fbpx

Nedopustni posegi v prostor v Štepanji vasi: Situacija je nevzdržna, kljub številnim prijavam pristojnim inšpekcijam pa vse ostaja nespremenjeno

Lastnik parcele v Štepanji vasi, kjer stoji njegova stanovanjska hiša, je zaradi hudih posegov v prostor z nanašanjem smeti, gradbenega materiala, onesnaževanjem grabna, ki se iz Golovca izliva v Grubarjev kanal, ter zaradi izpuščanja fekalij in drugih odplak, v zadnjih letih podal vrsto prijav na različne inšpektorate RS za okolje in naravo, na ministrstvo za javno upravo, Inšpektorat za javni sektor, prav tako je prijavo poslal županu Zoranu Jankoviću. Prijave je naslovil tudi na več dosedanjih ministrov za okolje in prostor – vendar se vse do danes ni rešilo prav nič. V pismu je priznal, da ne najde več nikakršnih sredstev, s katerimi bi lahko dosegel, da se neha omenjeno obremenjevanje okolja ter posledično tudi zniževanje kakovosti njegovega življenja. Njegovo zdravje je namreč že močno načeto in tovrstne obremenitve vse težje prenaša.

Družba Đuka s.p., ki se ukvarja z izdelavo strojnih tlakov in ima za tovrstno delo tudi vso potrebno mehanizacijo, s svojimi delovnimi stroji in gradbenimi kamioni do parcele dostopa čez zemljišče, za katero je solastnica le-tega na Okrajnem sodišču s pravnomočno obsodbo dosegla, da je podjetje Đuka dolžno opustiti vsakršno rabo te parcele, še posebej pa vožnjo s svojimi vozili, ki povzročajo prekomeren hrup, vibracije, onesnaženje in škodo na predmetni nepremičnini. Navkljub prepovedi in podanim prijavam se do danes ni zgodilo praktično nič. Prijavitelj se je večkrat obrnil na različne inšpektorate – na Inšpektorat RS za okolje in prostor, na Urad ministra tega resorja, tudi s strani ministrstva je bila že večkrat podana urgenca za izvedbo postopka inšpekcijskega nadzora in ukrepanja. Delavci podjetja Đuka še naprej nadaljujejo s svojim ravnanjem. Tako je prijavitelj decembra lani slikal delavca, ki je z visokotlačnim vodnim čistilcem na dvorišču pral stroje – seveda tako,  da je vsa umazanija, olja pa tudi ostanki z gradbišča, odtekala v graben, od tam pa naravnost v Grubarjev kanal. Ker je tako početje vsakodnevno, je obremenitev okolja resnično prehuda. Na zemljišču se kopiči tudi gradbeni material in vsi drugi odpadki, ki jih je vsak dan več, poleg tega pa je kanalizacijska fekalna cev speljana naravnost v graben, iz katerega se nato odteka v Grubarjev kanal. Čeprav se to dogaja že več let in je bilo podanih več prijav, kršitve niso bile nikakor preprečene ali sanirane.

Ker gre za izredno hud poseg v naravo, je prijavitelj po neštetih prijavah prijavo podal še na Inšpektorat za javni sektor, kjer je upravna inšpektorica ugotovila več kršitev in o tem novembra 2020 sestavila zapisnik. Prek pooblaščenca je nato podal še prijavo na inšpekcijo za okolje in naravo ter prejel odgovor od Inšpektorata za javni sektor, da je zahtevalo od pristojnih inšpekcijskih služb, da odpravijo odrejeno s strani Upravne inšpekcije. 18. maja letos je inšpektor Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) podal obvestilo, da je postopek sicer v teku, vendar se ga še vedno ne more zaključiti tako, da bi se kakorkoli ukrepalo.

Junija je Inšpektorat za javni sektor na ponoven dopis odgovoril, da so postopki v teku ter da je bilo kršitelju naloženo, da mora nepravilnosti odpraviti ter nelegalna objekta odstraniti. A ponovno se ni zgodilo prav nič. Prijavitelj ne razume, zakaj nobena od inšpekcijskih služb ne reagira. Zato se je obrnil tudi na ministra za okolje in prostor, ki je obljubil, da bo pozval pristojne inšpekcijske službe, naj izvršijo pregled in podvzamejo potrebne ukrepe za preprečitev nadaljnjih posegov v okolje in naravo. Ker naslovna inšpekcija tudi po tem ni storila ničesar, je prijavitelj v začetku tega leta ponovno podal prijavo in o prijavi obvestil tudi ministrstvo.

Pri kontrolnem pregledu naj bi bilo ugotovljeno, da je zavezanec odpadke odstranil in tudi uredil razsvetljavo – kar pa ne drži
Prijavitelj je maja letos dobil obvestilo, da je naslovni organ po inšpektorju za okolje, na podlagi prijav posegov, zoper povzročitelja uvedel inšpekcijski postopek. Z obvestilom Inšpektorata za javni sektor pa so obvestili prijavitelja, da je vodstvo inšpektorata, ki vodi inšpekcijske postopke seznanil z vsebino zapisnika ter opozoril na ugotovljene nepravilnosti, da so bili izdani konkretni upravni akti odrejeni s strani Upravne inšpekcije ter da so bili tako sprejeti ustrezni ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, inšpekcijski nadzor pa je s tem zaključen. Prijavitelj je s strani Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP)  Ljubljana tudi dobil obvestilo, da je bil že septembra 2020 uveden inšpekcijski postopek v zvezi z odvajanjem padavinske in komunalne odpadle vode in stanovanjskega objekta ter izdana odločba, da mora zavezanec odstraniti nezakonito odložene odpadke in tudi prilagoditi razsvetljavo površin pred objektom. Pri kontrolnem pregledu naj bi bilo ugotovljeno, da je zavezanec odpadke odstranil in tudi uredil razsvetljavo – kar pa ne drži, saj je stanje popolnoma nespremenjeno. Tudi gradbena inšpekcija ni sporočila ničesar, niti tega ne, do kdaj ima zavezanec zakonski rok, da odstrani nelegalne objekte. Inšpekcijski postopek gradbene inšpekcije je namreč že leta 2015 pokazal, da sta dva objekta na dotičnem zemljišču nelegalna, decembra 2020 je bila tako izdana odločba o odstranitvi teh objektov. S to odločbo je bila tudi prepovedana uporaba teh objektov, a nič ne kaže, da bi odločbo kdo upošteval.

Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru

Organ bi moral opraviti pregled in izdati sklep o izvršbi že junija 2020
Inšpektorat za javni sektor je torej prejel pobudo za uvedbo nadzora, iz katere izhaja, da so na dotični parceli v Štepanji vasi dnevno prisotni hrup ter onesnaževanje zraka in vode. Odpadne vode naj bi se iztekale v bližnji potok, na parcelo pa naj bi vozili težki tovornjaki in povzročali hrup ter onesnaženje. Poleg tega naj bi se na parceli kopičili različni odpadki. Iz pobude izhaja, da je situacija nevzdržna in da pristojna inšpekcija ne ukrepa. Zanimivo je, da je inšpektor za okolje opravil kontrolni pregled 4. septembra 2020, pri tem pa je pojasnil, da je pregled zaradi razglašene epidemije opravil z zamikom. Inšpektorica je ugotovila, da razglašena epidemija ne more bit razlog za neizvedene aktivnosti organa – v obravnavanem primeru se je namreč rok za izpolnitev materialne obveznosti iztekel 20. marca, še pred začetkom veljavnost zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami.

Zaradi vsega navedenega in ker odgovor inšpektorja za okolje mag. Pavla Matjačiča nikakor ne pomeni odgovor oz. izpolnitev tistega, kar je bil kot napačno ugotovljeno v inšpekcijskem nadzoru 16. novembra 2020, prijavitelj ponovno poziva inšpektorja, da se že vendar drži naloženega s strani Inšpektorata za javni sektor ter zavaruje naravo in okolje pred takšnimi nedovoljenimi prekomernimi obremenjevanji,” je zapisal odvetnik, ki zastopa prijavitelja. Ker očitno inšpektor, ki vodi postopek, ni kazal nobenega napredka niti želje zadevo pripeljati do dokončne rešitve, je bil prijavitelj prisiljen ponovno zahtevati, da inšpektor izpolni s strani inšpektorata za javni sektor naloženo in že končno izvrši tisto, za kar je njegov inšpektorat namenjen. Na pristojne institucije smo tudi mi naslovili vprašanja, z Inšpektorata RS za okolje in prostor pa smo prejeli naslednji odgovor:

“Po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru je prijava informacija o morebitni kršitvi prepisov na področju za katere so inšpektorji prisotni. Inšpektorji na podlagi vsebinske presoje dejstev, ki jih razberejo iz prijav, pobud itd., ter povezanih dejstev in okoliščin, ki jih ugotovijo, ocenijo, ali obstajajo razlogi, zaradi katerih bi lahko bil prizadet javni interes, in se odločijo, ali bo inšpekcijski postopek začeli ali ne, in v zvezi s kakšno kršitvijo iz okvirja njegove stvarne pristojnosti ga bodo uvedli. Kršitve, o katerih inšpektor odloča in ukrepe, ki jih izreka, določajo materialni predpisi področja, za katerega je prisojen. Inšpekcijski postopek je upravni postopek, zato na vaša vprašanja odgovarjamo postopkovno.

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata za okolje in prostor:
V zadevi, ki jo omenjate, je inšpektor za okolje in naravo uvedel dva inšpekcijska postopka. V upravni zadevi odvajanja komunalne vode iz objekta na parc. št. 556/2 ko. Štepanja vas je inšpektor s sklepom ustavil postopek, ker je odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja in ker je v inšpekcijskem postopku ugotovil, da je gradbena inšpekcija z odločbo odredila odstranitev objekta na predmetnem zemljišču in hkrati prepovedala tudi njegovo uporabo. V drugem inšpekcijskem postopku inšpekcije za okolje in naravo, ki je bil uveden v letu 2020, je bila izdana upravna odločba, s katero je bilo zavezancu odrejeno, da mora s predmetnega zemljišča odstraniti vse nezakonito odložene odpadke, ter prilagoditi razsvetljavo za osvetljevanje površin pred objektom na način, da delež svetlobnega tok navzgor ne bo presegel 0%. Po poteku roka sta bila opravljena kontrolna pregleda, ugotovljeno je bilo, da je zavezanec izvršil odločbo. Glede prijave, da zavezanec onesnažuje vodotoke s pranjem strojev, pa je inšpektor ugotovil, da na omenjeni parceli ni nobenega vodotoka, da se v bližini predmetne parcele sicer nahaja manjši vodotok, ki priteče z Golovca, ki pa v času pregleda ni bil onesnažen. Prav tako ni ugotovil, da bi se na lokaciji izvajalo pranje delovnih strojev, na vogalu objekta se sicer nahaja vodovodna pipa, vendar pa pred objektom ni odkril talnih odtokov in kanalov, ki bi odvajale odpadno vodo v vodotok.

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor:
Zaradi objekta na zemljišču s parc. št. 556/2 ko. Štepanja vas je bi uveden inšpekcijski postopek gradbene inšpekcije. Na inšpekcijskem nadzoru na lokaciji, je bilo ugotovljeno, da je na parceli št. 556/2 k. o. Štepanja vas postavljen gospodarsko – stanovanjski objekt, sestavljen iz treh delov. Največji del je gospodarski objekt. V nadaljevanju gospodarskega objekta je zaprt nadstrešek, na južni strani pa stanovanjski objekt. V inšpekcijskem postopku je bilo ugotovljeno, da za omenjene objekte niso bili pridobljeni potrebni upravni dokumenti za gradnjo. Lastniku parcele sta bili izdani dve odločbi. Z odločbo, ki je bila izdana 10. 12. 2020, je bilo zavezancu naloženo, da mora nelegalno gradnjo stanovanjskega objekta, ki se nahaja na tem zemljišču, odstraniti na svoje stroške, najkasneje do 1. 12. 2021 in vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje. V odločbi je bila zavezancu, med drugim, prepovedana njegova uporaba ali opravljanje gospodarskih ali drugih dejavnosti v njem. Druga odločba je bila izdana za gospodarski objekt in zaprt nadstrešek, ki je na eni strani vpet v gospodarski objekt, za katera je bilo v inšpekcijskem postopku ugotovljeno, da predstavljata nezakonit objekt saj sta postavljena brez ustreznih upravnih dovoljenj. Zavezanec se je na odločbi pritožil. Pritožbi sta bili posredovani v reševanje organu II. stopnje na Ministrstvu za okolje in prostor. O pritožbi še ni bilo odločeno.

“Pošiljam vam nekaj fotografij iz različnih obdobij, kjer so razvidni posegi v prostor, ki so nedopustni,” je zapisal odvetnik prijavitelja. Pojasnil je, da je poleg direktnega izlivanja v hudourniški potok, ki teče v Grubarjev kanal in kjer je pristojni inšpektor v odgovori zapisal, da ni speljanih odtokov v ta kanal, iz fotografije z dne 21.7.2019 ob 15:38 uri razvidno kako teče odpadna voda od pranja kamionov in gradbene mehanizacije v potok, na fotografiji z dne 24.7.2019 ob 7:35 uri pa je razviden madež razlite nafte. “Vse ostale fotografije mislim, da ni potrebno posebej obrazlagati,” je zapisal in dodal, da morda le že fotografija z dne 18. 12. 2020 ob 12.26, s katere je razvidno, da si je kršitelj v potok speljal cev za fekalno kanalizacijo, ki je lepo vidna. “Mislim, da boste sedaj lažje dobili vpogled v zadevo in nujnost čim prejšnjega aktivnega postopanja inšpekcijskih služb, ki doslej v več letih niso uspele narediti še praktično nič,” je sporočil zastopnik prijavitelja.

Sara Bertoncelj