9. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposSv, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe in na podlagi svojega sklepa z dne 06.04.2021, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine

 

sklicuje

 

9. redno skupščino družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d,

 

ki bo 18.05.2021, ob 17:00 uri, v veliki dvorani na sedežu družbe na naslovu Štihova ulica 7, Ljubljana

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Boris Tomašič, za preštevalko glasov se izvoli ga. Tanja Bernik Kolonič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavila notarka Dragica Papež iz Ljubljane.

  1. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2020 in odločanje o razporeditvi bilančnega dobička, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa:

2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2020, v višini 38.967,87 EUR se uporabi za:

– pokrivanje preteklih izgub družbe.

2.2.

Skupščina podeljuje razrešnico izvršnemu direktorju družbe za poslovno leto 2020.

2.3.

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020.

 

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in letnim poročilom je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Štihova ulica 7, vsak delovni dan med 09:00 in 15:00 uro ob najmanj enodnevni predhodni najavi na email naslov: [email protected] ali na telefon 01 235 52 93 od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani družbe https://nova24tv.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si), sklic skupščine pa tudi na spletni strani AJPES. Informacije iz drugega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Poslovodstvo družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu poslovodstva družbe in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da poslovodstvo prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 14.05.2021, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine, torej dne 11.05.2021. Prijava se pošlje po pošti na naslov NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Za skupščino, Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov [email protected] tako, da jih poslovodstvo prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Obrazec za prijavo na skupščino je tudi dostopen na spletni strani https://nova24tv.si ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Štihova ulica 7 – tajništvo družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 09.00 do 15.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani https://nova24tv.si, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljubljani, Štihova ulica 7 – tajništvo družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 09.00 do 15.00 ure. Če je bila prijava na skupščino poslana v originalu in vsebuje podpis delničarja, potem zadostuje, da je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na elektronski naslov [email protected], in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

 

 NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

Predsednik upravnega odbora

Aleksander Rant

 

Originalni dokument s podpisom: Sklic in dnevni red 9. skupščine 18.05.2021

Obrazec za prijavo na skupščino: Prijava na skupščino

Obrazec za prijavo na skupščino s pooblastilom: Prijava na skupščino s pooblastilom