Škandalozno: Sojenje brez obtožnega akta? Možno samo v Sloveniji, večina ustavnih sodnikov pa tega ne priznava kot dovolj hude kršitve človekovih pravic!

Foto: Demokracija

V slovenskem sodstvu se je v pravnem smislu zgodilo nekaj dramatičnega, naravnost škandaloznega. Skoraj eno leto potem, ko pred sodiščem ni bilo več nobene vloge tožilstva, je sodišče brez tožnika kazenski postopek začelo kar samo. Ustavna sodnika ddr. Jaklič in Šorli sta prepričana, da to predstavlja nepopravljivo škodo. Še več, sodnik Šorli je v odklonilnem ločenem mnenju zapisal: “S tem, ko je (obdolženi, op. p.) potisnjen v navidezni kazenski postopek, za katerega ni bila izpolnjena temeljna predpostavka, se posega v njegovo osebno svobodo in dostojanstvo, izpostavljen je medijski stigmatizaciji, ustvarja se videz njegove krivde. Teh posledic ni mogoče odpraviti, na voljo je kvečjemu denarna odškodnina – satisfakcija.” S tem se strinja tudi sodnik ddr. Jaklič, ki ugotavlja: “Obravnava ga kot nekoga, ki v nasprotju s sodržavljani ni vreden najbolj osnovnih postulatov civilizirane družbe, temelječe na vladavini prava.”

Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo zoper vabilo na glavno obravnavo Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 25. maj 2017 ter zoper dopis o preklicu in preložitvi glavne obravnave dne 6. junij 2017. Slednje sodišče v Mariboru je namreč takrat zoper pritožnika vodilo kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, vendar pa je ustavno sodišče zavrglo pritožnikovo ustavno pritožbo. To je podpisana sodnica dr. Jadranka Sovdat obrazložila s tem, da je pritožnik uveljavljal kršitve ustave, konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. “Ustavna pritožba se lahko vloži zaradi kršitve človekove pravice ali temeljne svoboščine zoper posamični akt, s katerim je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil odločil o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe, pod pogoji, ki jih določa zakon (prvi odstavek 50. člena ZUstS). Vabilo na glavno obravnavo ter dopis o preklicu in preložitvi glavne obravnave nista akta, s katerima državni organ odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, temveč sodita med ukrepe za zagotovitev (obtoženčeve) navzočnosti pri dejanjih v kazenskem postopku.”

Sklep, pod katerega je podpisana predsednica ustavnega sodišča dr. Jadranka Sovdat: “Ustavna pritožba zoper vabilo na glavno obravnavo ter zoper dopis o preklicu in preložitvi glavne obravnave je nedopustna, zato jo je ustavno sodišče zavrglo.”

Brez tožnika ni sodnika
S tem pa se ne strinjata ustavna sodnika ddr. Klemen Jaklič in Marko Šorli, saj sta podala odklonilni ločeni mnenji. Ddr. Jaklič je v odklonilnem ločenem mnenju poudaril, da se ustavni pritožnik “pritožuje zaradi kršitve temeljne človekove, ustavne in konvencijske pravice do poštenega sojenja, natančneje načela, da brez tožnika ni sodnika, kar je ena od bistvenih sestavin pravice do poštenega sojenja.” Ob tem je obrazložil, da je “okrožno državno tožilstvo v tej zadevi sprva vložilo zahtevo za preiskavo, katere pravni temelj pa je sodišče po uradni dolžnosti nato razveljavilo in tožilstvu naložilo, da svojo zahtevo za preiskavo popravi. Tožilstvo zahteve za preiskavo ni popravilo, temveč je 18. marca 2014 na sodišče namesto popravljene zahteve vložilo neposredno obtožnico.” In zoper to obtožnico se je pritožnik pritožil.

“Sodišče je o ugovoru odločalo 5. septembra 2014 in mu ugodilo, ter obtožnico vrnilo tožilstvu, da ‘v roku treh dni zahteva opravo preiskave’. Toda tožilstvo preiskave v roku treh dni ni zahtevalo, temveč je svojo zahtevo za opravo preiskave v roku dveh dni umaknilo, zaradi česar je preiskovalni sodnik izdal sklep o zavrženju zahteve za preiskavo. Ta sklep je postal pravnomočen. Po njegovi pravnomočnosti septembra 2014 pred sodiščem torej ni bilo več niti neposredne obtožnice niti zahteve za opravo preiskave. Zoper dr. Brumna ni bilo tožnika. Nato pa se je v pravnem smislu zgodilo nekaj dramatičnega. Skoraj eno leto po tem, ko pred sodiščem ni bilo več nobene vloge tožilstva, je sodišče 13. julija 2015 brez tožnika kazenski postopek kar samo začelo. Iz predala je potegnilo pritožnikov stari ugovor zoper neposredno obtožnico – tisti isti ugovor, o katerem je že pravnomočno odločilo dne 5. septembra 2014 ter na njegovi podlagi neposredno obtožnico vrnilo tožilstvu, da namesto te v roku treh dni zahteva opravo preiskave – ter o njem začelo odločati, kot da tega pred skoraj letom dni ne bi že opravilo. Sodišče je torej na lastno iniciativo (ker niti vrnjene neposredne obtožnice niti s strani tožilstva umaknjene zahteve za preiskavo sploh ni več imelo) kar samo začelo kazenski postopek in o neobstoječi neposredni obtožnici, ki jo je leto pred tem vrnilo tožilstvu (sic!), ter na podlagi istega pritožnikovega ugovora, o katerem je pred letom to storilo, tokrat odločilo drugače: da ima tožilstvo tri dni časa, da neposredno obtožnico popravi,” je zapisal ddr. Jaklič. S tem je prišlo do kršitve načela “brez tožnika ni sodnika” in s tem do kršitve ene najbolj temeljnih človekovih, ustavnih in konvencijskih pravic: pravice do poštenega sojenja.

Ustavno sodišče bi lahko izjemoma odločilo o ustavni pritožbi, a v tej zadevi ni
Ddr. Jaklič dodaja, da bi ustavno pritožbo na podlagi zatrjevanja tako očitnih in ekscesnih kršitev vselej sprejel v obravnavo, odločitev večine sodnikov je zanj namreč nerazumljiva. “Gola navedba iz obrazložitve večine, da vabilo na glavno obravnavo ‘ni akt, s katerim državni organ odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika’, in da ustavno sodišče (ki sodi le o aktih takšne narave) zatorej o njem ne more odločati, je brez vsakršne vsebinske moči. Popolnoma jasno je, da gre za posamični akt, ki predstavlja pravno obvezujočo odločitev državne oblasti (in sicer sodne) in za katerim stoji aparat državne prisile, tako fizične (prisilna privedba, če se obtoženi ukazu iz vabila izogiba) kot tudi finančne (ki jo za kršenje ukaza iz vabila izrecno določa zakon). Zavestna odločitev, da naj bi s prisilno privedbo in grožnjo le-te (ter s spremljajočim finančnim bremenom) v primeru nespoštovanja odločitve državnega organa, kot je vsebovana v vabilu, ne bilo poseženo v posameznikovo svobodo, da ravna drugače, kot je z vabilom odločilo sodišče, z vidika materialne resnice drži približno toliko kot zavestna odločitev, da je zemlja ravna ploskev in da se ne vrti. A vendar se vrti. In je seveda okrogla. Prav tako, kakor je tudi svoboda ustavnega pritožnika v fantomskem postopku še kako hudo okrnjena s prav vsakim novim aktom (v katerem je vsebovana konkretna oblastna odločitev in za katerim zoper pritožnika sloni fizična in finančna prisila), ki ga v takšnem ‘kazenskem postopku’, ki to brez tožnika v resnici sploh ni, sprejme državni organ.” Ustavni sodnik dodaja, da 51. člen zakona o ustavnem sodišču izrecno določa, da lahko omenjeno sodišče pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev izjemoma odloča o ustavni pritožbi, če je zatrjevana kršitev očitna in če bi zaradi nje nastale za pritožnika  nepopravljive posledice.

Klemen Jaklič (Foto: sta)

Po oceni ddr. Jakliča je kršitev več kot očitna, obenem pa “kazenski pregon” s takšno kršitvijo za pritožnika sproža hude, nepopravljive posledice. “Obravnava ga kot nekoga, ki v nasprotju s sodržavljani ni vreden najbolj osnovnih postulatov civilizirane družbe, temelječe na vladavini prava.”

“Sodišče ne sme začeti kazenskega postopka na podlagi svoje iniciative”
Odklonilno ločeno mnenje pa je napisal tudi ustavni sodnik Marko Šorli, ki poudarja, da se kazenski postopek lahko uvede le na zahtevo upravičenega tožilstva. “To pomeni, da sodišče ne more oz. bolje ne sme začeti kazenskega postopka na podlagi svoje iniciative. V tej procesni predpostavki je izraženo tradicionalno akuzatorno (obtožno) načelo – nemo iudex sine actore. Eksistenčna vezanost postopka na zahtevo tožilca je poudarjena s strogostjo sankcioniranja kršitve tega načela. Sodišče je dolžno ves čas postopka paziti, ali je podana ta procesna predpostavka, postopka ne sme uvesti, če ni tožilčeve zahteve.” Dodaja, da je očitna kršitev načela poštenega postopka, vsebovanega v 29. členu ustave, ki med drugim zahteva tudi, da se kazenski postopek lahko uvede in vodi le na zahtevo upravičenega tožilca. “Obtožnico, na podlagi katere teče ta postopek, je treba šteti za neobstoječo. Sodišče je s tem, ko je tožilstvu na opisan način omogočilo uvedbo postopka, ravnalo v nasprotju z zahtevo po enakosti orožij iz 22. člena ustave, ravnanje v korist tožilca kaže na kršitev zahteve po nepristranskosti sojenja (23. člen ustave).”

Tudi sodnik Šorli se strinja, tako kot sodnik ddr. Jaklič, da zaradi takšnih kršitev pritožniku nastajajo nepopravljive posledice. “S tem, ko je potisnjen v navidezni kazenski postopek, za katerega ni bila izpolnjena temeljna predpostavka, se posega v njegovo osebno svobodo in dostojanstvo, izpostavljen je medijski stigmatizaciji, ustvarja se videz njegove krivde. Teh posledic ni mogoče odpraviti, na voljo je kvečjemu denarna odškodnina – satisfakcija.”

Ustavni sodnik Marko Šorli (Foto: STA)

Šorli pa se ne strinja niti s stališčem ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo z besedami, da vabilo na glavno obravnavo ni akt, s katerim državni organ odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika. Prepričan je, da to ni argumentirano: “Vabilo obtožencu je pisna odredba sodišča. Je najmilejši, a vendar prisilen ukrep. Zakon določa vsebino vabila, med drugim mora biti v njem opozorilo obdolžencu, da bo prisilno priveden, če ne pride na sodišče. Vabilo kot ukrep prisile na podlagi odredbe – odločitve sodišča, posega v pravico do osebne svobode (19. člen ustave).”
Sodnik Šorli zaključuje, da “izjemnost obravnavanega primera predstavljajo posebej hude kršitve, do katerih je prišlo zaradi težko razumljive malomarnosti sodišča”, ter da bi opisane kršitve narekovale ustavnemu sodišču, da primer vzame v obravnavo.
M. S.
 • Antonius

  V tej sestavi sta strokovno korektna in osebnostno poštena ustavna sodnika samo ddr. Klemen Jaklič in sodnik Marko Šorli. Vsi ostali, do številke devet, so pa politikantski nastavljenci, katerih izbor je javno napovedala že trenutno še zamznjena politikantska sodnica Jasna Murgl.
  Ponujeni izbor ustavnih sodnikov za potrditev poslancem v parlamentu, OGROMNO pove o lažnem Pahorjevem poštenju. Pahor ni v ničemer slabši od Židana v SD. Vsak za sebe se javnosti drugače prilizuje v temelju sta pa oba sta pokvarjena do dna.

  • antimur

   Vse te kučanistične kuzle, si velja vtisniti v spomin, bo prišlo še hudičevo prav, pri narodu ni zastaranja. Kar se pa Pahorja tiče, je samo volk preoblečen v ovčko, v njegovem primeru bi dejal, da v osla. To so stare udbaške fore,ki jih s pridom uporabljajo nasledniki teh zločincev in antislovencev.

   • Soave

    + + + + + ” bi dejal, da v osla.” !

  • domovina mili dom

   Žal sta samo eksota v tem rdečem tihožitju.

 • VERRZIFIKATOR

  Jadran Žolnir

  SOVDAŠKA PRAVDA

  Brez tožnika, vemo, ni sodnika,
  sam sodnik za pravdo je premalo,
  to že v davnih časih je veljalo,
  kjer ni tožbe, pravde ni pa pika.

  Ko pa je v razsulu vsa država,
  kaos ko povsod samo zmaguje,
  takšna se pravila omejuje,
  nova vlada vladavina prava.

  Se rešujejo stvari vojaško,
  treba tu obtožnega ni akta,
  kot vojaškega ni treba pakta,
  uredi se vse kar po sovdaško.

  Se dejanje niti ne opiše
  in zadeva sploh se ne preišče,
  tu zadošča naglo le sodišče,
  sklep nato sovdat samo podpiše.

  Skrajno res zadeva je junaška,
  nad nemočne ko sovdat se spravlja,
  pravi, da le svoj poklic opravlja,
  pravdi takšni reče se sovdaška.

 • mona lisa

  Sodstvo v naši državi je totalno skorumpirano. eni zakoni so za navadne ljudi, popolnoma drugi za ogabno bogate in take s pravim priimkom.

  • macon

   Naši komunajzarji so dobesedno vzeli reklo, da je kapital kriminal in na kriminalni način bogatijo- zbirajo kapital. Ker so vulgarni in zabiti, to počnejo vulgarno in zabito. Čez nekaj časa bo vse legalizirano, oni pa elita v limuzinah in vilah, njihovi froci pa preskrbljeni.

   Ne zavedajo se zakonitosti, da gre denar od butljev k pametnim, vendar smo njihovega mega kriminala žrtve kar vsi, vsa slovenska družba je talec ogabnega komunajzarskega kriminala. To so zabiti kriminalci, ki poleg tistega kar ukradejo, naredijo še večkrat toliko čiste škode.

 • althar

  Pravo (Šorli, Jaklič) : udbosodje (ostali)

 • domovina mili dom

  Niso krivi sodniki, krivi so volivci.

  • if

   Strinjam se glede volivcev.
   Krivi so tudi sodniki. Imajo dolžnost biti strokovni, načelni, pošteni. Ker tefa dejstva ne uveljvaljalo, so odgovorni demokraciji! Upam, da prihaja čas, ko jim bo demokratično sojeno!

   • domovina mili dom

    Moj pogled je takšen. Službe imajo levi sodniki, ker prikrivajo levi kriminal. Levičarji podpirajo leve sodnike, da lahko kradejo. ITD…
    Simbioza je popolna. Samo volivci, najmanj 3 mandate, lahko prekinemo to rdeče sožitje.

    • DJURO SUMAR

     Težka bo.

   • francelj3

    Bi se strinjal, če bi imeli sodnike v običajnem pomenu besede, ne pa podkupljenih sodnih kriminalcev in nevednežev.

   • horuk

    Verjetno so krive kar volilne komisije. Potrebno je vzpostaviti paralelni nadzor- kontrolo komisij, tako da bo z vsake enote rezultat v centralni nadzorni komisiji verificiran! Druge rešitve NI!

  • V tem konkretnem primeru so krivi SAMO sodniki.
   Kar se volitev in volivcev tiče pa je drugo vprašanje.

 • if

  Pravosodje RS deluje po znanih načelih sodstva prejšnjega režima, ki ji skriva z make-up masko.
  Omenjeno skrivanje je naklepno, zato je hkrati nedemokratično!

  Strokovnjaki in demokrati tipa Šorli, Jaklič … to stanje enostavno berejo, prepoznavajo in argumentirano zavračajo!
  Zaradi tega tipa ljudi ima RS možnost, da se izvleče iz krempljev nedemokracije.

 • Mojca pokraculja

  Pa kaj delajo, neverjetno.
  Tiha večina US je kot zlovešča predhodnica senata Nagodetovega procesa. Torej bojmo se “roke pravice”,ki sodi v maniri povojnih sodišč. Sodi v zaščito režima in uničevanju ljudi, z izčrpavanjem dokazovanja njihovih osnovnih pravic.

 • francelj3

  Še dobro, da obstaja še evropsko sodišče. Pri takem krivosodju bi nam lahko evropsko sodišče dovolilo vlagati pritožbe kar direktno tja, ne da bi pritožnik moral prehoditi celotno pritožbeno kalvarijo po vseh slovenskih instancah.

 • Franc Šink

  Banda te obtoži, banda te sodi, banda in banda te likvidira. Vsaj mafija deluje tako. Tudi komunisti nekaj vedo o tem.

  • Misliš, da vedo samo nekaj ?

  • DJURO SUMAR

   Vedo toliko, kolikor so se naučili od farjev, ki so seveda mnogo bolje organizirani, saj ljudje hodijo kar sami k spovedi in povedo svoje grehe.

 • Varuh

  Uporabnik “FUCK COMMUNISM” vsi vaši komentarji na spletni strani http://nova24tv.si so bili poslani na PU Ljubljana in prijavljeni na spletno oko zato ker kršite Kazenski zakonik RS(sovražni govor).

  Upam da bo PU Ljubljana ustrezno reagirala.

  • MižekFiga

   “Fuck You” ti anonimni Varuh. Prijavi me prosim, da tebe privlečem iz anonimnostri !!!

 • Osti jarej

  …pevski zbor

 • MižekFiga

  Kdaj bo na vrsti upokojeni in zamrznjeni tov. ddr. Milan Kučan?

  • DJURO SUMAR

   Res ne vem zakaj bi sodili poštenemu človeku.

   • Lustrator

    To vprašanje naslovi na jugoslovensko revolucionarno krivosodje, ki to počne že vse od leta 45.

    • DJURO SUMAR

     Pošlji mi naslov.

 • Olga_10

  Očitno bo treba pravico iskati na sodišču za človekove pravice! Vse stroške pa odbiti sodnikom od plač!

  • To bo res lahko vse res, ampak če ne bomo ZDAJ izvolili vlade, ki bo sposobna te zakonske anomalije odpravit, ne bo nič iz tega.
   Sodišče za člov. pravice je v Strasbourgu, do tam pa je dolga pot.

   • DJURO SUMAR

    Bomo izvolili novo levo vlado, da bodo zamenjali Šorlija in Jakliča. Cerar je preveč popuščal desničarjem.

    • tramal

     Ja vsi na tem portalu že vedo da si en veliki drekonja

     • večni srb

      Hej, saj nismo v vaški cerkvi, jaz ne poznam ne tebe in ne njega.

     • DJURO SUMAR

      Ne vsi, le ti in tvoji klerikalni somišljeniki.

  • večni srb

   A ti bi jih še zaposlovala kljub dejstvu, da si pravkar ugotovila, da niso samo nesposobni ampak jih je treba dobesedno spraviti pred Evropska sodišča, kot ta zadnje cegane in največje barabe?

 • DJURO SUMAR

  Šorlija in Jakliča bo potrebno čimprej zamenjati, saj nimata pojma o pojmu. Ta dva svojih političnih somišljenikov sploh nebi sodila.

  • Grobar

   Tebe pa skrajšati za glavo, tepec komunajzerski zabit!

  • bodvid

   To boš, kar ti opravil, ker si strokovno boljši od njiju. !

   • DJURO SUMAR

    Ekspert si ti in ne jaz.

  • tohuvabohu

   Tebi je očitno tista nezgoda pustila hude posledice. Pojdi raje na zdravljenje, ubožec. Portal ni terapevtska postelja.

   • DJURO SUMAR

    Že par let nisem imel nobene nezgode. Ti pa le pojdi k zdravniku, saj si bolan že od rojstva.

    • tohuvabohu

     Sam si se bahal z nezgodo, kljukec. Pa tudi tvoji blesavi komentarji potrjujejo, da se ti je nekaj moralo pripetiti.

  • večni srb

   Čudno je, da je proti njima še najmanj pritožb sicer vedno zadovoljnih strank.

  • Hribouc

   Fuknjenec, zapri gobec!

 • tramal

  Ja tile komunajzerski sodniki imajo pa verjetno tromesečno kumrovško šolo.

  • večni srb

   To mogoče niti ne, je pa zelo verjetno, da so vse ostale mesece študija prežurali ali so se basali s hrano, ker pomaga pri kronični depresiji.

 • večni srb

  O groza, a zdaj bodo morali pa razveljaviti na tisoče nezakonitih in nečloveških kazenskih postopkov?
  Morali bi, pa ne bodo, niti se ne bo nihče trudil za vso to goro že zdavnaj končanih in pokopanih procesov.
  Sodišče se bo verjetno izgovarjalo na sodno prakso, saj so v večini teh primeru ravnali samoiniciativno in pravočasno onemogočili nadaljevanje postopkov, kjer sicer ne bi bilo pravnega epiloga.
  Lepo, da sta jih tudi Šorli in Jaklič opozorila na tiste malenkosti, saj zato pa včasih zaobidejo pravila, da ni lukenj v katerih bi se lahko skrivale barabe, ki bi lahko infestirale naše brezmadežno pravosodje.

 • Republic Commando

  @Varuh

  Tako pogumen, da si kar anonimen. :)

 • lado

  Radi takih klobasačev ,ki ne znajo delat ,le opravljatin škodovat ,je tako kot je .se lahko rdećim smeje ker je veliko-preveč vam podobnih,bljac!!!!!!!!!

 • Hribouc

  Rdeče kriminalni fašizem fuknjenega komunizma v Udbokučanizmu Slovenistana!
  Kaos.
  Zdaj tudi Ustavno Sodišče!
  K R I M I N A L PAR EXCELLANCE !
  Kmalu bo počilo.

 • cosmosjasnovidec

  Spodaj pasjejebski zahojeni čakalec na vrsti za Moderiranje ( VARUH) crkni svinja smrdljiva ali pa sporoči kje si pa ti jaz pridem odtrgat tvojo levuharsko komunajzersko buzerantsko betico.
  Nesnaga balkanska čefutarska izgini iz Slovenije gnoj čobanski preden boš katapultiran ali dobil šus v čelo.
  Buzerant čefutarski koga pa boli kurac za tvoje prijave gnida muslimanska strahopetna preklet izdajalec svoje domovine ter na silo prisesanec v Slovenijo kjer te nihče ne more videti živega.
  In prav imaš.Nesnage balkanske čefutarske ste v Sloveniji višek oziroma navadni lopovski izmečki kateri ste prišli prosit kruha sedaj pa golazen živite na račun davkoplačevalcev po katerih še za zahvalo pljujete Slovenijo ste pa pokradli in uničili.
  Kdo te je vabil sem?Ali je kdo od nas v tvoji zahojeni čobanski državi iskal zatočišče,kruh ter azil kot izbeglica,ko je tukaj bila vojna.
  Marš golazen nesnažna z tvojo čefutarijo saj ste sramota vsem Slovencem ovčji iztrebki.
  Spravi se spet buzerirat v riti tvoje uboge koze in ovce peder izprijen.
  ————————————————————————
  Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
  DR.Cosmosjasnovidec