Sodni izvedenci: S psihiatrijo na hitro do državnih milijonov

Sojenje Stefanu Cakiću. (Foto: Demokracija)

Kaj imajo skupnega primeri Cakić, Zidar, Radan, “morilca s Facebooka” Olovec in Kovač ter ne nazadnje Novič? Gre za odmevna sojenja in postopke, v katerih so usodo obdolžencev krojili in večinoma tudi že zapečatili sodni izvedenci.

Sodišče se na ugotovitve izvedencev opre, kadar je za presojo pomembnih dejstev potrebno strokovno znanje. A tu se težave z izvedenci šele začnejo. Sodišče namreč samo izbira izvedenca ali izvedence med zapriseženimi sodnimi izvedenci s seznama ministrstva za pravosodje. Pri tem ne velja nobeno načelo naključnosti, rotacije, krajevne pristojnosti ali izkušenosti. Sodišče si izvedenca izbere samo, zakon pa tako postavljenemu izvedencu daje privilegiran položaj v razmerju do vseh morebitnih drugih mnenj, ki jih pridobijo udeleženci postopka sami, in to celo tedaj, kadar stranke predložijo mnenja drugih sodnih izvedencev. V primerih, ko več postavljenih izvedencev poda različna mnenja, sodišče samo izbere, kateremu bo verjelo. Če stranka sodišču posreduje drugo izvedensko mnenje, ki ga je izdelal prav tako sodni izvedenec, ki pa ga v zadevnem postopku ni imenovalo sodišče, takšno mnenje za sodišče predstavlja samo “trditveno podlago”, ne pa enakovrednega dokaza. Posebej v kazenskih postopkih ugotovitve izvedencev, ki so prepogosto nasprotujoče si in predmet številnih kritik, burijo javnost in zbujajo upravičene dvome o pravičnosti in zakonitosti sojenja. Tokrat smo vzeli pod lupo izvedenstvo na področju psihiatrije in prišli do nepričakovanih ugotovitev.

Psihiatrija, neznanke in zlorabe
Splošno znano je, da totalitarni režimi za pregon politične opozicije zlorabljajo psihiatrijo. Zato se ne smemo čuditi, če med psihiatri iz nekdanje komunistične države najdemo tudi sodelavce obveščevalnih služb. V Sloveniji je tak primer Martina Breda Žmuc Tomori, za katero seznam CAE navaja tudi številko dosjeja SDV. Ker je psihiatrinja Žmuc Tomorijeva že nekaj časa v pokoju, je za svojega “maziljenca” izbrala mlajšega psihiatra Petra Preglja, ki jo je nasledil v vrhu slovenske psihiatrije. A ob pazljivem pregledu razpoložljivih časopisnih poročil in pogovorov s preiskovanci in z obdolženci lahko ugotovimo, da velja splošno prepričanje, da sta tako Žmuc Tomorijeva  kot tudi Pregelj v svojih izvedenskih mnenjih vztrajno na strani pregona, da sta na neki način psihiatra tožilca in se njuna mnenja pogosto razhajajo s strokovnjaki psihiatrične stroke, ki svoje delo opravljajo z zadostno mero neodvisnosti in objektivnosti. Psihiater Pregelj redno sodeluje tudi v upokojitvenih komisijah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), kjer velja, da zelo brezčutno zavrača predloge za upokojitev tudi v primerih, kjer so mnenja drugih specialistov, predvsem nevrologov, nasprotna. Naš sogovorec – ime hranimo v uredništvu − nam je v tej zvezi zatrdil: “Če sodišče želi čim strožjo obsodbo in čim manj zdravljenja obdolženca, bo zagotovo postavilo Preglja ali Tomorijevo.” Slepo služenje državnim institucijam in globoki državi pa seveda pozna tudi drugo plat: prav Tomorijeva je bila tista, ki je Ivanu Zidarju “zrihtala” procesno nesposobnost, potem ko so njegovi odvetniki obupano in neuspešno poskušali pridobiti takšno mnenje od drugih izvedencev, Pregelj pa je npr. v celoti zaščitil policista, ki je streljal na bežečega in neoboroženega osumljenca in ga ubil. Vsi ti podatki so nas navedli k odločitvi, da si podrobneje ogledamo delo prav teh dveh psihiatrov, saj je od njunega mnenja odvisna usoda (pre)velikega števila oseb. Ne gre namreč samo za paciente, preiskovance, obdolžence in žrtve, temveč tudi za njihove družine, sorodstvo, prijatelje in druge, ki so posredno prizadeti z usodo, ki jo posamezniku kroji izvedenec psihiatrične stroke.

Tudi upokojena dr. Martina Breda Žmuc Tomori uživa poseben državni privilegij: še vedno ima na razpolago svojo pisarno v prostorih Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani.

Past, ki zapelje sodnika
Sodišča imajo rada take psihiatre, ki delujejo prepričljivo, ki sodniku sugerirajo jasno odločitev in razumljivo razlago. Tega pa psihiatrična stroka praviloma ne daje v tako preprosti obliki, kot bi to želela pravniška ali sodniška logika. Prav zaradi tega sodniki vztrajajo pri tem, da mnenja, ki jih pridobijo stranke od drugih, enakovrednih ali celo boljših strokovnjakov, na sodišču preprosto ne morejo imeti enake teže kot mnenje, ki ga je podal odrejeni izvedenec. Sodniku je namreč najlažja pot do odločitve ta, da se mu ni treba vsebinsko poglabljati v primerjavo različnih mnenj in ocenjevati njihove verodostojnosti ali popolnosti in prepričljivosti in mu ustreza, da sledi samo tistemu izvedencu, ki ga je sam postavil. To seveda izkušeni izvedenci vedo in skušajo sodniku ugajati s tem, da v svojih mnenjih prehajajo meje samo zdravstvene strokovne ocene in nakazujejo stopnjo prištevnosti s pravno terminologijo in logiko. Še bolje, če v čim večji meri podprejo mnenje tožilstva, saj se s tem vse lepo »poklopi« in je tveganje za razveljavitev sodbe na višjem sodišču manjše. Pri tem gre seveda za past, ki zlahka zapelje sodnika v napačno in nepravično odločitev. Nekateri psihiatri so mojstri za nastavljanje takih pasti, ker so prepričani, da si na ta način zagotavljajo izdatne dodatne prihodke iz naslova izvedenskih mnenj. Povedano drugače: čim bolj je psihiater na strani institucij in čim manj na strani obdolženca oz. pacienta, raje ga bodo angažirali. Bodisi na sodišču bodisi na ministrstvu za notranje zadeve ali na ZPIZ. A takšno izvedenstvo ni nepristransko niti ne daje ustreznih zagotovil za pravočasno in pravilno psihiatrično obravnavo bolnih oz. duševno motenih preiskovancev.

Zdi se, da dr. Pregelj povsem obvladuje novogoriško in koprsko okrožno sodišče, saj je samo pri njiju v istem obdobju zaslužil 373.571 evrov, na kar bi morala postati pozorna KPK.

Milijon za izvedenca
Glede na pogosto pojavljanje dr. Petra Preglja v odmevnih sodnih postopkih v vlogi izvedenca za psihiatrijo smo prišli do izjemno zanimivih ugotovitev. Slovenska sodišča smo zaprosili za podatke o izplačilih Petru Preglju in Martini Bredi Žmuc Tomori. Sodišča so dr. Preglju v obdobju od 2014 do 2018 po naših zbranih podatkih izplačala skupno kar 639.658,82 evra, in to neposredno ali prek Fakultetne komisije za izvedenska mnenja, kjer dr. Pregelj obvladuje skoraj polovico vseh naročenih psihiatričnih mnenj. Zdi se, da dr. Pregelj povsem obvladuje novogoriško in koprsko okrožno sodišče, saj je samo pri njiju v istem obdobju zaslužil 373.571,84 evra, od tega skoraj 300 tisoč samo v Novi Gorici, na kar bi morala postati pozorna celo protikorupcijska komisija. Glede na to, da je povprečna cena psihiatričnega izvedenskega mnenja okrog 700 evrov, to pomeni, da je za slovenska sodišča izdelal v petih letih neverjetnih 913 mnenj. In ob teh je v istem obdobju sodeloval kot član senata invalidske komisije oz. IK komisije II. stopnje v kar 2.268 zadevah ali 500 zadevah letno, za kar je od ZPIZ prejel 50.010,30 evra. A to ni vse. Poleg tega namreč oskrbuje tudi številne varovance domov starejših občanov in zapornike. Pokukali smo v Erar in ugotovili, da je družba Pregelj, d. o. o., v obdobju od 2014 do 2018 iz javnih sredstev prejela neverjetnih 568.612,19 evra, od leta 2006 do danes pa kar 1.131.296,22 evra. Skupaj s honorarji od sodišč, torej od januarja 2014 do danes, 1.208.271,01 evra, če temu prištejemo še ZPIZ pa kar 1.258.281,31 evra. A v ta znesek so všteti samo honorarji, ki jih prejema preko s. p., avtorskih in podjemnih pogodb in prek družbe Pregelj, d. o. o., ne pa tudi njegova redna plača pri delodajalcu. Prof. dr. Peter Pregelj je namreč ob obilici vsega tega dodatnega dela, v katerega sodi tudi pogodba z ministrstvom za notranje zadeve in uradom Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov ter preštevilna izvedenska mnenja, obsežno delo za več domov za starejše občane itd., tudi redno zaposlen. Medicinska fakulteta nam je sporočila, da je pri njih zaposlen 23-odstotno plus 20-odstotno oz. ima 9,2 ure redne mesečne delovne obveznosti in 20-odstotno dopolnilne zaposlitve, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana pa, da je pri njih zaposlen z 20-odstotno delovno obveznostjo.

Pomaga prosilcem za azil
Ministrstvo za notranje zadeve nam je prijazno pojasnilo, da so pogodbo z družbo Pregelj, d. o. o., v vrednosti 77.295,08 evra brez DDV sklenili na podlagi javnega naročila in je dostopna na spletu. Prav tako nam je Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) pojasnil, da so z družbo Pregelj, d. o. o., 2. februarja 2018 sklenili pogodbo za javno naročilo storitev zagotavljanja in nudenja psihiatrične podpore prosilcem za mednarodno zaščito in osebam s priznano mednarodno zaščito. Na spletu smo zasledili tudi njegovo sodelovanje s filozofsko fakulteto. V Domu starejših občanov Ljubljana Moste-Polje, kjer so njegovi prihodki znašali 128.497,32 evra, v desetih letih pa več kot še enkrat toliko, pa so se izognili odgovoru, ali so za naročilo storitev družbe Pregelj, d. o. o., objavili javno naročilo, in nam poslali le neprepričljiv odgovor, da »poslujejo v skladu z zakonom«.

Psihiater “Superman”?
Ob vsej tej neverjetni obilici obveznosti lahko upravičeno podvomimo o kakovosti in temeljitosti njegovih izvedenskih mnenj tako za sodišča kot tudi za ZPIZ. Sprašujemo se tudi, kdaj mu uspe obravnavati obilico pacientov v zasebni ambulanti. Erar namreč kaže, da od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije dobiva povprečno 4.876,26 evra mesečno, najverjetneje iz naslova koncesije, podeljene družbi Pregelj, d. o. o., ob tem pa na spletu oglašuje tudi samoplačniške storitve in navaja, da mu zavod pokriva le 50 odstotkov obsega dela, kar pomeni, da od samoplačnikov zasluži vsaj še toliko oziroma 282.823,40 evra v celotnem obdobju. Skupaj z javnimi viri torej 1.541.104,71evra od januarja 2014 do oktobra 2018 ali 26.570,77 evra mesečno, ob tem pa še plačo za redno delo na fakulteti in v psihiatrični bolnišnici. Če bi imeli še te podatke, bi znesek najverjetneje presegel 30 tisoč evrov mesečno.

Zasebna ambulanta v Centru Murgle
Tu je treba pojasniti, da je bil Peter Pregelj pred leti soustanovitelj in družbenik družbe Pregelj, psihiatrično svetovanje, d. o. o., nato pa je iz družbe izstopil ter svoj delež brezplačno in v celoti prenesel na svojo sodružbenico Mojco Pregelj, v družbi pa sam nima statusa direktorja ali zastopnika. Ne glede na to pa se njegova zasebna ambulanta v Centru Murgle še vedno oglašuje prek iste družbe, pa tudi koncesijsko pogodbo ima kljub svojemu izstopu še vedno vezano na družbo Pregelj, d. o. o. Tudi izplačila državnih organov in javnih zavodov za njegove storitve gredo večinoma prek družbe Pregelj, d. o. o., ki, čeprav gre za storitveno dejavnost, ki pravzaprav ne pozna dobaviteljskih stroškov, ob sto in sto tisočih prejetih plačil iz javnega denarja že leta izkazuje neverjetno skromne dobičke, v letu 2015 celo izgubo, vsem Slovencem in FURS v posmeh. Ko smo ga zaprosili za podatke o tem, kje je zaposlen, in o tem, ali se udeležuje izobraževanj, ki so vezana na podeljeno licenco in njeno podaljševanje, saj se nam je zdelo, da za to realno nima nobenega razpoložljivega časa, nam je odgovor sicer poslal, a zabičal, da ga ne smemo objaviti, ker ga “skrbi, da bi objava tovrstnih podatkov utegnila povzročiti materialno ali nematerialno škodo”. Iz istega razloga ne smemo razkriti niti tega, koliko prispevkov je pripravil za strokovna srečanja in koliko člankov je objavil za strokovne revije. Resno se sprašujemo, kako naj bi mu škodila objava podatka, kje vse je zaposlen, pa tudi, kdaj v resnici najde čas za strokovno izpopolnjevanje in prakso. Izdelovanja izvedenskih mnenj namreč ne moremo šteti med strokovno izpopolnjevanje ali usposabljanje. Kot zanimivost naj navedemo, da je nedavno v nekem sodnem postopku na vprašanje, koliko časa je delal kot hospitalni psihiater, odgovoril, da »se ne spomni«, in se tako izognil očitku o nezadostni izkušenosti.

V času zbiranja podatkov pa nas je poklical prijatelj dr. Petra Preglja in prijateljsko svetoval, naj opustimo poizvedovanje za njegovimi dejavnostmi, češ da je bil dr. Pregelj član Mladih krščanskih demokratov in da je aktivno, a na skrivaj vedno pomagal tudi nasprotnikom družinskega zakonika. Ob tem smo pomislili, da ima pravzaprav odlično poslovno strategijo javnega nastopanja v korist državnih institucij in hkratnega zasebnega, skrivnega iskanja podpore pri politični opoziciji, ki bo morda nekoč pristala na oblasti.

Družba Pregelj, d. o. o., je v obdobju od 2006 do danes iz javnih sredstev prejela neverjetnih 1.131.296 evrov davkoplačevalskega denarja.

O upokojeni psihiatrinji iz CAE
A obilica dela, kup delodajalcev in gora izvedenskih mnenj ne dajejo vtisa, da je ob vsem tem mogoče dosegati potrebno kakovost in strokovnost. Glede na to, da nam je prej omenjeni sogovorec zaupal, da je dr. Preglja na vrh slovenske psihiatrije spravila Martina Breda Žmuc Tomori, smo želeli ugotoviti, kaj se dogaja z njo sedaj, ko je že globoko v pokoju. Posebej pomembna je njena vloga zato, ker jo sistem redno angažira v primerih spolnih zlorab, posebej mladoletnikov, Žmuc Tomorijeva pa v tovrstnih zadevah zelo pogosto ravna pristransko in po mnenju drugih psihiatrov nestrokovno. Glede na občutljivost teme se težko spuščamo v konkretne primere, a marsikateri udeleženec postopkov pove, da si določene okoliščine, izjave, dejstva in ocene marsikdaj preprosto izmisli in jih pripiše preiskovancu ali žrtvi, pred sodiščem pa imajo njene izjave privilegirano težo in jih je skoraj nemogoče spodbijati.

Martina Breda Žmuc Tomori je v obdobju 2014−2018 od slovenskih sodišč, čeprav je že davno upokojena, prejela neverjetnih 542.099,64 evra. Ta znesek po naši oceni močno presega dovoljenih 60 mesečnih ur začasnega ali občasnega dela, ki jih določajo predpisi za upokojence, zato nas zanima, kako ji to uspe skriti pred ZPIZ. Če smo ugotovili, da Pregelj obvladuje novogoriško in koprsko sodišče, pa Žmuc Tomorijeva močno izstopa po višini honorarjev v Celju (114.341,50 evra), Novem mestu (106.463,41 evra), Kranju (104.533,57 evra) pa tudi v Krškem (64.897,77 evra). Okrožno sodišče v Celju je štelo za potrebno pojasniti, da “gre za izvedenko, katere mnenja so zelo kvalitetna, izdelana v postavljenih rokih, hkrati pa gre za izvedenko psihiatrične stroke, kjer beležimo kronično pomanjkanje izvedencev, saj so psihiatrična mnenja pogosto potrebna tako v kazenskih postopkih kot tudi v družinskih zadevah“. Njihovo pojasnilo pa vzbuja več pomislekov in dvomov, kot pa daje prepričljivih argumentov, saj je dr. Žmuc Tomorijeva psihiatrinja, ki si je kariero in zaupanje sodišč ustvarila že v prejšnjem, nedemokratičnem režimu, ki je potreboval psihiatre predvsem kot svoje sodelavce, in je tudi že upokojena, čeprav je na seznamu ministrstva za pravosodje sodiščem na razpolago kar 34 izvedencev psihiatrične stroke. Tomorijeva je prav tako še vedno aktivna prek Fakultetne komisije za izvedenska mnenja, za katero je izdelala 41 mnenj v vrednosti 52.613,14 evra. Uživa tudi poseben državni privilegij, o katerem običajni upokojenci lahko le sanjajo: še vedno ima na razpolago svojo pisarno v prostorih Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, tja pa tudi vabi preiskovance na pogovore in preglede. To pomeni, da ji država velikodušno in zastonj daje razkošne poslovne prostore za njeno zasebno prakso. V tem se sicer ne razlikuje od svojega gojenca Petra Preglja, ki zasebne preglede za namene sodnega izvedenstva prav tako občasno opravlja v prostorih Univerzitetne psihiatrične klinike. Kdor lahko, pač lahko.

Družba Pregelj, d. o. o., je v obdobju od 2006 do danes iz javnih sredstev prejela neverjetnih 1.131.296 evrov davkoplačevalskega denarja.

Novi zakon
Marca 2018 je državni zbor sprejel Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT), ki se bo v celoti začel uporabljati s 1. januarjem 2019. Zakon po naši oceni sodi v skupino nepotrebnih poskusov pretiranega normiranja vseh por življenja, hkrati pa ne odpravlja največjih nepravilnosti in težav v zvezi s sodnimi izvedenci. Močno poslabšuje tudi položaj strank v postopkih oz. načelo enakosti orožij. Zakon namreč omejuje pravico sklicevanja na status izvedenca samo na takrat, kadar je izvedenec v konkretni zadevi postavljen od sodišča ali upravnega organa. S tem se torej dokončno ukinja možnost, da bi sodni izvedenec izdelal, pečatil in podpisal neodvisno strokovno mnenje brez sodnega naročila, in sicer za potrebe udeležencev sodnih in drugih postopkov, ter ga podpisal kot sodni izvedenec. Stranke na sodiščih in pred upravnimi organi so namreč doslej lahko predložile tudi drugo mnenje, ki so ga same naročile, podpisal pa ga je sodni izvedenec. Gre torej za občutno poslabšanje možnosti strank v postopku, da bi se enakopravno, z enakim orožjem zoperstavile sodnemu izvedencu, ki ga je izbralo sodišče, kar je avtorica članka opisala tudi v Pogledu.

Petra Janša

 • oto

  Kakšnega psiho-izvedenca bi definitivno potrebovali zlasti nekateri pripadniki stranke sds.

  • Amerikanc

   Ja, to pa res. Da bi razložil, kako trije luzerji – vsi malo pod vprašajem stroke, v času “debelih krav”, vztrajno nadaljujejo Janševo varčevalno politiko z ZUJF – om !

 • Antonius

  Breda Žmuc Tomori in Pregelj sta zgolj bogato plačana, brezobzirna psihiatrična inkvizitorja, slovenske tožilske in krivosodne inkvizicije.
  Brez zrna slabe vesti, bi s svojim *strokovnim* izvedenstvom povsem mirno pomagala krivosodju nedolžne obsojati tudi na smrt, če bi jima tako naročili tisti, ki ju plačujejo.
  Komunistična psihiatrija pozna polno imen strokovnjakov Žmucevega in Pregljevega kova. Njun inkvizitorski predhodnik na slovenski komunistični psihiatriji je bil takoj po II. vojni tudi razvpiti psihiater Kanoni.

  • VERRZIFIKATOR

   SEM IZVEDENEC

   Sem izvedenec, zelo izveden,
   ljubijo me silno v sodni stroki,
   tam počutim se kot med otroki,
   masikdo je namreč čisto zmeden.

   Sem izvedenec nadvse prepreden,
   sodna stroka vedno me podpira,
   a bojazen usta mi zapira,
   da pred sodni zbor bom sam priveden.

   Tisto zbor ne bo po moji meri,
   tam izvedenstvo bo namreč pravo,
   spoštovalo tam se bo postavo,
   konec tam bo moji krivi veri.

   Sem izvedenec, zelo zaveden,
   svinjarijam sem predan docela,
   se bojim, da me Matilda vzela
   bo, ko bom pred ljudstva zbor izveden.

  • rrrrr

   Ne pozabimo še na oba udbovska psihiatra Janeza: dr. Janez Milčinski in dr. Janez Rugelj

 • Boy

  Če bi bili vsi ti strašni strokovnjaki, zdravniki, predavatelji, politiki in drugi preplačani delavci normirani kot navadno delavci, do takih anomalij ne bi prišlo. Tako pa lahko taki v enem letu prikaźejo 10.000 in več delavnih ur, ki jih opravijo sami, kar pomeni, da sploh ne spijo in je njihov delovni dan dolg 30 ur in več. In še zatrjujejo, da se nikoli ne motijo.

  Zdrava pamet nima v Sloveniji nobene pravice več. Na psihiatriji, sodiščih in v politiki, je pa sploh ni. Tudi tu velja, da svetle izjeme le potrjujejo pravilo.

 • joza joza13

  Bravo Petra Janša!
  Zelo, zelo kvalitetno opravljeno novinarsko raziskovalno delo in kvalitetno predstavljena dejstva nam – laikom.
  Bravo še enkrat.

  Sicer pa – groza.
  Tovrstnim psiho izvedencem se je rok iztekel že v srednjem veku – temu so takrat rekli coprništvo.
  Martina Breda Žmuc Tomori – morda leti tudi z metlo? Kdo bi vedel. Vsekakor pa bi morala dandanes še samo leteti z metlo in NIKAKOR NE opravljati pogubnih izvedeniških mnenj.
  …naj raje leti, pa če zna , ali ne zna -;). Druga možnost je boljša…

 • Beli Sneg

  Izvedenstvo za psihiatrijo ima res čudežno moč. Iz psihiatrične kartoteke in v polurnem razgovoru z obdolžencem, te za leta spravi v zapor. In to tako, da so v mnenju navedbe prepisane iz knjig o splošnih dejstvih o duševnih boleznih. Za mnenje bi morali upoštevati psihiatra, ki bolnika zdravi. Govorim o primerih ko gre za obtožbe ljudi s psihičnimi težavami.

 • Ivan Friderik Novak

  Dobro napisano, le tista o policistu, ki je ustrelil bežečega osumljenca, ne spada v to vsebino (zadeva Bobera).

  • večni srb

   Predstavljaj si, da ti pobegne nek čefur, kako nor moraš biti, da tečeš za barabo in ga počiš sredi mesta kot psa, čeprav v tistem trenutku ni predstavljal nobeno nevarnost za nikogar?

   Zagotovo manj nor kot tisti, ki potem rečejo, da je bilo to prav in normalno, oni bi tudi tako postopali.

 • Mare

  Kaj pa primer zmešanke, ki je gojila golobe v najetem stanovanju?

  • Amerikanc

   Novinarka je šla v nos levi provinienci, ker jih je začela razkrinkavati in so jo na udbovski način utišali. Kolikor je znanega, toži državo.

  • Olga2345

   Mislite makaronovicko z rdečo zvezdo, ki prejema 1800 evrov penzije in zastonj bivanje v domu, da o zdraviliščih ne govorimo?

  • večni srb

   Ni gojila golobov, okno je bil odprto in so živali lezle noter, preprosto.

 • Amerikanc

  Bolj je pomembno kdo tem pregrešno dragim “pacientom” podpisuje naročilnice in kaj potem z njim naredi.

 • Krtača 20

  Končno prava tema za desne. Psihoterapija. Rabte jo.

 • Olga2345

  To je še ena “stroka”, ki deluje proti ljudem! Dodobra smo spoznali “stroko” sociale, “stroko” psihologije na fakulteti za socialno delo in pravno “stroko” s katero si lahko diplomanti v tujini brišejo rit, razen komunističnih izbrancev, ki pridejo do OZN, skorumpirane levičarske organizacije (napreduje se skozi danilotovo posteljo)! Dol s komunisti!

 • BlackOpsSystem

  Kar pomeni, da so bili osumljeni prikrajšani za pošteno sojenje???! Zakaj zohana niso pregledal teli strokovnjači kapitalistični??? Sej bi mu v DNK in kostnem mozgu, korupcijo našli!!!!

 • RATATA

  Petra Martina Breda Pregelj Žmuc Tomori je tipičen primer in dokaz, da v Sloveniji vse poti vodijo iz sdv in udbe –

  • večni srb

   Zanimivo, da Sova se ti zdi pa zgleda normalna. Se ti zdi, da živimo v normalni družbi?

   • RATATA

    če je Republika Slovenija le osamosvojena Socialistična Republika Slovenija je tudi Sova sdv in udba.

    • večni srb

     Imaš prav, zanimivo, da vedno rečemo udbaši, mislimo pa na današnje državne teroriste.

 • Anton

  skratka režimski psihiatri, nič novega, tudi če nisi nor, te norega naredijo, vse po nareku režima.

  sarkazem press

 • tarantela
  • večni srb

   Verjetno predvsem tisti, ki čutijo hudo duševno stisko in mislijo, da jim lahko nekdo predpiše čudežno tabletko.
   Poglej primer Zidarja, seveda se je počutil slabo, če je pa živ mrtev. Glede na moje strokovno znanje iz butastih filmov in neumnih nadaljevank ugotavljam, da pomaga edino kol skozi možgane, ne vem kaj čakajo, ker lahko koga ugrizne in tako ustvari še enega zombija. Imam tudi knjigo, priročnik kako ravnati v primeru zombijev in lahko svojo diagnozo strokovno utemeljim, z referenčnim gradivom.

   Državni terorizem je resničnost, kot so omenili že spodaj, če nisi nor ,te pa takega naredijo. Psihiatri pa se jim reče verjetno zato, ker pri nas Pahor še ni uvedel brutalnega zakona o mučenju zapornikov, z vodo, mokro brisačo in elektro šoki, potem bodo postali strokovni izvedenci za zaslišanje zapornikov.
   Vprašajmo se še eno naivno vprašanje, koliko judov je bilo duševno bolnih, ko so jih deložirali in izgnali v geta? Verjetno niti eden, vsi so bile že rojeni taki, točno tako razmišlja naša evgenična elita.

 • Franc Šink

  Psihiatri so podporni steber represivnih držav.Zakaj bi potem v Sloveniji moralo biti kaj drugače.

  • večni srb

   Hvala, točno to sem hotel pravkar napisati tudi sam, psihiatri so policija.

 • večni srb

  Odličen članek, verjetno eden najboljših kar sem jih prebral na tem portalu.

  V komunizmu nismo poznali nobenih zločincev, samo duševne bolnike. Načelno pa velja, bolj kot je neko sodišče skorumpirano, več psihiatrov tam sodeluje v konstruktih proti nedolžnim civilnim državljanom.

 • večni srb

  V resnici ,je nemogoče določiti kdo je nor, ker telo ne kaže nobenih posebnih znakov. Vse anomalije se torej nahajajo v zavesti subjekta oziroma jih ta proizvede, z napačnim razmišljanjem in kemično lobotomijo, za kar običajno uporabijo kar velike količine alkohola. Nobeno od teh stanj ni hitro ozdravljivo, človeku ne moreš na kratko povedati vse kar si misli in razlaga narobe. Strezni se sicer lahko, pač ne dobi alkohola, ampak želi si ga še vedno. Potem so tu še posnetki vsebine možganov, kakšne vsebine, na tisti sivi žulci lahko izmerijo edino električno aktivnost posameznih možganskih delov, za katere že vedo, da delujejo, sicer bi bila oseba klinično mrtva. Dejansko pa ne vemo niti kaj je elektrika, sploh pa ni jasno kaj naj bi bila zavest. Drugače povedano, znanost je sistem meritev, ki pa v psihiatriji niso na noben način možne. Vse je torej subjektivna ocena in ni mogoče favorizirati nobenega strokovnjaka pred drugim, ker noben ne more dati nobenih materialnih izsledkov na mizo. O čem se torej pogovarjajo, največ lahko psihiater izvleče oziroma izsili iz pogovora z osumljeno osebo, gre torej za posebne sisteme verbalnega zasliševanja in natančnega opazovanja telesnih reakcij, ki pa so posledica notranjih, duševnih vzgibov in se spreminjajo iz trenutka v trenutek. Drugače povedano, ne obstaja noben način, ki bi človeka prisilil, da mora govoriti samo iskreno resnico in kar je še bolj pomembno, ko je človek enkrat zaprt, je avtomatsko v stiski in pod hudim stresom. Drugače povedano, postopek psihiatričnega izvedenca je lahko razlog za pojav duševne motnje, včasih tudi refleksija bolnika na psihotično vedenje psihiatra, če bolnik posnema njegovo obnašanje, potem psihiatri vedno postavijo cel kup težkih diagnoz, ker sovražijo sami sebe.

  Psihiatrični pregled pride prav zgolj v primerih, kjer je interes obtoženega čim prej razčistiti okoliščine očitanih dejanj, kot se dogaja v primeru prometnih nesreč ali umorih iz silobrana, ko osumljeni zagotovo niso imel nobenih zločinskih namenov temveč so se stvari enostavno zgodile kot so se. Tako izkušnjo je zelo težko zaigrati, velika večina nas ni nikoli ubila človeka, ne namerno in ne po nesreči, zato si ne znamo predstavljati take agonije. Pa še v tem primeru lahko dober psihiater ugotovi edino, če se osumljeni obnaša podobno kot osebe, ki se jim je nepričakovano zgodila taka izkušnja in niso imeli nad sabo nobene kontrole. Ker zaigrati se da marsikaj ,čisto nič pa niti ne oziroma zelo, zelo, težko, veliko težje kot si kdo misli, dokler se mu ne zgodi. Zgodi se pa lahko edino, če ne pričakuješ in sploh ne razmišljaš o tem, pomeni ni mogoče niti ustvariti takih razmer, da bi lahko trenirali.

  • večni srb

   Drugače povedano, kadar se ne pogovarjamo o ničemer določnem, je vedno moče povedati še drugače isto. To pomeni, da so vse strokovne diagnoze psihiatrov med seboj enakovredne.

 • večni srb

  Letos je bilo med nami že več kot 400 brutalnih morilcev, za katere nihče ni vedel, da so dejansko pripravljeni načrtno in neusmiljeno moriti. Niti enega ni prestregel noben strokovni organ države, ne družina, ne prijatelji, delovno okolje, klubi, cerkev, popolnoma so odpovedali celo socialni zavodi, policija in celo psihiatrija. 400 ljudi je morilo, vzeli so si svoje življenje še pred božičem, do konca leta jih bo, na žalost, vsaj 500.

 • xtc

  Večina teh sodnih izvedencev je privržencev trde levice in agende levice,ki ji služijo.
  So zelo politučno občutljivi na koga naletijo pri delu,če razberejo ,da niste njigova agenda,boste hitro dobili mnenje,ki je za vas uničujoče,pa četudi vam je pred njim 10 drugih sodnih izvedencev potedilo vaše.
  Še posebej radi se sosniki poslužujejo teh izvedencev zato,ker če ena stranka v postopku ni v skladu z mišljenjem sodnika a ta dejstev in resnic ne more preiti ,hitro določi “pravega izvedenca”,ki nato sodniku neljubo stranko nato obremeni drugače.
  Psihiatrične zlorabe niso samo v kazenskem sodstvo še več jih je v zadevah z otroki,saj navadno psihiatri v “korist” otrok v 95% mnenj naredijo taka mnenja,da so oškodovani predvsem tisti starši,ki niso težava in za katerimi ne stoji CSD in si nato zrihtajo posel za napreje,,da pomagajo s “terapijami” “ubogim travmatiziranim” otrokom,ki so jih pomagali soustvariti sami z svojimi mnenji.
  Skratka re za pravo mafijsko sprego,katere sposobnost in strokovnost se hitro pokaže ko se v zadevah pojavijo Tuji izvedenci(sodniki se jih branijo na vse kriplje),pri otroških zadevah pa jih ne dovolijo,češ ,da je lahko težava jezik,seveda pa je resnica drugje,večina tujih izvedencev naše dobesedno razsuje,kot sodbe razsujejo tuja sodišča,ko se pokaže ,da gre za nestrokovno in pristransko sprego.
  Treba pa je povedati ,da je večina teh izvedencev zelo “problematična” ne samo ,da so politično “pravilno 2 profilirani,veliko onih ,ki pišejo mnenja za otroke,je samih ločenih in nekateri večkrat,zlastnimi probemi z otroci iz prvega ali drugega zakona itd in taki ljudje zelo težko podajajo objektivna in strokovna mnenja,kar se navadno pokaže v zadevah ko vanje pridejo tuji izvedenci z diametralnimi ugotovitvami ,a se SLO sodniki še napreje radi oklepajo “naših2 izvedencev,vse dotlej,ko sodbo razsuje sodišče v tujini nato pa je jok-da ni zaupanja v sodstvo.
  Nenazadnje pa gre nemalokrat za sprege sodnik-izvedenec,ali sodnik izvedenec -CSD,da izvedenec sodniku ne glede na dokaze,stanja itd omogoči ,da se zadeve ali tečne zadeve odkriža ne glede,kako kvalitetna je sodba in posledice za stranke ter ugled sodstva in izvedeništva
  Zelo pogosto boste priča,ko “naši” izvedenci ne glede v kakem postopku,že poskrbijo tako ali drugače ,da obtoženemu ,če je “prave” opcije omogočijo čim blažjo kazen ne glede kaj je storil,če pa je iz “ne prave” pa ga dobesedno sesujejo.
  Skratka tako SLO sodstvo,kot tožilstvo in izvedeništvo rabi korenite prevetritve in izločenje kadrov,ki so striktno privrženi “pravi” opciji in zanjo spisati karkoli ne glede na dokaze in treba je spremeniti miselnost teh ljudi,da služijo s svojim znanjem v dobro družbe in ljudi,ki se jim dogaja krivica ne v službi nekoga-ki ga morajo reševati ali mu služiti,pri tem pa rušiti ugled stroke,kajti stroka ni ne LEVA-NE DESNA ampak tisto ,kar je RES.
  SLo venske “stroke” pa se žal velikokrat izkažejo za politično orodje.
  No gre pa tudi za sprege sodnik-izvedenec,ko sodniki svojim Izvedencem rihtajo posle,nato pa še malce po delijo zasluženo.
  Žal je to SLO realnost.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!