fbpx

7. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d.,

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Linhartova cesta 13, Ljubljana, na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe sklicuje

7. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d.,
ki bo v sredo, 24.04.2019, ob 18.30 uri v dvorani Muzeja slovenske osamosvojitve na Cankarjevi cesti 11, v Ljubljani.

I. DNEVNI RED:
1. Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marjeta Cotman.

PREDLOG SKLEPA št. 1:
Za predsednika 7. zasedanja Skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. se imenuje Aleš Hojs.
2. Razrešnica članom upravnega odbora
3. Predlogi in izvolitev novih članov za Upravni odbor
4. Sprejem letnega poročila družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2018 in razporeditev dobička za pokrivanje zgube iz preteklih let

PREDLOG SKLEPA št. 2:
2.1. Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2018. 2.2. Bilančno stanje na dan 31.12.2018 je pozitivno v znesku 30.075,55 EUR.
2.3. Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2018.

II. VPOGLED GRADIVA:
Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III. ČAS SKLICA:
Skupščina je sklicana ob 18.30 uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec petega dne pred dnem zasedanja skupščine, torej konec dneva 17.04.2019.
Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje dne 18.04.2019 do 15.00 ure po redni pošti ali z osebno vročitvijo na sedež NTV24.si d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: [email protected] To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.

Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.
Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo 305. člena ZGD-1.
Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPESA in družbe www.nova24tv.si.

V Ljubljani, dne 21.3.2019
NovaTV24.si d.d., predsednik Upravnega odbora
Aleš Hojs