Na Ministrstvu za okolje in prostor obsojajo zlorabo teme voda v politične namene in zastraševanje ljudi brez sleherne osnove in razloga!

Datum:

V zadnjem času je s strani nasprotnikov Zakona o vodah slišati vrsto netočnih, zavajajočih in neresničnih trditev, ki jih demantira sama vsebina zakona,” so zapisali na Ministrstvu za okolje in prostor v izjavi za javnost ter v dokaz priložili tudi omenjeni zakon ter izpostavili, da spremembe zakona o vodah zožujejo pravico posegov, varujejo vode in večajo poplavno varnost. Poudarili so tudi, da bo Ministrstvo sodelovalo v vseh razpravah, kjer bodo predstavljeni strokovni in tehtni argumenti, obsojajo pa zlorabo teme voda v politične namene in zastraševanje ljudi brez sleherne osnove in razloga.

Dejstvo je, da se s spremembo in dopolnitvijo Zakona o vodah (ZV-1G) pomembno oža možnosti posegov na priobalna zemljišča, ker je odpravljena možnost krčenja priobalnega pasu s 15 metrov na do 0 metrov (črtanje 6. in 7. odstavka 14. člena Zakona o vodah). To pomeni, da odslej zakon dopušča možnost posegov na priobalni pas zgolj za objekte javne rabe kot so rekreativne površine, otroška igrišča in podobno. Ti posegi bodo možni zgolj pod pogojem, če to možnost najprej dovoljuje prostorsko izvedbeni akt občine. Ni namreč možno graditi na priobalnem pasu, če se občina s tem ne strinja in če med drugim ne izpelje postopkov od javne razgrnitve, intervencij in mnenjedajalcev. Teh objektov ravno tako ne bo možno graditi, v kolikor bi bila poplavna varnost ogrožena, če bi obstajala tveganja za poslabšanje stanja voda ali če bi bilo to v nasprotju s cilji upravljanja voda. Ostaja torej vrsta varovalk, da do škodljivih vplivov tega objekta javne rabe na vode v najširšem smislu ne more priti.

Dosedanja ureditev je dopuščala širok manevrski prostor za gradnjo na najožjem priobalnem pasu, saj obstoječi zakon tega ni izrecno prepovedoval. Zaradi tega so bile v preteklosti sprejete številne uredbe, ki so dovoljevale gradnjo tudi na tem najbolj varovanem priobalnem pasu. Doslej je bilo izdanih kar 55 takšnih uredb. Med drugim so bile uredbe sprejete tudi za postavitev proizvodnih objektov, med drugim tudi takšnih, ki proizvajajo izdelke iz gume ter takšnih ki se ukvarjajo s kemikalijami. Poleg tega so bile uredbe sprejete tudi za razkošne zasebne stanovanjske hiše na obalah slovenskih rek, jezer in morja. Nov zakon te izjeme prepoveduje v celoti, saj tovrstne objekte pod nobenim pogojem ne bo možno graditi na priobalnem pasu.

Iz vsebine priloženega zakona izhaja, da zakon vsebuje tri (3!) člene.

S spremembo 37. člena je določeno, da na vodnem in priobalnem zemljišči NI dovoljeno posegati v prostor razne za navedenih 9 izjem. Med drugim npr. za:

– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti voda,
– ukrepov, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– objektov, namenjenih zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja,…

Zakon jasno določa, da je potrebno pridobiti ustrezno soglasje, ki se izda, če:

– NE gre za poseg v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije voda,
– se s tem NE povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti,
– se s tem NE poslabšuje stanje voda,
– ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in
– NI v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.

Nabor objektov na priobalnem pasu se je v resnici skrčil
Dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (UL) je v oddaji nacionalne televizije 19. aprila poudaril, da “se postopek umeščanja v prostor s to spremembo zakonodaje ni spremenil. Torej, nekdo, ki želi graditi v tem priobalnem pasu, mora znotraj prostorskega načrtovanja (občinski prostorski načrt) dati pobudo. Tu mislim, da je vlada res naredila pozitivno potezo, da je nabor objektov omejila na samo tiste v javno korist. V tem smislu se bo nabor objektov skrčil.

Dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo meni, da je vlada naredila pozitivno potezo. (Foto: STA)

Na Ministrstvu so nasprotnike zakona tako vprašali ali je njihov namen ohraniti status quo, ki omogoča umeščanje tovarn in drugih objektov na priobalni pas; ali se zavedajo odgovornosti, ki so jo z zaustavitvijo veljavnosti zakona povzročili, saj se finančna sredstva za urejanje vodotokov in s tem večanjem poplavne varnosti in varnosti ljudi ne bodo mogla koristiti ter jih zaprosili, naj jasno navedejo člene zakona, ki naj bi po njihovem širil možnost posegov na priobalni pas. Poudarili so še, da bo Ministrstvo za okolje in prostor sodelovalo v vseh razpravah, kjer bodo predstavljeni strokovni in tehtni argumenti, obsojajo pa zlorabo teme voda v politične namene in zastraševanje ljudi brez sleherne osnove in razloga.

Sara Bertoncelj

Sorodno

Zadnji prispevki

So latvijski Muzej okupacije poškodovali ruski agenti?

"V noči na 28. februar je neznanec odvrgel molotovko...

Gre Svoboda po poti SD? Leto je končala z 868 tisočaki minusa in upadanjem članstva

Gibanje Svoboda v finančnem smislu postaja vse bolj podobno...

SDS: Vlada naj uskladi pokojnine, ker je upokojence spet prikrajšala

"Po skoraj dveh letih vladanja Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov...