11. redna skupščina družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d,

Datum:

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova 7 Ljubljana, na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe,

sklicuje

11. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 19. 6.2023, ob 10. uri,

 v prostorih NTV24.si d.d. na Štihovi 7 v Ljubljani.

I. DNEVNI RED:

1. Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine

Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Dragica Papež.

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika 11. zasedanja Skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., se imenuje Borisa Tomašiča, za preštevalko glasov se izvoli go. Tanjo Bernik Kolonič.


2. Sprejem letnega poročila družbe NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d. za leto 2022 in razporeditev dobička za pokrivanje zgube iz preteklih let ter poročilo o prejemkih organov upravljanja

PREDLOG SKLEPA št. 2:

2.1 Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo družbe NovaTV24.si, informativna televizija,  d.d. za leto 2022.

2.2 Bilančni dobiček na dan  31. 12. 2022 v višini 52.875,50 EUR (za leto 2022) se nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let.

2.3 Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2022.

3. Razrešnica članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju

PREDLOG SKLEPA št. 3:

3.1 Skupščina delničarjev daje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju.


4. Seznanitev z odstopi z mesta članov upravnega odbora NTV24si.d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 4:

4.1 Skupščina delničarjev sprejme odstop z mesta članov upravnega odbora NTV24si. d.d.

—————————————————————————————–

5. Sprejem predlogov sprememb in dopolnitev statuta družbe NTV24.si d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 4:

5.1 Prva alineja točke 1.3 iz prvega člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: »Poslovni naslov družbe je: Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana.«

5.2 Točka 3.1.1 tretjega člena statuta družbe se spremeni tako, da po novem glasi:

»Osnovni kapital je razdeljen na 17607 navadnih kosovnih delnic na prinosnika.«

5.3. Točka 4.1 četrtega člena statuta se spremeni tako, da po novem glasi: »Delnica na prinosnika daje imetniku enake pravice: pravico do 1 (enega) glasu v skupščini, do sorazmernega bilančnega dobička, namenjenega za izplačilo dividend, v primeru likvidacije ali stečaja družbe pravico do sorazmernega dela premoženja, preostalega po plačilu vseh obveznosti.«

5.4. Točka 4.2 četrtega člena statuta se spremeni tako, da po novem glasi: »Za prenos delnic na prinosnika je potrebno dovoljenje družbe v skladu z zakonom, ki ureja delovanje delniške družbe. Prenos delnic se lahko odkloni, če bi bilo zaradi prenosa delnic ogroženo uresničevanje ciljev družbe ali njena gospodarska samostojnost:

  • če se delnice prenašajo na fizično ali pravno osebo, ki opravlja konkurenčno dejavnost ali z njo povezano fizično ali pravno osebo;
  • če obstaja utemeljen razlog, da bi se s prenosom delnic onemogočilo, spremenilo ali dopolnilo cilje delovanje družbe, ki so ob prenosu že določeni;
  • če bi prenos delnic pomenil, da fizična ali pravna oseba ali z njo povezane osebe pridobijo več kot 4,99 (štiri cele devetindevetdeset) odstotka glasovalnih pravic v skupščini družbe.

Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so med seboj upravljavsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo poslovno politiko oziroma poslujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati druga ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju oziroma odločanju o programski zasnovi medija.

Za povezane osebe se šteje zlasti osebe, ki jih kot povezane osebe določa zakon, ki ureja delovanje medijev.«

5.5 Točka 7.2.1 člena statuta se spremeni tako, da po novem glasi:

       » Sestava in število članov

Upravni odbor ima 3 (tri) do 5 (pet) članov. Skupščina družbe voli od 3 (treh) do 5 (pet) članov upravnega odbora, ki zastopajo interese delničarjev.

5.6. Točka 8.1 člena statuta se spremeni tako, da po novem glasi:  »Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi upravni odbor ali izvršni direktor. Delničarji in ostali zaposleni oziroma ostali, ki imajo dostop do poslovne skrivnosti, so dolžni varovati poslovno skrivnost«.


II. VPOGLED GRADIVA:

Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III. ČAS SKLICA:

Skupščina je sklicana ob 10. uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne, torej konec dneva 12. 6. 2023.

Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje 15. 6. 2023 do 10. ure po redni pošti ali z osebno vročitvijo v prostorih NTV24.si d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: [email protected]. To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.

Upoštevana so tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki se jih prejme od KDD in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo 305. člena ZGD-1.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPESA, SEONETA in družbe www.nova24tv.si.

 

V Ljubljani, dne 10. 5. 2023

NovaTV24.si d.d.

Predsednik upravnega odbora: Aleksander Rant

 

Priloge:

Originalni dokument: Sklic in dnevni red 11. skupščine 19.6.2023

Obrazec za prijavo na skupščino: Prijava na skupščino

Obrazec za prijavo na skupščino s pooblastilom: Prijava na skupščino s pooblastilom

Pretekli sklici:

10. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

9. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

8. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

7. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija d.d.

Sorodno

Zadnji prispevki

Pričetek dobrodelne akcije “Pomagajmo preživeti in živeti”

Slovenska karitas je na petkovi novinarski konferenci predstavila začetek...

Telekom ob 47 milijonih dobička ne bo izplačeval dividend?

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) nasprotuje predlogu Uprave in...

Ddr. Jaklič poudarja, da je opravljal le dejavnosti, ki mu jih dovoljuje zakon

Potem ko se je Mladina razpisala o obstoju popoldanskega...

Bo policija ustavila nasilneža na Možino, preden bo prepozno?

"A kdo pozna tega tipa? Prejle se je drl...