fbpx

Vlada z evropskimi investicijami v infrastrukturo za spodbujanje trajnostne mobilnosti

Slika je simbolična (Foto: STA)

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so z namenom zagotavljanja trajnostne mobilnosti odobrili evropska sredstva za projekte na področju železniškega prometa in gradnje varnih kolesarskih stez med različnimi občinami. S pomočjo šestih projektov na železniških progah si želijo povečati stopnjo varnosti in pretočnosti prometa, doseči večjo prepustnost zmogljivosti železniških prog, zmanjšati obremenjevanje okolja s hrupom ter skrajšati potovalni čas. Z gradnjo kolesarskih stez pa si prizadevajo za kolesarske povezave po Sloveniji, v ta namen pa so investirali 8,3 milijona evrov.

Evropska komisija bo s programom Instrument za povezovanje Evrope (IPE) finančno podprla tri slovenske projekte v skupni višini 10,23 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Ministrstvo za infrastrukturo je uspešno prijavilo dva železniška projekta na odseku državna meja-Dobova-Zidani Most, in sicer “Projektna dokumentacija za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniških postaj in postajališč” in “Projektna dokumentacija za nadgradnjo železniške infrastrukture na medpostajnih odsekih”. Za oba projekta je Evropska komisija odobrila sofinanciranje v višini 6,97 milijona evrov evropskih sredstev. Tretji projekt se nanaša na prioriteto razpisa Pomorska pristanišča.

Z namenom povečanja stopnje varnosti in pretočnosti prometa, večje prepustne zmogljivosti železniških prog, zmanjšanja obremenjevanja okolja s hrupom ter skrajšanja potovalnih časov je ministrstvo za infrastrukturo v veljavni načrt razvojnih programov uvrstilo šest projektov. Prvi projekt bo zajemal gradnjo protihrupnih ograj ob železniški progi Krško, Sevnica in Litija. Skozi drugi projekt načrtujejo preureditev signalnovarnostnih naprav, železniških postajališč ter vgradnja avtomatskih progovnih blokov na železniški progi Ormož-Hodoš.

V nadaljevanju načrtujejo tudi celovito ureditev območja ob ukinitvi nivojskega prehoda Polzela 2. V bližnjem Šmartnem ob Paki pa načrtujejo gradnjo podhoda. Med zadnja dva načrta razvojnih projektov sta vključeni nadgradnji železniških prog, in sicer na relaciji Ivančna Gorica-Ljubljana in na relaciji Ljubljana Šiška-Kamnik Graben.

Poleg železniške infrastrukture tudi poudarek na kolesarskih poteh
Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za vzpostavitev kolesarskih povezav po Sloveniji. Skupna vrednost omenjenih projektov je 17,7 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 8,3 milijona evrov in so namenjeni za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Slika je simbolična (Foto: STA)

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta “DRR-Ptuj-Markovci-Gorišnica”, znaša 3,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,6 milijona evrov. Upravičenke do finančnega prispevka Mestna občina Ptuj, Občina Markovci in Občina Gorišnica bodo zgradile 10,7 kilometra regionalne kolesarske povezave. S tem bo zagotovljena dnevna mobilnost med Ptujem kot regijskim središčem z izobraževalnimi, upravnimi in storitvenimi dejavnostmi z zalednimi gravitacijskimi naselji in sosednjima občinama.

Regionalna kolesarska povezava bo med Ptujem in Juršinci
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta “DRR-Ptuj-Juršinci”, znaša skoraj 3,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,7 milijona evrov. Mestna občina Ptuj in Občina Juršinci bosta zgradili regionalno kolesarsko povezavo, ki bo povezala omenjeni občini. Natančneje, predvidenih je 11 kilometrov kolesarske povezave, od tega bo 8,1 kilometra na novo vzpostavljene. Smiselna, varna in udobna kolesarska povezava bo zagotavljala povezavo središčnega mestnega naselja Ptuj s sosednjo občino, iz katere potekajo dnevne migracije v središče regionalnega pomena.

Slika je simbolična (Foto: STA)

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta “DRR –  Destrnik-Ptuj”, znaša 735 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 306 tisoč evrov. Občina Destrnik bo v okviru projekta na novo zgradila dobra dva kilometra kolesarske povezave, ki bo povezala naselja v Občini Destrnik z Mestno občino Ptuj, celotna skupna dolžina kolesarske povezave pa bo znašala skoraj pet kilometrov. Projekt kolesarske povezave Ptuj-Destrnik je sicer del državne kolesarske mreže in regionalne kolesarske povezave Trate-Lenart-Ptuj.

Med naseljema Radlje ob Dravi in Vasjo bo potekala neprekinjena in udobna kolesarska povezava
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta “Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas”, znaša 783 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 327 tisoč evrov. Občina Radlje ob Dravi bo v okviru projekta zagotovila 2,5 kilometra neprekinjene, varne in udobne kolesarske povezave med naseljema Radlje ob Dravi in Vas, od tega bo novogradnje okrog 1,5 kilometra. Povezava bo omogočila nadaljnje povezovanje občin v Dravski dolini z varno kolesarsko povezavo v smeri Občine Podvelka ter razvoj zelenega turizma.

Slika je simbolična (Foto: STA)

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta “DRR Kungota-Maribor”, znaša skoraj 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,1 milijona evrov. Upravičenki do finančnega prispevka, občini Kungota in Pesnica, bosta v okviru projekta uredili kolesarsko povezavo Kungota-Maribor, ki bo ob zaključku dolga skoraj 5,7 kilometra in ki bo povezala omenjeni občini s štajersko prestolnico. Projekt, ki bo izboljšal varnost kolesarjev, se bo začel izvajati predvidoma konec letošnjega leta, zaključen pa bo do konca leta 2023.

Z gradnjo kolesarske povezave v Trbovljah bodo povezali celotno dolino
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta “Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah”, znaša skoraj 2,3 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,3 milijona evrov. V okviru projekta bo Občina Trbovlje uredila 6,4 kilometra kolesarske povezave, ki bo z navezavo na že zgrajeno infrastrukturo povezala celotno dolino. Ker bo potekala od železniške postaje na jugu do Gabrskega na severu, bo povezovala celotno mesto in omogočala dnevno migracijo občanov tako na poti v službo kot po vsakodnevnih opravkih. Pri tem bo na novo zgrajenih skoraj dva kilometra ločenih kolesarskih površin, postavili pa bodo tudi tri dodatne nadstrešnice za kolesa.

Slika je simbolična (Foto: STA)

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta “DRR – Regionalna kolesarska povezava Novo mesto-Straža”, znaša 3,8 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,5 milijona evrov. Upravičenki do finančnega prispevka Mestna občina Novo mesto in Občina Straža bosta v okviru projekta zgradili 10,8 kilometra dolgo regijsko kolesarsko povezavo od Straže do Novega mesta, od tega bo novih kolesarskih povezav okrog 8,5 kilometra. Naložba bo omogočila varno dnevno migracijo kolesarjev iz Straže proti zaposlitvenemu in upravnemu središču regije, Novemu mestu.

Kolesarska steza za varne dnevne migracije iz Kanižarice in Črnomlja
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta “DRR Regionalna kolesarska povezava Črnomelj-Kanižarica”, znaša 906 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 400 tisoč evrov. Občina Črnomelj bo v okviru projekta podaljšala enostransko dvosmerno kolesarsko stezo ob državni cesti Črnomelj (Kočevje)-Kanižarica za 615 metrov in navezala novo dvostransko enosmerno kolesarsko stezo od centra Kanižarice do prehoda na cestišče proti Blatniku v dolžini 80 metrov. S tem bo dolžina neprekinjene kolesarske povezave znašala 4,3 kilometra. Naložba bo omogočila varne dnevne migracije iz Kanižarice in Črnomlja proti zaposlitvenima centroma Industrijska cona Akrapovič-Livar-Polycom in Poslovna cona TRIS ter med večjimi stanovanjskimi soseskami, kot sta “Čardak” Črnomelj in Kanižarica. Projekt se bo začel izvajati predvidoma letos septembra, zaključen pa bo do junija 2022.

Poleg vseh naštetih projektov v okviru trajnostne mobilnosti pa je tudi občina Ivančna Gorica je v prejšnjem tednu začela projekt gradnje kolesarskih povezav na območju Občine Ivančna Gorica v višini 1,7 milijona evrov. V okviru projekta bo urejenih dobrih 9 kilometrov kolesarskih povezav – od tega bo polovico kolesarske povezave potekalo po kolesarski površini, ki je ločena od površin za ostale prometne načine, druga polovica pa po javnih cestah.

V načrtu je še več kolesarskih povezav
Na Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v obravnavi še 29 vlog za kolesarske povezave v skupni vrednosti skoraj 70 milijonov evrov. Sredstva iz finančne perspektive 2014–2020 so z zadnjimi odobritvami v celoti izkoriščena. Vlada bo v kratkem obravnavala poročilo o stanju izvajanja evropske kohezijske politike in sprejela odločitve, ki bodo zagotovile pogoje za pričetek izvajanja preostalih projektov.

Sara Rančigaj