“Zmota” RTV Slovenija o zgodovinskih dejstvih: Tako potvarjajo o razorožitvi Teritorialne obrambe!

Datum:

Minister za notranje zadeve in predsednik veteranskega Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Aleš Hojs je opozoril na “zmoto”, ki se je zgodila v mediju, ki ga plačujemo vsi davkoplačevalci. Očitno je, da nekateri zaposleni na RTV Slovenija zelo slabo poznajo slovensko zgodovino, saj je druga razlaga ob njihovih napakah možna le, da zavestno prikrojujejo zgodovinska dejstva. Še več, minister Hojs upa, da bodo laži, ki jih lansirajo na nacionalnem mediju, obravnavali tudi na seji programskega sveta, saj ne le, “da potvarjajo zgodovino – zdravo pamet blatijo”.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs dobro pozna slovensko zgodovino – še posebej del o osamosvajanju naše države, zato ni presenetljivo, da je predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Tudi zaradi tega ne more mimo “zmot”, ki se na TV Slovenija dogajajo vse preveč pogosto, ko je govora o osamosvojitvi Slovenije. Upam, da bodo laži, ki jih producira RTV Slovenija, češ da se je TO uprla predaji orožja JLA/Hočevar je podpisal ukaz o razorožitvi, nato pa se je ta isti Hočevar temu ukazu uprl!?/obravnavali na današnji seji programskega sveta. Ne le, da potvarjajo zgodovino – zdravo pamet blatijo!” je zapisal na Twitterju.

Na spletnem portalu nacionalne televizije smo namreč zasledili zapis: “Ukaz za razorožitev slovenske Teritorialne obrambe (TO) je 15. maja 1990, dan pred prisego prve demokratične Demosove vlade, izdal komandant Republiškega štaba TO Ivan Hočevar, a na sam ukaz se ni podpisal, saj je za to raje pooblastil namestnika Draga Ožbolta. Prav Hočevar je v teh časih izkazal ‘eno najbolj sramotnih obnašanj’, saj je ves čas zavlačeval in zavajal predsedstvo.” RTV Slovenija se je sicer pri tem sklicevala na intervju z zgodovinarjem Damijanom Guštinom, ki je izjavil: “Zame je eno od najbolj sramotnih obnašanj izkazal tedanji poveljnik RŠTO Slovenije Ivan Hočevar, ki je zavlačeval in zavajal predsedstvo, ko je bil v teh ključnih dnevih poklican na pogovor. Nič čudnega, da je predsednik Milan Kučan že na prvem pogovoru v Beogradu 21. maja s predsednikom predsedstva SFRJ in zveznim sekretarjem za ljudsko obrambo ob zahtevi po vrnitvi orožja zahteval njegovo zamenjavo.”

Kaj je res in kaj ne, je sicer v preteklosti že pojasnjevalo Združenje VSO, ki je v kazenski ovadbi Milana Kučana tako na državno tožilstvo kot na policijo zapisalo, da javno dostopni dokumenti nedvoumno dokazujejo, da je bil Milan Kučan z ukazom generala Hočevarja o razorožitvi TO, z dne 15. 5. 1990, seznanjen še istega dne, ko je bil izdan, nato pa v naslednjih urah in dneh še neposredno od častnikov OŠTO Slovenj Gradec, OŠTO Jesenice ter od vseh preostalih OŠTO in vodstev občin, pred tem pa neformalno že od pokrajinskih poveljnikov TO, Službe državne varnosti in s strani visokih funkcionarjev, ki so službovali v Beogradu. Hočevar očitno pri tem ni zavajal predsedstva, saj je bil Milan Kučan po neizpodbitnih dokumentih dobro seznanjen, kaj se dogaja.

Ustava RS in Zakon o SLO in DS sta od Milana Kučana terjala, da kot predsednik predsedstva RS, ki je v mirnem času poveljevalo TO RS, takoj izda ukaz, s katerim bi prepovedal izvršitev neustavnega ukaza GŠ JLA in generala Hočevarja o razorožitvi slovenske TO, glede na to, da predsedstvo RS k takemu ukazu formalno ni podalo soglasja. Vendar Milan Kučan tega ni storil, ampak se je dne 16. 5. 1990 na kriznem sestanku pri predsedniku skupščine RS Francetu Bučarju sprenevedal, da za ukaz generala Hočevarja  ne ve, da o odvzemu orožja TO ni seznanjen, in lagal, da o tem nima nobenih informacij, zasledimo v ovadbi.

Vendar pa se ni mogel več sprenevedati že dan kasneje, ko je “prevzela dolžnosti Demosova vlada in ko so častniki TO ter protestne seje občinskih  skupščin  in  njihova protestna pisma republiškim organom v dneh od 16. 5. 1990, 17. 5. 1990 in 18. 5. 1990 z vseh strani pritiskali na predsedstvo RS z zahtevami, da ustavi razoroževanje TO, zato je dne 18. 5. 1990 popoldne ob 17.00 uri končno izdal ukaz – odredbo o ustavitvi oddaje orožja TO v objekte JLA – , vendar pa je z njegovim pošiljanjem zavlačeval, saj je bil ukaz odposlan šele zvečer okoli 19.00 ure, namenoma pa ga je odposlal v taki obliki in na tak način, da ga prejemniki niso mogli ne takoj prebrati in ne uresničiti vsaj še nekaj ur, saj je bil ukaz o prepovedi razoroževanja TO šifriran v šifrah JLA, po vsebini pa neverjetno medel.”

Stane Dolanc, eden od Kučanovih mentorjev, je znan po izjavi, da komunisti nikoli ne bodo izpustili oblasti iz svojih rok. Njegov urok se očitno nadaljuje.

Ker Milan Kučan nemudoma, ko je izvedel za ukaz generala Hočevarja o razorožitvi TO dne 15. 5. 1990, ni sklical seje predsedstva RS in izdal odredbe, s katero bi razorožitev prepovedal, je Slovenija v dneh od 16. 5. 1990 do 19. 5. 1990 izgubila preko 80 odstotkov od skupaj preko 110.000 kosov pehotnega, protioklepnega in protiletalskega orožja, ki ga je sama plačala neposredno iz sredstev republike, občin in celo podjetij, je razloženo v omenjeni kazenski ovadbi Kučana.

Da je Kučan vedel, da se dogaja razorožitev TO, je mogoče potrditi iz zbranih dokumentov, ki razkrivajo kronologijo razorožitve Slovenske TO in dogajanje za čas neposredno pred tem. “Iz te kronologije obveščanja je nesporno razvidno, da je Milan Kučan bil o ukazu tudi formalno obveščen še istega dne, kar je konec koncev najprej tudi sam priznal (v prvi informaciji – poročilu predsedstva RS skupščini). V  naslednji informaciji skupščini je to zanikal, navajal je datum 17.5.1990, v javnih  intervjujih v dnevnem časopisju (Dnevnik, dne 18.5.1990) pa navajal tudi datum 16.5.1990, vendar ni dvoma, da je to bilo najkasneje 15.5.1990, saj so o nerazumnem protipravnem ukazu SZ 625/1-90, ki ga je izdal komandant TO RS generalpolkovnik Ivan Hočevar, podpisal pa načelnik RŠTO generalmajor Drago Ožbolt, takoj ‘šle govorice’ in začudenje vseh, ki so ga prejeli,” je Združenje VSO zapisalo v ovadbi. Dodalo je še, da ni verjetno, da Kučana o pripravah na razorožitev niso obveščali pokrajinski poveljniki TO, služba državne varnosti, slovenski oficirji v službi v JLA, funkcionarji v Beogradu ter nekdanji sekretar ZKS za gorenjsko Zdravko Krvina, ki je bil takrat politkomisar RŠTO. Nasprotno, dokumenti nedvoumno dokazujejo pravočasno obveščenost.

“Razlog spora ni koliko orožja je ostalo, ampak da se je razorožitev zgodila. Slovenija je bila popolnoma razorožena,” je bil jasen Tone Krkovič, poveljnik brigade MORIS.

V kazenski ovadbi, v kateri Kučanu očitajo veleizdajo in sabotažo, je kot bistveno navedeno, da je Milan Kučan to vedenje zanikal in se sprenevedal, da o zadevi ni obveščen, tudi še po tem, ko je bil dne 16.5.1990 dejansko formalno obveščen od poveljnikov TO, ki so ukaz prejeli v izvršitev in tudi še dne 17.5.1990, ko je o ukazu izvedel neposredno od avtorja generala Hočevarja, saj se je sprenevedal tudi še dne 18.5.1990 ves dan, vse dokler ni bilo skoraj vse orožje in bojna oprema TO RS predana JLA. Milan Kučan kot predsednik predsedstva RS, kot vrhovni poveljnik oboroženih sil RS in edini pristojen za preprečitev razorožitve ni ukrepal, vse dokler ni bil nezakonit ukaz skoraj v celoti izvršen in večina orožja predanega v roke JLA.

Z ukazom generalpolkovnika Ivana Hočevarja z dne 15.5.1990 o razorožitvi TO RS, ki ga v Sloveniji brez sodelovanja Milana Kučana ne bi bilo mogoče izvršiti, pa je bilo TO RS to orožje odvzeto in izročeno v posest JLA. S tem je bilo JLA omogočeno, da Sloveniji poskuša osamosvojitev iz Jugoslavije preprečiti tako, da ji napove vojno in jo dejansko napade, kar se je junija 1991 tudi zgodilo.

Kronologija razorožitve TO:

Dne 14.5.1999 je generalštab (GŠ) JLA izdal operativni ukaz o razorožitvi TO. MŠTO Ljubljana je za ukaz izvedel 14. maja, naslednji dan so o ukazu obvestili bližnje sodelavce predsedstva RS.

Dne 15.5.1990 je generalpolkovnik JLA, poveljnik RŠTO Ivan Hočevar na podlagi protiustavnega ukaza Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo in navodil  Vojaškega sveta SFRJ ukazal premestitev orožja TO RS in upravnih organov za ljudsko obrambo v objekte pod nadzorom JLA, z rokom izvršitve ukaza do 19.5.1990 do 19.00 ure in s prepovedjo obveščanja (ukaz št. SZ 6251-90). Ukaz je podpisal načelnik RŠTO generalmajor Drago Ožbolt.

Pokrajinski štabi TO in 31. razvojna skupina so ukaz prejeli dne 15.5.1990 in ga razdelali za občinske štabe. O prejemu ukaza je pokrajinski štab TO takoj obvestil predsedstvo RS in takratnega republiškega sekretarja za LO Janka Kušarja. Dne 16.5.1990 so oba organa o prejemu ukaza za razorožitev TO obvestili občinski štabi TO; Iz Poročila OŠTO Slovenj Gradec je razvidno, da so predsedstvo RS obvestili 16.5.1990, prav tako to dokazuje Poročilo OŠTO Jesenice : “16.5.1990 ob 10.00 uri je predsednik IS skupščine občine Jesenice Tomaž Keršmanc obvestil Staneta Dolanca, ta pa je ob 10.30 uri govoril s tov. Milanom Kučanom.”

Dne 16.5.1990 je Miran Bogataj poslal brzojavko z obvestilom o ukazu o razorožitvi upravnega organa za LO Šmarje pri Jelšah republiškemu sekretarju za LO Janku Kušarju. Dne 17.5.1990 je Milan Kučan prejel obvestila o prejetju ukaza o razorožitvi TO še od OŠTO Sevnica, o prejetju ukaza so klicali za navodila trikrat, in od OŠTO Krško, obvestili so svetovalca predsedstva RS Bojana Ušeničnika.

V dneh od 16.5. do 18.5.1990 so posamezni poveljniki TO, predstavniki občin, župani in Demosova vlada pritiskali na predsedstvo RS za zahtevo, da ustavi razoroževanje TO.  Dne 16.5. popoldne je bil zaradi razoroževanja TO krizni sestanek v pisarni predsednika skupščine RS dr. Franceta Bučarja; Milan Kučan je na tem izjavil, da nima informacij o razoroževanju TO, kar je ob takih pisnih dokazilih o poslanih obvestilih in telegramu, ki dokazujejo nasprotno, zavestna laž. Celo iz njegove lastne informacije, ki jo je predsedstvo RS poslalo skupščini RS dne 14.6.11990, izhaja, da je bil Milan Kučan o razoroževanju TO, ki se izvaja na ukaz generala JLA, ki je celo protiustaven, obveščen že dne 15.5.1990. Sam je sicer o tem datumu v intervjuju za časopis Delo, dne 23.4.2011, dejal, da je za ukaz izvedel dne 16.5.1990, medtem ko iz njegove druge informacije za skupščino RS z dne 17.7.1990 izhaja, da naj bi to bilo dne 17.5.1990.

Iz dokazov je nesporno, da je Kučan za dejstvo, da JLA razorožuje TO, izvedel že najkasneje 15.5.1990. Tudi če bi držalo, da je izvedel šele dan kasneje, pa je v vsakem primeru njegova reakcija bila prepozna; reagiral je šele, ko je bilo orožje že predano in še to na način, da ja ne bi preprečil odvzema orožja TO. Gre za izjemno pokvarjeno, potuhnjeno, pritlehno delovanje Milana Kučana, ki je bil od 10.5.1990 dalje predsednik predsedstva RS, ki je bilo tudi edini organ, ki je v Sloveniji deloval v času, ko je VŠ SFRJ poslal ukaz o razorožitvi TO, saj se je nova vlada šele konstituirala in je dolžnosti prevzela šele dva dni po ukazu.

Tako je razkrito tudi, da poročanje RTV Slovenija o tem, da naj bi se isti Hočevar, ki je izdal ukaz o razorožitvi, nato temu istemu ukazu uprl, lažnivo, saj iz časovnice, ki jo lahko zasledimo v ovadbi, izhaja kakšen je bil resničen potek teh dogodkov. Verjetno nekateri iz RTV Slovenije ob takih očitnih zmotah upajo, da bodo ljudje to nekako spregledali, sčasoma pa bi njihovi zapisi postali “resnica”. A dejstvo je, da četudi laži ponavljaš v nedogled, resnica ne postanejo nikoli. Celotno ovadbo, ki jo je Združenje VSO vložilo leta 2016, si lahko preberete v članku [Video] Ovadba Kučana iz Beograda je lažna! Zaradi veleizdaje je združenje VSO vložilo ovadbo že leta 2016!

Barbara Majdič

Sorodno

Zadnji prispevki

Ste videli njihove naslove? V Levici skoraj sami buržuji

Stranka Levica se svojim volivcem predstavlja kot "ekosocialistična" stranka....

Pasti evtanazije: Ubil se bo lahko vsak, ne samo na smrt bolni!

Je izčrpanje možnosti zdravljenja pogoj za evtanazijo? Ne. Po...

Drsimo: Slovenijo v 20 letih prehitele številne nekoč zaostale države

Od desetih držav, ki so leta 2004 vstopile v...

Zaton naše civilizacije je tik pred vrati

Vsaka civilizacija v zgodovini je doživela svoj vzpon, svoje...