Zdravstvena reforma Golobove vlade

Datum:

Vsa dejstva, povezana z zdravstvom, vpijejo po nujnih, temeljitih spremembah na vseh področjih delovanja zdravstvenega sistema. V Zavezi za sodelovanje in podporo pri izvedbi zdravstvene reforme, ki so jo podpisali poslanci koalicije vlade dr. Roberta Goloba, so navedena področja prioritet, ki zajemajo vse, kar je potrebno za zasuk našega zdravstva: od digitalizacije, reforme plačnega sistema prek reševanja družinske medicine, strukturnih sprememb ZZZS, ureditve absentizma, prenove nadzora in vodenja javnih zavodov, nadzora kakovosti, prenovitve financiranja, naročanja itd.

Postavljeni termini za pripravo in uveljavitev zakonskih sprememb so glede na zahtevnost kratki. Želim opozoriti, da se pripravljavci glede na zapisano očitno ne zavedajo ali ne žele priznati, da niso potrebni le popravki v zakonodaji. Bojim se, da se neodgovorno, kot že velikokrat, igrajo le piarovsko igro. Sodeč po stanju v zdravstvu so nujno potrebne korenite spremembe na vseh naštetih področjih.

Brez dvoma to pomeni za nekatere nepredstavljiv odmik od dosedanje, še vedno socialistične ureditve. Upal sem, da vodilni v koaliciji poznajo, kako so se reforme zaradi staranja, vse dražje medicine, vse večjih problemov financiranja, sprememb v zavarovanjih lotili v evropskih državah!

Vlada se ne zaveda resnosti procesa
Upal sem, da odgovorni vedo, da so v EU za resne spremembe v zdravstveni politiki in predvsem financiranju zaradi že omenjenih težav potrebovali kar nekaj let (Nizozemska skoraj 20 let, zaključili so jo leta 2006!!!). Razumem, da se nam mudi, ker katastrofalno zaostajamo, kar občutijo pacienti. A s svojim terminskim planom (z uveljavitvijo sprememb leta 2025) so jasno pokazali, da se ne zavedajo resnosti in zahtevnosti tega procesa. Bojim se, da ob preveliki samozavesti, morda domišljavosti predsednika vlade, ki izhaja iz javno-gospodarskega sektorja, menijo, da so rešitve možne v tako kratkem času. To ocenjujem kot skrajno neresno! Bojim se tudi, da v Zavezi za sodelovanje koalicijskih poslancev, kjer so naštete le točke, kaj vse bodo uredili, ni nobenega razmisleka, kaj šele poznavanja medsebojne povezanosti posameznih ukrepov.

Velik del potrebnih ukrepov ne more biti všečen
Že pred vsaj desetimi leti smo zapisali, da se pri nas v zdravstvu uveljavljajo negativni razvojni trendi, ki jih ni mogoče odpraviti s popravki zakonov! Leve vlade, ki so bile na oblasti od 2008 do 2023 večino časa, tega niso jemale resno. K rešitvam nismo pristopili. Edini razlog je bila politična računica in razmišljanje le o svojem trenutnem mandatu. Velik del potrebnih ukrepov v stanju, v kakršnem smo se znašli, ne more biti všečen. Spremembe so se in se še zaradi tega dogajajo spontano, nesistemsko in neregulirano. Nihče me ne more prepričati, da ni ustno, brezkompromisno zavzemanje za javno zdravstvo le fasada, kajti za njo ni bilo v času levih vlad nobene resne namere po ureditvi razmer. Ob tem zavzemanju za absolutno samo javno, spregledujejo, da so v državah EU z urejenim zdravstvom koncesionarji pomemben del zdravstva. Seveda ob resnem nadzoru in urejenem financiranju. In zakaj takega nadzora pri nas ni? Upam si zapisati, da prav zaradi javnega zdravstva. Vse to na škodo ljudi!

Le naštevanje, kaj se bo uredilo, rešitev pa ni
Ljudje v Sloveniji si zaslužijo in pričakujejo ohranitev najširše možne solidarnosti med prebivalci, vzajemnost, pravičnost v sistemu, dostopnost do storitev in pravic iz zavarovanja. Dosedanji način ureditve zdravstvenega varstva vključno z zavarovanjem, financiranjem, vodenjem in upravljanjem, kontrolo varnosti in zagotavljanjem kakovosti zdravstvenih storitev bolnikom ni mogoče urediti ob vztrajanju na doslej uveljavljenih principih. Pogoji so se korenito spremenili. Vse to je že dolgo poznano. Čemu torej spet le naštevanje, kaj se bo uredilo. Bojim se, da ne vedo, kako.

Kako naj bo ZZZS osrednja točka, če pri njem nimamo zavarovane niti osnovne police?
In sedaj k objektivnim dejstvom. Dotaknil se bom le iz vladne strani predlagane, “strukturne spremembe ZZZS”. Vlada ob strukturnih spremembah ZZZS navaja:
– prenovljena ZZZS bo postala središčna točka zdravstvenega sistema.
– sistem bo v celoti digitaliziran in transparenten.
– javno bodo objavljeni podatki o storilnosti izvajalcev v zdravstvenem sistemu.
– prenovljen bo model plačevanja storitev na vseh ravneh.
Vsekakor ZZZS – zavarovalnica, še posebej če je ena sama z monopolom, ne more biti osrednja točka zdravstvenega sistema. Osrednja točka sistema mora biti delujoče zdravstvo in s tem v zvezi njegova dobra organiziranost ter enaka dostopnost do varnih in kakovostnih zdravstvenih storitev za vse državljane. Za to mora poskrbeti država oziroma zakonodaja. Kako naj bo ZZZS, s katerim zavarovanci v obveznem zdravstvenem zavarovanju nimamo niti osnovne zavarovalne police, osrednja točka zdravstvenega sistema? Država mora z zakonodajo poskrbeti za to, da lahko delujejo preventivni ukrepi, da je organizacija zdravstva racionalna, da ni čakalnih vrst, da so storitve varne.

Za vse to mora država priskrbeti finančna sredstva. Zavarovalnici(am) je treba omogočiti pogajanje z izvajalci o ceni, obsegu in kakovosti storitev, ob tem pa prepovedati oblikovanje različnih premij za različno ogrožene zavarovance. Zavarovanci morajo imeti možnost izbire zavarovalnice in seveda tudi zdravnika oziroma bolnišnice. Odgovornost mora biti prenesena na izvajalce, zavarovalnice in tudi paciente! S slednjim mislim na prepogosto, pri nas videno, neodgovorno igranje posameznikov z zdravjem. Država mora od krmiljenja, vodenja, kar dela sedaj, preiti le na kontroliranje sistema in preprečiti neželene vplive trga.

Nujna vzpostavitev profesionalnega telesa za nadzor varnosti in kakovosti
Povsem jasno je, da je enotna digitalizacija nujno potrebna predvsem zaradi nadzora. Upam, da bomo končno prišli do nje. Bodo pa težave zaradi interesa številnih dosedanjih ponudnikov in izvajalcev. Ob tem je treba brez dvoma končno vzpostaviti profesionalno telo za nadzor varnosti in kakovosti. Priporočljivo bi bilo, da bi v tem organu imeli tudi tuje strokovnjake, ker smo zaenkrat premajhni za pošteno in odkrito razpravo ob neželenih dogodkih v zdravstvu. Še iz socializma se nam vleče razmišljanje, da so za napake odgovorni le slabi posamezniki, sistem pa naj bi bil odličen. Raziskave v tujini potrjujejo, da ni tako!

Ob nezaželenih dogodkih so v ospredju sistemske napake predvsem zaradi slabe organizacije dela in slabše izurjenosti kadra. Povsem jasno je, da moramo ob tem imeti razdelane klinične poti, nadzor nad njimi, nadzor nad akreditacijskimi postopki, ki so pri nas bolj ali manj črka na papirju. Pri nas imamo sedaj problem že pri nastavitvah članov nadzornih odborov bolnišnic.

Vse gre v smeri nepotizma
Vlada je obljubljala profesionalizacijo članov nadzornih svetov (ne v smislu zaposlitve, pač pa v smislu poznavanja področja). Sedaj pa vidimo, da gre vse spet po principu poznanstev. To ne vodi nikamor. Prav tako je nujna jasna opredelitev obveznih storitev, ki morajo biti opravljene na primarni ravni pred pošiljanjem bolnikov na sekundarno raven. Tu se zatika predvsem zaradi finančnih razlogov in prenašanja finančnih obvez od enega na drugega izvajalca.

Na papirju so vsi zdravniki “odlični”
Objavljanje podatkov o storilnosti izvajalcev v zdravstveni dejavnosti me spominja na preteklost in socialistične udarnike. Potrebno je meriti in ljudem posredovati podatke o uspešnosti in učinkovitosti hkrati in ne samo o storilnosti. Morda se je piscem le zareklo. A ob tem, ko poznam odpor, da bi se zdravniki med seboj primerjali in bi se pokazale razlike, razumem zapisano. Tudi model plačevanja se mora prilagoditi skladno z uspešnostjo in učinkovitostjo ustanove in posameznika. A tudi to bo pri nas težko izvedljivo, ker smo vsi “enako dobri, še več odlični”, kar je seveda daleč od resnice. Drugo vprašanje je, kdo bo ob kolektivnih pogodbah, ravnanju sindikatov, direktorju ali vodji dovoljeval, da bo v javnem sektorju nekoga ocenil kot manj uspešnega in ga s tem prikrajšal pri plačilu. Naši sindikati, ki so še globoko v socializmu in uravnilovki?

Sprememba ZZZS ne bo dovolj
Jasno je, da je na področju zavarovanj treba generalno narediti velike spremembe. Kljub zahtevi po ohranitvi najširše solidarnosti je glede na razvoj medicinske tehnologije in ekonomske možnosti naše družbe povsem nerealno pričakovanje, da se v pravicah in obveznostih do sistema zdravstvenega varstva ne bo nič spremenilo. Predvidena strukturna sprememba ZZZS ne bo dovolj.

Jasno je, da se mora ohraniti obvezno socialno zavarovanje z najvišjo stopnjo solidarnosti in dostopnosti prebivalcem Slovenije. K temu je nujno dodati obvezno socialno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo z jasno opredeljeno vlogo države ali lokalne skupnosti pri socialno ogroženih. Nujno je dodati obvezno zavarovanje za poškodbe pri delu in boleznih, povezanimi z delom, ki jih morajo v celoti financirati delodajalci. Temu se delodajalci ves čas izogibajo.

V zavarovalne sheme ne želimo dodati obveznega zavarovanja za poškodbe izven dela, ki niso finančno zanemarljive. Tu naj omenim reševanje v gorah z helikopterjem, mnogokrat tudi zaradi nepremišljenosti. Ni nepomembno omeniti stroškov za zobno protetiko, zdravil iz vmesne liste, stroškov nastanitve in prehrane v bolnišnici itd. Za te stroške bi se osebe obvezno zavarovale na račun zasebnih sredstev, vendar skladno z EU direktivo, z državno zakonsko reguliranimi premijami. In še enkrat.

Ob vsem navedenem mora ministrstvo postaviti le zakonodajo, regulative in to nadzorovati. Potrebujemo jasne podatke o varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev po posameznih bolnišnicah in tudi zdravnikih.

Zavarovalnica(e) se mora(jo) začeti dogovarjati o cenah in kakovosti storitev
Zavarovanci morajo dobiti povsem prosto izbiro izvajalca! Nujno moramo prekiniti z razdrobljenostjo v zdravstveni dejavnosti. Malo posegov, ob še tako skrbnem zdravniku, še ne pomeni dobrega rezultata. Nič drugega kot veliko opravljenega ob resnem merjenju rezultatov dela daje pacientom večjo gotovost.

Vse to v razmislek ob eni sami točki, navedeni v Zavezi za sodelovanje in podporo pri izvedbi zdravstvene reforme z naslovom: Prenovljena ZZZS bo postala osrednja točka zdravstvenega sistema. Spet bomo unikum!?

Janez Remškar

Sorodno

Zadnji prispevki

[Video] Pred DZ klečala in molila na varovanem območju, policija se ni odzvala

Nenavaden posnetek prihaja iz slovenskega hrama demokracije. Tam sta...

Začetek olimpijskega nogometa je zaznamovalo nasilje maroških navijačev

Tik pred prekinitvijo prvega kroga olimpijskega nogometnega turnirja med...

Revoz: Kaj pomeni včeraj podpisani neobvezujoči dokument?

Predstavniki francoskega proizvajalca vozil Renault, v okviru tega tudi...

“Vrhunski menedžer” bo škodo zavarovalnicam poplačal iz proračunske rezerve

Od "zamrznitve" cene dodatnega zdravstvenega zavarovanja do fantomske "ukinitve"...