Zeleni prehod občine Logatec – podpis pogodbe za čistejše odpadne vode

Datum:

Župan Občine Logatec Berto Menard in direktor podjetja Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.o.o. Vincenc Jamnik sta podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del na projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Občina Logatec. V okviru projekta, ki se bo zaključil v prvih mesecih prihodnjega leta, bo Občina Logatec dogradila javni kanalizacijski sistem in s tem naredila še en pomemben korak za zaščito našega naravnega okolja.

                   

Zeleni prehod in predvsem zaščita našega največjega bogastva, to je čiste vode, je že dolgo med prioritetami Občine Logatec,” je ob tem izpostavil župan Berto Menard,in z današnjim podpisom pogodbe smo naredili še en velik korak v smeri ničelnega spuščanja škodljivih snovi v vodo. Še posebej pa smo ponosni, ker smo za naš projekt pridobili državna in evropska sredstva.”

Veselim se ponovnega sodelovanja z Občino Logatec, s katero smo izpeljali že kar nekaj pomembnih projektov,” je ob tem izpostavil direktor podjetja Hidrotehnik d.o.o. Vincenc Jamnik. ”Hidrotehnik bo projekt izvedel v začrtanih rokih, saj smo podobne projekte dograditve kanalizacijskih sistemov sofinanciranih s strani države in Evropske Unije že izvajali tudi drugod po državi.

Projekt v skupni višini 839 tisoč evrov je sofinanciran tudi s strani evropskih kohezijskih sredstev v višini 350 tisoč evrov, dodatnih 62 tisoč evrov pa prispeva državni proračun. Projekt gradnje kanalizacije se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Občina Logatec bo v okviru tega projekta dogradila javni kanalizacijski sistem na območjih Jamnica – Dolenji Logatec in Gorenji Logatec. Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.o.o. bo na podlagi podpisa današnje pogodbe zgradil 2,19 kilometra novega kanalizacijskega omrežja ter tudi štiri črpališča. Projekt bo omogočil, da se na javno kanalizacijo priključi 81 objektov, v katerih živijo 303 prebivalci. S tem projektom bo v Občini Logatec priključenost na javni kanalizacijski sistem znašala kar 98,64 odstotkov.

Poleg novega kanalizacijskega omrežja ter črpališč bo v sklopu gradnje izvedena tudi nova meteorna kanalizacija Jamnica – Dolenji Logatec, kar bo omogočilo odvajanje voda s cestišča, streh stanovanjskih objektov ter dvorišč. Meteorna kanalizacija bo opremljena z revizijskimi jaški in cestnimi požiralniki, priključena pa bo na že zgrajeno kanalizacijo mešanega sistema in novo ponikovalnico. Poleg tega bo v dveh odsekih zgrajen nov vodovod za območje Jamnice – Dolenji Logatec ter tudi nov vodovod Gorenji Logatec od obstoječega priključka blizu Tržaške ceste do Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec, ki bo nadomestil sedanji priključek na salonitni vodovod.

Za več informacij v zvezi s projektom se lahko obrnete na naslov [email protected] ali preko telefona št. 01 75 90 600.

Sorodno

Zadnji prispevki