobil oziroma odkupil za dobrih sedem milijonov evrov terjatev Electe Inženiring (preko podjetja Bodi d.o.o.), za dobre štiri milijone evrov terjatev Electe Naložbe (preko podjetja Glanc d.o.o.) in za dobrih pet milijonov evrov terjatev Electe Holding (tudi preko podjetja Glanc d.o.o.).

Vloga Jana Beca oziroma njegovih družb je opisana v obrazložitvi pritožbe družbe Heta Asset Resolution (prej Hypo Leasing) na poenostavljeno prisilno poravnavo nad dolžnikom Electa Holding, ki ji je Višje sodišče v Ljubljani ugodilo. Med drugim je navedeno: “Razen tega je najvišja evidentirana terjatev v citiranem seznamu obveznosti dolžnika, ki pripada družbi Glanc d.o.o. v znesku 5.123.552,00 EUR, očitno fiktivna. Navedena družba v sredstvih nikoli ni imela knjiženih sredstev v višini 5,12 milijonov EUR, kolikor naj bi znašala njena terjatev do dolžnika. Iz bilančnih podatkov te družbe izhaja, da je izkazovala le za 363.008 EUR sredstev, kar ne predstavlja niti 10 % vrednosti terjatve po obravnavanem seznamu. Ker dolžnikov načrt finančnega prestrukturiranja ne vključuje opisane terjatve družbe TCK d.o.o., vključuje pa fiktivno terjatev družbe Glanc d.o.o., je več kot očitno, da ob upoštevanju pravilnih podatkov dolžnik s predlagano prisilno poravnavo insolventnosti ne more odpraviti, zato je načrt finančnega prestrukturiranja zgolj navaden spisek želja, ne pa dejanski opis dejstev, iz katerih naj bi izhajalo, da je dolžnik zmožen izpolniti obveznosti v skladu s predlagano prisilno poravnavo. Navedena dejstva in predloženi dokazi potrjujejo, da želi dolžnik doseči potrditev poenostavljene prisilne poravnave na nedopusten način. Očitno je, da dolžnik postopek poenostavljene prisilne poravnave zlorablja z namenom oškodovanja upnikov, zato predstavlja očitno zlorabo, ki pravnega varstva ne bi smelo uživati.”

Potrebni ukrepi
Z namenom razjasnitve ekscesnih primerov postopka poenostavljene prisilne poravnave v primeru družb Electa Inženiring, Electa Naložbe in Electa Holding (in kot so mediji kasneje poročali, tudi v nekaterih drugih razvpitih primerih, npr. družbi Dema Plus, ki tudi izdatno posluje z Mestno občino Ljubljana, Skupini Epic Eco …) v poslanski skupini SDS predlagajo, da se po razpravi sprejmejo naslednji sklepi:

 1. Komisija DZ za nadzor javnih financ pričakuje od ministrstva za pravosodje, da državnemu zboru v roku 15 dni od dneva sprejetja tega sklepa posreduje pisno poročilo o: vseh primerih postopkov poenostavljene prisilne poravnave, v katerih je bil odpis terjatev višji od 50 odstotkov, vseh primerih, v katerih so bila odpisane terjatve Republike Slovenije, in kakšne ukrepe so državne institucije podvzele, da do odpisa ne bi prišlo.
 2. Komisija DZ za nadzor javnih financ pričakuje od ministrstva za pravosodje, da državnemu zboru v roku 15 dni od dneva sprejetja tega sklepa posreduje podatke, kolikšno je bilo v postopkih poenostavljene prisilne poravnave povprečno poplačilo upnikov, koliko sredstev je bilo odpisanih Finančni upravi RS, koliko sredstev je bilo odpisanih družbam v delni ali celotni lasti države in lokalnih samoupravnih skupnosti ter koliko sredstev je bilo odpisanih družbam, ki se uvrščajo med mikro in majhne družbe. Podatke naj ministrstvo pripravi od leta sprejetja instituta poenostavljene prisilne poravnave do vključno 1. 9. 2019, in sicer po posameznih letih.
 3. Komisija DZ za nadzor javnih financ pričakuje od ministrstva za pravosodje, da državnemu zboru v roku 15 dni od dneva sprejetja tega sklepa posreduje podatke o tem, v kolikih primerih je Državno pravobranilstvo oziroma Državno odvetništvo Republike Slovenije glasovalo v postopkih poenostavljene prisilne poravnave, za kakšna sredstva je šlo v teh postopkih, koliko od teh sredstev je bilo odpisanih, v kolikih postopkih prisilnih poravnav je zahtevalo njeno razveljavitev in v kolikih postopkih je bilo s svojo zahtevo po razveljavitvi tudi uspešno. Podatke naj ministrstvo pripravi od leta sprejetja instituta poenostavljene prisilne poravnave do vključno 1. 9. 2019, in sicer po posameznih letih.
 4. Komisija DZ za nadzor javnih financ priporoča, da ministrstvo za pravosodje pripravi analizo, zakaj prihaja do ekscesnih primerov postopkov poenostavljene prisilne poravnave, in jo posreduje v 30 dneh od dneva sprejetja tega sklepa.
 5. Komisija DZ za nadzor javnih financ priporoča, da ministrstvo za pravosodje pripravi popravke zakonodaje, ki bodo onemogočali zlorabe, pri čemer pričakuje, da pri pripravi zakonodaje ne bodo sodelovale osebe, ki so sodelovale pri pripravi sprememb insolvenčne zakonodaje, s katero se je konec leta 2013 izbrisal pogoj obveznega 50-odstotnega poplačila upnikov za začetek postopka prisilne poravnave.
 6. Komisija DZ za nadzor javnih financ priporoča Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU), da preveri premoženjsko stanje gospoda Jana Beca, finančne transakcije družb, v katerih je lastnik oziroma zastopnik in so odkupovale terjatve, ter razišče, ali je prišlo v primerih poenostavljenih prisilnih poravnav družb Electa Inženiring, Electa Naložbe in Electa Holding do kršitev zakonov in predpisov Republike Slovenije, predvsem s področja pranja denarja.

Rok Kranjc

 • FORT WORTH

  Jankovice, tozilce, sodnike in Kucana ki so pri tem sranju sodelovali na Dob.
  Za 45 mio – 45 let !!
  In vrniti ter zapleniti vse do centa !!

  • Vera

   Prvo naj tožilci končno začnejo postopek proti vsem,ki kradejo v naši državi .

   • Marija

    Za male so zelo ažurni v postopkih za 34€ imaš opomin v dveh dneh in grožnjo z izvrzbo na TRR.Tozilci v tej politični opciji ne bodo nikoli delali kot je treba in zraven vso sodstvo.

  • antimur

   Premala kazen je Dob, to golazen lahko uničiš samo tako kot ambrozijo, popolno izkoreninjenje.

 • rubec

  Če je že znesek davka tako velik, kakšna je šele bila glavnica. Kalkulator mi melje in melje že več kot dvajset minut, tako da mislim, da bo številka krepko čez jurja.

  • samotoje

   Moj kitajski model pride čez jurja, potem pa ne zna sešteti centov, mater mu kitajsko.

   • rubec

    Hehe

 • Amerikanc

  Totega Janševega komarja bo Šarko tokrat težko blokiral. Me prav zanima, kako se bo udbopartija pripravila na zokitovo “krajo stoletja” – seveda s Šarkotovo pomočjo – oba iz PS.

  • zokispoki

   Sramota za drzavo, da lahko taksni krminalci kot je Fukfehtar zasedajo vodilne funkcije. Fuj in fej !
   In to nima nobene zveze s tem, ali je sla kaksna mahinacija po crki zakona ali ne. To je predvsem vprasanje verodostojnosti drzave in predvsem vodilne garniture. Prevara in kraja ne moreta biti osnovna postulata normalne drzave. Ce so spisali bebaste zakone, naj jih kreteni spremenijo ! Zato so tam, placani ! Ce pa drzava ni zavezana k postenosti in pravicnosti, naj gre u qurac !

 • Olga101

  Pravilno in vse odgovorne postaviti pred roko pravice in za zapahe!

 • Slovenec

  Pravilno SDS, je pa treba organizirano demonstrirati in vreči barabe z sedla.

 • Dragan Krstič

  Zdaj ali nikoli!!!!!!!!!!!!!!

  • karlina

   ponovi vajo leta 1991, verjetno misliš, kajne

 • Dragan Krstič

  Če bo SDS uspela s to komisijo je treba tedaj absolutno pred parlament v čimvečjem številu in podpreti posalnce opozicije. Zdaj se bo pa dokončno izkristaliziralo kdo je kdo.

  • karlina

   Če mene vprašaš, je bilo že včeraj prepozno za ponovitev leta 1991.

   • samotoje

    Bolje pozno kot nikoli.

  • freddie69

   guzvo pred parlamentom smo ze videli. vedno po zaslugi “današnje” opozicije. kocke v sipah tudi. in pozabljene “zlorabljene” dijake iz periferije. potrudite se jih tokrat vrnit domu

 • Peter

  Komisija ima upanje na uspeh samo, če jo bo vodil Jani Moedoedroenfoerdoer no.

  • rubec

   Nekam čudno se bere tole. Da nisi imena slučajno narobe zapisal, ker kakor vem, ni jani ampak Teslo Moedoedroenfoerdoer.

   • Peter

    Ti maš pa res tega Moedoedroenfoerdoerja na piki, no.

    • zokispoki

     Upraviceno, ce se ne motim !

     • rubec

      Pa še zmotil se je. Kahlonosca imam na osmih pikah. Mödörndörför.

     • Rožle

      A je ta tut kej u žlati z .. Wlastowo Nüssdörndörferjevo .. ???

     • rubec

      Baje imata skupnega očeta, poljskega nemca po imenu Teslöwjak.

   • Miki Miška

    ha ha ha …

   • macon

    Bebon Modorndorfor. :)

   • samotoje

    Verjetno misli Modeldorferja, ki je bil Rodinu model za misleca.

 • rubec

  Jankoviči se zdaj zelo tresejo in šteti dnevni izkupiček ob večerih, ne bo več tako zabavno in igrivo opravilo. Prav privoščim jim, da se nekje pri desetem milijonu uštejejo, in gremo zopet znova.

 • jedro

  Vam je zdaj jasno zakaj je Šarec ves čas, ko je sestavljal vlado tiščal na gas.

  • zokispoki

   Itaq, da sta ptica iz istega gnezda !

 • branči

  od silne slabe vesti, bo solatar vrnil življenje vsem tisti, ki so se obesili zaradi primanjkljaja v bilanci podjetja pri poslovanju z electo! ne trdim, da je to mogoče, ampak iizgleda, da ima slo sodstvo to magično moč

 • Zombi Gartner

  SDS bo popušila na celi črti.
  Jankovič in njegovi konpanjoni so deleč naprej pred SDS. Nič ne bo.

  • Black_hawk

   Pred SDS ?? V čim?

   • Imperial Commando

    V kriminalu so daaaaaleč pred SDS, to je verjetno želel povedati ;). Pa ne samo pred SDS, so daleč pred vsemi !

    • Zombi Gartner

     Točno to sem želel povedat.

  • zokispoki

   Tebi se pa zares vidi, da si Zombi, kenede !

 • Black_hawk

  Važno da imamo bratuškovo, ki bo presekala vse lovke hahaha

  • rubec

   Ja in to kar z vilicami. V abu dabiju radi strežejo ogromne lignje.

  • Miki Miška

   ha ha ha vse lovke ha ha ha ha ha ……Bratuškova bo naredila red ..to je reku Šarec ? ha ha ha ha ha

  • karlina

   Itak, jo bo murgeljska baraba odstavila, kaj kmalu, boste videli.

 • Black_hawk

  Jankoviću je ratalo nemogoče, po vseh odpisanih milijonih, mu je uspelo prenoviti prekmurski trg, ovcam ni težko da ga bodo spet volile.

 • Rožle

  Naj bo že konec levimi, gnilimi predvsem pa lažnivimi komunisti …
  Hvala Bogu, da obstaja portal ter stranka SDS, ki temelji na resnici, poštenju .. domoljubju in seveda brez cenzure …
  komunistično zmontirane procese smo bli vajeni tam takoj po letu 45,… mladina tega ne ve … zato jih je treba opozoriti
  … ne nasedajte komunistični propagandi in plačancem na portalih …

 • antimur

  Jankovićeva faca izžareva pravo balkansko zahrbtnost, nategovanje, laganje, kriminal, toda ta kriminalec je še hujša prispodoba zlobe in pokvarjenosti, saj je cepljen s kučanizmom, prekleti polpečeni čevapčič, globoko upam, da ne bo dočakal penzije.

  • Schemva Miro

   Daj Bog,da se tvoja upanja uresničijo,še bolje pa bi bilo,da ga pobere medtem,ko bi špilal klavir.

 • Black_hawk

  Jankovič obvlada marketing. To mu je pa treba priznat.

  • xtc

   Janković obvlada krajo ostalo obvlada njegov rođak Milan.
   Če pogledaš frisa-vidiš ,da gre za žlahto. ne moreta skrit.

  • tohuvabohu

   Diplomiran konjski mešetar.

 • Rožle

  Bolan narod … posledično

  gnila vlada …
  gnili zakoni …
  gnil pravosodni sistem …
  gnila država …

  uspeh zagarantiran, …

 • xtc

  V ZDA bi Opankaroviči v kompletu z prežnicami in tasti,kompletno golili vsak po500 let aresta na zahtevo IR

 • Iva

  … ali gre pri institutu poenostavljene prisilne poravnave za “luknje v zakonu” ali pa je v postopkih zaznati tudi neustrezno delo preiskovalnih organov in sodne veje oblasti, …

  Mainstream mediji javnost prepričujejo, da je kriva zakonodaja.
  Lažna je tudi izjava Šarca, da so vse stranke, tudi opozicijska SDS, podprle novelo, kar je demantiral takratni poslanec Gorenak, pa F571 niso hoteli slišati. Le zakaj?!

  Včeraj je dr.Štrancar (intervju z Možino) povedal, da so (bodo) oni (BiaSeparation) upnike poplačali 90% (sic!).
  Problem SLO je zlizanost organov pregona, sodne veje oblasti in Furs s Kučanovo tranzicijsko levico (kontinuiteto), problem pa skušajo prevreči na pomanjkljivo zakonodajo, čeprav so zlorabe zakonov vidne na daleč!
  Od kod fiktivnemu upniku Becu milijoni za nakup terjatev? Bo uvedena finančna preiskava o izvoru premoženja in zaplemba ustreznega premoženja ter zapor. Bo ptiček spregovoril?

  • Edi Puc

   .. ptiček nebo čivknil, ptičeka bodo ubili kot so unega policaja v PULI

 • učko

  Slovenija je že davno postala “SRBIJANSKI SEKRET NA ŠTRBUNK, torej ČUČAVAC !!!!! Isto kot je Srbija.

 • marker

  Žal iz te moke ne bo kruha. Koalicijske stranke so vedno proti vsakemu predlogu, ki ga predlaga SDS. Samo enkrat so se strinjale s SDS in to takrat ko je predlagala povišanje poslanskih plač. Črtanje pogoja obveznega 50-odstotnega poplačila upnikov je namerno in vodeno od stricev in tet iz ozadja. V pravi demokratični državi bi za tako delo letele glave. Žal smo še vedno v socializmu.

 • učko

  Za spodnjo dejstev pa je najbolj zaslužna NESPOSOBNA OPOZICIJA.

 • Dostmamrecesijeinpičkarije

  A bo naš Opankar Putinu dal nasvet, kako nategneš cel narod, ki pa se ti samo smeji. V pričo cele Slovenije to odpišejo 29.000.000€. Bravo naši. V Rusiji je ogromna korupcija, ampak čez slovensko je pa ni. Mogoče bo imel Putin listino s štemplom SLORUPCIJA.
  I FEEL S❤️RUPCIJA

 • ZatonMesecnikov

  Z vsem spoštovanjem, ampak čim so komisije zraven, je zadeva končana. Karavana je šla naprej….

  Ustanavljanje preiskovalnih komisij, samo s svetovalnimi in ugotovitvenimi kompetencami, je slovenska posebnost in folklora. Ostanek misli in dela Edvarda Kardelja – Speransa.

 • j52

  Zakon naj velja za vse enako,ne samo za elito.To kar se zdaj dogaja ni v prid slovenskemu narodu!

  • Zombi Gartner

   Kje si našla slovensk narod?

  • karlina

   To se dogaja že vse od leta 45 dalje !!!!!

 • Rožle

  …In to, da je Zoran Janković socialen tip, je namreč zgolj nadaljevanje prvega lažnega mita (ali “fame”) o Zoranu Jankoviću
  – kako je super uspešen poslovnež. Kar pa spet ne drži…
  Ko so trgovke na minimalcih jokale, so Zoran Janković
  in njegovi kompanjoni Mercator zapuščali kot bogataši, težji več deset milijonov evrov! …
  ..pa ne pozabit še na tisto sejo, ko so nam prodajal Merkator….
  za zaprtimi vrati….z najbolj “inteligentno” EU poslanko vseh časov na čelu……

 • Tweety Bird

  čiv čiv :)

  • Rožle

   ban ban :)

   • Tweety Bird

    čiv čiv…banda banda je mene ban ban…čiv čiv :)

    • karlina

     Hej, si pozabil vzeti depresivne tablete, res te sprašujem

 • Tweety Bird

  čiv čiv… zoki gre v rusijo…čiv čiv

  • Tweety Bird

   čiv čiv…šarec tudi…čiv čiv :)

   • Tweety Bird

    čiv čiv čiv…tajni dogovor…čiv čiv čiv :)

 • Tweety Bird

  čiv čiv…rusija in putin je naš najboljši prijatelj…čiv čiv :)

  • macon

   Fašizmu in fašistom ni prostora na tem portalu, zato prosim admina, da pobriše zgornjega bednika, ki se je že n-tič priplazil nazaj drekat.

   Spokaj, bebček, nisi zaželjen. :)

   • tohuvabohu

    Bo treba počakati, da pride iz aresta Cakić, ljubitelj tičev.

  • Rožle

   .. glih tolk kot so pustil Amerikancem Srbijo zbombandirat ..
   he he .. slovenska braća pa taka .. i to

  • Zombi Gartner

   Res smo z Rusi dobri. Tudi z Američani. Tudi z EU.
   Sam da dajo keš.

 • Sandokan Sandokan

  to je sicer ok, kar so predlagali.žal bo brez učinka. bo treba bolj radikalne ukrepe sprejeti. tu pa Janez in vrh SDSa zmrzne. preveč gledajo na lastne koristi( vrh sds). ni prave opozicije, ki bi bila nekaj tudi pripravljena tvegati. lepo je biti v opoziciji, malo čivkati in kasirati dalje. žal je narod povsem prepuščen samemu sebi.

 • Sandokan Sandokan

  organizirajte proteste za vikend pri lepem vremenu. protest naj ima močno vsebino…nič ideološkega..npr zmanjšanje davkov(ciljev je dovolj), brez ideoloških delitev. samo za boljše življenje državljanov(recimo zaposlenih v gospodarstvu, podjetnikov, prihodnost mladih). pa da vidimo. ali se nas lahko eno soboto zbere vsaj 10k pred parlamentom. seveda pa Janez s tem tvega , da ljudi ne bo dovolj in se osramoti. ampak , če niste sposobni mobilizirati minimalne množice za taka življensko važna vprašanja, zakaj sploh ostajate? bo ali ne bo? čivka lahko vsak, po forumih lahko vsi pišemo…dajmo se prešteti…kdo bo vodil?

 • Hugo

  A proteste bo organizirala SDS? Takoj sem skočil na Janšev tviter, pa na žalost, slabo kaže. Tip celo v polomljeni angleščini nagovarja Putina. Bog mu pomagaj.

 • montyamp

  Take stvari se rešujejo s kandelabri , ne pa neke komisije in priporočanje štetja banditov .
  Šivilja vam je zašila zakon o stečajnih postopkih , danes vam pa šiva predor in drugi trir .
  Kdo voli to nesnago ??? Aja saj ni bila izvoljena .
  Kaj pa potem išče polpismeni šoder v parlamentu ???
  SMRT MURGLOSRBSKEMU FAŠIZMU — SVOBODA SLOVENSKEMU NARODU

  • Zombi Gartner

   Volijo jo tisti, ki grejo na volitve.
   Ti greš volit?

 • karlina

  Nič ne bo, kot vedno, ko še edina desna stranka SDS, da kaj v predlog in obravnavo, nič ni sprejeto, nič, samo, da ni janša, Janša, pa je za te leve barabe vse v redu.

 • Ahoj

  Bravo SDS

 • samotoje

  Kje je vsa moja blokirana zalega? Rumeno perjad sem spet blokiral, ostali pa očitno gruntajo, kaj piše v članku. Biti trol res ni lahko.

 • Miro Jereb

  JZOKI…ratatata…

 • GverilaStyle

  papučari zbor odoh ste u kurac.

 • Franjo Trojner

  Naša “pravna” država je z montiranim procesom, tik pred volitvami za zapahe spravila vodjo domoljubne stranke SDS in liderja desnega političnega bloka g. Janeza Janšo. Nato je “zakonodajna” veja oblasti, Cerarjeva vlada/vladna leva koalicija poslancu opozicije g. Janezu Janši, še nezakonito odvzela poslanski mandat. Kar nazorno kaže, da je v naši državi vladavina prava totalno odpovedala in je pogosto zlorabljena za polotično obračunavanje z političnimi konkurenti. Tudi primer nekdanjega župana mesta Maribora g. Kanglerja, ki se v pravni državi prav tako nikoli ne bi smel zgoditi, nam dokaže, da je vladavina prava tudi v tem odmevnem primeru zlorabljena za politično obračunavanje.
  Tudi vsi padli primeri Ljubljanskega BATOTA na sodiščih povedo, da leva oblast svojim ne sodi! Kar znova direktno pokaže, da je vladavina prava v Sloveniji v rokah politične levice in ta z njo počne, kot svinja z mehom.
  Teh famozno odpisanih 29 milijonov € dolga v primeru Janković, je pravi posmeh pravni državi! In še posebej vsem nam, ki zjutraj zgodaj vstajamo, se odpravimo na šiht in 10 ur in več trdo delamo za malo plačilo, ker nam ga preveliki davki takoj pol požrejo.
  Na pukl vseh davkoplačevalcev je leva oblast samovoljno prevalila sanacijo megalomanske bančne luknje, ki jo je v veliki meri sama zakrivila in zdaj še 29 milijonov € odpisanega dolga Jankovićevim. Kar znova potrdi, da je vladavina prava in z njo USTAVNA demokracija močno zlorabljena in to s strani levih elit za njihovo brezsramno in nenasitno bogatenje na račun vseh nas davkoplačevalcev.
  Če vzamemo na znanje še vso korupcijo v zdravstvu in okoli zdravstava, pri izgradnji cestnega križa, pri TEŠ 6, pri izgradnji drugega tira in vse zaplete pri izgradnji predora skozi Karavanke, lahko že utemeljeno govorimo o mafijski/globoki državi. In ta mafijska/globoka drava želi utišati svoje kritike z novo zakonodajo, ki bo omejila svobodo govora in mišlenja! Kar pa že pomeni totalni zaton demokracije v državi in grobo kršenje najbolj osnovnih človekovih pravic in svoboščin kritični javnosti.
  Jasno je, da je z vladavino prava in demokracijo v naši državi nekaj hudo narobe. Jasno je tudi, da so koruptivni politiki, ki se jim rep vleče globoko v koministične totalitarne čase ugrabili državo in iz nje pregnali vsa zdrava načela, etiko in moralo. Jasno je tudi, da leve vlade, ki nam vladajo skoraj ves čas naše samostojnosti nakopičenih problemov v državi ne rešujejo, temveč jih same povzročajo. Jasno je tudi, da neustaven volilni sistem in provladni mediji onemogočajo poštene volitve, kar močno zavira izvolitev nove demokratične oblasti in vse spremembe v smeri pravne in demokratične države.
  Kaj nam torej preostane? Se izseliti, kot to zadnje čase pospešeno počno mladi izobraženi?? Tiščati glavo v pesek in si govoriti, da itak ne moremo nič storiti, kot vas je večina naredila, ko so nedolžnega zaprli g. Janeza Janšo in kar vas več sto tisoč glava množica počne na dan volitev, ko ostanete doma in se volitev ne udeležuje??? Ne, nikakor NE! Demokratično je tudi na različne načine PROTESTIRATI in s tem prisiliti skorumpirano oblast, da odstopi! Bistvenega pomena za demokracijo so demokratične volitve, ki so praznik demokracije/ljudi, ki z svojim oddanim glasom nedvoumno povedo kako želijo živeti in katera oblast in na kakšen način bo njijove želje uresničevala.
  Kot sami vidite, je nujno protestirati in obvezno oddati ( modro) glas na volitvah, se udeležavati referendumov, po potrebi tudi izkazati državljansko nepokorščino itd., vse s ciljem, da naša država in družba znova postane pravna, demokratična, etična, moralna in sreče ter blagostanja polna.
  Lahko pa tudi dopustite:
  – da g. Janeza Janšo znova nedolžnega zaprejo
  – nam nabijejo nove in še višje davke
  – nas še dodatno in to do amena zapufajo,
  – nam vzamejo še svobodo govora in mišlenja
  – nam demokratične volitve še v večjo farso spremenijo ali celo ukinejo
  – nam zasebno lastnino nacionalizirajo
  – vsem nam državljanom osebmo, zdravstveno in ekonomsko stanje močno ogrozijo
  – nam našo Slovensko kulturo, jezik, tradicijo in navade močno ogrozijo itd.
  Toda, če vse to brezbrižno dopustite, se boste kmalu prebudili v jutru, ki bo na las podobno jutrom ubonoženega in od Mandurove sociastične oblasti trpinčenega ljudstva Venezuele.
  Usoda naše prve SLOVENSKE države vsega SLOVENSKEGA RODA, je v rokah nas SLOVENCEV, tega se zavedajte in NE pozabite NIKOLI! In danes je OGROŽENA, kot še nikoli v vsej naši pestri zgodovini, TOREJ DOMOLJUBI KAJ ŠE ČAKATE, ČAKAMO???

  • Zombi Gartner

   Čakamo, da kradejo naprej.

 • Radolf Mitler

  Fukfehtarska opankarska srbenda! Ostani kar v Moskvi, ker tja tudi spadaš.

 • Anton

  Sfukati ga je treba!

  sarkazem press

 • branči

  sem sklical včeraj sestanek hišnega sveta! so se vsi strinjal, da treba travi okoli hiše prepovedat, da raste kakor si sama želi! smo dali okrog in okrog jasna navodila: “PREPOVEDANA RAST TRAVE!” pa da jim vidim mamico regrasto!

 • mapu

  Upam, da bo čimprej kaznovan, mi je vseeno ali ga kaznuje narava ali sodišče…

 • Andrej

  Na tej nujni seji – če bo – bodo levaki ugotovili, da imajo večino in se jim sploh ne bo dalo ukvarjat z zadevo. Samo toliko bodo na seji, da bodo potegnili sejnino.