fbpx

8. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

 

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova 7 Ljubljana, na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe

ponovno sklicuje

8. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 29.06.2020, ob 15.00 uri v prostorih NTV24.si d.d. na Štihovi 7, v Ljubljani.

 

I. DNEVNI RED:

  1. Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.

Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Dragica Papež

 

PREDLOG SKLEPA št. 1:

 

Za predsednika 8. zasedanja Skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. se imenuje Boris Tomašič

  1. Sprejem letnega poročila družbe si, informativna televizija, d.d. za leto 2019 in razporeditev dobička za pokrivanje zgube iz preteklih let ter poročilo o prejemkih organov upravljanja

PREDLOG SKLEPA št. 2:

2.1. Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo družbe NovaTV24.si, informativna televizija,   d.d. za leto 2019.

2.2. Bilančni dobiček na dan 31.12.2019 v višini 101.504,03 eur se nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let.

2.3. Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2019.

2.4. Skupščina se je seznanila s prejemki organov upravljanja

  1. Razrešnica članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju

PREDLOG SKLEPA št. 3:

3.1. Skupščina delničarjev daje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju.

  1. Seznanitev z odstopom 3 članov upravnega odbora, predlogi in izvolitev novih članov v Upravni odbor

PREDLOG SKLEPA št. 4:

4.1. Skupščina delničarjev je za nove člane upravnega odbora izvolila:

Izvolijo se trije člani. Predloge za člane upravnega odbora lahko delničarji podajo pisno na sedež družbe s priporočeno pošto najkasneje do 9.06.2020. Upoštevani bodo zgolj predlogi, ki bodo prispeli na sedež družbe do vključno 9.06.2020. V kolikor bodo predlagani več kot trije kandidati, bodo izvoljeni tisti trije, ki bodo dobili največ glasov.

II. VPOGLED GRADIVA:

Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III. ČAS SKLICA:

Skupščina je sklicana ob 15.00 uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec petega dne pred dnem zasedanja skupščine, torej konec dneva 22.06.2020.

Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje dne 23.06.2020 do 15.00 ure po redni pošti ali z osebno vročitvijo v prostorih NTV24.si d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: [email protected]. To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.

Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo 305. člena ZGD-1.

 

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPESA, SEONETA in družbe www.nova24tv.si.

 

V Ljubljani, dne 28.05.2020

NovaTV24.si d.d.

Izvršni direktor

Boris Tomašič

 

Original dokument s podpisom: 8. skupščina N24TV.si d.d.