fbpx

Skupščina ZZZS zahteva umik predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). (Foto: STA)

Skupščina ZZZS je 5. avgusta 2021 sprejela sklep, s katerim zahteva umik predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz javne razprave in prekinitev postopka sprejemanja. Kot so navedli, predlog ne upošteva načela, po katerem zbrana sredstva s prispevki za zdravstvo upravljajo reprezentativni predstavniki njihovih plačnikov. S strani ministrstva za zdaj še nismo prejeli odgovora na to trditev, nam pa je vir iz ministrstva razkril, da se želijo ravno z novelo zakona izogniti situaciji, kjer je ZZZS podrejen sindikatom in navzkrižju interesov članov skupščine. “ZZZS ima strukturo staro 30 let, ki je zastarela in dopušča navzkrižje interesov, saj so člani skupščine v nekaterih primerih bili predstavniki dobaviteljev medicinske opreme, napovedane spremembe pa te možnosti omejujejo,” nam je pojasnil vir.

Namen predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je poseči v določbe, ki določajo organizacijo zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, tako da se določi gibko upravno strukturo na način, ki je smiselno podoben sistemom v javnih zdravstvenih zavodih. “Sistem je star 30 let in se ni ničesar spremenilo. Želimo si bolj modernejšo strukturo zavoda, ki bi med drugim onemogočila malverzacije, saj se je po dosedanjem sistemu dogajalo, da so bili člani skupščine tudi dobavitelji medicinske opreme oziroma njihovi predstavniki,” nam je pojasnil vir na ministrstvu za zdravje.

Upravljanje ZZZS bi z novo zakonodajo spremenili na način, da bi skupščino Zavoda se nadomestili z novim organom, to je svet zavoda. Novela tudi določa strukturo sveta zavoda, število predstavnikov posameznih skupin med člani, pogojev za člane in njihove mandate in opredelitev katera so nasprotja interesov. V predlogu sprememb in dopolnitvi zakona so natančno opredeljene naloge novega organa upravljanja in način odločanja. V predlogu sta določena tudi postopek in način imenovanja direktorja zavoda s strani sveta zavoda, na katerega soglasje imenovanja poda državni zbor.

Zdravstveni lobiji zopet odpirajo šampanjce. ZZZS bo na letni ravni dobila dodatnih 527 milijon evrov. (foto: STA)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije se ne strinja z napovedano novelo zakona o zdravstvenem varstvu. (foto: STA)

“Predlagana odprava avtonomije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije besedah ZZZS ni v interesu zavarovancev,” so po današnji izredni dopisni skupščini sporočili iz ZZZS. Slednji nasprotuje predlagani nadomestitvi 45-članske skupščine in 11-članskega upravnega odbora ZZZS z 11-članskim svetom zavoda. Menijo, da predlog ne zagotavlja izvedljivosti, ker so v njem nedopustne napake in pomanjkljivosti. “Napakam in pomanjkljivostim smo priča sedaj, ko zavod po trenutnem sistemu deluje v konfliktu interesov, ki ga praktično vodijo sindikati,” pa so prepričani na ministrstvu.

ZZZS meni, da imajo premalo predstavnikov delavcev zavarovancev
Po predlogu so v svetu štirje člani predstavniki zavarovancev, in sicer po en predstavnik zaposlenih, študentov, upokojencev in invalidov. Trije člani so predstavniki delodajalcev, od katerih dva imenujejo delodajalska združenja na ravni države in enega vlada. Štirje člani pa so predstavniki vlade. Po ugotovitvah skupščine tak predlog ne določa predstavnikov aktivnih zavarovancev oziroma delavcev, čeprav prispevki iz njihovih bruto plač zagotavljajo polovico zbranih sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje. “Že v preteklosti smo opazili, da imajo sindikati prevelik vpliv na odločanje in določanje cen, kar je v nasprotju interesov in se je že v preteklosti izkazalo za problematično,” so nam na očitek odgovorili na ministrstvu.

Foto: Pixabay

“V svetu zavoda ne bi imela mesta niti večina reprezentativnih delodajalskih organizacij, kar pomeni, da v njem ne bi mogla ustrezno zastopati interesov svojega članstva,” so izpostavili. Pri tem so še obrazložili, da proračunska sredstva pomenijo zgolj tri odstotke sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje. Glede na to vidijo predlagano rešitev v nasprotju z načelom, po katerem naj sredstva, zbrana s prispevki, upravljajo predstavniki dejanskih plačnikov v sorazmerju s svojim deležem vplačanih prispevkov.

Skupščina zahteva umik novele zakona
Prav tako kot sporno ocenjujejo predlagano omejevanje pri svobodni izbiri predstavnikov, ki bodo najbolje zastopali interese po posameznih kategorijah plačnikov prispevkov. Predlog, ki je v javni razpravi od 23. julija do 6. avgusta, naj se zato umakne, zahtevajo. “Predlagana odprava avtonomije ZZZS ni v interesu zavarovancev,” so še izpostavili. Po predlogu naj bi namreč poslej veljal 14-dnevni rok, v katerem bi minister za zdravje Janez Poklukar lahko zadržal izvrševanje odločitev, ki jih sprejme svet. To bi lahko storil ob oceni, da so nezakonite ali v neskladju z njegovo politiko.

Minister za zdravje Janez Poklukar (Foto: STA)

Na ZZZS so še poudarili, da morajo po načelih solidarnosti, socialne pravičnosti in nepridobitnosti omogoča zavarovanim osebam enake možnosti dostopanja do kakovostnih zdravstvenih storitev in drugih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so spomnili v skupščini. V imenu in za račun zavarovancev po njihovem pojasnilu zavod kupuje programe zdravstvenih storitev, zdravila in medicinske pripomočke, ki omogočajo učinkovito in kakovostno oskrbo zavarovanih oseb. Prav tukaj pa vidi ministrstvo težavo, saj je stroka že v preteklosti opozarjala na preplačane zdravstvene pripomočke in na nepreverjanje postavk na izdanih fakturah s strani bolnišnice, čemur pa se želijo v prihodnosti izogniti.

Novele zakona ne podpirajo tudi v Zvezi društev upokojencev
Na STA še poročajo, da tudi zveza društev upokojencev nasprotuje predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in se zavzema za njegov umik iz nadaljnje obravnave. Predlog po njihovem mnenju namreč spreminja del, ki določa, kdo upravlja z zbranim denarjem iz prispevkov, ne izboljšuje pa sistema zdravstvenega varstva v korist bolnikov.

Zveza društev upokojencev Slovenije – ZDUS. (Foto: STA)

Po pojasnilu predlagateljev zakona, predlog zakona naj ne bi posegal v temeljna načela veljavnega zakona, saj še vedno uresničuje in sledi načelom ustavnosti in zakonitosti, načelu delitve oblasti ob načelu ljudske suverenosti, načelu sorazmernosti v uresničevanju in omejevanju pravic, načelu enakosti pred zakonom, načelu pravne varnosti, načelu transparentnosti in načelu odprtosti.

Za več vprašanj o mnenju ZZZS smo se obrnili na ministrstvo za zdravje. Na naša vprašanja so odgovorili takole:

Minister Poklukar poudarja, da je predvsem treba zagotoviti učinkovito upravljanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Skupščinski sistema upravljanja je nespremenjen že od prvega sprejema zakona. Potrebna je določitev gibke upravne strukture na način, ki vleče smiselne vzporednice s sistemom v javnih zdravstvenih zavodih.

V noveli zakona je Svet je sestavljen tako, da bo imela država aktivno vlogo, a ne prevladujoče. S tako sestavo preostale deležnike spodbuja h kar najaktivnejšemu medsebojnemu sodelovanju.

Glede na to, da je zakon še v javni razpravi, so vsi predlogi dobrodošli, vendar minister o umiku zakona ne razmišlja.

 

Sara Rančigaj